• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ЗАПОВЕД

№961

гр.Балчик 14.08.2020 г.


            На основание чл. 44 ал. 2 и ал. 3 от ЗМСМА и предвид възникване на необходимостта от изменение на Заповед №901/28.07.2020 г.

НАРЕЖДАМ :

  1. Изменям Заповед № 901/28.07.2020 г. на Кмета на Община Балчик  по следния начин:


Изменение относно членовете на комисията, както следва:

-     Миглена Петрова - Ст. счетоводител вместо Анка Рачева - Ст. счетоводител

-     Ася Александрова - Ст. счетоводител вместо Звезделина Пенева - Ст. счетоводител


  1. Настоящата Заповед да се обяви на интернет страницата на Община Балчик по партида на обявата за обявена процедура за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ  терен ПИ № 02508.86.86  по кад. карта на гр. Балчик с площ 100 кв.м за поставяне маси и столове пред ЗХР
  2.  Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № 901/28.07.2020 г.  на Кмета на Община Балчик.


Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Митко Петров - Заместник Кмет финансови и стопански дейностиНИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик