• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВИЗИЯ, ПОЛИТИКА

И ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛЧИК

 

Визия :

Подобряване на компонентите на жизнената среда за гражданите на община Балчик чрез повишаване на икономическата активност, развитие на човешките ресурси и подобряване на екологичното състояние и опазване на околната среда.

Политика :

Ръководството на Община Балчик, в лицето на Кмета на Общината, официално декларира своята Политика по управление, която е изведена от визията и мисията на Общината и е неразделна част от цялостната ПОЛИТИКА за изграждане и развитие на Община Балчик.

Политиката по управление на Община Балчик е насочена към осигуряване на нарастваща ефективност на процесите на управлението с цел създаване на всички условия за постигане на икономически и социален растеж на общината, в съответствие с потребностите и очакванията на жителите и икономическите субекти чрез предлагане на качествени административни услуги, законосъобразност в управлението, в условията на прозрачност, ефективност и ефикасност в действията на администрацията.

За осъществяването на своята Политика по управление, ръководството на Община Балчик насочва усилията си в следните направления:

Подобряване на процесите и дейностите по предоставяне на

* Административни и публични услуги, в съответствие с потребностите и очакванията на заинтересованите страни и за изпълнение изискванията при интеграцията ни с Европейския съюз;

* Поддържане и създаване на необходимите условия за нарастване ефективността на Интегрираната система за управление, съгласно изискванията на Международните стандарти ISO 9001 и ISO 14001;

* Ефективно използване на всички възможности за повишаване на инвестиционната привлекателност на Община Балчик;

* Разширяване обхвата и подобряване на системата за информационно управление на процесите с цел повишаване на възможностите за събиране и анализ на данните;

* Привличане на допълнителни ресурси по линия на национални и международни програми и фондове и обединяване усилията на всички заинтересовани страни за осигуряване икономическия и културния просперитет на Община Балчик;

* Ефективно използване на всички нормативно предоставени правомощия за опазване и подобряване на околната среда, в съответствие с нормативните изискания;

* Предприемане на ефективни действия за предотвратяване на замърсяването на околната среда при предоставяне на административни услуги за гражданите и юридическите лица.

* Ангажираме се с осигуряване съответствието с приложимите нормативни изисквания по отношение на околната среда в Община Балчик;

*   Повишаване мотивацията на персонала чрез осигуряване на все по-добри условия на труд и перспективи за развитие;

*   Подобряване на техническата и социалната инфраструктура. Подобряване на резултатността спрямо околната среда.

С приемането на съвременния подход в управлението, ръководството на Община Балчик гарантира осигуряването на всички необходими условия за стриктно спазване изискванията на Интегрираната система за управление.


ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА Политика по управление


08.04.2020г.                                                                           Кмет на Община Балчик

                                                                                             Николай Ангелов