• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК

ПРОТОКОЛ

10


от заседание на Общински съвет - Балчик,

проведено на 25 юни 2020 година от 9.00 часа

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА,  в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми господин Ангелов, уважаеми зам.-кметове,  уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на населени места и кметски наместници, в залата присъстват 16 общински съветници, имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание на ОбС. Обявеният дневен ред е от 19 точки. Постъпиха три допълнителни точки:


 -Кандидатстване на Община Балчик с проектно предложение по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домове за деца лишени от родителска грижа от I до ХII клас,  обявена със Заповед

№ РД01-325 от 28.05.2020г. на Министъра на труда и социалната политика.

-Предложение за осигуряване на финансови средства за издръжка по настаняването и изхранването на общо 8 румънски полицейски служители, за периода 01.07.2020г.  до 31.08.2020г., които да работят съвместно с български полицаи по превенцията и опазването на обществения ред на територията на гр. Балчик и к.к "Албена".

-Промяна на Решение №104 на Общински съвет- Балчик

Г-н Николай Колев -председател на ОбС: Имате думата за изменение и допълнение на дневния ред.

 Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Уважаеми господин председател, предлагам да бъде променен реда, който е представен -точка седем да бъде заменена с точка девет- Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2020г.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Моля колеги да гласуваме с вдигане на ръка трите допълнителни точки и предложението на г-жа Сияна Фудулова за смяната  на точка седем със точка девет.

„За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Предложението се приема.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Предлагам да гласуваме целия  дневния ред, който е от 22 точки:

 „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Дневния ред е приет.

Д н е в е н  р е д:

1.Ново обсъждане на Решение №115 по Протокол № 9 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 22.05.2020г., в частта на т.3, с указания за изменение съгласно заповед на Областен управител на област Добрич

Вносител: Симеон Симеонов - председател на ПКЗССД

2.Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено редовно Общо събрание на акционерите на „СПА ЦЕНТЪР - БАЛЧИК" АД на 29.06.2020г. от 10.00 часа в гр. Балчик, хотел „Реджина Мариа".

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС - Балчик

3. Предложение за образуване на временна комисия.

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС Балчик

4. Предложение за промяна на списъка на длъжностните лица, които

имат право на транспортни разноски поради настъпила промяна в      обстоятелствата съгласно приложение № 11-А, прието е решение № 45/30.01.2020г., от Протокол № 6 на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Коригиране на бюджет 2020 г. с извършените разходи от Община Балчик във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6.Завишаване на бюджета на общината в местна дейност 122 "Общинска администрация"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7.Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти-  общинска собственост през 2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.85.106 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.52.51 по кадастралната карта на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Отдаване под наем чрез неприсъствен конкурс на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 4 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 4.2 кв. м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ  терен ПИ № 02508.86.86  по кад. карта на гр. Балчик с площ 100 кв.м за поставяне маси и столове пред ЗХР

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Отдаване под наем чрез неприсъствен конкурс на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 2 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 0.88 кв. м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13. Отдаване под наем чрез неприсъствен конкурс на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 10 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 19.92 кв. м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Отдаване под наем чрез неприсъствен конкурс на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 10 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 5 кв.м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15. Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на Община Балчик на недвижим имот - публична държавна собственост в гр. Балчик, ул. „Варненска" №1

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

16. Изменение на ПУП-ПРЗ с промяна за улична регулация в обхвата на УПИ 1, кв.1085 и улици в обхвата на О.К.2, О.К.3, О.К. 390 до О.К. 369, по плана на гр. Балчик, и даване на съгласие по чл. 15, ал. 3и ал.5 от ЗУТ

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

17. Предложение за актуализиране на списъка на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разноски за 2020г., съгласно приложение №11 в прието Решение №292, Протокол №20 от 15.01.2018г.,на Общински съвет Балчик, поради настъпили промени в обстоятелствата на новата учебна 2020/2021г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

18. Отпускане финансови помощи на граждани от общината.

Вносител: Симеон Симеонов - председател на ПКЗССД

 

С допълнителни точки:


19. Кандидатстване на Община Балчик с проектно предложение по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домове за деца лишени от родителска грижа от I до ХII клас,  обявена със Заповед № РД01-325 от 28.05.2020г. на Министъра на труда и социалната политика.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

20. Предложение за осигуряване на финансови средства за издръжка по настаняването и изхранването на общо 8 румънски полицейски служители, за периода 01.07.2020г.  до 31.08.2020г., които да работят съвместно с български полицаи по превенцията и опазването на обществения ред на територията на гр. Балчик и к.к "Албена".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

21. Промяна на Решение №104 на Общински съвет- Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

22.Други.


По първа точка от дневния ред


Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Давам думата на Симеон Димитров Симеонов, вносител на проекторешение.

Симеон Симеонов-председател на ПКЗССД: Господин Ангелов, господин Председател, господа Общински съветници,

С Решение №115, на основание чл. 21. ат. 1. т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица. Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи на определени лица.  Решението е оспорено от областен управител на област Добрич. Както е записано в мотивите на заповедта на областен управител Решението е незаконосъобразно по отношение на отпуснатата финансова помощ по т.3, на Галина Борисова Митева. Физическото лице, което ще се ползва от безвъзмездната финансова помощ е всъщност синът и Венцислав Руменов Митев, който отговаря и на изискванията на Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица. Отделно от горното комисията по здравеопазване, спорт и социални дейности е разгледала повторно искането, като поради наличие на нововъзникнали обстоятелства, е взела решение за промяна в размера на отпуснатите средства за лечение.  Поради последното предлагам следното


Проект - решение:


На основание чл. 45, ал. 9, Общински съвет Балчик, отменя предходно прието  Решение №115, по Протокол № 9 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 22.05.2020 г., в частта на т. 3, с което на основание чл. 21. ат. 1. т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, дава съгласието си да се отпусне еднократна финансова помощ на Галина Борисова Митева, от гр. Балчик, за лечение, в размер на 300.00 (четиристотин) лева

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа предложението и с 4 гласа - За, 0- глас - въздържал се прие предложението за ново разглеждане.

 Г-н Николай Колев -председател на ОбС: Моля колеги да гласуваме проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                  „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             „За "

5. Виктор Лучиянов Митраков                           „За "

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                             „За "

8. Гюнай Мюмюн Узун                                        „За "

9. Даниел Гочев Димитров                                 „За "

10. Димитър Веселинов Николов                        „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова     „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                 „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „ За"

15. Маргарита Калинова Вичева                      „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                   „За "

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                       „За "

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №116: На основание чл. 45, ал. 9, Общински съвет Балчик, отменя предходно прието  Решение №115, по Протокол № 9 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 22.05.2020 г., в частта на т. 3, като на основание чл. 21. ат. 1. т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, дава съгласието си да се отпусне еднократна финансова помощ на Галина Борисова Митева, от гр. Балчик, за лечение, в размер на 300.00 (триста) лева


По втора точка от дневния ред


Г-н Николай Колев - председател ОбС : Тъй като аз съм вносител , моля госпожа Сияна Фудулова да води заседанието.

Г-жа Сияна Фудулова: Господин Ангелов, уважаеми господин председател,  господа Общински съветници, с регистрирана на 28.05.2020 г. в деловодството на Общински съвет, гр. Балчик покана,  съветът на директорите на „СПА ЦЕНТЪР - БАЛЧИК", със седалище - гр. Добрич, и адрес на управление: гр. Балчик 9600, ул. „Пирин" № 21, с ЕИК 124664053, на основание чл. 223 от ТЗ, е свикал редовно Общо събрание на акционерите на 29.06.2020г. от 10.00 часа в гр. Балчик, хотел „Реджина Мария", к з .Двореца" алея „Дамбата" конферентната зала. Съдържащия се дневен ред в поканата предвижда общото събрание да премине при следния дневен ред и да се приемат следните предложени от Съвета на директорите решения:

1.Вземане на решение за одобряване на заверения Годишен финансов отчет на Дружеството.


Проект за решение:

„Одобрява заверения годишен финансов отчет на „ Дружеството."

2.Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор на Дружество

Проект за решение:

„Назначава за одитор на Дружеството: Гинка Йорданова N9 0340, С изключение на решенето по т. 2 от определеният в поканата дневен ред, по всяка от точки 1 до 4, разпоредбата на чл.19 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност въвежда изискване, представителите на общината в общото събрание на търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер, да получат изрично решение на Общински съвет - Балчик, определящо съдържанието на изявленията, действията или становищата, в случаите на горепосочените въпроси изпълнение на горепосоченият нормативен акт, предлагам Общински съвет гр. Балчик, да приеме следното

Г-жа Сияна Фудулова: Има думата г-н Колев:

Г-н Николай Колев: Колеги ще ви зачета проект -решението:

Проект за решение:


1. Определя Владимир Бориславов Лафазански за представител на Община Балчик в редовното заседание на общо събрание на СПА ЦЕНТЪР - БАЛЧИК" АД, със седалище - гр. Добрич, и адрес на управление: гр. Балчик 9600, ул. „Пирин" № 21, с ЕИК 124664053, на основание чл. 223 от ТЗ, е свикал редовно Общо събрание на акционерите на 29.06.2020г. от 10.00 часа в гр. Балчик, хотел „Реджина Мария", к з .Двореца" алея „Дамбата" конферентната зала, а при липса на кворум на същата дата в 12.00 ч.,  което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение „Одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството."

 По т.2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение „Назначава за одитор на Дружеството: Гинка Йорданова N9 0340,

Приложение: Покана за Общо събрание.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа предложението и с 4 гласа - За, 0- глас - въздържал се прие предложението ново разглеждане.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: да преминем към гласуване на  проекта:

1Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Негласувал"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Негласувал "

7. Галин Петров Началников                             „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                        „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                       „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова    „За"


12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                              „За"

18. Симеон Димитров Господинов                    „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                       „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                        „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17 „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; „Негласувал"-2.

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №117 1.Определя Владимир Бориславов Лафазански за представител на Община Балчик в редовното заседание на общо събрание на СПА ЦЕНТЪР - БАЛЧИК" АД, със седалище - гр. Добрич, и адрес на управление: гр. Балчик 9600, ул. „Пирин" № 21, с ЕИК 124664053, на основание чл. 223 от ТЗ, е свикал редовно Общо събрание на акционерите на 29.06.2020г. от 10.00 часа в гр. Балчик, хотел „Реджина Мария", к з .Двореца" алея „Дамбата" конферентната зала, а при липса на кворум на същата дата в 12.00 ч.,  което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение „Одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството."

 По т.2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение „Назначава за одитор на Дружеството: Гинка Йорданова N9 0340.


По трета точка от дневния ред

Г-жа Сияна Фудулова: Уважаеми господин Ангелов, господа общински съветници,

Макар и всички да храним надежда за бързо възстановяване и преодоляване на  последиците в резултат от въведеното на територията на република България, извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., същите са видими във всички сфери и аспекти на живота ни.

В дух на солидарност и въз основа на приетият от националния парламент ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците общински съвет по инициатива на общинска администрация вече освободи определени безспорно засегнати лица от заплащане на дължим наем за имоти, общинска собственост. Последваха молби от различни групи граждани и организации, съдържащи и разнопосочни искания и предложения. Удачно е същите да бъдат изследвани от по - широк кръг общински съветници, в дух на съпричастност ни и с отговорност пред възможностите на общинския бюджет и интересите на всички останали жители на община Балчик.

Г-жа Сияна Фудулова: Има думата г-н Колев, вносител на проект за решение:

Г-н Николай Колев: Колеги във връзка с постъпилите молби и заявления ще ви зачета следното проект -решение:


Проекто-решение

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 6, ал. 1 и чл. 52, ал. 1 от  Правилника за организацията и дейността на общински съвет - Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (ПОДОбСНКВОбА), Общински съвет - Балчик:

1. Създава временна комисия за разглеждане на подадени молби, искания, предложения, и др.  от физически и юридически лица с местожителство, управление или осъществяващи дейност на територията на община Балчик свързани с настъпили последиците в резултат от въведеното на територията на република България, извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

2.  Определя състав на временната комисия по т. 1 от настоящото решение, като следва:

Председател: Симеон Димитров Господинов 

членове: 

1.      Мехмед Хасан Расим

2.      Даниел Гочев Димитров

3.      Илиян Стефанов Станоев

4.      Елена Кирилова Каменова

5.      Владимир Бориславов Лафазански

3. Временната комисия да изготви доклад за дейността си, съдържащ констатации за посочените в жалбите обстоятелства, изложените искания и препоръки, тяхната относимост и основателност, наличие на причинно - следствена връзка с въведеното на територията на република България извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. В изготвеният. доклад, временната комисията следва да представи и мотивира препоръки за действия и/или конкретни решения от страна на Общински съвет - Балчик и Общинска администрация, гр. Балчик, по всички относими и основателни искания за преодоляване на негативните последици от въведеното на територията на република България, извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. с цел неразпространение на COVID - 19

Г-жа Сияна Фудулова: Давам думата колеги за обсъждане. Заповядайте г-н Лафазански

Владимир Лафазански: Колеги, годината от началото не беше белязана само  от Ковид-19 и Извънредното положение, което беше обявено. Всички са видели почернялата пшеница покрай пътя, всички са в течение, че има тежки климатични условия. Искам да предложа да бъде разширена компетенцията на тази Временна комисия, като добавим справянето последствията от извънредното положение, последствията от тежките климатични условия за бъде разгледано в случая  поне засега   едно писмо от 25.05.2020г., на вниманието на г-н Ангелов и г-н Колев, което е свързано със земеделските стопани , които обработват Общинска земя. Благодаря.

Г-жа Сияна Фудулова: Г-н Станоев, моля:

Г-н Илиян Станоев- общински съветник: Господин Ангелов, уважаема г-жа председателстващ, уважаеми колеги, аз бих подкрепил предложението на г-н Лафазански, но не знам/ като член на комисията/  каква причинно следствена връзка ще намерим между сухата пшеница и Извънредното положение. Моето предложение е съвсем друго- когато г-н Колев ни организира на Председателски съвет. Решението ни беше точно такова , което е написано в това проект-решение, в което се казва , че ние като комисия трябва да разгледаме молбите само в които има видими причини на следствената връзка между Извънредното положение , което беше обявено на 13.03.2020г. до 13.05.2020г. и какво поражение е нанесло. Само , че аз мога да ви кажа, че те не са свързани  с Извънредното положение , а с епидемията Ковид-19 на територията на Република България и в тази връзка с цел подобрението  и улеснение на работата на Временната комисия, предлагам следното: Това проекта- решението да се измени, а именно в текста в който се казва, че последствията настъпили от обявеното Извънредно положение да стане , 1. Комисията трябва да разгледа последствията от разпространението на Ковид-19,защото така написано това решение аз мисля , че не само се ограничава , но и така няма как да отговори на обществения интерес.

2. Второто , което искам да предложа е да сложим срок , защото без такъв тази комисия може да се произнесе 2023г. И реално ако искате да свършим нещо наистина, нека -първото предложение , в което да не се ограничаваме само с последиците от извънредното положение , защото то свърши на 13.05.2020г. В момента сме в Извънредна епидемична обстановка  , и аз мисля че последици от епидемията Ковид-19 трябва да се промени на -  последици от разпространението на епидемията  Ковид-19и по второто ми предложение да сложим срок не повече от един месец.

Г-жа Сияна Фудулова: Благодаря Ви г-н Станоев, заповядайте г-н Лафазански:

Владимир Лафазански- общински съветник: Мога ли едно разяснение да направя в случая, определено няма връзка сушата с Ковид-19 , само да добавим -

последствията от Ковид-19" и последствията от лошите климатични условия, не , че са свързани двете, но смятам, че една компетентна комисия от шест души и  представители от всички политически формации- би могла да разгледа и двата вида постъпили писма.

Г-н Илиян Станоев- общински съветник :Нямам нищо против предложението, което дадохте, но дадох пример каква е връзката между пшеницата  и Извънредното положение, което отмина няма връзка. Затова последиците от епидемията, а не Извънредното положение. Вашето предложение е много конструктивно и аз съм „За" и държа предложенията да бъдат предложени на гласуване.

Г-жа Сияна Фудулова: Благодаря ви, г-н Колев моля:

Г-н Николай Колев -председател на ОбС: Само като реплика, аз смятам , че ако поставим срок един месец, това е кратък срок по скоро да бъде до 30.09.2020г. За един месец ако се върне няма да имаме възможност за преразглеждане след 14 дневен срок.

Г-н Илиян Станоев- общински съветник: Господин Колев,  един месец комисията да се произнесе и да докладва.

Г-н Николай Колев -председател на ОбС: Така съм съгласен.

Г-жа Сияна Фудулова: Колеги други въпроси, моля д-р Калинова.

Д-р Калинова-общински съветник: Аз ще ви предложа да не се съгласим  с г-н Станоев- да заменим едното със другото , а по скоро да го добавим, защото последиците от епидемията значат - уморени, не отишли на работа -намален състав на персонал и т.н. Едно е извънредното положение , друго са последиците от епидемията. Изразете ги и едното и другото.

Г-н Илиян Станоев- общински съветник: Съгласен съм с д-р Калинова

Г-жа Сияна Фудулова: Които е съгласен за така предложения текст от предложенията на г-н Лафазански моля да гласуваме с вдигане на ръка:

„За" -12; Против" - 2; „Въздържал се" - 3;

Предложението се приема.

Г-жа Сияна Фудулова: По първото предложение на г-н Станоев, които са две и обединено с предложението на д-р Калинова - Последиците от извънредното положение на територията на Република България и последиците от епидемията гласуването ще се извърши с вдигане на ръка:    

„За" -19; Против" - 0; „Въздържал се" - 1; „

Предложението се приема.

Г-жа Сияна Фудулова: По второто предложение на г-н Станоев, за срока на решенията и докладите на комисията да е от един месец, гласуването ще се извърши с вдигане на ръка:

За" -18; Против" - 0; „Въздържал се" - 1;

Предложението се приема.

Г-н Илиян Станоев- общински съветник:  Освен последната трета точка , според мен  добавката трябва да бъде и във първа точка, защото  няма как да не разгледаме заявленията, които са постъпили във връзка с епидемията , а после да кажем дали са основателни или не.

Г-жа Сияна Фудулова: Предлагам да преминем към гласуване на целия текст с добавените текстове от г-н Лафазански и г-н Станоев, колеги който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка:

За" -19; Против" - 0; „Въздържал се" - 1;

 Предложението е прието.

РЕШЕНИЕ №118    На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 6, ал. 1 и чл. 52, ал. 1 от  Правилника за организацията и дейността на общински съвет - Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (ПОДОбСНКВОбА), Общински съвет - Балчик:

1.Създава временна комисия за разглеждане на подадени молби, искания, предложения, и др.  от физически и юридически лица с местожителство, управление или осъществяващи дейност на територията на община Балчик свързани с настъпили последиците в резултат от въведеното на територията на република България, извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., епидемичната обстановка в резултат на разпространението на COVID - 19, както и изключително неблагоприятни метеорологични условия.

2.  Определя състав на временната комисия по т. 1 от настоящото решение, като следва:

Председател: Симеон Димитров Господинов 

членове: 

1.      Мехмед Хасан Расим

2.      Даниел Гочев Димитров

3.      Илиян Стефанов Станоев

4.      Елена Кирилова Каменова

5.      Владимир Бориславов Лафазански

3. Временната комисия да изготви доклад за дейността си, в срок до 1/един/ месец от влизане в сила на настоящото решение, съдържащ констатации за посочените в жалбите обстоятелства, изложените искания и препоръки, тяхната относимост и основателност, наличие на причинно - следствена връзка, освен с въведеното на територията на република България извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., така и с епидемичната обстановка в резултат на разпространението на COVID - 19 или изключително неблагоприятни метеорологични условия.  В изготвеният. доклад, временната комисията следва да представи и мотивира препоръки за действия и/или конкретни решения от страна на Общински съвет - Балчик и Общинска администрация, гр. Балчик, по всички относими и основателни искания за преодоляване на негативните последици от въведеното на територията на република България, извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., както и от епидемичната обстановка в резултат на разпространението на COVID - 19 и/или  изключително неблагоприятни метеорологични условия.


Г-н Николай Колев -председател на ОбС: Колеги продължаваме по точка четвърта  от дневния ред - Предложение за промяна на списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски поради настъпила промяна в обстоятелствата съгласно приложение № 11-А, прието е решение № 45/30.01.2020г., от Протокол № 6 на ОбС Балчик, давам думата на  г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По четвърта точка от дневния ред


Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка е промяна на обстоятелствата на пътуващи от местоживеене до месторабота, предлагам следния проект:

проект-решение

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, в съответствие е чл.39 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане па общинския бюджет па общината:

1. Общински съвет Балчик променя списъка на длъжностните липа по Приложение 11- А. на служителите в Община Балчик и училищата, изпълняващи задълженията си свързани е чести пътувания или при неколкократно прекъсване на работното време в гр.Балчик, които имат право па транспортни разходи, както следва:

Заличава oт списъка с пътуващи:

 -Мария Колева, месторабота ОбА Балчик , чистач;

 -Василка Георгиева Смокова, месторабота ДС11, санитар.

Добавя в списъка с пътуващи:

-Сеза Салисва Хасанова, месторабота-Община Балчик, чистач, Маршрут кв.             Балик, гр.Балчик        

2. Задължава  кмета на Община Балчик да предприеме последващи действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов , г-жа Фудулова моля.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията предложението

и с 4 гласа - За, 0- глас - въздържал се, и прие заявлението за разглеждане на заседание на ОбС.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги предлагам да гласуваме поименно:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                           „За

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                             „За."

8. Гюнай Мюмюн Узун                                        „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                       „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова    „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                          "Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                      „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                              „За"

18. Симеон Димитров Господинов                    „За."

19. Симеон Димитров Симеонов                      „ За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                              „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

 Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №119 На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, в съответствие е чл.39 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане па общинския бюджет па общината:

1. Общински съвет Балчик променя списъка на длъжностните липа по Приложение 11- А. на служителите в Община Балчик и училищата, изпълняващи задълженията си свързани е чести пътувания или при неколкократно прекъсване на работното време в гр.Балчик, които имат право па транспортни разходи, както следва:

 Заличава or списъка е пътуващи:

 -Мария Колева, месторабота ОбА Балчик , чистач;

 -Василка Георгиева Смокова, месторабота ДС11, санитар.

 Добавя в списъка е пътуващи

-Сеза Салисва Хасанова, месторабота-Община Балчик, чистач, Маршрут кв. Балик, гр.Балчик       

2. Задължава  кмета на Община Балчик да предприеме последващи действия изпълнение на решението.

 Г-н  Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги  предлагам да преминем към точка пета- Коригиране на бюджет 2020 г. с извършените разходи от Община Балчик във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19  - Давам думата на Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По пета точка от дневния ред

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Господин председател, господа общински съветници,

Във връзка с § 39 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (обн ДВ, бр.44 от 13.05.2020 г.), където е регламентирано, че предоставения до 20 януари 2020 г. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища може да бъде ползван за извършване на разходи от общината за изпълнение на противоепидемични мерки, предлагам следния про

Проект - решение    

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, писмо на МФ с изх.№ ФО-23 от     01.06.2020 г., при спазване разпоредбите на чл.124, ал.1 и ал.2 и чл.125, ал.1, т.2 от Закона за публичните финанси:


1.Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Община Балчик да бъде завишен общо с 86 585 лева, представляващи извършените от Община Балчик разходи във връзка с предотвратяване разпространението на COVID-19 за периода от обявяване на извънредното положение до 31.05.2020 г. Средствата да бъдат разпределени по разпоредители, отговорности, дейности и параграфи от единната бюджетна класификация съгласно Приложение №1.

2.Корекцията е за сметка на предоставения ни до 20 януари 2020 г. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища по чл.53, ал.4 от ЗДБРБ за 2020 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС : Госпожо Фудулова:


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа предложението и с 4 гласа - „За ", прие предложението.

 Г-н Николай Колев -Председател на ОбС : Благодаря Ви г-жо Фудулова, колеги  предлагам   да гласуваме точката поименно:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                  „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                               „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                              „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                           „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански                „За"

7. Галин Петров Началников                             „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                        „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                       „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                               „За"

18. Симеон Димитров Господинов                    „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                       „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 120 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, писмо на МФ с изх. № ФО-23 от     01.06.2020 г., при спазване разпоредбите на чл.124, ал.1 и ал.2 и чл.125, ал.1, т.2 от Закона за публичните финанси:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Община Балчик да бъде завишен общо с 86 585 лева, представляващи извършените от Община Балчик разходи във връзка с предотвратяване разпространението на COVID-19 за периода от обявяване на извънредното положение до 31.05.2020 г. Средствата да бъдат разпределени по разпоредители, отговорности, дейности и параграфи от единната бюджетна класификация съгласно Приложение №1.

2.Корекцията е за сметка на предоставения ни до 20 януари 2020 г. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища по чл.53, ал.4 от ЗДБРБ за 2020 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н  Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги  предлагам да преминем към точка шеста - Завишаване на бюджета на общината в местна дейност 122 "Общинска администрация -Давам думата на Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик :

по шеста точка от дневния ред


  Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници.

През 2020 г. за първи път при съставянето на бюджета не фигурираха второстепенните разпоредители - кметства и в тази връзка в някои дейности беше заложен по-малък бюджет. Първоначалните очаквания, че разходите в тези дейности значително ще намалеят не се оправдават в пълния им размер конкретно за 2020 г. поради това, че от една страна кметствата на практика съществуваха като второстепенни разпоредители с бюджет до април 2020 г. и извършваха разходи през първото тримесечие, както за целия им персонал, така и за цялостната им издръжка. Също така всички техни просрочени задължения бяха приоритетно платени. На служителите, които бяха съкратени са изплатени съответните обезщетения. В резултат на всичко това се очертава недостиг в разходната част на бюджета по някои параграфи в местна дейност 122 „Общинска администрация". В тази връзка предлагам следния проект за


Проект - решение


 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Общинска администрация в местна дейност 122 „Общинска администрация" да бъде завишен общо в размер на 95 000 лева, разпределени по параграфи от ЕБК, както следва:


 - §§ 02 08 „Обезщетения за персонала с характер на възнагр." с 35 000 лева;

 - §§ 10 15 „Материали" да се завиши с 10 000 лева;

 - §§ 10 16 „Вода, горива и енергия" с 25 000 лева;

 - §§ 10 20 „Разходи за външни услуги" с 20 000 лева.

 - §§ 19 01 „Платени държавни данъци, такси и нак.лихви" с 5 000 лева.

2.Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2020 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа предложението и тази точка не беше приета, гласуването за нея беше -0 - „За ", „Против " -1; „Въздържал се "- 3; На тая точка нямаше кой да ни отговори и това беше причината, отсъстващ представител на Администрацията.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря г-жо Фудулова ,  г-н Ангелов може ли да отговорите на въпроса за разходите.

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Според мен първо 90 000 не са кой знае колко голяма сума за да можем да я предвидим в началото на годината и обяснението е ясно - съкращенията ги направихме чак април. Т.е. всички служители, които работеха в кметството до април включително, им изплатихме заплати и обезщетенията, които бяхме предвидили, но двете заплати бяха непредвидени в началото на бюджета, понеже той се изготвя по рано- декември.

Естествено, заплатихме абсолютно всички фактури, които имаха второстепенните разпоредители,  някои задължения и неплатени услуги, които не знаехме от години. Ако питате какво са външни услуги това са - интернет, СОТ, Оброчище -5000 лв. и т.н. Но тъй, като трябваше да ликвидираме второстепенните разпоредители, ние сме изчистили абсолютно  всички задължения. Затова се налага да коригираме бюджета Общинска администрация и искахме да го направим овреме, за да не стане така , че да сме направили някаква разходи, които Общински съвет не ги е знаел , но бяха задължителни. Ние сме го описали в обяснителната записка.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС :Г-н Станоев заповядайте

Г-н Илиян Станоев- общински съветник: Провокиран съм от резултатите от заседанието на финансовата комисия, те казват , че няма  необходимия представител на администрацията, аз призовавам всички от комисията от бюджет и финанси, каквито въпроси имат да ги зададат сега, защото ако трябва да го гласуваме със „За" , аз лично нямам въпроси и ще гласувам със „За", но умолявам колегите за да не провокираме работата на администрацията. Моята идея е такава, ако има някои от ПКБФЕЕ да си зададе въпросите сега за да не блокира работата на администрацията. Аз, по тая точка нямам въпроси.

 Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря г-н Станоев, заповядайте    г-н Господинов:

Г-н Господинов-общински съветник: да обясня на г-н Станоев защо в даденият случай бях против. Тая записка е  твърде синтетичен вариант на това за което се предлагат увеличенията, като правя разлика с предната вкарана  записка за това къде и какво се е дало. В тази има още цифри и да има една обяснителна  и ако е разбираемо по отношението на изплатените компенсации на освободените, аз имам следния въпрос: Това съкращение се прави в началото на годината и значи това съкращение на тези хора и то надхвърля евентуално  техните  годишни възнаграждения. Искам да кажа, че се дават общи наименования, материали и никакви разшифровай по тези неща - кое е ток и вода, защо е повече ток и вода , къде е. Вярно сумата не е много голяма, нов развиващата се криза всяка една сума може да се окаже, че е голяма. Нямаше разшифровка във внесената записка и нямаше кой да обясни. Нека подобни записки да влизат по подробно обяснени и да има представител от Общинска администрация, които да обясни. Това бяха мотивите и на колегите.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги ще преминем в режим на гласуване, то ще се извърши поименно:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „възд."

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „възд."

4. Велко Георгиев Михайлов                             „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански              „възд."

7. Галин Петров Началников                            „възд."

8. Гюнай Мюмюн Узун                                       „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                      „възд."

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова     „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                 „възд."

13. Илиян Стефанов Станоев                             „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „възд."

15. Маргарита Калинова Вичева                        „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                      „За"

17. Николай Филипов Колев                               „За"

18. Симеон Димитров Господинов                     „възд."

19. Симеон Димитров Симеонов                         „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                          „За"

21.  Христо Петров  Христов                               „За"

Гласували със „За" - 12; „Против" - 0; „Въздържали се" - 8

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 121 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Общинска администрация в местна дейност 122 „Общинска администрация" да бъде завишен общо в размер на 95 000 лева, разпределени по параграфи от ЕБК, както следва:

 - §§ 02 08 „Обезщетения за персонала с характер на възнагр." с 35 000 лева;

 - §§ 10 15 „Материали" да се завиши с 10 000 лева;

 - §§ 10 16 „Вода, горива и енергия" с 25 000 лева;

 - §§ 10 20 „Разходи за външни услуги" с 20 000 лева.

 - §§ 19 01 „Платени държавни данъци, такси и нак.лихви" с 5 000 лева.

2.Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2020 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка седма- Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2020г. Давам думата на  г-н Ангелов- кмет на община Балчик  :


По седма точка от дневния ред

  Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници.

В изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2020 г. и реализиране на приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване    пред общински съвет Балчик следното

проект - решение:

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2020 г., приета с решение № 44 от 30.01.2020 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

1.Раздел III Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следният имот:

- Незастроен терен в строителни граници с площ от 374 m2, представляващ ПИ № 02508.52.51 по кадастралната карта на гр. Балчик

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС : Заповядайте г-жа Фудулова:  

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа предложението и го одобри със 4 гласа „За "

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС : Заповядайте г-н Христов:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология разгледа и с 5 гласа „За ", го одобри за разглеждане на заседание на ОбС.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС :Моля колеги, да преминем към поименно гласуване.

„1. Атанас Жечев Георгиев                                 „отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                               „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                           „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                             „За."

8. Гюнай Мюмюн Узун                                        „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                       „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова    „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                 „За."

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                     „За"

17. Николай Филипов Колев                              „За"

18. Симеон Димитров Господинов                     „За."

19. Симеон Димитров Симеонов                        "За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

2.  Христо Петров  Христов                                „За"

Гласували със „За" - 20; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №122: На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2020 г., приета с решение № 44 от 30.01.2020 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

1. Раздел III Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следният имот:

- Незастроен терен в строителни граници с площ от 374 m2, представляващ ПИ № 02508.52.51 по кадастралната карта на гр. Балчик

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря ви колеги, минаваме към точка осма- Продажба чрез търг на ПИ № 02508.85.106 по кадастралната карта на гр. Балчик. Давам думата  на  г-н Ангелов- кмет на община Балчик  :

 

По осма точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,

В изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2020 г. и реализирането на приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното


проект - решение


1.На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44,
ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет -
Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот,
съгласно АОС № 4785/29.05.2019 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот
XX, кв.213 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.85.106 по кадастралната карта на гр.
Балчик, с площ от 131 m2 (сто тридесет и един квадратни метра).

2.Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 5 921.00 лв. (пет хиляди
деветстотин двадесет и един лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

 

3.Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда
на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата , заповядайте г-жо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: На заседание Комисията разгледа предложението и с 4 гласа „За "го одобри

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Заповядайте г-н Христов:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология разгледа и с 5 гласа „За ", го одобри за разглеждане на заседание на ОбС.


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС :Моля колеги, да преминем към поименно  гласуване.

„1. Атанас Жечев Георгиев                                 „отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                             „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                        „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                 „За"

10. Димитър Веселинов Николов                        „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова     „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                  „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                             „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                  „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                        „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                      „За"

17. Николай Филипов Колев                                „За"

18. Симеон Димитров Господинов                      „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                         „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                          „За"

21.  Христо Петров  Христов                              „За"

Гласували със „За" - 20; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0

Точката е приета.


РЕШЕНИЕ №123 1.На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет-Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4785/29.05.2019 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот XX, кв.213 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.85.106 по кадастралната карта на гр.Балчик, с площ от 131 m2 (сто тридесет и един квадратни метра).

2.Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 5 921.00 лв. (пет хиляди
деветстотин двадесет и един лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3.Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда
на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка девета- Продажба чрез търг на ПИ № 02508.52.51 по кадастралната карта на гр. Балчик.  Давам думата на  г-н Ангелов- кмет на община Балчик  :

 

 

По девета точка от дневния ред


  Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,

Във връзка с постъпило заявление вх. № 94-00-425/26.02.2020 г. от Гълъбин Василев Цветков за закупуване на общински имот в местността „Двете чешми" гр. Балчик, представляващ ПИ № 02508.52.51 по кад. карта на гр. Балчик, съгласно АОС № 4056/09.06.2011 г., предлагам актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, със следното

проект - решение:


На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4056/09.06.2011 г., представляващ незастроен терен в строителни граници с идентификатор № 02508.52.51 по кадастралната карта на гр. Балчик м. „Двете чешми", с площ от 374 m2 (триста седемдесет и четири квадратни метра).

2.Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 10 145.00 лв. (десет хиляди сто четиридесет и пет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Госпожо Фудулова заповядайте:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа проекта и с 4 гласа - „За", 0 глас - „Въздържал се" и го одобри за разглеждане на заседание на ОбС.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Господин Христов заповядайте:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология разгледа и с 5 гласа „За ", го одобри за разглеждане на заседание на ОбС.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Други колеги, г-н Станоев заповядайте:

Г-н Илиян Станоев- общински съветник: Благодаря г-н Председател , в решението пише, че имота е незастроен, съгласно скицата на имота има сграда, което мен лично ме притеснява .Ако трябва да се преразгледа този въпрос.

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Според мен е една барака , това е местността „Двете чешми"- местност където бяха раздадени за земеделско ползване и ние в периода от 2012г. изчистихме доста от тази проблемна собственост т.е. дадохме   възможно преференциални цени на хората, които са ползватели да си я закупят. Тогава изисквахме документи за  заплатен ток, вода, с което да докажат, че те са ползвателите. След като този срок изтече и ползватели, които са го пропуснали и искат да си го закупят, но реда за тяхно съжаление вече е този. Сградички или бараки ги има както виждате.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС : Колеги моля да преминем към поименно гласуване.

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „отсъства "

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 20; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 124:  На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4056/09.06.2011 г., представляващ незастроен терен в строителни граници с идентификатор № 02508.52.51 по кадастралната карта на гр. Балчик м. „Двете чешми", с площ от 374 m2 (триста седемдесет и четири квадратни метра).

2.Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 10 145.00 лв. (десет хиляди сто четиридесет и пет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка десета- Отдаване под наем чрез неприсъствен конкурс на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 4 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 4.2 кв. м.  Давам думата на  г-н Ангелов- кмет на община Балчик:

По десета точка от дневния ред:


Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,

В Община Балчик постъпи Заявление с вх. № 63-00-262/03.06.2020 г. от „ЗИВ" ЕООД, град Варна 9023, р-н „Владислав Варненчик" ЕИК 103245283, представлявано от Веселин Димитров - управител, относно изтичане на Договор за наем №446/28.08.2017г.

Предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

Проект- решение

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем части от имоти публична, общинска собственост както следва:

т.1.1 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.55.6 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 1.20 кв.м., за срок от 3 години.

т.1.2 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.72.89 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 1.00 кв.м., за срок от 3 години.

 т.1.3 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.72.1 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 1.00 кв.м., за срок от 3 години.

 1.4 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.55.6 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 1.00 кв.м., за срок от 3 години.


2. Утвърждава начална годишна наемна цена по:

 т.1.1 за площ  от 1.2 кв.м.  в размер на 59.40 лв/петдесет и девет лева и четиридесет стотинки / без ДДС ;

т.1.2 за площ  от 1.00 кв.м.  в размер на 49.50 лв/четиридесет и девет лева и петдесет стотинки / без ДДС;

т.1.3 за площ  от 1.00 кв.м.  в размер на 49.50 лв/четиридесет и девет лева и петдесет стотинки / без ДДС;

т.1.4 за площ  от 1.00 кв.м.  в размер на 49.50 лв/четиридесет и девет лева и петдесет стотинки / без ДДС;

При провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

 3.След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жа Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа проекта и с 4 гласа - „За"; „Против" -0; „Въздържал се"-0; и го одобри за разглеждане на заседание на ОбС.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Заповядайте г-н Христов:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология разгледа и с 5 гласа „За ", го одобри за разглеждане на заседание на ОбС.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля да преминем към поименно гласуване проекта на кмета на общината:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За."

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 20; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 125 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем части от имоти публична, общинска собственост както следва:

т.1.1 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.55.6 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 1.20 кв.м., за срок от 3 години.

т.1.2 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.72.89 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 1.00 кв.м., за срок от 3 години.

 т.1.3 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.72.1 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 1.00 кв.м., за срок от 3 години.

 1.4 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.55.6 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 1.00 кв.м., за срок от 3 години.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена по:

 т.1.1 за площ  от 1.2 кв.м.  в размер на 59.40 лв/петдесет и девет лева и четиридесет стотинки / без ДДС ;

т.1.2 за площ  от 1.00 кв.м.  в размер на 49.50 лв/четиридесет и девет лева и петдесет стотинки / без ДДС;

т.1.3 за площ  от 1.00 кв.м.  в размер на 49.50 лв/четиридесет и девет лева и петдесет стотинки / без ДДС;

т.1.4 за площ  от 1.00 кв.м.  в размер на 49.50 лв/четиридесет и девет лева и петдесет стотинки / без ДДС;

При провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

 3.След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка единадесета- Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ  терен ПИ № 02508.86.86 по кад. карта на гр. Балчик с площ 100 кв.м за поставяне маси и столове пред ЗХР, давам думата на  г-н Ангелов- кмет на община Балчик:   

По единадесета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,

 В Община Балчик  постъпи заявление с вх. № 63-00-207/ 30.04.2020 г.. от фирма „Морско око" ЕООД относно изтичане на договор за наем № 731/ 06.07.20215г. Предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

Проект - решение

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на част от имот публична - общинска  собственост ПИ № 02508.86.86 по кадастрална карта на град Балчик, с площ 100 кв.м, за поставяне на маси и столове пред ЗХР.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 100 кв.м при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване в размер на : 1938 лв / хиляда деветстотин тридесет и осем лева / без ДДС, цената е изчислена съгласно Тарифа за  определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени на територията на Община Балчик - Зона 2 , т.5.

4.След спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жа Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа проекта и с 4 гласа - „За", 0 глас - въздържал се и го одобри за разглеждане на заседание на ОбС.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Господин Христов заповядайте:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология разгледа и с 5 гласа „За ", го одобри за разглеждане на заседание на ОбС.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: : Благодаря ви, колеги моля да преминем към поименно гласуване на  проекта на кмета на общината.

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 20; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №126: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на част от имот публична - общинска  собственост ПИ № 02508.86.86 по кадастрална карта на град Балчик, с площ 100 кв.м, за поставяне на маси и столове пред ЗХР.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 100 кв.м при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване в размер на : 1938 лв / хиляда деветстотин тридесет и осем лева / без ДДС, цената е изчислена съгласно Тарифа за  определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени на територията на Община Балчик - Зона 2 , т.5.

4.След спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги, давам 10 минути почивка.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги, продължаваме заседанието с дневния ред и  преминаваме към точка дванадесета - Отдаване под наем чрез неприсъствен конкурс на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 2 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 0.88 кв. м., давам думата на  г-н Ангелов- кмет на община Балчик:   

По дванадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,

В Община Балчик постъпи Заявление с вх. № 63-00-223/14.05.2020 г. от „Ка енд Де пауър" ООД, гр. Добрич, ул. „Л. Каравелов" № 10 А , относно отдаване под наем на част от имот общинска собственост, представляващ 0.44  кв. м. от поземлен имот от ПИ№ 02508.69.30 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент и 0.44 кв. м. от поземлен имот от ПИ№ 02508.55.6 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент.

Предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното

Проекто- решение :

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем части от имоти публична, общинска собственост както следва:

т.1.1 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.69.30 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.44 кв.м., за срок от 3 години.

т.1.2 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.55.6

 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.44 кв.м., за срок от 3 години.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена по т.1.1 за площ  от 0.44 кв.м.  в размер на 21.78 лв/двадесет и един лева и седемдесет и осем стотинки / без ДДС и по т.1.2 за площ  от 0.44 кв.м.  в размер на 21.78 лв/двадесет и един лева и седемдесет и осем стотинки / без ДДС , при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3.След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жа Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа предложението, и с 4 гласа - „За", 0: глас - въздържал се и го приема.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: г-жо  Каменова заповядайте:

Г-жа Елена Кирилова Каменова - Стелиянова-общински съветник: Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология разгледа и с 5 гласа „За ", го одобри за разглеждане на заседание на ОбС.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Моля колеги да преминем към гласуване проекта на кмета на Общината.

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За "

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За

21.  Христо Петров  Христов                             „отсъства"

Гласували със „За" - 18; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №127 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем части от имоти публична, общинска собственост както следва:

т.1.1 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.69.30 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.44 кв.м., за срок от 3 години.

т.1.2 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.55.6

 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.44 кв.м., за срок от 3 години.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена по т.1.1 за площ  от 0.44 кв.м.  в размер на 21.78 лв/двадесет и един лева и седемдесет и осем стотинки / без ДДС и по т.1.2 за площ  от 0.44 кв.м.  в размер на 21.78 лв/двадесет и един лева и седемдесет и осем стотинки / без ДДС , при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

 3.След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

 4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка тринадесета- Отдаване под наем чрез неприсъствен конкурс на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 10 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 19.92 кв. м., давам думата на  г-н Ангелов- кмет на община Балчик:

По тринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,

В Община Балчик постъпи Заявление с вх. № 63-00-222_001/22.05.2020 г. от Николай Костадинов Митев - регионален мениджър на „ФСБ Добрич" ООД, относно отдаване под наем на част от имот общинска собственост, представляващ 1 брой рекламно информационен елемент с площ 12 кв.м. и 9 бр. рекламно информационни елемента, всеки с площ 0.88 кв.м.

Предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното

Проект-решение

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем части от имоти публична, общинска собственост както следва:

т.1.1 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.5.50 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 12  кв.м., за срок от 1 година.

т.1.2 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.69.30  по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.

т.1.3 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.79.78  по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.

т.1.4 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.85.212  по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.

т.1.5 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.7.138  по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.

т.1.6 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.1.286  по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.

т.1.7 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 53120.506.170  по кадастрална карта на с. Оброчище, община Балчик, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.

т.1.8 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.502.311  по кадастрална карта на с. Кранево, община Балчик, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.

т. 1.9 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 62788.17.140  по кадастрална карта на с. Рогачево, община Балчик, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.

т.1.10 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 53120.507.319 по кадастрална карта на с. Оброчище, община Балчик, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година. 

 2. Утвърждава начална годишна наемна цена:

т.1.1 за площ  от 12 кв.м.  в размер на 594 лв. /петстотин деветдесет и четири лева / без ДДС.

т.1.2 за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 43.56 лв. /четиридесет и три лева и петдесет и шест стотинки / без ДДС.

т.1.3 за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 43.56 лв. /четиридесет и три лева и петдесет и шест стотинки / без ДДС.

т.1.4 за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 43.56 лв. /четиридесет и три лева и петдесет и шест стотинки / без ДДС.

т.1.5 за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 43.56 лв. /четиридесет и три лева и петдесет и шест стотинки / без ДДС.

т.1.6 за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 43.56 лв. /четиридесет и три лева и петдесет и шест стотинки / без ДДС.

т.1.7 за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 43.56 лв. /четиридесет и три лева и петдесет и шест стотинки / без ДДС.

т.1.8 за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 43.56 лв. /четиридесет и три лева и петдесет и шест стотинки / без ДДС.

т.1.9 за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 43.56 лв. /четиридесет и три лева и петдесет и шест стотинки / без ДДС.

т.1.10 за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 43.56 лв. /четиридесет и три лева и петдесет и шест стотинки / без ДДС.

при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3.След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жа Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа предложението, и с 4 гласа - „За", 0: глас - въздържал се и го приема.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: г-жо  Каменова заповядайте:

Г-жа Елена Кирилова Каменова - Стелиянова-общински съветник: Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология разгледа и с 5 гласа „За ", го одобри за разглеждане на заседание на ОбС.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Моля колеги да преминем към поименно  гласуване проекта на кмета на Общината

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „отсъства"

Гласували със „За" - 17; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 128   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем части от имоти публична, общинска собственост както следва:

т.1.1 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.5.50 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 12  кв.м., за срок от 1 година.

т.1.2 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.69.30  по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.

т.1.3 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.79.78  по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.

т.1.4 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.85.212  по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.

т.1.5 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.7.138  по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.

т.1.6 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.1.286  по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.

т.1.7 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 53120.506.170  по кадастрална карта на с. Оброчище, община Балчик, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.

т.1.8 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.502.311  по кадастрална карта на с. Кранево, община Балчик, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.

т. 1.9 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 62788.17.140  по кадастрална карта на с. Рогачево, община Балчик, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година.

т.1.10 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 53120.507.319 по кадастрална карта на с. Оброчище, община Балчик, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.88 кв.м., за срок от 1 година. 

 2. Утвърждава начална годишна наемна цена:

т.1.1 за площ  от 12 кв.м.  в размер на 594 лв. /петстотин деветдесет и четири лева / без ДДС.

т.1.2 за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 43.56 лв. /четиридесет и три лева и петдесет и шест стотинки / без ДДС.

т.1.3 за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 43.56 лв. /четиридесет и три лева и петдесет и шест стотинки / без ДДС.

т.1.4 за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 43.56 лв. /четиридесет и три лева и петдесет и шест стотинки / без ДДС.

т.1.5 за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 43.56 лв. /четиридесет и три лева и петдесет и шест стотинки / без ДДС.

т.1.6 за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 43.56 лв. /четиридесет и три лева и петдесет и шест стотинки / без ДДС.

т.1.7 за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 43.56 лв. /четиридесет и три лева и петдесет и шест стотинки / без ДДС.

т.1.8 за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 43.56 лв. /четиридесет и три лева и петдесет и шест стотинки / без ДДС.

т.1.9 за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 43.56 лв. /четиридесет и три лева и петдесет и шест стотинки / без ДДС.

т.1.10 за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 43.56 лв. /четиридесет и три лева и петдесет и шест стотинки / без ДДС.

при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3.След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка четиринадесета - Отдаване под наем чрез неприсъствен конкурс на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 10 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 5 кв.м, давам думата на  г-н Ангелов- кмет на община Балчик:

 

По четиринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,

 В Община Балчик постъпи Заявление с вх. № 63-00-250/27.05.2020 г. от „Здравец 59" ЕООД, ЕИК 124048175, гр. Балчик, ул. Приморска 8 б, относно отдаване под наем на част от имот общинска собственост, представляващ 2.50  кв. м. от поземлен имот от ПИ№ 02508.7.138  по кадастрална карта на гр. Балчик, за поставяне на 5 /пет/ броя рекламно- информационни елементи и 2.50 кв. м. от поземлен имот от ПИ№ 02508.87.65 по кадастрална карта на гр. Балчик, за поставяне на 5 /пет/ броя рекламно- информационни елементи.

Предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

Проект - решение:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1. Дава съгласието си за отдаване под наем части от имоти публична, общинска собственост както следва

т.1.1 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.7.138 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.50  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.2 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.7.138 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.50  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.3 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.7.138 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.50  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.4 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.7.138 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.50  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.5 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.7.138 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.50  кв.м., за срок от 3 години

т.1.6  Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.87.65

 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един / брой рекламно- информационен елемент с площ 0.50 кв.м., за срок от 3 години.

 т.1.7 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.87.65

 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един / брой рекламно- информационен елемент с площ 0.50 кв.м., за срок от 3 години.

 т.1.8 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.87.65

 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един / брой рекламно- информационен елемент с площ 0.50 кв.м., за срок от 3 години.

т.1.9 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.87.65

 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един / брой рекламно- информационен елемент с площ 0.50 кв.м., за срок от 3 години.

 т.1.10 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.87.65

 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един / брой рекламно- информационен елемент с площ 0.50 кв.м., за срок от 3 години.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена:

По т.1.1 за площ  от 0.50 кв.м.  в размер на 24.75 лв. /двадесет и четири  лева и седемдесет и пет стотинки / без ДДС.

По т.1.2 за площ  от 0.50 кв.м.  в размер на 24.75 лв. /двадесет и четири  лева и седемдесет и пет стотинки / без ДДС.

По т.1.3 за площ  от 0.50 кв.м.  в размер на 24.75 лв. /двадесет и четири  лева и седемдесет и пет стотинки / без ДДС.

По т.1.4 за площ  от 0.50 кв.м.  в размер на 24.75 лв. /двадесет и четири  лева и седемдесет и пет стотинки / без ДДС.

По т.1.5 за площ  от 0.50 кв.м.  в размер на 24.75 лв. /двадесет и четири  лева и седемдесет и пет стотинки / без ДДС.

По т.1.6 за площ  от 0.50 кв.м.  в размер на 24.75 лв. /двадесет и четири  лева и седемдесет и пет стотинки / без ДДС.

По т.1.7 за площ  от 0.50 кв.м.  в размер на 24.75 лв. /двадесет и четири  лева и седемдесет и пет стотинки / без ДДС.

По т.1.8 за площ  от 0.50 кв.м.  в размер на 24.75 лв. /двадесет и четири  лева и седемдесет и пет стотинки / без ДДС.

По т.1.9 за площ  от 0.50 кв.м.  в размер на 24.75 лв. /двадесет и четири  лева и седемдесет и пет стотинки / без ДДС.

По т.1.10 за площ  от 0.50 кв.м.  в размер на 24.75 лв. /двадесет и четири  лева и седемдесет и пет стотинки / без ДДС.

При провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.           

3.След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението

 Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жа Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа предложението, и с 4 гласа - „За", 0: глас - въздържал се и го приема.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: г-жо  Каменова заповядайте:

Г-жа Елена Кирилова Каменова - Стелиянова-общински съветник: Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология разгледа и с 5 гласа „За ", го одобри за разглеждане на заседание на ОбС.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Моля колеги да преминем към поименно  гласуване проекта на кмета на Общината:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „отсъства "

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „отсъства "

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За".

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „отсъства "

Гласували със „За" - 17; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №129а основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1. Дава съгласието си за отдаване под наем части от имоти публична, общинска собственост както следва

т.1.1 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.7.138 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.50  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.2 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.7.138 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.50  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.3 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.7.138 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.50  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.4 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.7.138 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.50  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.5 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.7.138 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.50  кв.м., за срок от 3 години

т.1.6  Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.87.65

 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един / брой рекламно- информационен елемент с площ 0.50 кв.м., за срок от 3 години.

 т.1.7 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.87.65

 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един / брой рекламно- информационен елемент с площ 0.50 кв.м., за срок от 3 години.

 т.1.8 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.87.65

 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един / брой рекламно- информационен елемент с площ 0.50 кв.м., за срок от 3 години.

т.1.9 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.87.65

 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един / брой рекламно- информационен елемент с площ 0.50 кв.м., за срок от 3 години.

 т.1.10 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.87.65

 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един / брой рекламно- информационен елемент с площ 0.50 кв.м., за срок от 3 години.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена:

По т.1.1 за площ  от 0.50 кв.м.  в размер на 24.75 лв. /двадесет и четири  лева и седемдесет и пет стотинки / без ДДС.

По т.1.2 за площ  от 0.50 кв.м.  в размер на 24.75 лв. /двадесет и четири  лева и седемдесет и пет стотинки / без ДДС.

По т.1.3 за площ  от 0.50 кв.м.  в размер на 24.75 лв. /двадесет и четири  лева и седемдесет и пет стотинки / без ДДС.

По т.1.4 за площ  от 0.50 кв.м.  в размер на 24.75 лв. /двадесет и четири  лева и седемдесет и пет стотинки / без ДДС.

По т.1.5 за площ  от 0.50 кв.м.  в размер на 24.75 лв. /двадесет и четири  лева и седемдесет и пет стотинки / без ДДС.

По т.1.6 за площ  от 0.50 кв.м.  в размер на 24.75 лв. /двадесет и четири  лева и седемдесет и пет стотинки / без ДДС.

По т.1.7 за площ  от 0.50 кв.м.  в размер на 24.75 лв. /двадесет и четири  лева и седемдесет и пет стотинки / без ДДС.

По т.1.8 за площ  от 0.50 кв.м.  в размер на 24.75 лв. /двадесет и четири  лева и седемдесет и пет стотинки / без ДДС.

