• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение №238/27.02.2009 г. на ОбС – Балчик Решение № 108/22.05.2020 год. на Общински съвет Балчик, и във връзка със Заповед №781/30.06.2020 г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот,
частна общинска собственост, както следва: 

                                                                
       1.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 39459.25.406 по кадастралната карта на село Кранево, община Балчик  с площ 178.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 44 793.00 лева /читиридесет и четири хиляди седемстотин деветдесет и три лева/.
      Търгът ще се проведе на 22.07.2020 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. ”21 септември”  № 6.
Закупуването на тръжни книжа – всеки работен ден от 06.07.2020 г. до 20.07.2020 г. на касата на ОбА - Балчик.
     Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 20.07.2020 г.
     Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи, се подава в срок до 16.00 ч. на  20.07.2020 г. в Информационния център на Община Балчик.

За справки: тел.  0579 7-10-41 Караиванова, Денева