• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ЗАПОВЕД

№964

гр.Балчик 14.08.2020 г.


            На основание чл. 44 ал. 2 и ал. 3 от ЗМСМА и предвид възникване на необходимостта от изменение на Заповед №904/28.07.2020 г.

НАРЕЖДАМ :

  1. Изменям Заповед № 904/28.07.2020 г. на Кмета на Община Балчик  по следния начин:

Изменение относно членовете на комисията, както следва:

-     Миглена Петрова - Ст. счетоводител вместо Анка Рачева - Ст. счетоводител

-     Ася Александрова - Ст. счетоводител вместо Звезделина Пенева - Ст. счетоводител

  1. Настоящата Заповед да се обяви на интернет страницата на Община Балчик по партида на обявата за обявена процедура за отдаване под наем на част от имот общинска собственост, представляващ 2.50  кв. м. от поземлен имот от ПИ№ 02508.7.138  по кадастрална карта на гр. Балчик, за поставяне на 5 /пет/ броя рекламно- информационни елементи и 2.50 кв. м. от поземлен имот от ПИ№ 02508.87.65 по кадастрална карта на гр. Балчик, за поставяне на 5 /пет/ броя рекламно- информационни елементи.
  2.  Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № 904/28.07.2020 г.  на Кмета на Община Балчик.


Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Митко Петров - Заместник Кмет финансови и стопански дейности


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик