• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК

 

 

 

ПРОТОКОЛ

11


от заседание на Общински съвет - Балчик,

проведено на 30 юли 2020 година от 9.00 часа

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА,  в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми господин Ангелов, уважаеми зам.-кметове,  уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на населени места и кметски наместници, в залата присъстват 16 общински съветници, имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание на ОбС. Обявеният дневен ред е от 26 точки. Постъпиха две допълнителни точки:


-Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура - кабелно електрозахранване на ПИ № 39459.5.47 извън границите на урбанизираните територии в землището на с. Кранево, м. „Чалтика", общ. Балчик, обл. Добрич.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

-Кандидатстване на Община Балчик за подбор на проекти BG14MFOP001-4.025 МИРГ-ШКБ-2.2.1 „Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия" от Стратегия за ВОМП на МИРГ Шабла- Каварна- Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

 

Г-н Николай Колев -председател на ОбС: Имате думата за изменение и допълнение на дневния ред.

Г-н Атанас Атанасов-общински съветник: Уважаеми господин председател, предлагам да бъде променен реда, който е представен -точка двадесет и четири да стане точка две - Доклад на Временната комисия от проведено заседание на 16.07.2020г. и точка две да премине в  точка три, понеже тази точка  е много  важна за  развитието на много отрасли в Община Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Моля колеги да гласуваме с вдигане на ръка предложението на г-н Атанасов за промяна - двадесет и четвърта точка да стане втора точка.

„За" - 13 „Против" - 0; „Въздържали се" - 3;

Предложението се приема.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Моля колеги да гласуваме с вдигане на ръка  и двете допълнителни точки

„За" - 16 „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Предложението се приема.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Предлагам да гласуваме целия  дневния ред, който е от 28 точки:

 „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Дневния ред е приет.

Д н е в е н  р е д:

 

 

1.Отчет  за дейността за работата на Общински съвет Балчик за периода от

месец ноември 2019 година - юни 2020 година.

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС Балчик

2. Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено редовно общо събрание на акционерите (РОСА) на МОРСКИ БРИЗ - 2000"АД.

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС Балчик

3 .Ново обсъждане на Решение №128, т. 1.6 и т. 1.9  по Протокол № 10  от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.06.2020г., с указания за отмяна на незаконосъобразната част от решението съгласно заповед № Адк-04-41/07.07.2020г.на Областен управител на град Добрич.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Ново обсъждане на Решение № 131 по Протокол № 10 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.06.2020 година, с указания за неговата отмяна

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5.Участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД,    гр. Добрич

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Предложение за промяна списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски поради настъпила промяна в обстоятелствата  съгласно приложение №11-А, прието с решение №45/30.01.2020г. от Протокол №6 на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Предложение за промяна списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски поради настъпила промяна в обстоятелствата  съгласно приложение №11-А, прието с решение №45/30.01.2020г. от Протокол №6 на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Коригиране на бюджет 2020 г. с извършените разходи от Община Балчик във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 за периода от 01.06.2020 г. до 30.06.2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Удължаване на срок за изплащане на дължимото наемно плащане за земеделски земи-ниви от ОПФ на община Балчик за стопанската 2020-2021г., отдадени под наем за период от 5 години.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Даване съгласие за трансформиране на част от целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер, финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на уличната мрежа в Община Балчик за 2020г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Разпореждане с бюджетни средства и представянето им на юридически лица с нестопанска цел за организиране на фестивали.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13. Разглеждане на заявление от Сунай Исмаил Яшар от гр. Добрич за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 23769.501.111 по кадастралната карта на с. Дропла, общ. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Разглеждане на заявление от „Аргус - 94" ЕООД гр. Балчик за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 18160.110.19 по кадастралната карта на с. Гурково.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15.  Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 66250.501.139 по кадастралната карта на с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

16.   Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.83.142 по кадастралната карта на гр. Балчик 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

17. Продажба чрез търг на ПИ № 66250.501.388 по кадастралната карта на с. Сенокос

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

18. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ  помещение с площ 16 кв.м. , находящо се на първи етаж на „Медицински Център I - Балчик" ЕООД в гр. Балчик , ул. „Д-р. Златко Петков"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

19.  Отдаване под наем на терен до бивша „Автошкола" на ул. "Д-р Желязко Бончев" в ж.к. „Балик", гр. Балчик, представляващ част от ПИ№ 02508.76.48 по кадастрална карта на гр. Балчик , за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

20.  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Средна гора" с. Оброчище, част от ПИ№ 53120.502.302, за поставяне на 1 бр. павилион.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

21.  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.86.84, по кадастрална карта на гр.Балчик, за поставяне на един брой рекламно информационен елемент с площ 2.51 кв.м

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

22.  Възлагане на превоз на пътници по реда на Наредба №2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществени превози на пътници с автобуси( загл.изм.- ДВ, БР44 от 2011г.)

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

23. Предложение за актуализиране на списъка на средни училища и детски градини в община Балчик за учебна 2020/2021г., съгласно ПМС № 128 от 29.06.2017г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

24.  Доклад на Временната комисия от проведено заседание на 16.07.2020г.

Вносител: Симеон Господинов -  Председател на Временна комисия

25.  Отпускане еднократни помощи на граждани от Община Балчик.

Вносител: Симеон Симеонов- Председател ПКЗСС


Допълнителни точки


26. Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура - кабелно електрозахранване на ПИ № 39459.5.47 извън границите на урбанизираните територии в землището на с. Кранево, м. „Чалтика", общ. Балчик, обл. Добрич.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

27.Кандидатстване на Община Балчик за подбор на проекти BG14MFOP001-4.025 МИРГ-ШКБ-2.2.1 „Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия" от Стратегия за ВОМП на МИРГ Шабла- Каварна- Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

28.Други.


Г-н  Николай Колев - председател на ОбС Балчик: Моля г-н Атанас Жечев да води заседанието по първа точка от дневния ред, тъй като съм вносител.

Г-н Атанас Жечев - водещ заседанието: Давам думата на г-н Колев по първа точка от дневния ред.


По първа точка от дневния ред

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Уважаеми господин Ангелов,  уважаеми дами и господа общински съветници,

На основание чл. 14, ал. 1, т. 13 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, председателят на общинския съвет внася отчет за дейността на съвета.

От месец ноември  2019 година до месец юни 2020 г. общински съвет Балчик има проведени десет заседания.

Внесени проекти от кмета на общината 112, от тях 1 проекта изменен; от председателя на ОбС - 15; от общински съветници - 11.


През осемте месеца на годината има единадесет върнати решения от областен управител на гр. Добрич за незаконосъобразност и върнати за ново обсъждане или за тяхната отмяна:

1. Решение № 22 по Протокол № 4 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 19.12.2019 г, върнато със Заповед № АдК -04-1 от 06.01.2020г., с указания за ново обсъждане или неговата отмяна.

- С решение № 33 по Протокол № 5 от 22.01.2020 г. общински съвет Балчик не отменя Решение № 22  по Протокол № 4 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.01.2018 година. Остава в сила Решение № 292.

2. Решение № 23 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г. върнато със Заповед  № АдК-04-2 от 06.01.2020г., с указания за ново обсъждане или неговата отмяна.

3.С Решение № 24 по Протокол № 4 на 19.12.2019г. - Общински съвет Балчик не подкрепя предложението за ОТМЕНЯ Решение № 35  по Протокол № 5 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 29.03.2018 година.

4. Решение № 45, в частта по т. 21-21.3.по Протокол № 6 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 30.01.2020 г.. върнато със Заповед  № АдК-04-5 от 10.02.2020г., с указания за ново обсъждане или неговата отмяна.

5. Решение № 49 по Протокол № 6 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 30.01.2020 г. върнато със Заповед № АдК-04-6 от 10.02.2020г. с указания за ново обсъждане или неговата отмяна. Общински съвет Балчик отменя   с  Решение № 53 по Протокол № 7 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 30.01.2020 година.

6. Решение № 92 по Протокол № 8 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 23.04.2020г. върнато със Заповед № АдК- АдК-04-23 от 05.05.2020г., с указания за ново обсъждане или неговата отмяна. Общински съвет Балчик с Решение № 100 по Протокол № 9 от заседание на Общински съвет Балчик, заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 23.04.2020 г., като отпуска еднократна финансова помощ от 1700.00 лева на дружество "Военноинвалид" - гр. Балчик

7. Решение № 77 по Протокол № 8 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 23.04.2020г.  върнато със Заповед № АдК- АдК-04-24 от 05.05.2020г., с указания за ново обсъждане или неговата отмяна. Общински съвет Балчик  предлага за ново разглеждане  с Решение № 101 по Протокол № 9 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 22.05.2020 г. , приема повторно свое решение № 77 по Протокол № 8 от заседание па Общински съвет Балчик, проведено на 23.04.2020г.

8. Решение № 115 по Протокол № 9 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 22.05.2020г.  в частта т. 3  върнато със Заповед № АдК-04-38 от 10.06.2020г. с указания за ново обсъждане или неговата отмяна.

9.Решение № 131 по Протокол № 10 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.06.2020г., върнато със Заповед № АдК-04-41 от 07.07.2020 с указания за ново обсъждане или неговата отмяна.

10. Решение № 128 по Протокол № 10 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.06.2020г., върнато със Заповед № АдК-04-40 от 07.07.2020 с указания за ново обсъждане или неговата отмяна.

 

Заведени дела в Административен съд Добрич:

Ад№329/2017г.

Ад№ 667/2019г.

Ад№ 536/2019г

Ад№ 7/2020г.;

Ад№52/2020г.;

Ад№ 78/2020.:г

Ад№ 79/2020г.

Ад№ 739/2019г.;

Ад№80/2020г.;

Ад№ 265/2020г.;

Ад№ 266/2020г.;

 

Заседания на постоянни комисии:

ПКБФЕЕ  има проведени   6   заседания

ПКУТСЕ  има проведени 10   заседания

ПКЗССД  има проведени    7   заседания

ПКОРСТ  има проведени    1   заседания

ПКОКМД има проведени   3    заседания

ПКТСССД има проведени 3    заседания


За представителни разходи

- Бюджет 2200 лв.

- Отчет 30.06.2020 г. - 163.56 лв.

 

Г-н Атанас Жечев - водещ заседанието:  Колеги давам  ви думата за коментар. Моля г-н Атанасов

Г-н Атанас Атанасов-общински съветник: Господин председател, при разглеждането на Отчета, странното е многото върнати решения от Областния управител. Имам един въпрос: Знаете ли, колко върнати решения има в предходните мандати, защото за осем месеца са единадесет върнати решения за незаконосъобразност и върнати за ново обсъждане или за тяхната отмяна. Тоест това са по две върнати решения на сесия. Това не говори добре за Общинския съвет в чийто състав съм и аз. Като цяло в Област Добрич ние сме рекордьори и трябва да вземем някакви мерки. Гласували сме тези решения, считам, че се допускат някакви юридически грешки, които  да се избегнат.


Г-н Атанас Жечев - водещ заседанието:  Точката не се гласува, уважаеми колеги, ако няма други предложения  давам думата на Г-н Николай Колев-Председател на ОбС, да продължи по дневният ред.

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Колеги продължаваме към втора точка от дневния - Доклад на Временната комисия  и давам думата на г-н Господинов , който е председател на Временната комисия

 

По втора точка от дневния ред

 

Г-н Господинов- председател Временна  комисия: Уважаеми господин Ангелов, дами и господа общински съветници,

Днес 16.07.2020 г.  от 17:00 ч., в заседателната зала на общинска администрация , се състоя заседание на временната комисия, създадена с Решение №118  от Протокол № 10 от  25 Юни 2020 г. на общински съвет - Балчик за обсъждане на постъпили молби и предложения от туристическият бизнес,  целящи подпомагане в следствие от настъпилите обстоятелства от Ковид 19   и намаляване наема на  ползвателите общински земеделски земи в землището  на Община Балчик за стопанската 2020/2021г., в следствие от климатичните промени и засушаване.

1. Определя състав на временната комисия по т. 3 от настоящото решение, като следва:

Председател: Симеон Димитров Господинов 

членове:

1.Мехмед Хасан Расим

2.Даниел Гочев Димитров

3.Илиян Стефанов Станоев

4.Елена Кирилова Каменова

5. Владимир Бориславов Лафазански

Информация за час, дата и място за провеждане на заседанието, беше оповестено на сайта на Община Балчик и беше с отворени врати за всички заинтересовани страни. Присъстваха представители на туристическият бранш от- „Албена" АД- Красимира Стоянова; Орлин Джелепов - Спортен комплекс „Аквалайф"; Максим Секов - „Терма Вилидж - с. Кранево, кмета на с. Кранево,  представители на Общинска администрация,  Председателя и  адвоката на Общински съвет, както и главният редактор на вестник „Балчик" издаван от Община Балчик и други журналисти. Нямаше представители от земеделците. Комисията предостави на всеки от туристическият бранш поотделно  да сподели, какви са загубите последвали от Ковид 19,  очакванията им за промяна с помощта на Общински съвет, като се вземе под внимание  юридическите възможности и правомощия на Общински съвет. Заседанието протече по следният :

Дневен ред

1. Предложение за краткосрочни и дългосрочни мерки за спасяването на туристическия бранш в Община Балчик

2. Предложение от „Албена" АД относно правно-икономическите мерки , целящи подпомагане на туристическият бранш.

3. Предложение анулиране на дължимите Данък смет и Данък сгради за първото шестмесечие от туристическият бранш на територията на Община Балчик.

4. Разглеждане намаляване наема на  ползвателите общински земеделски земи в землището  на Община Балчик за стопанската 2020/2021г

5. Молба от „Белвю" и „ Белвю" 2 за отмяна на такса смет за текущата 2020г.


Комисията изслуша  изказванията на Представителите, за  намаляването на загубата за следващата година, ако бъде намален туристическият данък и предложенията на представителите на туристическият бранш, които са следните:

1.Отлагане на Данък смет .

2.Намаляване на туристическия данък.

След разискване  въз основа на възможностите и правомощията на Общински съвет, даде следното предложение:

1.Да предложи за обсъждане на заседание на Общински съвет,  връщане на старата ставка на туристическият данък за следващата 2021г.

Решение № 1:

Комисията предлага: Да се гласува с вдигане на ръка връщане на старата ставка на туристическият данък за следващата 2021г. След проведеното гласуване със

„За"-2; „Против"- 1; „Въздържали се"- 3;

Предложенията не се приемат поради липса на единодушие.

Решение № 2:

Относно предложението за намаляване наема на  ползвателите общински земеделски земи в землището  на Община Балчик за стопанската 2020/2021г., Комисията го оставя без становище.


Г-н Господинов- Председател Временна  комисия: На това заседание точката за земеделците не се разгледа, понеже стана  ясно , че ще бъде разгледан проект-решение на заседанието на Общински съвет на 30 юли 2020г. Преди заседанието имаше обаждане от граждани , които молеха да бъдат  допуснати до това заседание, което и направихме. Това малко разводни дискусията по посока на целта на това заседание. Първо поставиха  къде справедливо, къде не- своите най различни искания, виждания  за улични осветления, но не това беше идеята на тази комисия. Като Председател на Временната комисия изтървах хода на дебата , стана доста сгорещено и  всеки си имаше някакви изисквания. Цялото това заседание предложихме да гласуваме предложението на г-н Станоев, което  бе в посока, Общински съвет да засвидетелстваме солидарност с действията си на сериозно пострадалия сектор туризъм и да вземем решение да от сега да намалим туристическият данък за следващата 2021г. В разговора с юристи стана ясно, че ние и Общината нищо друго не може да направи -не можем да отменим нито данък сгради, нито такса битови отпадъци нито дори  да намалим за текущия сезон туристическият  данък. В резултат на гласуване тази точка беше отхвърлена,  и  след доста продължителни дебати комисията няма предложения към дадения момент. Членовете на комисията не счетоха за целесъобразно да приложим тази мярка от сега да бъде намален туристическият данък.


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Имате думата колеги за обсъждане на точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа предложението и с 4 гласа - За, 0- глас - въздържал се, прие предложението.

Г-н Атанас Атанасов-общински съветник: Аз съм изненадан господин председател от това че комисиите  са приели предложението. Аз искам да помоля всеки колега, който е присъствал на това заседание, да вземе думата и да се изкаже. Това е казус, който храни голяма част от жителите на Общината и не е редно тя да  е избрана от общински съветници и  Комисията да не взема решение.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Негласувал"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Въздържал се"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Въздържал се"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Негласувал"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Против"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Въздържал се"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Против"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Поименно гласуване със „ЗА" - 10; ПРОТИВ" - 2; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 3, „Не гласува"-2 .

Точката не е приета.

РЕШЕНИЕ №137: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с Решение № 118 по Протокол № 10 от 25.06.2020 г., общински съвет Балчик

РЕШИ:

1.1. Не се  приема доклада на временната комисия.

1.2 Не се прекратява дейността на временната комисия.


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Заповядайте г-н Станоев.


Г-н Илиян Станоев- общински съветник :Използвам правото си на изказване и гласувах „Против" защото не съм съгласен Общински съвет Балчик да няма мнение, гласувалите в залата колеги от ОбС считат, че не трябва Общински съвет да взима никакви решения по този въпрос, затова аз съм категорично против и считам, че една от функциите му е да изразява мнение особено по въпрос, който е наболял за бранш, който в момента страда и дава 40-50% от приходите в Общината. А ние да нямаме никакво мнение - аз съм категорично против. Затова не знам дали  тази Комисия е достатъчно ползотворна в работата си, но аз като общински съветник ще използвам правото си и ще внеса в Общински съвет Докладна,  в която ще поставя въпроса за разискване от Общински съвет. Затова на една от следващите сесии аз ще внеса точка , като спазя всички правила , които се изискват. 


Г-н Господинов- Председател Временна  комисия: Господин председател, аз се оказах в странна позиция, от една страна разписах  протокола на комисията , а от друга страна гласуваха „Против", тъй като изначално бях против  такова решение. За пояснение- разписал съм доклада на Комисията такъв какъвто и беше нейния резултат.

Това не означава, че съм съгласен със него, а за гласуването против се надявам този дебат да остане открит и за по нататъшно обсъждане, защото въпроса е доста сериозен, но до момент в  който кажем , че държавата полага доста усилия да закрепи бранша, ние като водеща туристическа Община също би трябвало  да имаме някаква съпричастност към ситуацията , която е много сериозна.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Ще помоля Г-н Жечев да води , защото аз съм вносител на трета точка.

Г-н Атанас Жечев- водещ заседанието: Колеги  предлагам да преминем към точка трета- Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено редовно общо събрание на акционерите (РОСА) на МОРСКИ БРИЗ - 2000"АД.

Давам думата на Г-н Николай Колев:

 

По трета точка от дневния ред:

Г-н Николай Колев:  Уважаеми    господин Ангелов, дами и господа общински съветници,

С регистрирана на в деловодството на Общински съвет, гр. Балчик уважаеми господин Ангелов, покана,  съветът на директорите на МОРСКИ БРИЗ - 2000"АД, с ЕИК124520448, на 12.08.2020г. от 10:00 часа в гр. Добрич, ул. „Независимост" №2А, ет.3, на основание чл. 223 от ТЗ, е свикал редовно Общо събрание, при обявен в поканата дневен ред:

1.         Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през изтеклата 2019г.

2.         Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г., заедно с всички приложения към него.

3.         Приемане на решение по отношения на финансовия резултат на дружеството за 2019г.

4.         Промяна седалището и адреса на управление на „МОРСКИ БРИЗ - 2000"АД.

5.         Изменение на устава на „МОРСКИ БРИЗ-2000"АД

Проект на решение: Предвид промяната на седалището и адреса на управление на дружеството по т.4, РОСА изменя чл.2 от устава,, както следва: „Чл.2 /изм. 12.08.2020г. Седалището на дружеството е в гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, а адресът на управление е: гр. Генерал Тошево, ул. „Янтра" №5."

6.Разни

По всяка от точките, разпоредбата на чл.19 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, въвежда изискване, представителите на общината в общото събрание на търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер, да получат изрично решение на Общински съвет - Балчик, определящо съдържанието на изявленията, действията или становищата, в случаите на горепосочените въпроси. В изпълнение на горепосоченият нормативен акт, предлагам Общински съвет гр. Балчик, да приеме следното:                                                    


Проект-решение:


1. Определя Владимир Бориславов Лафазански  за представител на Община Балчик редовно общо събрание на акционерите (РОСА) на МОРСКИ БРИЗ - 2000"АД, с ЕИК124520448, на 12.08.2020г. от 10:00 часа в гр. Добрич, ул. „Независимост" №2А, ет.3, а  при липса на кворум на 20.08.2020г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.  което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение Проект на решение: РОСА приема и одобрява отчета на СД за дейността на „МОРСКИ БРИЗ-2000"АД през изтеклата 2019г. и освобождава от отговорност членовете на СД за дейността и действията им до момента;

- По т.2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение „РОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019г., заедно с всички приложения към него."

- По т.3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение РОСА взема решение реализираната загуба за 2019г. да бъде отнесена в перо „Непокрита загуба от минали години".

- По т.4 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение Проект на решение: РОСА променя седалището и адреса на управление на „МОРСКИ БРИЗ - 2000"АД, който занапред да бъде: гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, ул. „Янтра" №5;

- По т.5 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение Предвид промяната на седалището и адреса на управление на дружеството по т.4, РОСА изменя чл.2 от устава, както следва: „Чл.2 /изм. 12.08.2020г. Седалището на дружеството е в гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, а адресът на управление е: гр. Генерал Тошево, ул. „Янтра" №5."

- По т.6 ,"Разни", да гласува по своя преценка, в случай че предложените допълнителни решения не попадат в обхвата на чл. 19 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.

Приложение: Покана за Общо събрание.

Г-н Атанас Жечев - водещ заседанието: Моля колеги, имате думата.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията приема предложеният за    представител на акционера, община Балчик в насрочено редовно общо събрание на акционерите (РОСА) на МОРСКИ БРИЗ - 2000"АД с 4 гласа - За, 0- глас - въздържал се,

Г-н Атанас Жечев - водещ заседанието: да преминем към гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Негласувал"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Поименно гласуване със „ЗА" - 15; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0; „Негласувал"- 1;

Точката е приета.

Г-н Атанас Атанасов-общински съветник: Защо колегата не гласува, тук няма конфликт на интереси, а излиза че представителя не одобрява това проект- решение. Предлагаме наш  колега, а той не гласува.

Г-н Атанас Жечев- водещ заседанието: В процедура на гласуване сме, ако имате предложение за прегласуване , преминаваме към прегласуване колеги:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Въздържал се"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Против"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Поименно гласуване със „ЗА" - 14; ПРОТИВ" - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №138:1. Определя Владимир Бориславов Лафазански за представител на Община Балчик редовно общо събрание на акционерите (РОСА) на МОРСКИ БРИЗ - 2000"АД, с ЕИК124520448, на 12.08.2020г. от 10:00 часа в гр. Добрич, ул. „Независимост" №2А, ет.3, а при липса на кворум на 20.08.2020г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.  което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение Проект на решение: РОСА приема и одобрява отчета на СД за дейността на „МОРСКИ БРИЗ-2000"АД през изтеклата 2019г. и освобождава от отговорност членовете на СД за дейността и действията им до момента;

- По т.2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение „РОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019г., заедно с всички приложения към него."

- По т.3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение РОСА взема решение реализираната загуба за 2019г. да бъде отнесена в перо „Непокрита загуба от минали години".

- По т.4 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение Проект на решение: РОСА променя седалището и адреса на управление на „МОРСКИ БРИЗ - 2000"АД, който занапред да бъде: гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, ул. „Янтра" №5;

- По т.5 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение Предвид промяната на седалището и адреса на управление на дружеството по т.4, РОСА изменя чл.2 от устава, както следва: „Чл.2 /изм. 12.08.2020г. Седалището на дружеството е в гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, а адресът на управление е: гр. Генерал Тошево, ул. „Янтра" №5."

- По т.6 ,"Разни", да гласува по своя преценка, в случай че предложените допълнителни решения не попадат в обхвата на чл. 19 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.

Г-н Николай Колев -председател на ОбС: Колеги продължаваме по точка четвърта  от дневния ред - Ново обсъждане на Решение №128, т. 1.6 и т. 1.9  по Протокол № 10  от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.06.2020г., с указания за отмяна на незаконосъобразната част от решението съгласно заповед № Адк-04-41/07.07.2020г.на Областен управител на град Добрич. Давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По четвърта точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Със  Заповед № АдК-04-41 от 07. 07.2020 г. на Областния управител на област Добрич  е върнал за ново обсъждане Решение № 128 по Протокол № 10 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.06.2020 година, в т.1.6 и т.1.9 по отношение на отдаването под наем на част от ПИ № 02508.1.286 и ПИ № 62788.17.140 по Протокол № 10 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.06.2020 година, с указания за отмяна в незаконосъобразната част от решението.  С цитираната заповед се атакува т. 1.6. и т.1.9. от оспореното решение, като изложеният мотив е че съобразно разпоредбата на чл.56, ал.2 от Закона за общинската собственост, общинските пътища и други линейни обекти на техническата инфраструктура не се съставят актове за общинска собственост, но от придружаващите решението материали, скици на имотите и схеми за поставяне. Било видно, че ПИ № 02508.1.286 и ПИ № 62788.17.140 представляват пътища от републиканската пътна мрежа, които съгласно чл.8, ал.2 от Закона за пътищата са изключителна държавна собственост, като титуляр на правото на собственост върху републиканските пътища е държавата. На посоченият довод от страна на Областния управител е направен извод, същите не са общинска собственост, затова Общински съвет Балчик не разполагал с материалната компетентност да се разпорежда с тях.

Извода е неверен, доколкото двата имота се припокриват с пътища от общинската пътна мрежа, а именно: 1. DOB2009 / ІІІ - 902, Оброчище - Кичево / - Рогачево Балчик DOB3160"/ DOB1149, Топола - Балчик / - Граница общ. ( Каварна - Балчик ) - к.4к-с Тузлата - / DOB1149 /"Каварна, Балчик . И двата пътя са включени в Списък на общинските пътища, утвърден с Решение № 236 от 13 април 2007 година, на основание чл. 3, ал. 4 от Закона за пътищата. Първият е записан под №  106 сред пътища 3-та категория, а вторият е под № 158 сред пътищата 1-ва категория. Отделно от това от страна областния управител е пропуснал факта, че само пътищата от I-ви, до III - ти клас включително са част от републиканската пътна мрежа и са публична държавна собственост, а всички останали са публична общинска собственост, т.е. запис "част от републиканската пътна мрежа" не следва да се интерпретира като публична държавна собственост, то в графа "НТП". Релевантен в съответствие с правилото на чл. 3, ал.4 от ЗП е списъка на МС.

Именно поради последно, намирам за целесъобразно повторно приемане в цялост на приетото вече решение.

Поради последното, на основание чл.87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА предлагам следният проект за,

РЕШЕНИЕ


На основание чл. 45, ал. 9, Общински съвет Балчик, приема повторно и в цялост предходно прието  Решение № 128 по Протокол № 10 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.06.2020 година.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов , г-жа Фудулова моля.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията предложението

и с 4 гласа - За, 0- глас - въздържал се, и прие Ново обсъждане на Решение №128, т. 1.6 и т. 1.9 по Протокол № 10 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.06.2020г.,

 Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги предлагам да гласуваме поименно:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „отсъства

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Против"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 1; „Въздържали се" - 0

 Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №139 На основание чл. 45, ал. 9, Общински съвет Балчик, приема повторно и в цялост предходно прието  Решение № 128 по Протокол № 10 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.06.2020 година.

 Г-н  Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги  предлагам да преминем към точка пета- Ново обсъждане на Решение № 131 по Протокол № 10 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.06.2020 година, с указания за неговата отмяна. Давам думата на Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По пета точка от дневния ред

 

 Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Господин председател,

господа общински съветници,

Със  Заповед № АдК-04-40 от 07. 07.2020 г. на Областния управител на област Добрич  е върнал за ново обсъждане Решение № 131 по Протокол № 10 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.06.2020 година, с указания за неговата отмяна.

С цитираната заповед се атакува т. 1 от оспореното решение, с което общинският съвет е дал съгласие да бъде трансформирана собственост върху имот от "публична общинска" в "частна общинска". Основния довод е, че съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗОС, статутът на собствеността може да бъде променен от публична в частна общинска, само ако имотът е престанал да има предназначението си по чл. 3, ал. 2 от ЗОС, а правилото на чл. 6, ал. 1 от ЗОС намира приложение само, ако имотът е престанал да има предназначението си на имот - публична собственост, определен като такъв със закон. Предпоставка за законосъобразност на решението на ОС по чл. 6, ал. 1 от ЗОС, както изтъква областния управител е предварително извършена преди това промяна в предназначението на имота, каквато е и трайната съдебна практика на ВАС. Макар в издадената заповед, същият да се е позовал на формални мотиви и не е разгледал тезата, дали въпросните, части, по отношение на които се предвижда трансформация, е налице приложена регулация, (защото само и единствено по отношение на части от имоти за които са уредени "сметки по регулация" са добили предвиденото по плана предназначение), мотивите за отмяна на т.1 следва да се споделят и същата да отпадне. Не може да бъде споделен довода, че отпадане на т. 1 води до директна отмяна и на останалите изявления в оспореното решение, доколкото същите имат за цел дължимо произнасяне Общински съвет, на годно правно основание в условията на установена от Закона за устройство на територията процедура. Именно поради последно, намирам за целесъобразно изменение на приетото вече решение, при съобразявана с мотивите в заповедта на Областен управител на област Добрич.

Поради последното, на основание чл.87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА предлагам следният проект за,


РЕШЕНИЕ


На основание чл. 45, ал. 9, Общински съвет Балчик, изменя  Решение № 131 по Протокол № 10 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.06.2020 година, както следва:       

1.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет- Балчик дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху поземлените имоти, включени в обхвата на предложено частично изменение/ЧИ/ на ПУП-ПР на УПИ II от кв. 1085 по ПУП на гр. Балчик,  съгласно която части от уличната регулация в кв. 1085 по Регулационния  план на град Балчик, одобрен със Решение № 474 по Протокол № 47 от 31.08.2006 г. на Общински съвет, представляващи обособени части от ПИ 02508.83.236 по КККР на гр. Балчик, с площ от 32 кв.м, и от ПИ 02508.83.33 по КККР на гр. Балчик, с площ от 59 кв.м, маркирани в жълт и зелен цвят на приложената скица - приложение 1, неразделна част от настоящото решение, се включват в УПИ II от кв. 1085 по ПУП на гр. Балчик, собственост на РПК „ЧЕРНО МОРЕ"-гр. Балчик и СНЦ „КРУНИ".

2.    Определя следните задължителни клаузи на предварителния договор по т. 1:

2.1.                     Община Балчик се задължава да сключи окончателен договор за прехвърляне на РПК „ЧЕРНО МОРЕ"-гр. Балчик н на СНЦ „КРУНИ", правото на собственост върху обособени части от ПИ 02508.83.236 по КККР на гр. Балчик- 32 кв.м, и от ПИ 02508.83.33 по КККР на гр. Балчик- 59 кв.м, маркирани в жълт и зелен цвят на приложената скица - приложение 1, неразделна част от настоящото решение, същите включени в УПИ II от кв. 1085 по ПУП на гр. Балчик, собственост на РПК „ЧЕРНО МОРЕ"-гр. Балчик, СНЦ „КРУНИ", срещу актуална пазарна цена, определена от лицензиран оценител на имоти, при наличие на следните задължителни условия: а) влязло в сила одобряване на частично изменение на ПУП-ПР на УПИ II от кв. 1085 по ПУП на гр. Балчик от страна на компетентния орган по Закона за устройство на територията, с обхват, съответстващ на представената скица - предложение; б) влязло в сила решение на Общински съвет - Балчик за обявяване на горепосочените части от поземлени имот, имащи статут на публична общинска собственост, за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение в резултат на изменението на регулационния план.

2.2.                     РПК „ЧЕРНО МОРЕ"-гр. Балчик и СНЦ „КРУНИ" се задължават да сключат окончателен договор за прехвърляне на Община Балчик правото на собственост върху 91 кв. м. както следва: от ПИ 02508.83.234, от ПИ 02508.83.236 по КККР на гр. Балчик- 81 кв.м и от  ПИ 02508.83.33 по КККР на гр. Балчик- 10 кв.м, маркирани в розов, червен и оранжев цвят на приложената скица - приложение 1, неразделна част от настоящото решение, същите отредени за част от уличната регулация в кв. 1085 по Регулационния  план на град Балчик, срещу актуална пазарна цена, определена от лицензиран оценител на имоти, при наличие на влязло в сила одобряване на частично изменение на ПУП-ПР на УПИ II от кв. 1085 по ПУП на гр. Балчик от страна на компетентния орган по Закона за устройство на територията с обхват, съответстващ на представената скица - предложение;.        

2.3. Всички разноски по сключване на сделката - стойност на имота, предмет на прехвърлителната сделка, ДДС, местен данък, такса по чл. 56а от НОАМТЦУ, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на РПК „ЧЕРНО МОРЕ" гр. Балчик и  СНЦ „КРУНИ", като се дължат солидарно.

3. Възлага на Кмета на Община Балчик да сключи предварителен договор на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПР - да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху съответните части от описаните имоти, предмет на настоящото решение, при наличие и на влязло в сила решение на Общински съвет - Балчик за обявяване на горепосочените части от поземлени имот, имащи статут на публична общинска собственост, за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение в резултат на изменението на регулационния план.

Приложение: Скица - приложение

Г-н  Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря Ви господин Ангелов ,колеги моля имате думата по точката.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията обсъди предложението за-Ново обсъждане на Решение № 131 по Протокол № 10 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.06.2020 година, с указания за неговата отмяна и го одобри.

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Колегида преминем към поименно гласуване:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „отсъства

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Против"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 1; „Въздържали се" - 0

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №140 На основание чл. 45, ал. 9, Общински съвет Балчик, изменя  Решение № 131 по Протокол № 10 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.06.2020 година, както следва:           

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за   устройство на територията, Общински съвет- Балчик дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху поземлените имоти, включени в обхвата на предложено частично изменение/ЧИ/ на ПУП-ПР на УПИ II от кв. 1085 по ПУП на гр. Балчик,  съгласно която части от уличната регулация в кв. 1085 по Регулационния  план на град Балчик, одобрен със Решение № 474 по Протокол № 47 от 31.08.2006 г. на Общински съвет, представляващи обособени части от ПИ 02508.83.236 по КККР на гр. Балчик, с площ от 32 кв.м, и от ПИ 02508.83.33 по КККР на гр. Балчик, с площ от 59 кв.м, маркирани в жълт и зелен цвят на приложената скица - приложение 1, неразделна част от настоящото решение, се включват в УПИ II от кв. 1085 по ПУП на гр. Балчик, собственост на РПК „ЧЕРНО МОРЕ"-гр. Балчик и СНЦ „КРУНИ".

2.Определя следните задължителни клаузи на предварителния договор по т.1

2.1. Община Балчик се задължава да сключи окончателен договор за прехвърляне на РПК „ЧЕРНО МОРЕ"-гр. Балчик н на СНЦ „КРУНИ", правото на собственост върху обособени части от ПИ 02508.83.236 по КККР на гр. Балчик- 32 кв.м, и от ПИ 02508.83.33 по КККР на гр. Балчик- 59 кв.м, маркирани в жълт и зелен цвят на приложената скица - приложение 1, неразделна част от настоящото решение, същите включени в УПИ II от кв. 1085 по ПУП на гр. Балчик, собственост на РПК „ЧЕРНО МОРЕ"-гр. Балчик, СНЦ „КРУНИ", срещу актуална пазарна цена, определена от лицензиран оценител на имоти, при наличие на следните задължителни условия: а) влязло в сила одобряване на частично изменение на ПУП-ПР на УПИ II от кв. 1085 по ПУП на гр. Балчик от страна на компетентния орган по Закона за устройство на територията, с обхват, съответстващ на представената скица - предложение; б) влязло в сила решение на Общински съвет - Балчик за обявяване на горепосочените части от поземлени имот, имащи статут на публична общинска собственост, за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение в резултат на изменението на регулационния план.

2.2 РПК „ЧЕРНО МОРЕ"-гр. Балчик и СНЦ „КРУНИ" се задължават да сключат окончателен договор за прехвърляне на Община Балчик правото на собственост върху 91 кв. м. както следва: от ПИ 02508.83.234, от ПИ 02508.83.236 по КККР на гр. Балчик- 81 кв.м и от  ПИ 02508.83.33 по КККР на гр. Балчик- 10 кв.м, маркирани в розов, червен и оранжев цвят на приложената скица - приложение 1, неразделна част от настоящото решение, същите отредени за част от уличната регулация в кв. 1085 по Регулационния  план на град Балчик, срещу актуална пазарна цена, определена от лицензиран оценител на имоти, при наличие на влязло в сила одобряване на частично изменение на ПУП-ПР на УПИ II от кв. 1085 по ПУП на гр. Балчик от страна на компетентния орган по Закона за устройство на територията с обхват, съответстващ на представената скица - предложение;.        

2.3.Всички разноски по сключване на сделката - стойност на имота, предмет на прехвърлителната сделка, ДДС, местен данък, такса по чл. 56а от НОАМТЦУ, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на РПК „ЧЕРНО МОРЕ"-гр. Балчик и  СНЦ „КРУНИ", като се дължат солидарно.

3. Възлага на Кмета на Община Балчик да сключи предварителен договор на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПР - да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху съответните части от описаните имоти, предмет на настоящото решение, при наличие и на влязло в сила решение на Общински съвет - Балчик за обявяване на горепосочените части от поземлени имот, имащи статут на публична общинска собственост, за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение в резултат на изменението на регулационния план.

Приложение: Скица - приложение.

 

 

Г-н  Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги минаваме към точка шеста - Участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Добрич -Давам думата на Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик :по шеста точка от дневния ред


 Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници.

С писмо с вх. №09-00-113/10.07.2020г. по електронната поща на Община Балчик постъпи писмо от Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от "ВиК Добрич" АД- гр. Добрич, с което ни уведомяват, че на 11.08.2020г. от 10:00 ч. в Зала "Пресцентър" на Областна администрация- гр. Добрич ще се проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията, при следния дневен ред:

 1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията по ВиК за 2021г.., на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК.

 2.  Други- обсъждане на възникнали въпроси

  Съгласно Закона за водите /ЗВ/, организацията и дейността на Асоциациите по ВиК се определят с правилник, издаден от Министъра на Регионалното развитие след съгласуване с Министъра на околната среда и водите. В състава на тези асоциации по закон влизат кметовете от всички общини в областта, а държавата се представлява от областния управител, който по закон е и председател на асоциацията. При невъзможност за участие на кмета в общото събрание, представител на община може да бъде само лице, на които са гласувани изрични пълномощия от Общински съвет, съгласно чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите. Съгласно Решение № 194 по Протокол №15 от 26.07.2016г. г-н Димитрин Димитров-  заместник- кмет с ресор "Устройство на територията, туризъм, еврофондове, международно сътрудничество и екология" в Община Балчик е определен да представлява Общината в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Добрич.

 Актуалното разпределение на гласовете на членовете на  Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД,                    гр. Добрич, определено по реда на чл. 198в, ал. 8 от ЗВ и чл. 8, ал. 2 от ПОДАВИК за Община Балчик е 6,96%.

           Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 45, ал. 1, чл. 87, ал. 1 от ПОДОбСНКВОбА - предлагам на Вашето внимание следното:


ПРОЕКТО- РЕШЕНИЕ


На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и писмо с вх. №09-00-113/10.07.2020г. на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от "ВиК Добрич" АД- гр. Добрич, Общински съвет- гр. Балчик

 

РЕШИ:

 

 1.Дава мандат на упълномощения представител г-н Димитрин Димитров-  заместник- кмет с ресор "Устройство на територията, туризъм, еврофондове, международно сътрудничество и екология" да вземе участие и гласува на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от "ВиК Добрич" АД- гр. Добрич, което ще се проведе на 11.08.2020г. в Зала "Пресцентър" на Областна администрация- гр. Добрич

2. Съгласува следната позиция на Община Балчик по предложените решения:

  -По т. 1 от дневния ред: Дава принципно съгласие за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията по ВиК за 2021г, на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК, в размер на       22 164,44лв. .

- По т. 2 от дневния ред: Указва на упълномощения представител да при обсъждането на възникналите въпроси да се ръководи единствено от интересите на Община Балчик.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Писмо с вх. №09-00-113/10.07.2020г.


Г-н  Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря Ви господин Ангелов ,колеги моля имате думата по точката

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобри участието в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Добрич

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря г-жо Фудулова. Колеги ще преминем в режим на гласуване, то ще се извърши поименно:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №141: На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и писмо с вх. №09-00-113/10.07.2020г. на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от "ВиК Добрич" АД- гр. Добрич, Общински съвет- гр. Балчик

РЕШИ:

 1. Дава мандат на упълномощения представител г-н Димитрин Димитров-  заместник- кмет с ресор "Устройство на територията, туризъм, еврофондове, международно сътрудничество и екология" да вземе участие и гласува на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от "ВиК Добрич" АД- гр. Добрич, което ще се проведе на 11.08.2020г. в Зала "Пресцентър" на Областна администрация- гр. Добрич         2.Съгласува следната позиция на Община Балчик по предложените решения:

 - По т. 1 от дневния ред: Дава принципно съгласие за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията по ВиК за 2021г, на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК, в размер на       22 164,44лв. .

  По т. 2 от дневния ред: Указва на упълномощения представител да при обсъждането на възникналите въпроси да се ръководи единствено от интересите на Община Балчик

ПРИЛОЖЕНИЕ: Писмо с вх. №09-00-113/10.07.2020г.


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка седма- Предложение за промяна списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски поради настъпила промяна в обстоятелствата  съгласно приложение №11-А, прието с решение №45/30.01.2020г. от Протокол №6 на ОбС Балчик.. Давам думата на  г-н Ангелов- кмет на община Балчик  :


По седма точка от дневния ред

 Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници.

Във връзка с промяна на обстоятелствата на пътуващи от местоживеене до месторабота, предлагам следния проект за


РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.39 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:


      1.Общински съвет Балчик променя списъка на длъжностните лица по Приложение 11- А, на служителите в Община Балчик и училищата, изпълняващи задълженията си свързани с чести пътувания или при неколкократно прекъсване на работното време в гр.Балчик, които имат право на транспортни разходи, както следва:

Добавя в списъка с пътуващи:


-Юлия Петрова Иванова, месторабота-Община Балчик, техн. сътрудник касиер приходи, Маршрут кв. Балик ,гр.Балчик.


-Сузан Алиибрямова, месторабота-Община Балчик, счетоводител-касиер. Маршрут кв. Балик, гр.Балчик.


2. Задължава Кмета на общината да предприеме решениетоГ-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря Ви господин Ангелов,  заповядайте г-жа Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ разгледа предложението и 4 гласа „За "- го одобри за разглеждане на заседание на Общински съвет на 30.07.20г.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Моля колеги, да преминем към поименно гласуване.

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №142: На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.39 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

1. Общински съвет Балчик променя списъка на длъжностните лица по Приложение 11- А, на служителите в Община Балчик и училищата, изпълняващи задълженията си свързани с чести пътувания или при неколкократно прекъсване на работното време в гр.Балчик, които имат право на транспортни разходи, както следва:

Добавя в списъка с пътуващи:

-Юлия Петрова Иванова, месторабота-Община Балчик, техн. сътрудник касиер приходи, Маршрут кв. Балик, гр.Балчик.

-Сузан Алиибрямова, месторабота-Община Балчик, счетоводител-касиер. Маршрут кв .Балик ,гр.Балчик.

2.3адължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря ви колеги, минаваме към точка осма- Предложение за промяна списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски поради настъпила промяна в обстоятелствата  съгласно приложение №11-А, прието с решение №45/30.01.2020г. от Протокол №6 на ОбС Балчик. Давам думата  на  г-н Ангелов- кмет на община Балчик  :

 

 

По осма точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,

Във връзка с промяна на обстоятелствата на пътуващи от местоживеене до
месторабота и Докладна записка с Вх№ 53-00-17/16.06.2020г., на Управителя на
ОБП"БКС" инж. Павел Павлов, предлагам следния проект за


РЕШЕНИЕ

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.39 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

      1.Общински съвет Балчик променя списъка на длъжностните лица по Приложение 11-А, на служители в Община Балчик, изпълняващи задълженията си свързани с чести пътувания или при неколкократно прекъсване на работното време в гр.Балчик, които имат право на транспортни разходи, които имат право на транспортни разходи, както следва:

Добавя в списъка с пътуващи:

 -Анастасия Тотева Иванова, месторабота Община Балчик - ОБП "БКС", чистач -

   хигиенист;

 -Елена Атанасова Куртева- Статева, месторабота Община Балчик
 ОБП "БКС", чистач - хигиенист;

  -Бунят Джелалов Исмаилов- Статева, месторабота Община Балчик -
  ОБП"БКС", работник-копач гробове.

  2.3адължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата , заповядайте г-жо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа предложението разноски поради настъпила промяна в обстоятелствата съгласно приложение №11-А за Предложение за промяна списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни, прието с решение №45/30.01.2020г. от Протокол №6 на ОбС Балчик."; и го одобри

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС :Моля колеги, да преминем към поименно  гласуване.

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №143: На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.39 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

1. Общински съвет Балчик променя списъка на длъжностните лица по Приложение 11- А, на служители в Община Балчик, изпълняващи задълженията си свързани с чести пътувания или при неколкократно прекъсване на работното време в гр.Балчик, които имат право на транспортни разходи, които имат право на транспортни разходи, както следва:

Добавя в списъка с пътуващи:

-Анастасия Тотева Иванова, месторабота Община Балчик - ОБП "БКС", чистач -

хигиенист;

-Елена Атанасова Куртева- Статева, месторабота Община Балчик ОБП" БКС", чистач - хигиенист;

-Бунят Джелалов Исмаилов- Статева, месторабота Община Балчик - ОБП"БКС", работник-копач гробове.

2.3адължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка девета- :  Коригиране на бюджет 2020 г. с извършените разходи от Община Балчик във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 за периода от 01.06.2020 г. до 30.06.2020. Давам думата на г-н Ангелов- кмет на община Балчик

 

По девета точка от дневния ред

 

 Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,

Във връзка с § 39 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (обн.ДВ, бр.44 от 13.05.2020 г.), където е регламентирано, че предоставения до 20 януари 2020 г. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища може да бъде ползван за извършване на разходи от общината за изпълнение на противоепидемични мерки, предлагам следния проект за


Р Е Ш Е Н И Е


 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, писмо на МФ с изх.№ ФО-23 от 01.06.2020 г., при спазване разпоредбите на чл.124, ал.1 и ал.2 и чл.125, ал.1, т.2 от Закона за публичните финанси:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Община Балчик да бъде завишен общо с 17 979 лева, представляващи извършените от Община Балчик разходи във връзка с предотвратяване разпространението на COVID-19 за периода от 01.06.2020 г. до 30.06.2020 г. Средствата да бъдат разпределени по разпоредители, отговорности, дейности и параграфи от единната бюджетна класификация съгласно Приложение №1.

2.Корекцията е за сметка на предоставения ни до 20 януари 2020 г. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища по чл.53, ал.4 от ЗДБРБ за 2020 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по тази точка, госпожо Фудулова заповядайте:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема -  Коригиране на бюджет 2020 г. с извършените разходи от Община Балчик във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 за период от 01.06.2020 г. до 30.06.2020г.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря ви госпожо Фудулова, други колеги, заповядайте господин Атанасов:

Г-н Атанас Атанасов-общински съветник: Господин председател, имам един въпрос: Имахме подобна предходна  точка от заседание на Общински съвет, бихте ли ни казали за какво са тези разходи от Общинския бюджет?

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: От както е регистрирана тази пандемия, ежемесечно извършваме разходи, които са за дезинфектанти, предпазни средства за всички общински учреждения. Държавата ни даде правото да усвояваме средствата, които са за зимното поддържане на пътната Общинска мрежа. И след , като зимата беше изключително мека и ние  не сме ги направили тези разходи пренасочихме тези средства към справяне мерките с КОВИД 19, а и това е с което държавата ни помага.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС : Благодаря ви господин Ангелов, колеги моля да преминем към поименно гласуване.


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №144: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, писмо на МФ с изх. № ФО-23 от 01.06.2020 г., при спазване разпоредбите на чл.124, ал.1 и ал.2 и чл.125, ал.1, т.2 от Закона за публичните финанси:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Община Балчик да бъде завишен общо с 17 979 лева, представляващи извършените от Община Балчик разходи във връзка с предотвратяване разпространението на COVID-19 за периода от 01.06.2020 г. до 30.06.2020 г. Средствата да бъдат разпределени по разпоредители, отговорности, дейности и параграфи от единната бюджетна класификация съгласно Приложение №1.

2.Корекцията е за сметка на предоставения ни до 20 януари 2020 г. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища по чл.53, ал.4 от ЗДБРБ за 2020 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка десета- Удължаване на срок за изплащане на дължимото наемно плащане за земеделски земи-ниви от ОПФ на Община Балчик за стопанската 2020-2021г., отдадени под наем за период от 5 години.  Давам думата на  г-н Ангелов- кмет на община Балчик:

По десета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,

На свое заседание, проведено на 09.05.2019г., Общински съвет- Балчик е приел Решение №559, с което са одобрени правила за отдаване под наем на свободни земеделски земи- частна общинска собственост от ОПФ- след провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване В т. 3 от същото решение е посочено, че наемната цена по действащ договор за наем се заплаща най- късно до 31.07. на текущата година. В тази връзка с посочения в предходното изречение срок са сключени и договорите за наем.

        Предвид настъпили негативни последици за земеделските стопани, в резултат на сложната епидемиологична обстановка в страната, свързана с вируса COVID-19, както   и в следствие на неблагоприятните климатични условия- суша, проливни дъждове и др.- се налага да бъде облекчен режима за изплащане на наемните цени, като се удължи срокът, в който следва да бъде престирано задължението за стопанската 2020-2021г.

        Предложението ми е този срок да бъде удължен до 31.10.2020г., като за целта е нужно да бъде изменен, заложения т. 3 от цитираното по- горе решение, но само за стопанската 2020-2021г.

        Предвид гореизложеното, на основание чл.87 от ПОДОбСНКВОбА, предлагам на Вашето внимание следното

 

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, предвид сложната епидемиологична обстановка в страната, свързана с вируса COVID-19, както и в следствие на неблагоприятните климатични условия- суша, проливни дъждове и др., Общински съвет- гр. Балчик реши:

1.Изменя срока, заложен в т. 3 на Решение №559, прието с Протокол №39/09.05.2019г. от Общински съвет- гр. Балчик, само за стопанската 2020-2021г. от 31.07.2020г. на 31.10.2020г.

2.За следващите стопански години т.3 от Решение №559, прието с Протокол №39/09.05.2019г. от Общински съвет- гр. Балчик остава непроменено.


3.Възлага на кмета на Община Балчик извършването на всички правни и фактически действия по анексиране на сключените наемни договори във връзка с настоящото решение.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жа Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията обсъди и приема с 4-гласа „За" -Удължаване на срок за изплащане на дължимото наемно плащане за земеделски земи-ниви от ОПФ на Община Балчик за стопанската 2020-2021г., отдадени под наем за период от 5 години.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря госпожо Фудулова, други колеги- заповядайте Г-н Жечев:

Г-н Атанас Жечев - общински съветник: Господин Ангелов, адмирации към това проекто-решение, въпроса ми е: След изтичане на срока, който Общински съвет е гласувал как се действа?

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Както всеки друг наемодател имаме действащи срокове и са само действащи договори, имаме правни основания Това е защото дойдоха група земеделци и споделиха: Ние нямаме пшеница,  която да продадем, отложете ни плащането, а тогава даже не се знаеше каква ще е годината. Като продадем слънчогледа и царевицата тогава да си платим. Аз между другото  лично не знам как ще им повлияе това при декларирането на земите за субсидии, но те казаха, че ще се оправят.

Г-н Атанас Жечев -общински съветник: Това, което казвате е напълно вярно и аз не го оспорвам, така или иначе те имат действащ договор подписан за 5 години и земята ще я регистрират, но след изтичане на срока, което така или иначе ще се случи- пише, че договора се прекратява ако не е направено плащането, например ако до 30 октомври не е направено плащане, но те са регистрирали земята и трябва да спрем.

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: След като важи до 31.10.2020г., не плащането ще почне да тече след 31.102020г., а не от 31.07.2020г.

Г-н Господинов- общински съветник: По скоро  според мен трябва да се направи анекс.

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Да то пише, че ще се изготви анекс.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Господин Станоев заповядайте:

Г-н Илиян Станоев- общински съветник : Аз ще гласувам „За", но защото Комисията не взе решение, и моята идея беше тя да вземе някакво решение и да предложи на Кмета да го внесе, но сега призовавам господин Ангелов: Господин Ангелов, ако помислите за едното си дете- това е земеделието. Призовавам ви да помислите и за другото си дете- туризма, ако трябва срещнете се с представителите на туристическия бранш, понеже Вие бяхте възпрепятстван тогава и те очакват да срещнете и призовавам : помислете и за другия основен бранш в Община Балчик и вземете решение да им се помогне.

Г-н Господинов- общински съветник: Само искам да допълня към точката, че в деня на Комисията дойде информация, че ще бъде внесено проект-решение  от Общинска администрация , и затова счетохме да не внасяме една и съща точка.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря ви г-н Господинов, колеги моля да преминем към поименно гласуване проекта на кмета на общината:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Негласувал"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „отсъства "

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; „Негласувал"-1

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №145: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, предвид сложната епидемиологична обстановка в страната, свързана с вируса COVID-19, както и в следствие на неблагоприятните климатични условия- суша, проливни дъждове и др., Общински съвет- гр. Балчик реши :

1.Изменя срока, заложен в т. 3 на Решение №559, прието с Протокол №39/09.05.2019г. от Общински съвет- гр. Балчик, само за стопанската 2020-2021г. от 31.07.2020г. на 31.10.2020г.

2.За следващите стопански години т.3 от Решение №559, прието с Протокол №39/09.05.2019г. от Общински съвет- гр. Балчик остава непроменено.

3.Възлага на кмета на Община Балчик извършването на всички правни и фактически действия по анексиране на сключените наемни договори във връзка с настоящото решение.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка единадесета- Даване съгласие за трансформиране на част от целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер, финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на уличната мрежа в Община Балчик за 2020г.

давам думата на  г-н Ангелов- кмет на община Балчик: 

По единадесета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,


На основание чл.87, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 може да бъде трансформирана в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа. Промените могат да се извършват в рамките на бюджетните взаимоотношения на Община Балчик с централния бюджет.

Общинския съвет с решение №45 от 30.01.2020 г. прие бюджета на Община Балчик за 2020 г. С приемането на бюджета на общината в инвестиционната програма са включени следните обекти:          

Рехабилитация ул."3л.Петков "гр.Балчик -          120      000лв.;Рехабилитация ул. "П.К.Яворов" гр.Балчик - 37 000лв.; Рехабилитация ул. "Лозар" с. Рогачево- 134 200лв.


Предвидените средства за основен ремонт на уличната пътна мрежа в населените места {представляваща транспортната техническа инфраструктура съгл. чл.64, ал.1, т.1. от ЗУГГ), следва да се трансформират в средства за текущ ремонт, тъй като необходимите СМР са за поддръжка в изправност на елементите на техническата инфраструктура, без да се променя трасето и техническите им характеристики.

Основен и текущ ремонт са дефинирани в ЗУТ § 5 от Допълнителните разпоредби, т. 42 и т.43.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124 и чл.125, ал.1 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 година , ПМС № 381 от 30.12.2019 г., за изпълнение на ЗДБРБ за 2020 година, чл.50 и чл.87 от ЗДБРБ за 2020 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, предлагам следния проект за:

РЕШЕНИЕ

 

1. Общински съвет Балчик дава съгласие на кмета на Община Балчик да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи по чл.50, съгласно чл.87 от ЗДБРБ за 2020г., в целеви трансфер за финансиране на разходи на общината за извършване на текущи ремонти на уличната мрежа, съгласно Приложение № 12 към ФО-1/2020г., със следните данни;

1.1. Наименование на обектите/позициите на капиталовите разходи, за които се предлага намаление на финансирането:

-                      Рехабилитация  ул. "Зл.Петков "гр.Балчик - 120 000лв.;

-                      Рехабилитация ул. "П.К.Яворов" гр.Балчик -37 000лв.;

-                      Рехабилитация ул. "Лозар "с .Рогачево- 134 200лв.;

1.2.  Наименование на обектите за текущ ремонт, за които се предлага финансиране с трансформираната целева субсидия за капиталови разходи:

-                      Текущ ремонт ул. "Зл.Петков "гр.Балчик -120 000лв.;

-                      Текущ ремонт ул. "П.К.Яворов "гр.Балчик -37 000лв.;

-                      Текущ ремонт ул. "Лозар "с .Рогачево- 134 200лв.;

2.Общински съвет задължава Кмета на Общината да предприеме последващи мерки за изпълнение на

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик Ако не е станало ясно ,обектите и финансирането са същите , но с едно писмо до министъра ако преминат в текущ ремонт

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги, продължаваме заседанието с дневния ред и  преминаваме към точка дванадесета-  Разпореждане с бюджетни средства и представянето им на юридически лица с нестопанска цел за организиране на фестивали, давам думата на  г-н Ангелов- кмет на община Балчик:   няма да има нужда да се правят тези разходи за проектиране, строителни разрешения, надзор, които са част от тези  основни ремонти, а когато ги прехвърлим в текущи можем да не се правят тези разходи.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жа Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа проекта, Даване съгласие за трансформиране на част от целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер, финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на уличната мрежа в Община Балчик за 2020г., и с 4 гласа - „За", и го одобри.


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля да преминем към поименно гласуване на  проекта на кмета на общината.

 

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №146: 1. Общински съвет Балчик дава съгласие на кмета на Община Балчик да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи по чл.50, съгласно чл.87 от ЗДБРБ за 2020г., в целеви трансфер за финансиране на разходи на общината за извършване на текущи ремонти на уличната мрежа, съгласно Приложение № 12 към ФО-1/2020г., със следните данни

2.3.Наименование на обектите/позициите на капиталовите разходи, за които се предлага намаление на финансирането:

-                      Рехабилитация ул. "Зл.Петков "гр.Балчик - 120 000лв.;

-                      Рехабилитация. ул. "П.К.Яворов" гр.Балчик -37 000лв.;

-                      Рехабилитация ул. "Лозар "с. Рогачево- 134 200лв.;

2.4. Наименование на обектите за текущ ремонт, за които се предлага финансиране с трансформираната целева субсидия за капиталови разходи:

-                      Текущ ремонт ул. "Зл.Петков "гр.Балчик -120 000лв.;

-                      Текущ ремонт ул. "П.К.Яворов "гр.Балчик -37 000лв.;

-                      Текущ ремонт ул. "Лозар" с. Рогачево- 134 200лв.;

2.Общински съвет задължава Кмета на Общината да предприеме последващи мерки за изпълнение на решението.


 

По дванадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,

Във връзка с провеждането на традиционни за Балчик предстоящи културни събития като Международен музикален фестивал  «Дни на класиката в Балчик», Международен фолклорен фестивал «Море от ритми» и Театрален фестивал «Младите в изкуството - Виа Понтика» е необходимо приемане на решение на Общински съвет - Балчик, с което Община Балчик да осигури финансирането им. Средствата ще бъдат предоставени на посочените по-долу юридически лица с нестопанска цел за организиране и провеждане на фестивалите.

Предвид горното и на основание чл.87, ал.1 от ПОДОбСНКВОБА, предлагам на вашето внимание следното:

ПРОЕКТ-РЕШЕНИЕ

 

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА, предвид необходимостта от разпореждане с бюджетни средства, заложени в календарния план на културните прояви на Община Балчик, Общински съвет Балчик:


1. Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение №45, протокол 6 от 30.01.2020 г., като се сключи договор за сътрудничество за организиране на международен музикален фестивал «Дни на класиката в Балчик» с Фондация «Академия Класика», ЕИК по Булстат 176501171, представлявана от Изпълнителния директор Дончо Донев.

2. Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение №45, протокол 6 от 30.01.2020 г., като се сключи договор за сътрудничество за организиране на международен фолклорен фестивал «Море от ритми» с CHЦ «За Балчик», ЕИК по Булстат 176207629, представлявана от Управителя Галина Гавраилова Димитрова.

3.Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение №45, протокол 6 от 30.01.2020 г., като се сключи договор за сътрудничество за организиране на фестивал «Младите в изкуството Виа Понтика - Балчик» със Сдружение «Виа Понтика - 2010», ЕИК 176038969, представлявано от Председателя Красимир Ранков.

4. Общински съвет - Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия за сключване договорите за сътрудничество, предмет на т.1, т.2 и т.З от настоящото решение.

 Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жа Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията одобрява предложението за разпореждане с бюджетни средства и представянето им на юридически лица с нестопанска цел за организиране на фестивали, и с 4 гласа - „За", го приема.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Моля колеги да преминем към гласуване проекта на кмета на Общината.


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За

21.  Христо Петров  Христов                             „отсъства"

Гласували със „За" - 15; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №147 На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА, предвид необходимостта от разпореждане с бюджетни средства, заложени в календарния план на културните прояви на Община Балчик, Общински съвет Балчик:

                1.Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение №45, протокол 6 от 30.01.2020 г., като се сключи договор за сътрудничество за организиране на международен музикален фестивал «Дни на класиката в Балчик» с Фондация «Академия Класика», ЕИК по Булстат 176501171, представлявана от Изпълнителния директор Дончо Донев.

                2.Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение №45, протокол 6 от 30.01.2020 г., като се сключи договор за сътрудничество за организиране на международен фолклорен фестивал «Море от ритми» с CHЦ  «За Балчик», ЕИК по Булстат 176207629, представлявана от Управителя Галина Гавраилова Димитрова.

                 3.Дава съгласие Община Балчик да изразходи бюджетни средства, одобрени с решение №45, протокол 6 от 30.01.2020 г., като се сключи договор за сътрудничество за организиране на фестивал «Младите в изкуството Виа Понтика - Балчик» със Сдружение «Виа Понтика - 2010», ЕИК 176038969, представлявано от Председателя Красимир Ранков.

 4.Общински съвет - Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия за сключване договорите за сътрудничество, предмет на т.1, т.2 и т.З от настоящото решение.


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Обявявам десет минути почивка , колеги


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка тринадесета- Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2020 г. Давам думата на

г-н Ангелов- кмет на община Балчик:

По тринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,

Във връзка с постъпило заявление вх. № 94-00-532/10.03.2020 г. от Йордан Боянов Йорданов за закупуване на общински имот в с. Сенокос, представляващ ПИ № 66250.501.388 по кад. карта на с. Сенокос, съгласно АОС № 4846/23.06.2020 г., предлагам актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, със следното:          

      проекто - решение:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2020 г., приета с решение № 44 от 30.01.2020 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

1. Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следният  имот:

- Незастроен жилищен УПИ ХІІІ, кв.45 по ПУП на с. Сенокос, ПИ № 66250.501.388 по кадастралната карта на с. Сенокос, с площ от 1048 м2.     


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жа Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията одобрява предложението-  Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2020 г.


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Моля колеги да преминем към поименно  гласуване проекта на кмета на Общината

 

 

 

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 11; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №148: На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2020 г., приета с решение № 44 от 30.01.2020 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

1. Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следният  имот:

- Незастроен жилищен УПИ ХІІІ, кв.45 по ПУП на с. Сенокос, ПИ № 66250.501.388 по кадастралната карта на с. Сенокос, с площ от 1048 м2.


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка четиринадесета - Разглеждане на заявление от Сунай Исмаил Яшар от гр. Добрич за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 23769.501.111 по кадастралната карта на с. Дропла, общ. Балчик давам думата на  г-н Ангелов- кмет на община Балчик:

 

По четиринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,

Постъпило е заявление вх. № ОС-3011-6/11.06.2020 г. от Сунай Исмаил Яшар за прекратяване на съсобственост по отношение на поземлен имот в село Дропла. Сунай Исмаил Яшар е собственик на  дворно място в с. Дропла,  с площ от 1 209 м2, съгласно Нот. акт № 107, том ІІ, дело 312 от 05.05.2020 г. на Служба по вписванията на РС-Балчик, представляващо част от ПИ № 23769.501.111 по кадастралната карта на с. Дропла, целия с площ от 1 914 м2. Във връзка със заявлението за прекратяване на съсобствеността чрез изкупуване частта на Общината в размер на 705 м2, предлагам да внесете за обсъждане пред ОбС-Балчик следното:

                                            Проекто - решение:  


1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-6/11.06.2020 г. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Сунай Исмаил Яшар от гр. Добрич по отношение на ПИ № 23769.501.111 по кадастралната карта на с. Дропла, УПИ VІІ, кв. 3 по ПУП на с. Дропла, целия с площ от 1 914 м2, като Сунай Яшар изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 705 м2 (седемстотин и пет квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4847/25.06.2020 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 3 419.00 лв. (три  хиляди четиристотин и деветнадесет лева), без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жа Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията одобрява предложението - Разглеждане на заявление от Сунай Исмаил Яшар от гр. Добрич за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 23769.501.111 по кадастралната карта на с. Дропла, общ. Балчик.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: г-н  Христов заповядайте:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология  с „За" -5 гласа, „дава съгласие за  разглеждане на заявление от Сунай Исмаил Яшар от гр. Добрич за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 23769.501.111 по кадастралната карта на с. Дропла, общ. Балчик, на заседанието на 30.07.2020г на ОбС .


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Моля колеги да преминем към поименно  гласуване проекта на кмета на Общината


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 11; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №149: 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-6/11.06.2020 г. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Сунай Исмаил Яшар от гр. Добрич по отношение на ПИ № 23769.501.111 по кадастралната карта на с. Дропла, УПИ VІІ, кв. 3 по ПУП на с. Дропла, целия с площ от 1 914 м2, като Сунай Яшар изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 705 м2 (седемстотин и пет квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4847/25.06.2020 г.

 2.Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 3 419.00 лв. (три  хиляди четиристотин и деветнадесет лева), без ДДС.        

 3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка петнадесета -Разглеждане на заявление от „Аргус - 94"ЕООД гр. Балчик за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 18160.110.19 по кадастралната карта на с. Гурково.  Давам думата на  г-н Ангелов- кмет на община Балчик:


По петнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,


Във връзка с постъпило заявление вх. № ОС-3011-5/01.06.2020 г. от Невена Миткова Петрова - управител на „Аргус - 94" ЕООД, собственик на част от застроен поземлен имот с площ от 5 951 м2, съгласно Договор № 67, том ІІ, вх. рег. № 1340 от 03.05.2012 г. на Служба по вписванията при БРС, представляващо част от ПИ № 18160.110.19 по кадастралната карта на с. Гурково, целия с площ от 6234 м2, за прекратяване на съсобствеността чрез изкупуване частта на Общината в размер на 283 м2, предлагам да внесете за обсъждане пред ОбС-Балчик следното


                                           Проекто - решение:  


1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-5/01.06.2020 г. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и „Аргус - 94" ЕООД по отношение на ПИ № 18160.110.19 по кадастралната карта на с. Гурково, целия с площ от 6 234 м2, като „Аргус - 94" ЕООД изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 283 м2 (двеста осемдесет и три квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4842/29.05.2020 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1 900.00 лв. (хиляда и деветстотин лева).        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката,

г-н  Христов заповядайте:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология  с „За" -5 гласа, дава съгласие за разглеждане на заявление от „Аргус - 94" ЕООД гр. Балчик за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 18160.110.19 по кадастралната карта на с. Гурково


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Заповядайте г-жа Фудулова:


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа предложението, и с 4 гласа - „За", 0 глас - въздържал се и го приема, с предложение към т.2 да се добави цената без ДДС.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС:  Благодаря госпожа Фудулова, добавяме към т. 2 цената с ДДС,  заповядайте г-н Станоев:

Г-н Станоев- общински съветник: Не виждам кмета на село Гурково, бих искал да чуя становището му. Не виждам и другите кметове, когато знаят , че има проекти които ги касаят.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС:  Някои от кметовете ми звъннаха, че са в отпуск, други по служебни ангажименти. Предлагам да гласуваме промените на цената с ДДС по 2. т по предложение на ПКБФЕЕ:

гласуване със „ЗА" - 11; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги ако нямате въпроси, моля да преминем към поименно гласуване цялата точка:.


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 11; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №150: 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-5/01.06.2020 г. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и „Аргус - 94" ЕООД по отношение на ПИ № 18160.110.19 по кадастралната карта на с. Гурково, целия с площ от 6 234 м2, като „Аргус - 94" ЕООД изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 283 м2 (двеста осемдесет и три квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4842/29.05.2020 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1 900.00 лв. (хиляда и деветстотин лева).        

 3.Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка шестнадесета - Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 66250.501.139 по кадастралната карта на с. Сенокос Давам думата на  г-н Ангелов- кмет на община Балчик:


                                По шестнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,


Постъпило е заявление вх. №ОС-3012-2/02.06.2020 г. от Христина Любомирова Бахова от гр. Добрич за придобиване право на собственост върху общински  имот - дворно място, представляващо ПИ № 66250.501.139 по кад. карта на с. Сенокос. Христина Бахова е собственик на законно построена сграда в имота, ведно с отстъпеното право на строеж, видно от Нотариален акт № 181, том ІІ, дело № 389 от 22.05.2020 г. на Служба по вписванията към РС- Балчик. Съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗОС собственикът на законно построена сграда може да придобие собствеността върху земята без търг или конкурс по пазарна цена, одобрена от Общински съвет. В изпълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2020 г. и реализирането на приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                             

                                                   проекто - решение:

           

1.На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-2/02.06.2020 г., одобрява пазарна оценка в размер на 6 742.00 лв. (шест хиляди седемстотин четиридесет и два лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 66250.501.139 по кадастралната карта на с. Сенокос (УПИ V, кв. 24 по ПУП на с. Сенокос, общ. Балчик), с площ от 1 206 м2 (хиляда двеста и шест квадратни метра), актуван с АОС № 4845/18.06.2020 г. на собственикът на законно построена върху него сграда Христина Любомирова Бахова. 

 

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жа Фудулова


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа предложението, и с 4 гласа - „За", 0 глас - въздържал се и го одобри.


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги ако нямате въпроси, моля да преминем към поименно гласуване проекта на кмета на общината.


Г-н Станоев- общински съветник: Господин председател, мога ли да чуя мнението на кмета на село Сенокос, все пак е тук и трябва да има становище. За разлика от други е уважил и дошъл на Заседание.

 

 

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 11; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 151: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-2/02.06.2020 г., одобрява пазарна оценка в размер на 6 742.00 лв. (шест хиляди седемстотин четиридесет и два лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 66250.501.139 по кадастралната карта на с. Сенокос (УПИ V, кв. 24 по ПУП на с. Сенокос, общ. Балчик), с площ от 1 206 м2 (хиляда двеста и шест квадратни метра), актуван с АОС № 4845/18.06.2020 г. на собственикът на законно построена върху него сграда Христина Любомирова Бахова,Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка седемнадесета - Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.83.142 по кадастралната карта на гр. Балчик. Давам думата на  г-н Ангелов- кмет на община Балчик:
По седемнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,

Постъпило е заявление вх. №ОС-3012-3/24.06.2020 г. от Десислава Тонкова Павлова от гр. Варна за придобиване право на собственост върху общински  имот - дворно място, представляващо ПИ № 02508.83.142 по кад. карта на Гр. Балчик, ул. Захари Зограф" № 14. Десислава Павлова и Иван Павлов са собственици на законно построена сграда в имота, ведно с отстъпеното право на строеж, видно от Нотариален акт № 117, том VІІІ, дело № 1433 от 20.12.2019 г. на Служба по вписванията към РС- Балчик. Съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗОС собственикът на законно построена сграда може да придобие собствеността върху земята без търг или конкурс по пазарна цена, одобрена от Общински съвет. В изпълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2020 г. и реализирането на приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното:

                                             

                                                  проекто - решение:

           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-3/24.06.2020 г., Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 10 312.00 лв. (десет хиляди триста и дванадесет лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.83.142 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ VІІ, кв. 69 по ПУП на гр. Балчик), с площ от 364 м2 (триста шестдесет и четири квадратни метра), актуван с АОС № 4848/07.07.2020 г. на собственици на законно построена върху него сграда Десислава Павлова и Иван Павлов. 

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жа Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа предложението, и с 4 гласа - „За", 0 глас - въздържал се и го приема.

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Моля колеги,  да преминем към поименно гласуване:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 11; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 152: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-3/24.06.2020 г., Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 10 312.00 лв. (десет хиляди триста и дванадесет лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.83.142 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ VІІ, кв. 69 по ПУП на гр. Балчик), с площ от 364 м2 (триста шестдесет и четири квадратни метра), актуван с АОС № 4848/07.07.2020 г. на собственици на законно построена върху него сграда Десислава Павлова и Иван Павлов.


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка осемнадесета-    Продажба чрез търг на ПИ № 66250.501.388 по кадастралната карта на с. Сенокос. Давам думата на  г-н Ангелов- кмет на община Балчик:

 

По осемнадесета точка от дневния ред


г-н Ангелов- кмет на община Балчик : Уважаеми Господин Председател,

В изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2020 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното:

                                                             

проекто - решение:

           

1.На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4846/23.06.2020 г., представляващ незастроен УПИ ХІІІ, кв.45 по ПУП на с. Сенокос, ПИ № 66250.501.388 по кадастралната карта на с. Сенокос, с площ от 1048 м2  (хиляда и четиридесет и осем квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 8 980.00 лв. (осем хиляди деветстотин и осемдесет лева),  като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката,

заповядайте г-жа Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа предложението, и с 4 гласа - „За", 0 глас - въздържал се и го одобри - Продажба чрез търг на ПИ № 66250.501.388 по кадастралната карта на с. Сенокос:

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги моля поименно да гласуваме:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 11; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 153: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4846/23.06.2020 г., представляващ незастроен УПИ ХІІІ, кв.45 по ПУП на с. Сенокос, ПИ № 66250.501.388 по кадастралната карта на с. Сенокос, с площ от 1048 м2  (хиляда и четиридесет и осем квадратни метра).  


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка деветнадесета- Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ  помещение с площ 16 кв.м. , находящо се на първи етаж на „Медицински Център I - Балчик" ЕООД в гр. Балчик , ул. „Д-р. Златко Петков"; давам думата на г-н Ангелов- кмет на община Балчик:


По деветнадесета точка от дневния

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми Г-н Колев,

 В Община Балчик  постъпи заявление с вх. № 63-00-287/ 16.06.2020 г. от фирма „Трифарм" ЕООД, относно наемане на помещение в „Медицински Център I - Балчик" ЕООД в гр. Балчик, за продажба на санитарни материали, хранителни добавки, апарати за кръвно налягане, глюкомери, помощни средства за инвалиди и ортопедични консумативи, за срок от 5 / пет/ години.

Съгласно разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик чрез провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. Предвид гореизложеното, на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на част от имот публична - общинска  собственост представляващ  помещение с площ 16 кв.м. , находящо се на първи етаж на „Медицински център I - Балчик" ЕООД в гр. Балчик , ул. „Д-р. Златко Петков", за срок от 5 години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 16 кв.м при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване в размер на : 524.16 лв. / петстотин двадесет и четири лева и шестнадесет стотинки / без ДДС, цената е изчислена съгласно Тарифа за  определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени на територията на Община Балчик - Зона 2 , т.4.

3.Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Моля, госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията одобрява предложението за - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ помещение с площ 16 кв.м., находящо се на първи етаж на „Медицински Център I - Балчик" ЕООД в гр. Балчик, ул. „Д-р. Златко Петков"Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Колеги, да преминем към поименно гласуване:

 

. Атанас Жечев Георгиев                                   „отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 11; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №154: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

 1.Дава съгласието си за отдаване под наем на част от имот публична - общинска  собственост представляващ  помещение с площ 16 кв.м. , находящо се на първи етаж на „Медицински център I - Балчик" ЕООД в гр. Балчик , ул. „Д-р. Златко Петков", за срок от 5 години.

 2.Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 16 кв.м при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване в размер на : 524.16 лв. / петстотин двадесет и четири лева и шестнадесет стотинки / без ДДС, цената е изчислена съгласно Тарифа за  определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени на територията на Община Балчик - Зона 2 , т.4.

3. Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка двадесета - Отдаване под наем на терен до бивша „Автошкола "на ул. "Д-р Желязко Бончев "в ж.к. „Балик ", гр. Балчик, представляващ част от ПИ№ 02508.76.48 по кадастрална карта на гр. Балчик, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност. Давам думата на  г-н Ангелов- кмет на община Балчик:


По двадесета точка от дневния ред:

 

г-н Ангелов- кмет на община Балчик : Господин председател,

В Община Балчик  постъпи заявление с вх. № 94-00-918/ 11.06.2020 г. от Маргарита Христова Симеонова, относно наемане на терен за поставяне на павилион, за извършване на търговска дейност.

Съгласно разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик чрез провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. Предвид гореизложеното, на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:


ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :

 


 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

 1.Дава съгласието си за отдаване под наем на терен до бивша „Автошкола" на ул."Д-р Желязко Бончев" в ж.к. „Балик", гр. Балчик, представляващ част от ПИ№ 02508.76.48 по кадастрална карта на гр. Балчик , за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, с площ 10 кв.м.,  за срок от 5 години, чрез провеждане на търг с тайно наддаване.

 2.Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 10 кв.м при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване в размер на : 163.80 лв. / сто шестдесет и три лева и осемдесет стотинки / без ДДС, цената е изчислена съгласно Тарифа за  определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени на територията на Община Балчик - Зона 2 , т.4.


3.Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Госпожо Фудулова, моля.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа предложението, и с 4 гласа - „За", 0 глас - въздържал се и го приема.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: г-н  Христов заповядайте:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология  с „За" -5 гласа, дава съгласие за Отдаване под наем на терен до бивша „Автошкола "на ул. "Д-р Желязко Бончев "в ж.к. „Балик ", гр. Балчик, представляващ част от ПИ№ 02508.76.48 по кадастрална карта на гр. Балчик, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност.

 

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Колеги, да преминем към поименно гласуване

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 11; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №155 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

 1.Дава съгласието си за отдаване под наем на терен до бивша „Автошкола" на ул."Д-р Желязко Бончев" в ж.к. „Балик", гр. Балчик, представляващ част от ПИ№ 02508.76.48 по кадастрална карта на гр. Балчик , за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, с площ 10 кв.м.,  за срок от 5 години, чрез провеждане на търг с тайно наддаване.

  2.Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 10 кв.м при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване в размер на : 163.80 лв. / сто шестдесет и три лева и осемдесет стотинки / без ДДС, цената е изчислена съгласно Тарифа за  определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени на територията на Община Балчик - Зона 2 , т.4.

3.Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка двадесет и първа - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Средна гора" с. Оброчище, част от ПИ№ 53120.502.302, за поставяне на 1 бр. павилион. Давам думата на  г-н Ангелов- кмет на община Балчик:


По двадесет и първа точка от дневния ред:

 

г-н Ангелов- кмет на община Балчик : Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа общински съветници,

В Община Балчик постъпи Заявление с вх. № 63-00-311/ 01.07.2020 г от „Роси 2015" ЕООД с ЕИК 203396343 относно удължаване на Договор за наем № 823/ 14.09.2015 г.

Съгласно разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик чрез провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. Предвид гореизложеното, на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:


ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.14, ал.7 и ал.8  от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Средна гора" с. Оброчище, част от ПИ№ 53120.502.302, по кадастрална карта на село Оброчище /за поставяне на 1 брой павилион, с обща площ 20 кв.м, Павилион №2, съгласно схема одобрена от главен архитект на Община Балчик / за срок от 5 години.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 20  кв.м.  в размер на 313.2 лв./три и тринадесет лева и двадесет стотинки / без ДДС, изчислена съгласно Тарифа на базисни наемни цени на общински помещения и терени, Зона 3, дейност 4,  при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в конкурсните условия.

След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: г-н  Христов заповядайте:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология одобрява отдаването  под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Средна гора" с. Оброчище, част от ПИ№ 53120.502.302, за поставяне на 1 бр. павилион, като предлага по т. 3 чл. 57 от ЗУТ да се измени със чл. 56 от ЗУТ

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията  приема проект-решението за- Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Средна гора" с. Оброчище, част от ПИ№ 53120.502.302, за поставяне на 1 бр. павилион.

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Колеги, ще предложа да гласуваме предложението на комисията за изменение по т.3 да се измени от чл.57 да стане чл.56 от ЗУТ. Моля да гласуваме:  със „ЗА" - 11; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

се приема корекцията и сега да гласуваме цялата точка:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 11; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №156 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Средна гора" с. Оброчище, част от ПИ№ 53120.502.302, по кадастрална карта на село Оброчище /за поставяне на 1 брой павилион, с обща площ 20 кв.м, Павилион №2, съгласно схема одобрена от главен архитект на Община Балчик / за срок от 5 години.

2.   Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 20  кв.м.  в размер на 313.2 лв./три и тринадесет лева и двадесет стотинки / без ДДС, изчислена съгласно Тарифа на базисни наемни цени на общински помещения и терени, Зона 3, дейност 4,  при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в конкурсните условия.

След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 56 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка двадесет и първа -  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.86.84, по кадастрална карта на гр.Балчик, за поставяне на един брой рекламно информационен елемент с площ 2.51 кв.м.  Давам думата на  г-н Ангелов- кмет на община Балчик


По двадесет и втора точка от дневния ред:


г-н Ангелов- кмет на община Балчик : Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа общински съветници,

В Община Балчик постъпи Заявление с вх. № 63-00-306/ 24.06.2020 г от Диан Александров Стоянов, относно отдаване под наем на част от имот общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.86.84, по кадастрална карта на гр.Балчик, за поставяне на един брой рекламно информационен елемент с площ 2.51 кв.м.

Съгласно разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик чрез провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. Предвид гореизложеното, на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:


ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.14, ал.7 и ал.8  от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си отдаване под наем части от имоти публична, общинска собственост представляващ  ПИ № 02508.86.84, по кадастрална карта на град Балчик, за поставяне на  1/ един/ брой рекламно информационен елемент за срок от 3 години.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 2.51 кв.м.  в размер на 124,25 лв./сто двадесет и четири лева и двадесет и пет стотинки / без ДДС, при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

 3. Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в конкурсните условия.

 4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте госпожо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията  приема одобрява предложението за- Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.86.84, по кадастрална карта на гр.Балчик, за поставяне на един брой рекламно информационен елемент с площ 2.51 кв.м.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: г-н  Христов заповядайте:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология одобрява отдаването  под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.86.84, по кадастралната карта на гр.Балчик, за поставяне на един брой рекламно информационен елемент с площ 2.51 кв.м.

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Колеги, други изказвания- заповядайте г-н Лафазански:

г-н Лафазански- общински съветник: Само искам да поправя г-н Христов, че бяха четири гласа „За" и един „ Въздържал се" глас беше моят, защото със съжаление днес открих, че тази табела освен, че е монтирана, но и е монтирана така, че е запълнила цялото тротоарче за което претендира за разрешение. Мисля, че е редно тази табела - която даже няма и стрелка да указва входа за магазина, който рекламира, да се намира на фасадата на сградата , но не и на тротоара, който трябва да се използва. Трябва и Общинския председател трябва да вземе мерки.

Г-н Господинов-общински съветник: Видях я , и наистина е много неудобна - запълнила е цялото тротоарче. Имаше подобен случай с една друга такава табела преди години в посока Тузлата . Беше запълнила целият тротоар, преди пристанището- просто някой си беше я сложил , знаете минават и камиони.

г-н Ангелов- кмет на община Балчик : Къде се намира тази табела?

г-н Лафазански- общински съветник: Отпред срещу ресторант „ Каваците"

Г-н Господинов-общински съветник: На снимката не се вижда добре и ако човек мине няма как да не разбере, обяснявам защо я подкрепих на комисията и евентуално оттеглям.

 

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Колегида преминем към поименно гласуване:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Против"

7. Галин Петров Началников                            „Против"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „Против"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Против""

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Против"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „Въздържал се"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Против"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Против"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Въздържал се"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 2; Против" -7; „Въздържали се" - 2;

Точката не се приема.

РЕШЕНИЕ №157: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1. Не дава съгласието си отдаване под наем части от имоти публична, общинска собственост представляващ  ПИ № 02508.86.84, по кадастрална карта на град Балчик, за поставяне на  1/ един/ брой рекламно информационен елемент за срок от 3 години.


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка двадесет и трета - Възлагане на превоз на пътници по реда на Наредба №2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществени превози на пътници с автобуси (загл.изм.- ДВ, БР44 от 2011г.)

Давам думата на  г-н Ангелов- кмет на община Балчик


По двадесет и трета точка от дневния ред:Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа общински съветници,

На 12.08.2020г. изтича срокът на договори №387/31.07.2018г. и №388/31.07.2018г., с които, на основание Заповед №ОКД-10-02-2/13.07.2018г. на Областен управител на Област Добрич, са възложени маршрутни разписания от общинска, областна и републиканска транспортна схема от квотата на Община Балчик.

Съгласно Глава втора, Раздел I от Наредба №2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общинският съвет взема решение за възлагане на превозите.

Предвид гореизложеното, на основание чл.87, ал.1 от ПОДОбСНКВОБА, предлагам на Вашето внимание следното:

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ:


На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.19, ал.2 от Закона за автомобилните превози във връзка с чл.16в, ал.1 от Наредба №2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет Балчик реши:

Дава съгласие да се възложи превоза на пътници по Маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, като делегира изпълнението на своите функции, относно възлагането на превозите и сключването на договори на кмета на Общината.

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте  г- н Началников:

Г-н Началников- председател ПКОРСТ: Постоянна комисия по обществен ред, сигурност и транспорт приема предложеното проект- решение за Възлагане на превоз на пътници по реда на Наредба №2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществени превози на пътници с автобуси (загл.изм.- ДВ, БР44 от 2011г.)

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Колеги има ли други мнения, заповядайте госпожо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията  приема и одобрява предложението за Възлагане на превоз на пътници по реда на Наредба №2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществени превози на пътници с автобуси( загл.изм.- ДВ, БР44 от 2011г.

 

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Колегида преминем към поименно гласуване:


11. Атанас Жечев Георгиев                               „отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 11; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №158: На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.19, ал.2 от Закона за автомобилните превози във връзка с чл.16в, ал.1 от Наредба №2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет Балчик реши:

Дава съгласие да се възложи превоза на пътници по Маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, като делегира изпълнението на своите функции, относно възлагането на превозите и сключването на договори на кмета на Общината.


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка двадесет и четвърта Предложение за актуализиране на списъка на средищни училища и детски градини в Община Балчик за учебна 2020/2021г., съгласно ПМС № 128 от 29.06.2017г. Давам думата на  г-н Ангелов- кмет на община БалчикПо двадесет и четвърта точка от дневния ред:


Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа общински съветници,

С решение на Общински съвет - Балчик за учебната 2019/2020г. шест училища и три детски градини бяха предложени за средищни и утвърдени с Решение на Министерски съвет №721 от 04.12.2019г.

В изпълнение на нормативното изискване по чл.3; ал.1 от ПМС № 128 от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, списъкът на средищните училища и детски градини се актуализира ежегодно от Министерство на образованието и науката по мотивирано предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет.

За учебната 2020/2021 година в общината е представена информация от директорите на шестте училища и трите детски градини. Предлагам следното:


ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ:


На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 5 от ЗПУО и чл. 3, ал.1 от ПМС № 128 от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и детски градини, във връзка с докладни записки и информационни карти представени от директорите на: СУ „Христо Ботев", ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", ОУ „Антим I" Балчик; ОУ „Г. С. Раковски" с. Сенокос; ОУ „Васил Левски" с. Соколово; СУ „Христо Смирненски" с. Оброчище; ДГ „Добруджанче" с. Дропла; ДГ „Дъга" с. Гурково; ДГ „Първи юни" с. Оброчище, Общински съвет - Балчик

РЕШИ


1.Предлага на Министерство на образованието и науката за учебната

2020/2021 година следните образователни институции от община Балчик да бъдат включени в Списъка на средищните училища и детски градини но ПМС № 128/2017г.;

1.1.Средищни училища

-СУ „Христо Ботев" гр. Балчик - 41 пътуващи ученици

-ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" гр. Балчик - 14 пътуващи ученици

-ОУ „Антим I" Балчик гр. Балчик - 29пътуващи ученици

-ОУ „Г. С. Раковски" с. Сенокос - 65 пътуващи ученици

-ОУ „Васил Левски" с. Соколово - 32 пътуващи ученици

 -СУ „Христо Смирненски" с. Оброчище - 45 пътуващи ученици


1.2 Средищни детски градини:

-ДГ „Добруджанче" с. Дропла - 6 пътуващи деца

-          

2.Предлага на Министерство на образованието и науката за учебната
2020/2021 година следните образователни институции от община Балчик да
бъдат изключени от Списъка на средищните училища и детски градини,
които не отговарят на критериите за средищни по ПМС № 128/2017г.:

Детски градини

- ДГ „Дъга" с. Гурково - 1 пътуващо дете

-ДГ „Първи юни" с. Оброчище - 3 пътуващи деца

3. Упълномощава кмета на Община Балчик да приеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.
Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията  приема и одобрява- Предложение за актуализиране на списъка на средни училища и детски градини в община Балчик за учебна 2020/2021г., съгласно ПМС № 128 от 29.06.2017г.

Владимир Бориславов Лафазански - председател на ПКОКМД: ПКОКМД със  За" - 3 гласа  приема  - Предложение за актуализиране на списъка на средни училища и детски градини в община Балчик за учебна 2020/2021г., съгласно ПМС № 128 от 29.06.2017г.

 

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Колегида преминем към поименно гласуване:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 11; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №159: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 5 от ЗПУО и чл. 3, ал.1 от ПМС № 128 от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и детски градини, във връзка с докладни записки и информационни карти представени от директорите на: СУ „Христо Ботев", ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", ОУ „Антим I" Балчик; ОУ „Г. С. Раковски" с. Сенокос; ОУ „Васил Левски" с. Соколово; СУ „Христо Смирненски" с. Оброчище; ДГ „Добруджанче" с. Дропла; ДГ „Дъга" с. Гурково; ДГ „Първи юни" с. Оброчище, Общински съвет - Балчик

1.Предлага на Министерство на образованието и науката за учебната

2020/2021 година следните образователни институции от община Балчик да бъдат включени в Списъка на средищните училища и детски градини но ПМС № 128/2017г.:

1.1Средищни училища:

-СУ „Христо Ботев" гр. Балчик - 41 пътуващи ученици

-ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" гр. Балчик - 14 пътуващи ученици

-ОУ „Антим I" Балчик гр.       Балчик - 29пътуващи ученици

-ОУ „Г. С. Раковски" с. Сенокос - 65 пътуващи ученици

-ОУ „Васил Левски" с. Соколово - 32 пътуващи ученици

-СУ „Христо Смирненски" с. Оброчище - 45 пътуващи ученици

1.2 Средищни детски градини:

ДГ „Добруджанче" с. Дропла - 6 пътуващи деца

2. Предлага на Министерство на образованието и науката за учебната
2020/2021 година следните образователни институции от община Балчик да бъдат изключени от Списъка на средищните училища и детски градини,
които не отговарят на критериите за средищни по ПМС № 128/2017г.;

 2.1.Детски градини

 -ДГ „Дъга" с. Гурково - 1 пътуващо дете

 -ДГ „Първи юни" с. Оброчище - 3 пътуващи деца

3. Упълномощава кмета на Община Балчик да приеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка двадесет и пета- Отпускане еднократни помощи на граждани от Община Балчик.

Давам думата на Симеон Симеонов - председател ПКЗССДПо двадесет и пета точка от дневния ред:


Г-н Симеон Симеонов - председател ПКЗССД: Уважаеми господин Ангелов, уважаеми господин Председател,  уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Във връзка с постъпили молби за отпускане на помощи от граждани за лечение, закупуване на лекарства и социално подпомагане също така и Заявление за Финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Балчик. Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности се събра на заседание на 22.07.2020г. разгледа молбите и след станалите разисквания и гласуване на основание чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, комисията предлага следния :


Проект за решение:

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Лютвие Алиева Тахирова-за лекарства и социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

2. Дяко Иванов Желязков- за лекарства, в размер 150,00 (сто и петдесет) лева.

3. Гюлджихан Асанова Сюлман-за лекарства и социално подпомагане, в размер 150,00 (сто и петдесет) лева.

4. Джевджет Мехмед Мехмедов-за социално подпомагане и лечение в размер 100,00 (сто) лева.

5. Галина Борисова Митева-за социално подпомагане, в размер 300,00 (триста) лева

6. Николинка Димитрова Арабаджиева-за закупуване на лекарства и социално подпомагане  в размер 150,00 (сто и петдесет) лева.

7. Гина Радева Иванова- за закупуване на лекарства, в размер 150,00 (сто и петдесет) лева.

8. Илкер Юсуф Исмет- за лечение, в размер на 200,00 (двеста) лева./ Помощта да бъде получена от майката- Бирджихан Е. Расим    /

9. Ирина Стоянова Иванова- за социално подпомагане 200,00 (двеста) лева.

10. Хатче Хасанова Мустафова - социално подпомагане в размер 150,00 (сто и петдесет) лева.

11. Стоян Димитров Стоянов - за лечение в размер 300,00 (триста) лева.

12.  Цвета Алексиева Димитрова - за лекарства и за социално подпомагане в размер 150,00 (сто и петдесет) лева

13.Виолета Нелетова Ангелова - за закупуване на лекарства и социално подпомагане в размер 150,00 (сто и петдесет) лева

14.  Илияна Красимирова Йончева  и  Станислав Димов Ангелов - заявление за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Балчик-  3 000 лева ( три хиляди лева) на основание чл.20, ал.1 от „Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми жители на Община Балчик "-приет с Решение № 95, Протокол 8 от 23.04.2020 г.


Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Колеги имате думата, заповядайте госпожо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията  приема и одобрява- със „За"- 4 гласа и прие отпускането  еднократни помощи на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица.

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Колеги имате думата по тази точка, заповядайте господин Станоев:

Г-н Станоев- общински съветник: Моето предложение да гласуваме анблок

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Колеги предлагам да гласуваме предложението на г-н Станоев да гласуваме цялата точка „анблок" с вдигане на ръка моля да гласува:

„ЗА" - 11; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Колегида преминем към поименно гласуване за цялата точка:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 11; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №160 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Лютвие Алиева Тахирова-за лекарства и социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

2. Дяко Иванов Желязков- за лекарства, в размер 150,00 (сто и петдесет) лева.

3. Гюлджихан Асанова Сюлман-за лекарства и социално подпомагане, в размер 150,00 (сто и петдесет) лева.

4. Джевджет Мехмед Мехмедов-за социално подпомагане и лечение в размер 100,00 (сто) лева.

5. Галина Борисова Митева-за социално подпомагане, в размер 300,00 (триста) лева

6. Николинка Димитрова Арабаджиева-за закупуване на лекарства и социално подпомагане  в размер 150,00 (сто и петдесет) лева.

7. Гина Радева Иванова- за закупуване на лекарства, в размер 150,00 (сто и петдесет) лева.

8. Илкер Юсуф Исмет- за лечение, в размер на 200,00 (двеста) лева./ Помощта да бъде получена от майката Бирджихан Е. Расим  /

9. Ирина Стоянова Иванова- за социално подпомагане 200,00 (двеста) лева.

10. Хатче Хасанова Мустафова - социално подпомагане в размер 150,00 (сто и петдесет) лева.

11. Стоян Димитров Стоянов - за лечение в размер 300,00 (триста) лева.

12.  Цвета Алексиева Димитрова - за лекарства и за социално подпомагане в размер 150,00 (сто и петдесет) лева

13.Виолета Нелетова Ангелова - за закупуване на лекарства и социално подпомагане в размер 150,00 (сто и петдесет) лева

14.  Илияна Красимирова Йончева и Станислав Димов Ангелов - заявление за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Балчик-  3 000 лева (три хиляди лева) на основание чл.20, ал. 1 от „Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми жители на Община Балчик "-приет с Решение № 95, Протокол 8 от 23.04.2020 г.


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка двадесет и шеста- Разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура- кабелно електрозахранване на ПИ 39459.5.47 извън границите на урбанизираните територии в землището на с. Кранево, м. „Чалтика", общ. Балчик, обл. Добрич. Давам думата на  г-н Ангелов- кмет на община Балчик.


По двадесет и шеста  точка от дневния ред:


Уважаеми господин председател,

Постъпило е заявление с вх.№ УТ-2060-4/ 02.03.2020 г. от "АЛБЕНА" АД, к.к. Албена, Административна сграда, общ. Балчик. Заявителя желае да бъде допуснато възлагането и изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура - кабелно електрозахранване на ПИ № 39459.5.47 извън границите на урбанизираните територии в землището на с. Кранево, м. „Чалтика", общ. Балчик. Засегнатите имоти от проектното трасе на ел. кабела в землището на с. Кранево, общ. Балчик, включващ:   


№ на засегнат от трасето имот

Вид на територията според основното й предназначен ие

Начин на трайно ползване

Община,

землище,

местност

Площ

по

<ККР [кв. м.]

Площ с огранич ение в ползван ето й [кв. м.]

Вид

собственос

т

Собственик на имота

1

2

3

4

5

6

7

8

39459.2.141

Територия на транспорта

За път от републиканската пътна мрежа

общ.

БАЛЧИК, з- ще

КРАНЕВО

27576

3.69

Съсобстве

ност

ДЪРЖАВАТ

А

39459.5.40

Земеделска

територия

За

селскостопански,

горски,

ведомствен път

общ.

БАЛЧИК, з- ще

КРАНЕВО,

м.

"ЧАЛТИКА"

1983

1025.83

Съсобстве

ност

ОБЩИНА

БАЛЧИК

39459.5.43

Земеделска

територия

Лозе

общ.

БАЛЧИК, з- ще

КРАНЕВО,

м.

"ЧАЛТИКА"

106479

2342.41

Частна

"АЛБЕНА"

АД

39459.5.47

Земеделска

територия

Нива

общ.

БАЛЧИК, з- ще

КРАНЕВО,

м.

"ЧАЛТИКА"

27214

51.20

Частна

"АЛБЕНА"

АД

53120.6.25

Земеделска

територия

За

селскостопански,

горски,

Общ.

БАЛЧИК, з-

ще

342

16.21

Частна

ОБЩИНА

БАЛЧИКведомствен път

КРАНЕВО

53120.8.10

Земеделска

територия

Зеленчукова

градина

общ.

БАЛЧИК, з- ще

КРАНЕВО,

м.

"ЛИКЪЛКА"

726

199.48

Частна

"АЛБЕНА"

АД

53120.8.62

Земеделска

територия

За

селскостопански,

горски,

ведомствен път

общ.

БАЛЧИК, з- ще

КРАНЕВО

4042

530.38

Съсобстве

ност

ОБЩИНА

БАЛЧИК

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното


Проекто-решение:

 

 


На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ във връзка със заявление с регистрационен индекс и дата УТ-2060-4/ 02.03.2020 г. от "АЛБЕНА" АД, к.к. Албена, Административна сграда, общ. Балчик, в качеството му на възложител; чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ, проведени процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, становище с вх. УТ-2060-4-002/ 20.05.2020 г., Общински Съвет- Балчик:

1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за ПУП - ПП в обхвата на ПИ с идентификатори № 39459.2.141 39459.5.40, 39459.5.43, 39459.5.47, 53120.6.25, 53120.8.10 и 53120.8.62 с цел създаване на устройствена основа за изграждане на външна електроразпределителна мрежа за захранване с ток на обект в поземлен имот № 39459.5.47.

2. Дава разрешение за изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура - кабелно електрозахранване на ПИ № 39459.5.47 извън границите на урбанизираните територии в землището на с. Кранево, м. „Чалтика", общ. Балчик, в обхвата на ПИ с идентификатори № 39459.2.141 39459.5.40, 39459.5.43, 39459.5.47, 53120.6.25, 53120.8.10 и 53120.8.62.

3.ПУП да се съобрази с предписания съгласно чл. 128а от ЗУТ, които са неразделна част от решението.

4. Във връзка с преминаването през цитираните имоти е необходимо учредяване на право на преминаване по реда на ЗУТ.Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: г-н  Христов заповядайте:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология дава съгласие  за -Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура - кабелно електрозахранване на ПИ № 39459.5.47 извън границите на урбанизираните територии в землището на с. Кранево, м. „Чалтика", общ. Балчик, обл. Добрич.

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Колегида преминем към поименно гласуване:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 11; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №162: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ във връзка със заявление с регистрационен индекс и дата УТ-2060-4/ 02.03.2020 г. от "АЛБЕНА" АД, к.к. Албена, Административна сграда, общ. Балчик, в качеството му на възложител; чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ, проведени процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, становище с вх. УТ-2060-4-002/ 20.05.2020 г., Общински Съвет- Балчик:

1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за ПУП - ПП в обхвата на ПИ с идентификатори № 39459.2.141 39459.5.40, 39459.5.43, 39459.5.47, 53120.6.25, 53120.8.10 и 53120.8.62 с цел създаване на устройствена основа за изграждане на външна електроразпределителна мрежа за захранване с ток на обект в поземлен имот № 39459.5.47.

2.Дава разрешение за изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура - кабелно електрозахранване на ПИ № 39459.5.47 извън границите на урбанизираните територии в землището на с. Кранево, м. „Чалтика", общ. Балчик, в обхвата на ПИ с идентификатори № 39459.2.141 39459.5.40, 39459.5.43, 39459.5.47, 53120.6.25, 53120.8.10 и 53120.8.62.

3. ПУП да се съобрази с предписания съгласно чл. 128а от ЗУТ, които са неразделна част от решението.

 4.Във връзка с преминаването през цитираните имоти е необходимо учредяване на право на преминаване по реда на ЗУТ.


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка двадесет и седма- Кандидатстване на Община Балчик за подбор на проекти BG14MFOP001-4.025 МИРГ-ШКБ-2.2.1 „Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия "от Стратегия за ВОМП на МИРГ Шабла- Каварна- Балчик. Давам думата на  г-н Ангелов- кмет на община Балчик

 

По двадесет и седма  точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,

Община Балчик подготвя проектно предложение по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.025 МИРГ-ШКБ-2.2.1 „Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия" от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла - Каварна - Балчик.

Прилагането на мярката на територията на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик ще допринесе за:

  • Повишаване на осведомеността за ползите и отговорностите към наличното природно и морското културно наследство;
  • Насърчаване разпространяването на знания;
  • Насърчаване развитието на устойчива екологична култура и възпитание, опазване на културните ценности на района и съхраняване на традициите свързани с рибарството и морското културно наследство;
  • Насърчаване използването на териториалната идентичност за популяризиране на потенциала за развитие на територията чрез устойчиво използване на местните ресурси;
  • Повишаване качеството на живот на местното население чрез добавяне на стойност към околната среда, чрез популяризиране и развитие на еко системни услуги.

Финансова подкрепа ще се предоставя на проекти, които заздравяват връзките и обединяват местните жители от различни поколения и етноси за опазване и подобряване на природното и културно наследство, вкл. морското наследство и спорта.

Допустими дейности:

1. териториални проучвания, разработване и популяризиране на еко системни услуги,  вкл. тяхното предлагане и популяризиране;

2. териториални проучвания, разработване и внедряване на иновации, вкл. малки пилотни проекти;

3. дейности за информация и повишаване на осведомеността, например действия за публичност, тематични пътеки и други;

4. изграждане, реконструкция, рехабилитация на малка по мащаб инфраструктура;

5. дейности по инвентаризация на културни / природни обекти на морското наследство и тяхното популяризиране, вкл. чрез дигитализация и онлайн платформи;

6. дейности за разпространение на знания за околната среда, например: семинари, курсове, обучения, конференции и др.


Максимален размер на безвъзмездната помощ за един проект е 50 000 лева. Финансовата помощ е в размер до 100 на сто от общите допустими разходи за дейности, от които:

85% съфинансиране от ЕФМДР и

15% съфинансиране от държавния бюджет.


Срокът на изпълнение на проекта е до 12 месеца, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОбА, предлагам на вашето внимание  следното:

 

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.025 МИРГ-ШКБ-2.2.1 „Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия" от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла - Каварна - Балчик:

1.    Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент, с проектно предложение по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.025 МИРГ-ШКБ-2.2.1 „Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия".

2.    Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги ще преминем в режим на гласуване, то ще се извърши поименно:

11. Атанас Жечев Георгиев                               „отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 11; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №162: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.025 МИРГ-ШКБ-2.2.1 „Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия" от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла - Каварна - Балчик

1.Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент, с проектно предложение по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.025 МИРГ-ШКБ-2.2.1 „Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия".

2.Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението.

 

По двадесет и осма  точка от дневния ред

 

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Моля колеги ако има какво да кажете по точка двадесет и осма точка - други , заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Лафазански-общински съветник: Имам въпрос към г-н Ангелов:  Аз искам да задам два въпроса в точка „други", първият ми въпрос е свързан с трагичното водоснабдяване в Община Балчик бих искал да попитам: Господин Ангелов, има ли възможност Общината , като собственик на преносната мрежа, да помага или въздейства на  отстраняването на повредите в водоснабдяването, не искам да прехвърлям нещата на господин Петков, знам  че той е отзивчив и отговорен ръководител, но мисля , че нещата са извън неговата възможност да ги решава. Визирам случаите с Бобовец , това, че повече от два поредни дни бе прекъсване бяха оставени без вода част от Община Балчик- има ли някакъв начин Общината да противодейства или подържа с резервни части за помпа, или да осигури за работа в тъмните части на денонощието. Вторият ми въпрос ако мога наведнъж да ги изложа е  - Сега след като футбола няма да бъде професионален, има ли вариант за деца  от Балчик  и вече юноши, талантливи и способни , да облекат фланелката на този клуб, като съм напълно сигурен , че за по голямата част от тях е било мечта. За тези , които вече са пораснали и са показали, че са способни.

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Господин Ангелов, моля.

Г-н Ангелов - кмет на Община Балчик: По първия въпрос ВиК ЕАД гр. Добрич

е изцяло търговско дружество и другия собственик -Държавата- ВиК Бургас , за съжаление пълномощията, които има кмета в областта на водоподаването са регламентирани и ограничени до спиране на водата при отравяне, бедствия,  промишлени аварии и във други подобни форсмажорни обстоятелства в които със заповед на кмета може да се прекратява водоподаването и по този начин могат да бъдат предприети всички мерки включително организация на водоноски минерални води. За съжаление нямам никакви правомощия в оперативната дейност на ВиК, което казвам още веднъж - Търговско дружество, издържащо се от абонатите си и би трябвало да им предоставя качествени услуги. Наистина за съжаление последно време жалбите от населените места на Община Балчик  са , като порой. Няма такова,  което последния месец да не се оплакало,  като започнем от равнината и минем през Оброчище, Кранево. Това е по първият въпрос, по втория - винаги вратите са били отворени за всички  футболисти от „Черноморец" Балчик и децата, които искат да играят. В предният си престой бях възложил на треньора,  при явен резултат без значение дали падаме или бием да пускаме по десет минути Балчиклии, но за съжаление ще питам: Някой да вижда футболист от Балчик да играе тук. Абсолютно са кадърни, но защо не играят например в

Суворово, „Устрем" Дончево, от детско - юношеската школа не малко футболисти излязоха  от Балчик и отидоха в „Лудогорец" и в „Левски" и в „Черно море". За съжаление не съм специалист и не мога да кажа, че не пробил в някои от клубовете. Единствено четвъртия вратар на „Черно море" и Християн- мисля се казваше , който е в „Лудогорец"

 

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Господин Ангелов благодаря, г-н Николов заповядайте:

Г-н Николов - общински съветник: Искам да взема отношение  относно първият въпрос, който е свързан със сондажният кладенец в Бобовец, тук става въпрос за сондаж който е на 240 м дълбочина и чисто технологично няма как да бъде отстранено. За съжаление това са други обстоятелства които са в рамките на два дни  помпите ще бъдат ремонтирани и възстановено водоподаването.

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Благодаря ви г-н Николов, заповядайте г-н Христов:

Г-н Христов- общински съветник: Аз имам едно конкретно предложение относно предложението на г-н Лафазански за футбола-  искам да помоля да се изготви план график от Футболният клуб  на Общината, за да могат седем- осем  годишните деца да могат да тренират на големия стадион. Не знам дали знаете , но има една група седем- осем годишни около 20 деца. В началото започнаха тренировки и бяха изключително щастливи и мога да ви потвърдя, че има голяма разлика от малкия и големият стадион. На игрището също е добре, но няма думи за сравнение. Някакъв график съобразен със мъжете , ще им бъде полезно да тренират там и родителите ще са по доволни.

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Благодаря г-н Христов, г-н Господинов моля:

Г-н Господинов -общински съветник: Аз бих искал да се върна към въпроса, който е свързан с ВиК мрежата- преди години са направили голям проект Слава Богу и една много хубава пречиствателна станция. Искам да попитам дали имали варианти за участие в  някакви програми които да довършат, което  е заложено първоначално в проекта.

Г-н Ангелов - кмет на Община Балчик: Проектите са готови,   община Балчик още предния Програмен период т.е. 2010 година,  подписа договор с Министерството на околните води и беше одобрена по оперативна програма „Околна среда",  единият проект касаеше заустване на Пречиствателна станция Балчик т.е. да стане на една миля.

Стойността на проекта е осем милиона лева, но за съжаление ги  прекратиха, след това абсолютно същите проекти - другият проект е Пречиствателна станция- Албена, бяха прехвърлени в този програмен период, който е от 2014 до  2020 година. Разликата е,  че бенефициент не е вече Общината, а така наречената Асоциация за ВиК услуги, всичко беше прието и готово, но не съм видял някой да възложи  заустване, а България е длъжна да спазва Директивата за отвеждане на пречистените води, когато е издавано строителното решение  2005 година , тази директива не е била   приета в Европейския съюз  заустването в Пречиствателна станция Балчик е на 250-260 м. има одобрен проект и финансиране  само не е възложено от асоциацията, предполагам през Вик Добрич

 

 

 

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС:  Благодаря г-н Ангелов. Други колеги  по точка  „ Други". Няма.  Колеги  закривам заседанието на Общински съвет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател

на ОбС Балчик