По т.1.9 за площ  от 0.50 кв.м.  в размер на 24.75 лв. /двадесет и четири  лева и седемдесет и пет стотинки / без ДДС.

По т.1.10 за площ  от 0.50 кв.м.  в размер на 24.75 лв. /двадесет и четири  лева и седемдесет и пет стотинки / без ДДС.

При провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.            

3.След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решениетоГ-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка петнадесета - Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на Община Балчик на недвижим имот - публична държавна собственост в гр. Балчик, ул. „Варненска "№1. Давам думата на  г-н Ангелов- кмет на община Балчик:


По петнадесета точка от дневния ред:


Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,

В деловодството на Общинска Администрация - Балчик е постъпило предложение вх. № 09-00-84/29.05.2020 г. от Красимир Кирилов - Областен управител на област Добрич, за предоставяне в управление на община Балчик на имот - публична държавна собственост. Имотът представлява част от бивше военно поделение (Авто-школа) с отпаднало предназначение и включва терен с площ от 9 370 m2, ведно с построените в имота четири броя масивни сгради със специално предназначение. С разпоредбите на чл.15, ал.1 и ал.2 от Закона за държавната собственост е дадена възможност за предоставяне безвъзмездно за управление на имоти публична държавна собственост на ведомства и общини за осъществяване на дейности от местно значение. С оглед окомплектоване на искане за безвъзмездно предоставяне в управление на имота, предлагам на Вашето внимание следното управление на имота, предлагам на Вашето внимание следното

Проекто - решение:

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 от ЗОС; чл.15, ал.1 и ал.2 от Закона за държавната собственост и във връзка с писмо вх. № 09-00-84/29.05.2020 г. на Областен Управител на област Добрич, Общински съвет Балчик:

1. Дава съгласие да се отправи искане до Министъра на регионалното развитие и благоустройство на Република България, чрез Областен Управител на област Добрич, за предоставяне безвъзмездно за управление на Община Балчик на следния имот - публична държавна собственост:

Имот със специално предназначение, находящ се в гр. Балчик, ул. „Варненска" №1, представляващ терен с площ от 9 370 m2 с идентификатор 02508.76.27 по кадастралната карта на гр. Балчик, ведно с построените в имота четири броя сгради:

Едноетажна масивна нежилищна сграда със ЗП  199 m2, с идентификатор

02508.76.27.1      по кадастралната карта на гр. Балчик;

Едноетажна масивна нежилищна сграда със ЗП 120 m2, с идентификатор

02508.76.27.2      по кадастралната карта на гр. Балчик;

Едноетажна масивна нежилищна сграда със ЗП         56 m2, с идентификатор

02508.76.27.3      по кадастралната карта на гр. Балчик;

Двуетажна масивна нежилищна сграда със ЗП 369 m2, с идентификатор

02508.76.27.4      по кадастралната карта на гр. Балчик.

2. Дава съгласие Община Балчик да приеме управлението на имота, подробно описан в точка първа от настоящото решение.

3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението, както и да подпише договор за безвъзмездно управление на имота по т.1.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жа Фудулова


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа предложението, и с 4 гласа - „За", 0 глас - въздържал се и го приема.


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги ако нямате въпроси, моля да преминем към поименно гласуване проекта на кмета на общината.


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „отст."

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „отст."

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „отст."

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За "

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „отст.

Гласували със „За" - 17; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

 Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №130 На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 от ЗОС; чл.15, ал.1 и ал.2 от Закона за държавната собственост и във връзка с писмо вх. № 09-00-84/29.05.2020 г. на Областен Управител на област Добрич, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласие да се отправи искане до Министъра на регионалното развитие и благоустройство на Република България, чрез Областен Управител на област Добрич, за предоставяне безвъзмездно за управление на Община Балчик на следния имот - публична  държавна собственост:

Имот със специално предназначение, находящ се в гр. Балчик, ул. „Варненска" №1, представляващ терен с площ от 9 370 m2 с идентификатор 02508.76.27 по кадастралната карта на гр. Балчик, ведно с построените в имота четири броя сгради:

Едноетажна масивна нежилищна сграда със ЗП  199 m2, с идентификатор

02508.76.27.1  по кадастралната карта на гр. Балчик;

Едноетажна масивна нежилищна сграда със ЗП 120 m2, с идентификатор 02508.76.27.2 по кадастралната карта на гр. Балчик;

Едноетажна масивна нежилищна сграда със ЗП         56 m2, с идентификатор

02508.76.27.3. по кадастралната карта на гр. Балчик;

Двуетажна масивна нежилищна сграда със ЗП 369 m2, с идентификатор

02508.76.27.4  по кадастралната карта на гр. Балчик.

2. Дава съгласие Община Балчик да приеме управлението на имота, подробно описан в точка първа от настоящото решение.

3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението, както и да подпише договор за безвъзмездно управление на имота по т.


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка шестнадесета - Изменение на ПУП-ПРЗ с промяна за улична регулация в обхвата на УПИ 1, кв.1085 и улици в обхвата на О.К.2, О.К.3, О.К. 390 до О.К. 369, по плана на гр. Балчик, и даване на съгласие по чл. 15, ал. 3и ал.5 от ЗУТ. Давам думата на  г-н Ангелов- кмет на община Балчик:

                                По шестнадесета точка от дневния ред:


Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,

Постъпило е заявление с вх.№ ут-2002-5/ 04.05.2020 г. от РПК „ЧЕРНО МОРЕ" гр.Балчик, СНЦ „КРУНИ", за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване с промяна на действаща улична регулация за УПИ в кв.1085, по плана на гр.Балчик и издадено становище на Главен архитект на Община Балчик с изх. № УТ-2002-5001/01.06.2020 г.

Промяната се процедира в отделните свои части на основание чл. 134, ал.2, т, и чл.1З4, ал. 2, т. 6, от ЗУТ, и има за цел привеждане в съответствие регулационните границите на УПИ 1, кв. 1085 по плана на гр. Балчик със изградената на място улична инфраструктура и съществуващото законно изградено застрояване в имота.

Действащата регулация за УПИ 1, кв. 1085 по плана на гр. Балчик е одобрена с Решение № 474 от Протокол № 47 от 31.08.2006г. на Общински съвет Балчик, като това не е първа регулация за имота. Съдейки от предходния регулационен план, одобрен със Заповед № 1223 от 1979г. на Председателя на ОНС, регулационните граници на имота съвпадат почти изцяло с материализираните и в момента граници на място, а границите по действащият план са останали неприложни. Затова и нанесеният в кадастралната карта е имот с конфигурация, идентична с отмененият план.

Липсата на приложена регулация в отделните части  /графично обозначени/, обосновава възможността от прилагане на правилото на чл. 208 ал.1 от ЗУТ - изтекъл е 10-годишният срок за започване на отчуждителите процедури, след който собствениците на недвижимите имоти имат правата по чл. 134, ал. 2, т. 1 ЗУТ.

Видно и от изготвената скица - приложение 1, с предложеното изменение баланса на площите не се променя - продаваемите и отстъпени части те са равни, запазвайки площта на имота на възложителя, съгласно документ за собственост. Окончателна оценка на дяловете ще се извърши след внасяне на окончателния проект за разглеждане от общинска администрация.

Съгласно чл. 15, ал. З и ал.5 от ЗУТ, за процедиране на предложеното изменение на улично-регулационни граници и площи на имоти - общинска собственост, е необходимо и съгласието на Общински съвет.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.87 ал. 1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното

Проекто-решение:

1.На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 6 ал. и ал. З от ЗОС, Общински съвет Балчик дава съгласие части от уличната регулация в кв. 1085 по Регулационния план на    град Балчик, одобрен със Решение № 474 по Протокол № 47 от 31.08.2006 г. на Общински съвет представляващи обособени части от ПИ ()2508.83.236 по КККР на гр. Балчик, с площ от 32 кв.м, и от ПИ 02508.83.33 по КККР на гр. Балчик, с площ от 59 кв.м, маркирани в жълт и зелен цвят на приложената скица - приложение 1, неразделна част от настоящото решение, да се включат в новообразуваният УПИ П от кв. 1085 по ПУП на гр. Балчик, собственост на РПК „ЧЕРНО МОРЕ"-гр. Балчик, СНЦ „КРУНИ", като поради отпаднало необходимост, обявява същите за частна общинска собственост,.

  2.На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 35. ал. 4. т. 2 и чл. 36. ал. 1. т. 2 от     ЗОС,    Общински съвет- Балчик дава съгласие Община Балчик да прехвърли на РПК „ЧЕРНО МОРЕ", гр. Балчик н на СНЦ „КРУНИ", правото на собственост върху 91 кв. м. както следва: 32 кв.м обособени части от ПИ 02508.83.236 по КККР на гр. Балчик, и - 59 кв.м от ПИ 02508.83.33 по КККР на гр. Балчик, маркирани в жълт и зелен цвят на приложената скица - приложение 1, неразделна част от настоящото решение. Същите да бъдат включени в УПИ П от кв. 1085 по ПУП на гр. Балчик, със статут на частна общинска собственост, срещу актуална пазарна цена, определена от лицензиран оценител на имоти.

 3. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 34, ал. 23 от ЗОС, Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да придобие от РПК „ЧЕРНО МОРЕ"-гр. Балчик и СНЦ „КРУНИ", правото на собственост върху 91 кв. м. както следва: 81 кв.м от ПИ 02508.83.234 и ПИ 02508.83.236 по КККР на гр. Балчик и кв.м от ПИ 02508.83.зз по КККР на гр. Балчик, маркирани в розов, червен и оранжев цвят на приложената скица - приложение 1, неразделна част от Настоящото решение. Същите да бъдат отредени за част от уличната регулация в кв. 1085 по Регулационния план на град Балчик, /публична общинска собственост/ срещу актуална пазарна цена, определена от лицензиран оценител на имоти.

4. На основание чл. 21. ал. 1. т. 8 от ЗМСМА и, чл. 15. ал. З и ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с приетите по предходните точки решения, Общински съвет- Балчик дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху разменените дялове от поземлените имоти, включени в обхвата на разработка, със следните задължителни клаузи:

4.1 Община Балчик прехвърля на РПК „ЧЕРНО МОРЕ" гр.Балчик на СНЦ „КРУНИ" правото на собственост върху 91 кв. м. както следва: 32 кв.м от ПИ 02508.83.236 по КККР на гр. Балчик, и 59 кв.м от ПИ 02508.83.33 по КККР на гр. Балчик, маркирани в жълт и зелен цвят на приложената скица - приложение 1, неразделна част от настоящото решение. Същите да бъдат включени в УПИ П от кв. 1085 по ПУП на гр. Балчик, собственост на РПК „ЧЕРНО МОРЕ" гр. Балчик, СНЦ „КРУНИ", имащи статут на частна общинска собственост, срещу актуална пазарна цена, определена от лицензиран оценител на имоти

4.2 РПК „ЧЕРНО МОРЕ" -гр. Балчик и СНЦ „КРУНИ" прехвърлят на Община  Балчик правото на собственост върху 91 кв. м. както следва: 81 кв.м от ПИ 02508.83.234 и от ПИ 02508.83.236 по КККР на гр. Балчик, и кв.м от ПИ 02508.83.33 по КККР на гр. Балчик, маркирани в розов, червен и оранжев цвят на приложената скица - приложение 1, неразделна част от настоящото решение. Същите да бъдат отредени за част от уличната регулация в кв. 1085 по Регулационния план на град Балчик, срещу актуална пазарна цена, определена от лицензиран оценител на имоти

4.3. Всички разноски по сключване на сделката - стойност на имота, предмет на прехвърлителната сделка, ДДС, местен данък , такса по чл. 56а от НОАМТЦУ, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на РПК „ЧЕРНО МОРЕ" гр. Балчик и СНЦ „КРУНИ", и се дължат солидарно.


5. Възлага на Кмета на Община Балчик да сключи предварителен договор на основание чл. 15 ал. З и ал. 5 от ЗУТ а след влизане в сила исканото изменение на ПУП-ПР, да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху съответните части от описаните имоти, предмет на настоящото решение

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жа Фудулова


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа предложението, и с 4 гласа - „За", 0 глас - въздържал се и го одобри.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги ако нямате въпроси, моля да преминем към поименно гласуване проекта на кмета на общината.


 

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „отст."

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „отст."

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „отст."

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За "

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „отст.

Гласували със „За" - 17; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 1311. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 6 ал. и ал. З от ЗОС, Общински съвет Балчик дава съгласие части от уличната регулация в кв. 1085 по Регулационния план на    град Балчик, одобрен със Решение № 474 по Протокол № 47 от 31.08.2006 г. на Общински съвет представляващи обособени части от ПИ ()2508.83.236 по КККР на гр. Балчик, с площ от 32 кв.м, и от ПИ 02508.83.33 по КККР на гр. Балчик, с площ от 59 кв.м, маркирани в жълт и зелен цвят на приложената скица - приложение 1, неразделна част от настоящото решение, да се включат в новообразуваният УПИ П от кв. 1085 по ПУП на гр. Балчик, собственост на РПК „ЧЕРНО МОРЕ"-гр. Балчик, СНЦ „КРУНИ", като поради отпаднало необходимост, обявява същите за частна общинска собственост,.

 2.На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 35. ал. 4. т. 2 и чл. 36. ал. 1. т. 2 от     ЗОС,    Общински съвет- Балчик дава съгласие Община Балчик да прехвърли на РПК „ЧЕРНО МОРЕ", гр. Балчик н на СНЦ „КРУНИ", правото на собственост върху 91 кв. м. както следва: 32 кв.м обособени части от ПИ 02508.83.236 по КККР на гр. Балчик, и - 59 кв.м от ПИ 02508.83.33 по КККР на гр. Балчик, маркирани в жълт и зелен цвят на приложената скица - приложение 1, неразделна част от настоящото решение. Същите да бъдат включени в УПИ П от кв. 1085 по ПУП на гр. Балчик, със статут на частна общинска собственост, срещу актуална пазарна цена, определена от лицензиран оценител на имоти.

 3. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 34, ал. 23 от ЗОС, Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да придобие от РПК „ЧЕРНО МОРЕ"-гр. Балчик

и СНЦ „КРУНИ", правото на собственост върху 91 кв. м. както следва: 81 кв.м от ПИ 02508.83.234 и ПИ 02508.83.236 по КККР на гр. Балчик и 10 кв.м от ПИ 02508.83.зз по КККР на гр. Балчик, маркирани в розов, червен и оранжев цвят на приложената скица - приложение 1, неразделна част от Настоящото решение. Същите да бъдат отредени за част от уличната регулация в кв. 1085 по Регулационния план на град Балчик, /публична общинска собственост/ срещу актуална пазарна цена, определена от лицензиран оценител на имоти.

4. На основание чл. 21. ал. 1. т. 8 от ЗМСМА и, чл. 15. ал. З и ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с приетите по предходните точки решения, Общински съвет- Балчик дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху разменените дялове от поземлените имоти, включени в обхвата на разработка, със следните задължителни клаузи:

4.1 Община Балчик прехвърля на РПК „ЧЕРНО МОРЕ" гр.Балчик на СНЦ „КРУНИ" правото на собственост върху 91 кв. м. както следва: 32 кв.м от ПИ 02508.83.236 по КККР на гр. Балчик, и 59 кв.м от ПИ 02508.83.33 по КККР на гр. Балчик, маркирани в жълт и зелен цвят на приложената скица - приложение 1, неразделна част от настоящото решение. Същите да бъдат включени в УПИ П от кв. 1085 по ПУП на гр. Балчик, собственост на РПК „ЧЕРНО МОРЕ" гр. Балчик, СНЦ „КРУНИ", имащи статут на частна общинска собственост, срещу актуална пазарна цена, определена от лицензиран оценител на имоти

4.2 РПК „ЧЕРНО МОРЕ" -гр. Балчик и СНЦ „КРУНИ" прехвърлят на Община  Балчик правото на собственост върху 91 кв. м. както следва: 81 кв.м от ПИ 02508.83.234 и от ПИ 02508.83.236 по КККР на гр. Балчик, и кв.м от ПИ 02508.83.33 по КККР на гр. Балчик, маркирани в розов, червен и оранжев цвят на приложената скица - приложение 1, неразделна част от настоящото решение. Същите да бъдат отредени за част от уличната регулация в кв. 1085 по Регулационния план на град Балчик, срещу актуална пазарна цена, определена от лицензиран оценител на имоти

 4.3. Всички разноски по сключване на сделката - стойност на имота, предмет на      прехвърлителната сделка, ДДС, местен данък , такса по чл. 56а от НОАМТЦУ, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на РПК „ЧЕРНО МОРЕ" гр. Балчик и СНЦ „КРУНИ", и се дължат солидарно.

5. Възлага на Кмета на Община Балчик да сключи предварителен договор на основание чл. 15 ал. З и ал. 5 от ЗУТ а след влизане в сила исканото изменение на ПУП-ПР, да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху съответните части от описаните имоти, предмет на настоящото решение.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка седемнадесета  Предложение за актуализиране на списъка

на педагогическите специалисти от общински училища и детски градини, които имат право на транспортни разноски за 2020г., съгласно приложение №11 в прието Решение №292, Протокол №20 от 15.01.2018 г., на Общински съвет Балчик, поради настъпили промени в обстоятелствата на новата учебна 2020/2021г. Давам думата на  г-н Ангелов- кмет на община Балчик:


По седемнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,

Във връзка с постъпили списъци от директорите на училища и детски градини, за промени в Списък-Образец №2 и поименните щатни разписания за новата учебна 2020/2021 година, предлагам следния проект за

проект - решение


На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 124 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, Общински съвет - Балчик

1.Приема актуализиран списък на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разходи, съгласно приложение в, прието с Решение 292, Протокол 20 от 25.01.2018г., поради настъпили промени във връзка с новата учебна 2020/2021 година.

2.Средствата за покриване на пътните разходи на учителите, които са включени в списъка за новата учебна 2020/2021 година, да се изплащат считано от датата на назначаване на лицето на съответната длъжност.

3.Упълномощава кмета на Община Балчик да приеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жа Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа предложението, и с 4 гласа - „За", 0 глас - въздържал се и го приема.

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Моля колеги,  да преминем към поименно гласуване:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За."

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „отст."

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „отст."

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „отсъства"

Гласували със „За" - 17; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 132: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 124 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, Общински съвет - Балчик

1.Приема актуализиран списък на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разходи, съгласно приложение№11в, прието с Решение 292, Протокол 20 от 25.01.2018г., поради настъпили промени във връзка с новата учебна 2020/2021 година.

2.Средствата за покриване на пътните разходи на учителите, които са включени в списъка за новата учебна 2020/2021 година, да се изплащат считано от датата на назначаване на лицето на съответната длъжност.

3.Упълномощава кмета на Община Балчик да приеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка осемнадесета-   Отпускане финансови помощи на граждани от общината. Давам думата на  г-н Ангелов- кмет на община Балчик:

 

По осемнадесета точка от дневния ред

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Давам думата на Симеон Димитров Симеонов Председател на ПКЗССД  относно отпускане финансови помощи на граждани:

Уважаеми Господин Председател,

Във връзка с постъпили молби за отпускане на помощи от граждани за лечение, закупуване на лекарства и социално подпомагане, постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности се събра на заседание на 16.06.2020 г., разгледа молбите и след станалите разисквания и гласуване на основание чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, комисията предлага следния:

проект за решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:


1.Марсин Реджебов Акифов-за лекарства и соц. подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

2.Шеезар Нияд Муртаза-лекарства и соц. подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

3.Джингис Исмаил Аптула-за закупуване на лекарства, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева

4.Живко Ненков Димитров-лечение,****** лекарства и соц. подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

5.Борислав Янков Димитров-за лечение в размер на 300,00 (триста) лева.

6.Ангел Мишев Петров-за лекарства и соц. подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

7.Хюсеин Еминов Хюсеинов-за, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

8.Ангел Демирев Иванов-за закупуване на лекарства и социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева

9.Емзаде Демирова Салиева-за закупуване на лекарства, в размер на 200,00 (двеста) лева.

10.Димитър Николов Добрев- за лечение*********, в размер на 400,00 (четиристотин) лева.

11.Ивелина Пенчева Димова-лекарства, консумативи и рехабилитация в размер на 400,00 (четиристотин) лева.

12. Назар Вейсал Рифат-за лечение и социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.  /помощта ще се получи от сестра й Сийнур Вейсел Рифат/

13.Ертоп Исас Мустафа - за лечение ********, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

14.Стойка Иванова Атанасова - за лечение и лекарства, в размер на 300,00 (триста) лева.

15.Стойка Йорданова Донева- за лечение*******, в размер на 400,00 (четиристотин) лева.

16.Венцислав Руменов Митев - за лечение и ******, в размер на 400,00 (четиристотин) лева.

17.Симеон Митанов Митанов- за закупуване на лекарства, лечение и соц.подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

18. Милен Емилов Илиев - за операция *******, в размер на 300,00 (триста) лева./помощта ще се получи от бащата Емил Илиев Сашев/

19.Величка Иванова Караджова- за закупуване на лекарства и соц.подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте д-р Калинова:

Д-р Калинова-общински съветник: Прегледах проекта предлагам промяна в текста,

Понеже не сте питали дали заявителя иска да се споменава пред цялата общественост,   че той е болен. Това е част от медицинската тайна и в текста да остане само „за лечение". Също така „сърдечно -**** лечение" няма ,а само заболяване .Също така да се премахне „****** заболяване"  и да остане само лечение. Като дългодишен лекар искам да ви кажа, че много ревниво пазят тайната , че са **** болни. Да се коригира  целия текст в частта където са упоменати „ *****  заболяване" и да остане „ лечение". Също така Сийнур Вейсел Рифат - за лечение на сестра й. Помощта се дава на сестрата и е редно да се напише името й / Назар Вейсел Рифат/ , за да разберем на кого се дава помощта, а отсреща да се напише- парите да се получат от сестрата Сийнур Вейсел Рифат. Така ще знаем ясно на кого даваме тази помощ и коя е сестрата. Също така за Ертоп Исас Мустафа -да се заличи „ ****** " и да остане „  за лечение". Венцислав Руменов Митев да се премахне „**** " и да остане за „лечение". Емил Илиев Сашев- За операция на ******/ Милен Емилов Илиев/,  трябва детето да бъде получателя, но да пише, че ще са получени чрез бащата. Това са моите предложения.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря Ви д-р Калинова, г-н Асенов заповядайте:

Г-н Асенов: Извинявам се, че вземам думата, но само да допълня- помощта трябва да бъде предоставена на детето, тъй като то отговаря на условията , а сумата  да бъде получена от бащата.


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Аз предлагам да гласуваме да отпаднат термините „ ***** заболяване: по точка 5, по точка  7 да отпадне „сърдечно- ****", на точка 10 да отпадне „ ******  заболяване" , точка 12 да отпадне Сийнур В .Рифат и да бъде написано името на Назар Вейсел Рифат с получател на сумата от сестра й. Точка 13.Ертоп Исас Мустафа,  да отпадне „ *****" и да остане „лечение". Точка 16 да отпадне „*****" и точка 18- да бъде за писано детето с получател на сумата бащата  Емил Илиев Сашев. Колеги предлагам да гласуваме тези промени да гласува с вдигане на ръка:

„ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

Предложението се приема.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: минаваме в режим на гласуване. Имаме предложение от г-н Михайлов да се гласува цялото решение анблок, който е съгласен моля да гласува с вдигане на ръка:

ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

Предложението се приема.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Заповядайте г-жа Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа предложението, и с 4 гласа - „За", 0 глас - въздържал се; и одобри  проекта на Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности:

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги моля поименно да гласуваме:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За."

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „отсъства"

Гласували със „За" - 17; Против" - 0; „Въздържали се" - 0

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 133 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1.Марсин Реджебов Акифов-за лекарства и социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

2.Шеезар Нияд Муртаза-лекарства и социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

3.Джингис Исмаил Аптула-за закупуване на лекарства, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева

4.Живко Ненков Димитров-лечение, лекарства и социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

5.Борислав Янков Димитров-за лечение, в размер на 300,00 (триста) лева.

6.Ангел Мишев Петров-за лекарства и социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

7.Хюсеин Еминов Хюсеинов-за лечение, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

8.Ангел Демирев Иванов-за закупуване на лекарства и социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева

9.Емзаде Демирова Салиева-за закупуване на лекарства, в размер на 200,00 (двеста) лева.

10.Димитър Николов Добрев- за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин) лева.

11.Ивелина Пенчева Димова-лекарства и консумативи, в размер на 400,00 (четиристотин) лева.

12.Назар Вейсал Рифат-за лечение и социално подпомагане на сестра й, в размер на 200,00 (двеста) лева . /помощта ще се получи от сестра й Сийнур Вейсел Рифат/

13.Ертоп Исас Мустафа - за лечение,  , в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

14.Стойка Иванова Атанасова - за лечение и лекарства, в размер на 300,00 (триста) лева.

15.Стойка Йорданова Донева- за лечение,  в размер на 400,00 (четиристотин) лева.

16.Венцислав Руменов Митев - за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин) лева. 

17.Симеон Митанов Митанов- за закупуване на лекарства, лечение и соц.подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

18. Милен Емилов Сашев - за операция , в размер на 300,00 (триста) лева. /помощта ще се получи от бащата Емил Илиев Сашев/

19.Величка Иванова Караджова- за закупуване на лекарства и соц.подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка деветнадесета-Кандидатстване на Община Балчик с проектно предложение по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домове за деца, лишени от родителска грижа от 1 до ХП клас, обявена със Заповед № РД01-325 от 28.05.2020 на Министъра на труда и социалната политика.

Давам думата на  г-н Ангелов- кмет на община Балчик:

По деветнадесета точка от дневния

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми Г-н Колев,

Община Балчик подготвя проектно предложение по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домове за деца, лишени от родителска грижа от 1 до ХП клас, обявена със Заповед № РД01-325 от 28.05.2020 на Министъра на труда и социалната политика.

Целта на програмата е да се осигури непрекъснат образователен процес на децата и младежите, които учат и са настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до ХП клас (ДДЛРГ), както и да се подпомогне тяхната самостоятелност. С подкрепата за усвояване на учебния материал, впоследствие ще се повишат шансовете им за успешно завършване на учебната година, преминаване в следваща форма на обучение, а за някои от тях възможност за придобиване на степен на образование, професионална квалификация по професия и подобрени шансове за професионална реализация на пазара на труда и скъсяване на прехода от училище към работното място. Придобиването на съответна образователна степен е сред изискванията за включване в активни мерки на пазара на труда в частта професионално обучение по професия или част от професия. Освен това ще се създадат предпоставки за по-активно социално включване, чрез използване възможностите на интернет, което ще допринесе и за тяхната социализация.

По програмата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще бъдат закупени технически средства (компютри и таблети) с лицензиран софтуер, предназначени за всички деца и младежи, настанени в Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) Балчик които учат.

Средствата за едно учащо дете/младеж не може да надвишават 500 лв., а максималната сума на бюджета на проектното предложение не трябва да надхвърля броя на децата, които учат, умножен по допустимата сума за едно лице. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер 100% от общия размер на проектното предложение.

Срокът на изпълнение на програмата е до 15.11.2020 г.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОбА, предлагам на вашето внимание  следното


Проекто - решение:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домове за деца, лишени от родителска грижа от 1 до ХП клас, обявена със Заповед № РД01-325 от 28.05.2020 на Министъра на труда и социалната политика.

1.Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент, с проектно предложение по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домове за деца, лишени от родителска грижа от 1 до ХП клас, обявена със Заповед № РД01-325 от 28.05.2020 на Министъра на труда и социалната политика.

2.Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Моля, госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа предложението, и с 4 гласа - „За", 0 глас - въздържал се и го приема.

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Колеги,  да преминем към поименно гласуване:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „отст."

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „отсъства"

Гласували със „За" - 16; Против" - 0; „Въздържали."

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №134   На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домове за деца, лишени от родителска грижа от 1 до ХП клас, обявена със Заповед № РД01-325 от 28.05.2020 на Министъра на труда и социалната политика.

1.Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент, с проектно предложение по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домове за деца, лишени от родителска грижа от 1 до ХП клас, обявена със Заповед № РД01-325 от 28.05.2020 на Министъра на труда и социалната политика.

2.Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка двадесета - Предложение за осигуряване на финансови средства за издръжка по настаняването и изхранването на общо 8 румънски полицейски служители, за периода 01.07.2020г.  до 31.08.2020г., които да работят съвместно с български полицаи по превенцията и опазването на обществения ред на територията на гр. Балчик и к.к "Албена".

Давам думата на  г-н Ангелов- кмет на община Балчик:

По двадесета точка от дневния ред:

 

Господин председател,

 Във връзка с постъпило искане от директора на Областна дирекция на МВР - Добрич Никола Панчев с вх.№ 24-00-228 от 19.06.2020 г. предлагам следния


Проект-решение

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА и писмо - искане от Никола Панчев директор на Областна дирекция на МВР - Добрич с вх. № 24-00-228 от 19.06.2020 г:

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се осигури финансова издръжка за периода 01.07.2020 до 31.08.2020г., за настаняването и изхранването на общо 8 румънски полицейски служители, които да работят съвместно с български полицаи по превенцията и опазването на обществения ред на територията на гр. Балчик и кк „Албена" в общ размер до 10 000 лева.

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението, да сключи споразумение между Община Балчик и ОД на МВР -

Добрич относно поетите ангажименти по осигуряването на служителите и тяхното

логистично обезпечаване по брой, местоназначение и смени.

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Госпожо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа предложението, и с 4 гласа - „За", 0 глас - въздържал се и го приема.

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Колеги, да преминем към поименно гласуване

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „отсъства"

Гласували със „За" - 16; Против" - 0; „Въздържали се" - 0

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №135: На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА и писмо - искане от Никола Панчев директор на Областна дирекция на МВР - Добрич с вх. № 24-00-228 от 19.06.2020 г:

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се осигури финансова издръжка за периода 01.07.2020 до 31.08.2020г., за настаняването и изхранването на общо 8 румънски полицейски служители, които да работят съвместно с български полицаи по превенцията и опазването на обществения ред на територията на гр. Балчик и кк „Албена"  в общ размер до 10 000 лева

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението, да сключи споразумение между Община Балчик и ОД на МВР - Добрич относно поетите  ангажименти по осигуряването на служителите и тяхното логистично обезпечаване по брой, местоназначение и смени.


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка двадесет и първа Промяна на Решение №104 на Общински съвет- Балчик. Давам думата на  г-н Ангелов- кмет на община Балчик:


По двадесет и първа точка от дневния ред:

 

Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа общински съветници,

С решение № 104 по Протокол № 9 от 22 май 2020 г., Общински съвет - Балчик даде съгласие за разкриване на социална услуга в общността Дневен център за деца и възрастни с увреждания като държавно делегирана дейност на територията на Община Балчик. В изпълнение на т. 2 от това решение аз инициирах кореспонденция с Агенция за социално подпомагане, в резултат на която се налага Общински съвет - Балчик да допълни и прецизира съгласно чл. 36, ал. 2, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане Решение № 104

Предвид гореизложеното, на основание чл. 36, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с чл. 17, ал. 1, т.7 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет Балчик да вземе следното

проект-решение

 

1.Прецизира т. 1 на Решение № 104, като заменя думите "за деца и възрастни" с "пълнолетни лица

2. Създава нова т. 2 със следния текст: "Настанява социалната услуга Дневен център за пълнолетни лица с увреждания на адрес: гр. Балчик, в. з. „Сборно място", ул. 4, № 21.

3.Променя реда на т. 2 от Решение № 104 в т. 3


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа предложението, и с 4 гласа - „За", 0 глас - въздържал се и го приема.

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Колегида преминем към поименно гласуване

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „отсъства"

Гласували със „За" - 16; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 136: На основание чл. 36, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с чл. 17, ал. 1, т.7 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет Балчик да вземе следното 1. Прецизира т. 1 на Решение № 104, като заменя думите "за деца и възрастни" с "пълнолетни лица

2. Създава нова т. 2 със следния текст: "Настанява социалната услуга Дневен център за пълнолетни лица с увреждания на адрес: гр. Балчик, в. з. „Сборно място", ул. 4, № 21.

3.Променя реда на т. 2 от Решение № 104 в т. 3.


По двадесет и втора точка от дневния ред:


Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Моля колеги ако има какво да кажете по точка двадесет и втора/Други/. Няма.

Закривам заседанието.

 

 

 

 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател

на ОбС Балчик