публикувано на 30.06.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Балчик обявява конкурс на основание Заповед № 774/30.06.2020 г. на Кмета на община Балчик за възлагане управлението на социалните услуги в общността „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания" и „Център за настаняване от семеен тип за стари хора".


Документацията за участие в конкурса се предоставя на кандидатите до 10 юли 2020 г. от 08.00 ч. до 15.30 ч., на адрес гр. Балчик, площад "21 септември" № 6. Цена на конкурсната документация - 10.00 лв. (десет лева) без ДДС. 

Кандидатите подават документи в 45 дневен срок от датата на обявлението,  най-късно до 16.00 часа на 14 август 2020 г. Документите се подават лично или по пощата чрез препоръчано писмо с обратна разписка в деловодството на община Балчик, гр. Балчик, пл. „ 21 септември" № 6

Подробна информация във връзка с провеждане на конкурса може да получите в Община Балчик - гр. Балчик, площад "21 септември" № 6 тел. 0579 7 10 31