• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


З А П О В Е Д

№ 957/13.08.2020 год.

  

На основание чл.44, ал.2 във връзка с ал.1 т.14 от ЗМСМА и чл. 92, ал. 8 от Закона за  гражданската регистрация

 

Н А З Н А Ч А В А М:

Комисия за установяване на обстоятелства при извършване на адресна регистрация на лица, които не могат да представят документи по чл. 92 ал. 2 от Закона за гражданската регистрация както следва:

Председател: Елица Кръстева-Василева - началник отдел „ГРАО"

Членове: Павлета Костова - ръководител на ТЗ "ГРАО" Добрич

                Женя Манолова - главен юрисконсулт на Община Балчик

                Представител на Дирекция Социално подпомагане, град Балчик

                Представител на РУ на МВР Балчик

Комисията да разгледа обстоятелствата по подадените заявления с вх. № 94-00-1155/24.07.2020 год., вх. № 94-00-1152/24.07.2020 год. и с вх. № 94-00-1132/20.07.2020 год. в съответствие с чл. 92, ал. 8 от ЗГР и да даде становище за адресна регистрация в седем дневен срок от датата на настоящата заповед - на 20.08.2020 год. от 11.00 часа в залата на Община Балчик.

Във връзка с извършване на проверката по чл. 92., ал. 8 от ЗГР е необходимо кметския наместник на с. Кремена да даде становище по Заявление с вх. № 94-00-1155/24.07.2020 год., относно адресната регистрация на жители на с. Кремена.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражня лично.                                                  

Копие от  заповедта да се връчи на горепосочените длъжностни  лица за сведение и изпълнение.НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик