• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК


ПРОТОКОЛ

№9

от заседание на Общински съвет - Балчик,

проведено на 22 май 2020 година от 9.00 часа


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА,  в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми господин Ангелов, уважаеми зам.-кметове,  уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на населени места и кметски наместници, в залата присъстват 14 общински съветници, имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание на ОбС. Обявеният дневен ред е от 19 точки.

 Постъпиха три допълнителни предложения: За Кранево, Албена и хотелиерите от гр. Балчик.

Г-н Станоев -общински  съветник :Предлагам обсъждане , като точка предпоследна от  дневния ред постъпилите предложения за спасяване на туристическия бранш. Аз мисля,  че е нужно да чуем, какво мислят всички съветници на Общински съвет.

Г-н Господинов-общински съветник: Предлагам  друго ,понеже са три предложенията,  да се направи по обобщена и голяма комисия за да разгледа предложенията.

 Г-н Жечев -общински съветник :Не мисля, че трябва да го обсъждаме понеже имаме сесия на която се гледат проект-решения , но ние нямаме такива и има комисии , които да ги решават понеже ще има постъпили още подобни, а ние имаме да подкрепяме много други отрасли.

Г-н Станоев-общински съветник: Моята идея беше да създадем временна комисия, за да чуем мнението на съветниците и ако може  г-н Колев да създаде временна комисия , която да реши и да излезе с Проекто-решение на следващата сесия.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Преди да продължим да гласуваме предложението на г-н Станоев, аз оттеглям първа точка от дневния ред- Декларацията, по причина,че не е обсъдена на Председателски съвет. Точките стават 18.Предлагам да гласуваме предложението на г-н Илиян Станоев: Предпоследна точка да бъде включена в дневния ред: Обсъждане на трите предложенията от туристическия бранш. Който е съгласен , като предпоследна точка да бъде включена-обсъждане на предложенията на туристическия бранш  , моля да се  гласува с вдигане на ръка.

Гласували със „За" - 6; Против" - 0; „Въздържали се" - 8,

Точката не се приема.

Предлагам да гласуваме дневния ред, който е от 18 точки:

Който е съгласен с обявения дневен ред , моля да гласува с вдигане на ръка.

„За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0

Приема се следният.

Дневен ред


1.Предложение за ново обсъждане на Решение № 92 по Протокол № 8 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 23.04.2020 г., съгласно заповед на Областен управител на област Добрич.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2.Предложение за ново обсъждане на решение № 77 по Протокол № 8 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 23.04.2020 г., съгласно заповед на Областен управител на област Добрич.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Разглеждане на заявление от Гинка Тодорова Пенчева от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5.Предложение за разкриване на Дневен център за деца и възрастни с увреждания, като делегирана от държавата дейност.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6.Предложение за разкриване на Център за настаняване от семеен тип за стари хора на територията на Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Балчик за периода 01.01.2019-31.12.2019 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8.Доклад за финансовото състояние на търговските дружества за първото тримесечие на 2020 г., съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Приемане на Годишен финансов отчет на „Кибела 2014" ЕАД.

Вносител: Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ

10.Продажба чрез търг на ПИ № 39459.25.406 по кадастралната карта на с. Кранево. Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11.Отдаване под наем чрез публично оповестен неприсъствен конкурс на част от имот публична-общинска собственост, представляващ част от ПИ№ 53120.502.490 по кад.карта на с. Оброчище, за поставяне на преместваем обект /аптека/, за срок от 5 години. Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12.Награждаване на учители по повод 24 май 2020 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13. Награждаване на ученици по повод 24 май 2020 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Награждаване на абитуриенти с отличен успех по повод 24 май 2020 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15. Подпомагане на училищата за организиране на тържества по повод 24 май 2020 година - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

16. Подпомагане на абитуриенти и паралелките, завършващи средно образование, по повод 24 май 2020 година - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

17. Отпускане финансови помощи на граждани от общината.

Вносител: Симеон Симеонов - председател на ПКЗССД

18. Разни.                             

По първа точка от дневния ред

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,

във връзка с Постъпила молба с входящ №: 26-00-251/06.03.2020г. от

председателя на дружество „Военноинвалид" Балчик е молба за подпомагане на дружеството в размер на 1700лв., е С Решение №92 от предходно свое заседание. Общински съвет Балчик отпусна еднократна финансова помощ от 1700 лот, па 17 /седемнадесет/души но 100 лева, по повод техния празник. Решението е върнато за ново обсъждане със заповед на областен управител на област Добрич, е мотив че се па еднократна финансова помощ на определени физически лица по молба па председателя на дружеството на военноинвалидите и военнопострадалите, по повод техния празник. Доколкото текста на приетото решение е недостатъчно ясно по отношение на субекта, който ще се ползва от определената финансова помощ, заповед Областен управител на област Добрич е в известна степен резонна. От друга страна искането за помощ е постъпил от дружество ..Военноинвалид" Балчик към „Съюза па военноинвалидите и военнопострадалите", и именно па същото се предоставя помощта, предмет на оспореното решение, поради което считам, че същото следва да се измени, но не се налага неговата отмяна. Допълнителен довод към същото е и, че съгласно приет Закон за военноинвалидите и военнопострадалите, по който членовете на дружеството ползват определени права. В дружество „Военноинвалид" Балчик към момента членуват 11 военноинвалиди и 21 военнопострадалите. В голямата си част правата на тези заслужили за Родината си български граждани получават чрез местната администрация. Поради непредвидени средства в приетия бюджет па Община Балчик за 2020г., и нуждата от социална подкрепа и помощ за дружество "Военноинвалид" - гр. Балчик, към „Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите"., предлагам следният проект за


РЕШЕНИЕ


1.На основание чл. 45. ал. 9. във вр. с чл. 21. ал.1. т.6 от ЗМСМД и молба с вх. № 26-00- 251/06.03.2020г., на председателя на дружество „Военноинвалид", гр.Балчик, Общински съвет Балчик, измени предходно прието Решение № 92 по Протокол № 8 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 23.04.2020 г., като отпуска еднократна финансова помощ от 1700.00 лева на дружество "Военноинвалид" - гр. Балчик, към „Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите". Средствата да се получат от г-жа Стойка Георгиева - председател на дружество*ьВоенноинвалид" Балчик.

2.Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2020година.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи мерки и действия за изпълнение на решението.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа проекта и с 3 гласа - За, 0- глас - въздържал се прие предложението ново разглеждане.

 Г-н Николай Колев -председател на ОбС: Моля колеги

да гласуваме проекта на кмета на общината:

1. Атанас Жечев Георгиев                                  „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                             „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                             „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Отсъства"

9. Даниел Гочев Димитров                               "Отсъства"

10. Димитър Веселинов Николов                      „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                      „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                   „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „за"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 100: 1.  На основание чл. 45. ал. 9, във вр. с чл. 21, ал.1. т.6 от ЗМСМА и молба с вх. № 26-00- 251 /06.03.2020г., на председателя на дружество „Военноинвалид", гр.Балчик, Общински съвет Балчик, изменя предходно прието Решение № 92 по Протокол № 8 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 23.04.2020 г., като отпуска еднократна финансова помощ от 1700.00 лева на дружество "Военноинвалид" - гр. Балчик, към „Съюза на военноинвалидите и военно пострадалите". Средствата да се получат от г-жа Стойка Георгиева - председател на дружество" Военноинвалид " гр.Балчик.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2020година.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи мерки и действия за изпълнение.

По втора точка от дневния ред

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници.

Със Заповед № АдК-04-ДобричТе .05.2020 г., па областен управител на област Добрич се констатира незаконосъобразност на решение № 77 по Протокол № 8 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 23.04.2020 г., като същото е върнато за ново обсъждане, с указания за неговата отмяна. Основния теза  в издадената заповед е за липса на подробни мотиви обосноваващи в достатъчна степен необходимостта от приемане на оспореното решение или материали, доказващи потребността or предоставяне на временни безлихвени заеми. Именно е цел отстраняване на констатираните пропуски, представям следната допълваща информация, която и обосновава в достатъчна степен нуждата от повторно приемане на горепосоченото решение.

Във връзка със ежемесечните начислени и дължими суми от Община Балчик за възнаграждение за организация и управление на проект ..Приеми ме 2015г съгласно подписано партньорско споразумение № ЕЮ03-ПС01-54 от 11.12.2015г. с АСП и договор за БФП № BG05M9OP001-2.003-0001 -СО 1, възниква ежемесечна необходимост от отпускането на временен безлихвен заем за разплащане ежемесечно по горецитирания проект за възнаграждения и осигуровки в размер до 254лева, като отпуснатия временен безлихвен заем ще се погасява от получените верифицирани средства по проекта.

Във връзка със ежемесечните начислени и дължими суми от Община Балчик за възнаграждения и осигуровки за организация и управление и предоставяне на социалната услуга по Проект" Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване на достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост", съгласно Решение №608 от 13.06.2019г., на ОБС Балчик за кандидатстване по проект и подписания договор за БФП№ BG05M90P001-2.037-0002-C01 възниква ежемесечна необходимост от отпускането на временен безлихвен заем за разплащане по горецитирания проект за възнаграждения и осигуровки в размер до 13 300 лева, като отпуснатия временен безлихвен заем ще се погасява от получените верифицирани средства по проекта.

Във връзка със ежемесечните начислени и дължими суми от Община Балчик за възнаграждения и осигуровки за организация и управление и предоставяне на социалната услуга по Проект „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост", съгласно Решение №609 от 13.06.2019г„ на ОБС Балчик за кандидатстване по проект и подписания договор за БФ11№В(Ю5М90Р001-1.059-0002. възниква ежемесечна необходимост от отпускането на временен безлихвен заем за разплащане по горецитирания проект за възнаграждения и осигуровки в размер до 19 920лева, като отпуснатия временен безлихвен заем ще се погасява от получените верифицирани средства по проекта.

Във връзка със ежемесечните начислени и дължими суми от Община Балчик за възнаграждение за организация и управление и предоставяне на социалната услуга по Проект" Предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик. Каварна и Шабла", съгласно Решение №35 от 21.02.2019г. на ОБС Балчик за кандидатстване по проект и подписаното Споразумение №172/13.03.2019г., възниква ежемесечна необходимост от отпускането на временен безлихвен заем за разплащане по горецитирания проект за възнаграждения и осигуровки в размер до 7 900лева, като отпуснатия временен безлихвен заем ще се погасява от получените верифицирани средства по проекта.

Неразделна част от материалите към настоящото предложение за решение на Общински съвет, са и решения на органа за местно самоуправление, с които е дадено съгласие за кандидатстване по всеки от горните проекти и рекапитулации за заплати за м. април по същите.

Видна от горното е нуждата от отпускането на временни безлихвени заеми ог общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС на общините по смисъла на чл. 104. ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗПФ. Всеки от горепосочените проекти способства за изпълнение на ангажиментите в социален аспект, които общината е поела към гражданите си. Предвид гореизложеното, предлагам следния проект за

РЕШЕНИЕ

1. На основание чл. 45, ал. 9 ЗМСМА. Общински съвет Балчик, приема повторно свое решение № 77 по 11ротокол № 8 от заседание па Общински съвет Балчик, проведено на 23.04.2020 г, с което на основание чл. 21, ал.1. т.6 и т.10 от ЗМСМА, чл.104. ал.1 т.5 от ЗПФ и съгласно Решение №45 т.21,3 по протокол .№6 от 30.01.2020г., дава своето съгласие при възникване на временен недостиг на средства по оперативни програми, финансирани от ЕС, в т.ч. и по ОП „Човешки ресурси, от собствени приходи на общината в местни дейности да бъдат отпускани ежемесечно временни безлихвени заеми за СЕС-КСФ. като същите се погасяват от получените средства по проектите, както следва:

- Проект „Приеми ме 2015г." БФП№> BG05M9OP001-2.003-0001 -СО 1 до 254ева;

Проект" Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване на достъпа до социални услуги и по-добра прогодност за заетост" БФП№ BG05M90P001 -2.037-0002-С01 до 13 300лева;

Проект" Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица. трайно безработни и лица. отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост"БФ1 I№BG05M9OP001 -1.059-0002 до 19 920лева ;

Проект" Предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица е увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла"- Споразумение №> 172/13.03.2019г., по ОП"РЧР" до 7 900лева.


2.  Задължава кмета па Общината да предприеме последващи мерки и действия за изпълнение на решението.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа проекта и с 3 гласа - За, 0- глас - въздържал се прие предложението ново разглеждане.

Г-н Станоев -общински  съветник: След като се запознах  подробно със заповедите , не мога да разбера защо тези наши решения,  не са приемани и съм сигурен, че е  имало и други такива помощи през изминалия период , които са били приемани. И не виждам никакъв  резон  в  мотивите на Областната управа. Моето мнение е  Общинският съвет или с помощта на Общинска администрация  да  се сезира  органа , който контролира, а именно Инспектората към  Министерски съвет.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: да преминем към гласуване проекта на кмета на общината.

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                             „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                      „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                  „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19 „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 .Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 101 1. На основание чл. 45, ал. 9 ЗМСМА. Общински съвет Балчик, приема повторно свое решение № 77 по Протокол № 8 от заседание па Общински съвет Балчик, проведено на 23.04.2020 г, с което на основание чл. 21, ал.1. т.6 и т.10 от ЗМСМА, чл.104. ал.1 т.5 от ЗПФ и съгласно Решение №45 т.21,3 по протокол .№6 от 30.01.2020г., дава своето съгласие при възникване на временен недостиг на средства по оперативни програми, финансирани от ЕС, в т.ч. и по ОП „Човешки ресурси, от собствени приходи на общината в местни дейности да бъдат отпускани ежемесечно временни.2020 г., като отпуска заеми за СЕС-КСФ. като същите се погасяват от получените средства по проектите, както следва:

- Проект „Приеми ме 2015г." БФП№> BG05M9OP001-2.003-0001 -СО 1 до 254 лева;

Проект "Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване на достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост" БФП№ BG05M90P001 -2.037-0002-С01 до 13 300 лева;

Проект "Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица. трайно безработни и лица. отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост"БФ1 I№BG05M9OP001 -1.059-0002 до 19 920 лева ;

Проект "Предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица е увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла"- Споразумение №> 172/13.03.2019г., по ОП "РЧР" до 7 900лева.

2. Задължава кмета па Общината да предприеме последващи мерки и действия за изпълнение на решението.

По трета точка от дневния ред

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,

във връзка с постъпило заявление вх. № 94-00-754/04.05.2020 г. от Гинка Тодорова Пенчева за закупуване на общинското жилище, в което е настанена по административен ред, представляващо апартамент №12, ет. 3, вх. В, бл.39, жк „Балик" гр. Балчик, съгласно АОС № 3973/04.02.2011 г., предлагам актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, със следното


Проекто-решение:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2020 г., приета с решение № 44 от 30.01.2020 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

1. Раздел III Г - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде на настанените в тях наематели" със следният имот:

- Апартамент №12, ет. З, вх. В, бл.39 жк „Балик" гр. Балчик, представляващ самостоятелен обект в сграда № 02508.77.62.2.12 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа проекта и с 3 гласа - За, 0- глас - въздържал се, и прие заявлението за разглеждане на заседание на ОбС.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Давам думата колеги за обсъждане. Заповядайте г-н Господинов:

Г-н Симеон Господинов-общински съветник: Аз в конкретния случай бих приел това предложение, но имам въпрос към Общинска администрация-Тези активи, които принадлежат на Общината са ценни от гледна точка, че могат да послужат добре за привличане на много специалисти-лекари, учители и т.н. Тия жилища , които ги продаваме, в последствия дали се търси придобиване на подобни активи с оглед на това да има някаква разполагаемост с такива имоти, които да бъдат използвани в нейната дейност на образованието, болницата.Понеже в някой момент ще има търсене на специалисти от други места.

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Ние в момента имаме един апартамент, който се използва точно за специалисти, това беше апартамента в който живееше д-р Салбашян. Той е свободен вече и два резервни за бедствени и аварийни  ситуации т.е. имаме три свободни.

Гласуване проекта на кмета на общината.

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Против"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                             „Въздържал се."

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                      „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Въздържал се."

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                  „Въздържал се."

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 1; „Въздържали се" - 3

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 102 На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2020 г., приета с решение № 44 от 30.01.2020 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

1. Раздел III Г - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде на настанените в тях наематели" със следният имот:

- Апартамент №12, ет.3, вх .В, бл.39 жк „Балик" гр. Балчик, представляващ самостоятелен обект в сграда №        02508.77.62.2.12 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Разглеждане на заявление от Гинка Тодорова Пенчева от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище.

По четвърта точка от дневния ред


Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,

постъпило е заявление вх. № 94-00-754/04.05.2020 г. от Гинка Тодорова Пенчева, живуща в гр. Балчик, жк "Балик' бл.39, вх. В, ет. З, ап.12 относно закупуване на апартамента, в който живее. Към заявлението са приложени настанителна заповед, договор, декларация за семейно и имотно състояние и служебна бележка от ОбП „БКС" гр. Балчик. Гинка Тодорова Пенчева и двете и деца живеят в общинското жилище от 2005 г., съгласно настанителна Заповед № 1579/20.12.2005 г. на Кмета на Община Балчик. През 2014 г. на живущите в апартамента е издадена нова настанителна заповед № 1036/03.09.2014 г., за срок от пет години, а след нейното изтичане е издадена Заповед № 93/31.01.2020 г. със срок на действие от 01.01.2020 до 01.01.2025 г.

От приложените документи е видно, че наемателите обитават общинското жилище въз основа на настанителна заповед не по-малко от пет години без прекъсване, както и че отговарят на условията за настаняване в общинско жилище. Тъй като наемателите отговарят на условията за продажба на общинско жилище, предлагам на Вашето внимание следното

Проекто - решение:

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.47, ал.1, т.3 и чл. 47, ал.2 от ЗОС;

чл.43, ал.1 и чл.44 ал.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 543/27.03.2014 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-754/04.05.2020 г. от Гинка Тодорова Пенчева, настанена по административен ред, дава съгласие да се извърши продажба на:

1. Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.77.62.2.12 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 12, ет.3, вх. В, бл. 39 в ж.к "Балик" гр.Балчик, с площ от 73.27 m2 състоящ се от кухня-столова, дневна, спалня, сервизно помещение и три балкона; общи части е площ от 8.23 m2, представляващи 6.72% от общите части на сградата и изба с площ от 6.12 m2, актуван е АОС № 3973/04.02.2011 г.

2. Определя цена на общинското жилище в размер на 37 428.84 лв. /тридесет и седем хиляди четиристотин двадесет и осем лева и осемдесет и четири стотинки/, представляваща данъчната оценка на жилището, увеличена с 20 на сто.

3.Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател Гинка Тодорова Пенчева по реда на чл.44 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползва!

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа проекта и с 3 гласа - За, 0- глас - въздържал се, и прие заявлението за разглеждане на заседание на ОбС.


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС :Предлагам   да гласуваме точката:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                             „За."

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                      „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За."

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                  „За."

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 103 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.47, ал.1, т.3 и чл. 47, ал.2 от ЗОС; чл.43, ал.1 и чл.44 ал.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 543/27.03.2014 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-754/04.05.2020 г. от Гинка Тодорова Пенчева, настанена по административен ред, дава съгласие да се извърши продажба на:

1. Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.77.62.2.12 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 12, ет.3, вх. В, бл. 39 в ж.к "Балик" гр.Балчик, с площ от 73.27 m2 състоящ се от кухня-столова, дневна, спалня, сервизно помещение и три балкона; общи части с площ от 8.23 m2, представляващи 6.72% от общите части на сградата и изба с площ от 6.12 m2, актуван с АОС № 3973/04.02.2011 г.

2. Определя цена на общинското жилище в размер на 37 428.84 лв. /тридесет и седем хиляди четиристотин двадесет и осем лева и осемдесет и четири стотинки/, представляваща данъчната оценка на жилището, увеличена с 20 на сто.

3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател Гинка Тодорова Пенчева по реда на чл.44 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление.


По пета точка от дневния ред

 

 Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Балчик (2016 -2020) приета с Решение №  172,Протокол 14 от 30.06.2016г.,проектира развитието както на социални услуги, така и на пакет от общински политики за социално включване, насочени към устойчиви решения на проблемите на рискови групи в общината. Социалната политика на община Балчик е насочена за предоставяне на качествени социални услуги за различни целеви групи, нуждаещи от социална закрила и подкрепа. Тя обхваща планирането на конкретни социални услуги за всички възрасти и уязвими групи и е фокусирана в по-голяма степен върху деца, хора с увреждания и стари хора.

Към настоящия момент съществуващите услуги са крайно недостатъчни за нуждите на общината с население от близо 22 000 души като не малка част са пряко заинтересовани лица - деца и възрастни с увреждания или близки и роднини на деца и възрастни с увреждания. Разкриването на Дневен център за деца и възрастни с увреждания ще даде възможност да се отговори на преките нужди на населението и хората в неравностойно положение от общината.

Дневен център за деца и възрастни с увреждания (ДЦЦВУ) е комплекс от социални услуги, които предоставят условия за цялостно обслужване на деца и възрастни с увреждания през деня. Основните дейности са свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневни, здравни, рехабилитационни и терапевтични потребности, също така и потребности от дейности за свободното време и личните контакти. Част от дейностите на ДЦДВУ са насочени към близките и роднините на хората с увреждания, като подпомагат семейната динамика, и възможността освен на преките ползватели на услугата, и на техните близки за независим живот и активно социално включване.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 36, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с чл. 17, ал. 1, т.7 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет Балчик да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1.Дава съгласие за разкриване на социална услуга в общността Дневен център за деца и възрастни с увреждания като държавно делегирана дейност на територията на Община Балчик, с капацитет 30 места;

2.Възлага на Кмета на община Балчик да предприеме необходимите дейности за организирането и разкриването на Дневен център за деца и възрастни с увреждания.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа предложението и с 3 гласа - „За ", прие предложението.

 Г-н Николай Колев -Председател на ОбС : предлагам   да гласуваме точката:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                             „За."

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                      „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За."

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                  „За."

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 104   Предвид гореизложеното, на основание чл. 36, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с чл. 17, ал. 1, т.7 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик  реши:

1. Дава съгласие за разкриване на социална услуга в общността Дневен център за деца и възрастни с увреждания като държавно делегирана дейност на територията на Община Балчик, с капацитет 30 места;

2. Възлага на Кмета на община Балчик да предприеме необходимите дейности за организирането и разкриването на Дневен център за деца и възрастни с увреждания


по шеста точка от дневния ред


 Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници.

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Балчик (2016 - 2020) е приета с Решение №172, Протокол 14 от 30.06.2016 г.

Тя проектира развитието както на социални услуги, така и на пакет от общински политики за социално включване, насочени към устойчиви решения на проблемите на рискови групи в общината. Социалната политика на община Балчик е насочена за предоставяне на качествени социални услуги за различни целеви групи, нуждаещи от социална закрила и подкрепа. Тя обхваща планирането на конкретни социални услуги за всички възрасти и уязвими групи и е фокусирана в по голяма степен върху деца, хора с увреждания и стари хора.

Един от начините община Балчик да отговори на потребностите на местното население в неравностойно положение е да затвърди своите дейности, насочени към привличането на държавни средства за разкриването на нови и допълващи социални услуги, които по съвременен и адекватен начин да предложат комплекс от мероприятия и въздействие на местно ниво. Социалните услуги са насочени приоритетно към най- нуждаещите се и постепенно се разрастват към по-голяма част от населението на общината, с акцент върху децата и младите хора. Необходимо е да се инициират и услуги в подкрепа на старите хора и близкия семеен кръг на преките потребители на социални услуги.

Териториалните различия и социално-икономическите неравенства са причинно- следствен фактор, пораждащ бедност. Най-малки са териториалните различия и социално-икономическите неравенства на регионално равнище - райони за планиране, а най-големи са на общинско ниво. Един от всеки пет българи живее в неблагоприятна икономическа и социална среда.

Реформата в сферата на социалните услуги както на национално, така и на местно ниво е насочена към повишаване на качеството на живот на хората в неравностойно положение, в това число и старите хора, като се съблюдава принципът за независим живот в семейна или близка до семейната среда, или в близост до нея.

Осигуряването на качество на живот на хората от третата възраст не допуска социалното им изключване, а разкриването на Център за настаняване от семеен тип за стари хора на територията на Община Балчик ще доведе до осигуряване на 24 часова грижа в среда близка до семейната, в която старите хора ще получат необходимата им индивидуализирана подкрепа за водене на относително самостоятелен и независим живот.

ЦНСТ за стари хора ще даде възможност на 15 потребители да живеят в спокойна среда с необходимите за нормален живот битови условия, професионална подкрепа, емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността.

Резидентната услуга ще може да се ползва в комбинация с други социални, здравни, образователни и други услуги и в съответствие с потребностите на настанените лица.

Целева група на ЦНСТ за стари хора са лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно чл. 68, ал. 1 - 3 от Кодекса за социално осигуряване.

Предвид гореизложеното, на основание чл.36, ал. 2, т.4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка чл.17, ал.1, т. 7 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет Балчик да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Дава съгласие за разкриване на социална услуга в общността Център за настаняване от семеен тип за стари хора на като държавно делегирана дейност на територията на Община Балчик, с капацитет 15 места;

2.Възлага на Кмета на община Балчик да предприеме необходимите дейности за организирането и разкриването на Център за настаняване от семеен тип за стари хора.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа предложението и с 3 гласа - „За ", прие предложението.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по тази точка.

Г-н Атанасов заповядайте.

Г-н Атанасов -общински съветник: Аз искам да задам един въпрос, Общинска администрация има ли изработени някакви мерки за подбор на тези възрастни хора и как ще бъдат избирани? И ще има ли някаква методика?

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Все още нямаме разработена методика, но трябваше да дам пояснение, че двете помещения касаят сградата, която е близо до климатичното училище и така незавършеният от дълги години

Старчески дом. Водил съм разговори с Агенцията за социално подпомаган, това е максималния капацитет, който можем да получим като държавно делегираща дейност. Затова ще използваме варианта на единия етаж да бъде  дневен център за настаняване, а  на втория ЦНСТ т.е ще има последващи решения, като получим

одобрение за делегиране на бюджет. Целта ни е тези две услуги да са подпомогнати в издръжката и от държавата. Засега сме в самото начало, предстои първо ремонт и обзавеждане.

 Г-н Николай Колев -Председател на ОбС :Предлагам   да гласуваме точката:

Гласуване проекта на кмета на общината.

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                             „За."

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                      „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова     „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                   „За."

13. Илиян Стефанов Станоев                             „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                        „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                     „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                  „За."

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 105 Предвид гореизложеното, на основание чл. 36, ал. 2, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик да взе следното решение:

1. Дава съгласие за разкриване на социална услуга в общността Център за настаняване от семеен тип за стари хора на като държавно делегирана дейност на територията на Община Балчик, с капацитет 15 места;

2. Възлага на Кмета на община Балчик да предприеме необходимите дейности за организирането и разкриването на Център за настаняване от семеен тип за стари хора

По седма точка от дневния ред

  Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници.

Общинският план за развитие /ОПР/ на община Балчик 2014-2020 г. е приет с Решение № 524 по Протокол № 36 от 13.02.2014 г. и е основополагащ документ за провеждане на регионална политика на местно ниво. Чрез разработването му е създадена стратегия за развитието на района.

Орган на наблюдение на ОПР е съответният общински съвет. За резултатите от наблюдението се разработва годишен доклад по определен от кмета на общината ред.

С настоящото предложение внасям за разглеждане и одобряване съгласно Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, приет с ПМС №216/02.09.2008г. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР 2014-2020 г. на община Балчик за периода 01.01.2019-31.12.2019 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1 от ПОДОбСНКВОбА, внасям в Общински съвет следното

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 91, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, приет с ПМС №216/02.09.2008г., Общинският съвет

1.Одобрява представения Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР 2014-2020 г. на Община Балчик за периода 01.01.2019-31.12.2019 г.

2.Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа Годишния        доклад и го одобри.

Гласуването ще бъде с вдигане на ръка.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС :Моля колеги, да преминем към гласуване.

„ЗА"-19; „Против"-0;"Въздържали се"-0 Точката е приета.

По осма точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Във връзка със финансовия отчет на Община Балчик за първото тримесечие на2020г.

1.„МБАЛ-Балчик" ЕООД е 100 % собственост на Община Балчик.

2. Финансово състояние на „МБАЛ-Балчик" ЕООД към 31.03.2020г.

През първото тримесечие на 2019г.. ,,МБАЛ-Балчик" ЕООД е реализирало приходи от обичайната си дейност в размер на 631 615 лева. от които предоставена 651 298 лева. Съгласно отчета за приходи и разходи на „МБАЛ-Балчик" ЕООД е на загуба през първото тримесечие на 2020г., в размер на 19 683лв.

Приходите на „МБАЛ-Балчик" ЕООД от РЗОК през I-то тримесечие на 2020г.,възлизат на 337 345 лв. Реализирани са допълнително приходи от продажба па стоки, услуги, потребителски такси, дарения и други в размер на 30 245лв.

Разходите на „МБАЛ-Балчик" ЕООД през 1-то тримесечие на 2020г., възлизат на 651 298 лв., от които:

-разходи за материали - 59 662 лв;

-разходи за ел. енергия - 31 373 лв;

-разходи за външни услуги - 31 лв. разходи за амортизации - 75 763лева; разходи за възнаграждения -373 402лева; разходи за осигуровки - 67 724 лв;

-други разходи - 6 301 лева:

-финансови разходи - 1 344 лв.

