• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ПУБЛИКАЦИЯ


Община Балчик съобщава, на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, със заповед № 892/ 27.07.2020 г. е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ XII (ПИ 02508.6.195) и XIII (ПИ 02508.6.199) в кв. 7 по плана на в.з. „Овчаровски плаж", гр. Балчик, с устройсвена зона „Ов", така както е показано с черен, червен, син и зелен цвят в графичната част, представляваща неразделна част от настоящата заповед.

Прикачени файлове: