• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 21.07.2020 г.

Постъпило е искане вх. № УТ-2060-5/ 06.04.2020 г. за допускане изменение на ПУП – ПРЗ за ПИ 53120.502.11 по КК на с. Оброчище, община Балчик, ПЗ за новообразувания урегулиран поземлен имот с отреждане за Жилищно застрояване -“Жм”, и се предвижда застрояване въз основа на представената скица-предложение съгласно изискванията на чл.135 ал.2 от ЗУТ, е издадена Заповед № 835/ 10.07.2020 г., на Кмета на Община Балчик, за допускане изработване на проект за изменение на подробен устройствен план ПУП-ПРЗ....

Прикачени файлове: