На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №  904/28.07.2020 г. на Кмета на Община Балчик,

 

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на публично оповестен, неприсъствен конкурс с предмет отдаване под наем на част от имот публична-общинска собственост, за поставяне на 10 броя рекламно информационни елементи


Цел на конкурса: Отдаване под наем на част от имот общинска собственост, представляващ 2.50  кв. м. от поземлен имот от ПИ№ 02508.7.138  по кадастрална карта на гр. Балчик, за поставяне на 5 /пет/ броя рекламно- информационни елементи и 2.50 кв. м. от поземлен имот от ПИ№ 02508.87.65 по кадастрална карта на гр. Балчик, за поставяне на 5 /пет/ броя рекламно- информационни елементи.


1.      Начална годишна наемна цена:

По т.1.1 за площ  от 0.50 кв.м.  в размер на 24.75 лв. /двадесет и четири  лева и седемдесет и пет стотинки / без ДДС.

По т.1.2 за площ  от 0.50 кв.м.  в размер на 24.75 лв. /двадесет и четири  лева и седемдесет и пет стотинки / без ДДС.

По т.1.3 за площ  от 0.50 кв.м.  в размер на 24.75 лв. /двадесет и четири  лева и седемдесет и пет стотинки / без ДДС.

По т.1.4 за площ  от 0.50 кв.м.  в размер на 24.75 лв. /двадесет и четири  лева и седемдесет и пет стотинки / без ДДС.

По т.1.5 за площ от 0.50 кв.м.  в размер на 24.75 лв. /двадесет и четири  лева и           седемдесет и пет стотинки / без ДДС.

По т.1.6 за площ  от 0.50 кв.м.  в размер на 24.75 лв. /двадесет и четири  лева и седемдесет и пет стотинки / без ДДС.

По т.1.7 за площ  от 0.50 кв.м.  в размер на 24.75 лв. /двадесет и четири  лева и седемдесет и пет стотинки / без ДДС.

По т.1.8 за площ  от 0.50 кв.м.  в размер на 24.75 лв. /двадесет и четири  лева и седемдесет и пет стотинки / без ДДС.

По т.1.9 за площ  от 0.50 кв.м.  в размер на 24.75 лв. /двадесет и четири  лева и седемдесет и пет стотинки / без ДДС.

По т.1.10 за площ  от 0.50 кв.м.  в размер на 24.75 лв. /двадесет и четири  лева и седемдесет и пет стотинки / без ДДС.

Наемната цена е изчислена съгласно Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик, Раздел VІІ, чл.22,ал.1 Върху предложената конкурсна наемна цена се начислява 20% ДДС.


2.      Срок на договора: 3 /три/ години;


Закупуване на конкурсна документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 30.07.2020  до 15 часа на 14.08.2020 г.. от касата на ОбА - Балчик;


3.      Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 14.08.2020г.;


4.      Краен срок за подаване на предложения за участие в конкурса - 15:30 на 14.08.2020г

      в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6;


Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.


Лице за контакти: Десислава Василева гл.спец наеми 0579 7 10 54