Краткосрочните задължения на „МБАЛ-Балчик" ЕООД възлизат на 410 407лв., Краткосрочни вземания в размер на 130 224лева.

1.                  „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК" ЕООД е 100 % собственост на Община Балчик.

2.                   Финансово състояние на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР БАЛЧИК 'ЕООД към 31.03.2020 г.

През първото тримесечие на 2020 г., „ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК" ЕООД е реализирало приходи от обичайната си дейност в размер на 171 000 лева, от които приходи от услуги 165 000 лева. и други приходи 6 000 лв., и с извършило разходи на стойност 171 000 лв., от които разходи за материали 15 000 jib., услуги - 17 000 лв., разходи за персонала - 129 000 лв., разходи за амортизация -2 000 лв. и др.разходи 8 000 лв.

През първото тримесечие на 2020г. дружеството е на нулева печалба.

Краткосрочните задължения „ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК" ЕООД възлизат на 53 000 лв., от които

задължения към персонала - 35 000 лв осигурителни задължения - 5 000 лв: задължения към доставчици - 10 000 лв;

- данъчни задължения - 3 000 лв.

Вземанията на „ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК" ЕООД ог клиенти и доставчици са в размер на 29 000 лв.

3.                   КИБЕЛА-2014" ЕАД е 100 % собственост на Община Балчик.

4.                   Финансово състояние на „КИБЕЛА-2014" ЕАД към 31.03.2020г.

През първото тримесечие на 2020г., „КИБЕЛА-2014" ЕАД е реализирала приходи от обичайната си дейност в размер на 3 000 лева, от кои го приходи от услуги 3 000 лв, и е извършило разходи на обща стойност 3 000 лв., от които разходи за материали 3 000 лв. През първото тримесечие на 2020г., дружеството е на нулева печалба/загуба.

Краткосрочните задължения „КИБЕЛА-2014" ЕАД възлизат на 0 лв.

 Не се гласува, само за информация

По девета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Относно годишен финансов отчет Кибела, внесен от г-жа Сияна Фудулова- председател на ПКБФЕЕ: Уважаеми Господин Председател,

във връзка с внесен в общински съвет Годишен финансов отчет „Кибела 2014" ЕАД  и приложен към него доклад за дейността му за 2019г,  Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове разгледа двата отчета, прие ги и реши да бъдат внесени на заседание на ОбС със следното :


Проекто-решение:


На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет Балчик приема:

1. Финансов отчет на „Кибела 2014"  ЕАД  за 2019 г.;

 2. Годишен доклад за дейността на „Кибела 2014" ЕАД за 2019 г.;

 Г-н Николай Колев-председател на ОбС: Гласуването по тази точка ще се извърши с вдигане на ръка :Моля колеги да гласуваме , със :За" -19;„Против"-0;„Въздържали се"-0

РЕШЕНИЕ № 107 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик приема:

1.Финансов отчет на „Кибела 2014"  ЕАД  за 2019 г.;

2.Годишен доклад за дейността на „Кибела 2014" ЕАД за 2019 г.;

Гласуването ще бъде с вдигане на ръка.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС :Моля колеги, да гласуваме:

ЗА"-19; „Против"-0;"Въздържали се"-0 Точката е приета.


По десета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, В изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2020 г. и реализирането на приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

проекто - решение:

1.На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4788/30.05.2019 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 39459.25.406 по кадастралната карта на с. Кранево, с площ от 178 m2 (сто седемдесет и осем квадратни метра).

2.Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 44 793.00 лв. (четиридесет и четири хиляди седемстотин деветдесет и три лева), като начална цена за провеждане на търга;

3.Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

 Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа проекта и с 3 гласа - „За", 0 глас - въздържал се и го одобри за разглеждане на заседание на ОбС.

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология разгледа и с 5 гласа „За ", го одобри за разглеждане на заседание на ОбС.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС :моля да преминем към гласуване.

 Гласуване проекта на кмета на общината.

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „отст."

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

РЕШЕНИЕ № 108: 1.На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4788/30.05.2019 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 39459.25.406 по кадастралната карта на с. Кранево, с площ от 178 m2 (сто седемдесет и осем квадратни метра).

2.Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 44 793.00 лв. (четиридесет и четири хиляди седемстотин деветдесет и три лева), като начална цена за провеждане на търга;

3.Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

 

По единадесета точка от дневния ред:


Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в Община Балчик постъпи Заявление с вх. № 26-00-348/08.05.2020 г. от "Харпо" ООД , относно подновяване на договори за наем № 736/ 07.07.2015 г.

Предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното


РЕШЕНИЕ

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1 .Дава съгласието си за отдаване под наем на част от имот публична, общинска собственост поземлен имот: представляващ част от ПИ№ 53120.502.490 по кад.карта на с. Оброчище, УПИ № III - за здравен дом, кв. 53 по ПУП на с. Оброчище, с площ 50 кв.м / целият с площ 8160 кв.м/ представляващ терен на ул. Черно море , за поставяне на преместваем обект / аптека/, за срок от 5 години, чрез провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена от 582 лв / петстотин осемдесет и два лева/ без ДДС. Изчислена съгласно Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик - Дейност 3 , т.

3.След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа проекта и с 3 гласа - „За", 0 глас - въздържал се и го одобри за разглеждане на заседание на ОбС.

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология разгледа и с 5 гласа „За ", го одобри за разглеждане на заседание на ОбС.

Г-н Илиян Станоев -общински съветник: Г-н председател , аз няма да взема отношение по точката , но много ми е интересно мнението на кмета на село Оброчище.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: г-н Николов не желае да коментира.

Моля да преминем към гласуване на точката.

Гласуване проекта на кмета на общината.

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „отст."

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „отст"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „отст."

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката се приема.

РЕШЕНИЕ № 109: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на част от имот публична, общинска собственост поземлен имот: представляващ част от ПИ№ 53120.502.490 по кад.карта на с. Оброчище, УПИ № III - за здравен дом, кв. 53 по ПУП на с. Оброчище, с площ 50 кв.м / целият с площ 8160 кв.м/ представляващ терен на ул. Черно море , за поставяне на преместваем обект / аптека/, за срок от 5 години, чрез провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена от 582 лв / петстотин осемдесет и два лева/ без ДДС. Изчислена съгласно Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик - Дейност 3 , т. 3.

3.След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

По дванадесета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, по утвърдена дългогодишна традиция Общински съвет - Балчик награждава изявените през годините учители, определени от Педагогическите съвети на училищата за труда и приноса им в образователното дело на общината. Днес, на 24 май, изразяваме нашата голяма благодарност към всички учители - верни радетели за просвета и пазители на българското слово и духовност.

Проекто - решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА,, във връзка с решения на педагогическите съвети на образователните институции и докладни записки и предложения от СУ "Христо Ботев", ОУ "Антим I", ОУ „Св.св. Кирил и Методий", ОУ „Г. С. Раковски"с. Сенокос, ОУ „В. Левски" с. Соколово, СУ „Хр. Смирненски" с. Оброчище, ЦПЛР - ОДК Балчик, ДГ № 1 "Здравец", ДГ № 2 "Знаме на мира", ДГ №3 „Чайка", ДГ „Първи юни" Оброчище и Клуб на учителите - пенсионери, Общински съвет - Балчик

реши :

1.По повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, награждава със званието "Учител на 2020 година в Община Балчик" и парична награда от по 200.00 лева на човек следните учители:

 

СУ "Христо Ботев " Балчик

1. Светлана Димитрова Трънкарова - старши учител, гимназиален етап

2.Светлана Василева Йорданова - старши учител, прогимназиален етап

3. Виктория Панайотова Панайотова - старши учител, начален етап

-                      ОУ "Антим /" Балчик

1.Снежана Василева Тодорова - старши учител I - IV клас

2.Боряна Стойчева Попова - Колева - старши учител по Английски език и Изобразително изкуство

ОУ "Св.св. Кирил и Методий"

1.Илияна Димитрова Петрова - Главен учител прогимназиална степен

2. Севдалина Атанасова Пенева - Главен учител, начален етап 

СУ "Хр. Смирненски" с. Оброчище

1.Красимира Герджикова -старши учител в начален етап

2.Даниела Костадинова - старши учител в прогимназиален етап

3.Радка Николова - старши учител в гимназиален етап

ОУ „Г. С. Раковски"с. Сенокос

1.Румяна Василева Стоянова - старши учител, начален етап

2. Станимир Желев Станчев - Старши учител, прогимназиален етап

-                     ОУ„ВасилЛевски"с. Соколово

1.Илмие Нурединова Османова - старши учител, начален етап

2.Мариана Йорданова Костадинова - старши учител, прогимназиален етап

Общински детски комплекс Балчик

1.Цветелина Николаева Ангелова - учител, изобразително изкуство и приложно изкуство в ЦПЛР - ОДК Балчик

Детски градини

1. Петранка Колева Атанасова - ДГ № 1 "Здравец" Балчик

2.Донка Добрева Генова - ДГ № 2 "Знаме на мира" Балчик

3.Вярка Георгиева Рангелова - ДГ № 2 "Знаме на мира" Балчик

4. Силвия Тодорова Алексиева -ДГ № 3 "Чайка" Балчик

5. Виолета Богданова Стойнева -ДГ „Първи юни" с. Оброчище

Клуб на учителите - пенсионери

1.Митка Георгиева Гинкова - учител по Български език и литература

2.Мария Николова Димитрова - детски учител

3.Пенка Ангелова Войчева - начален учител

2.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа предложението, и с 3 гласа - „За", 0 глас - въздържал се и го приема.

Г-н Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД: След станалите разисквания, Комисията гласува. със „За" - 4 гласа; „Против" - 0 гласа; „Въздържали се" - 0 гласа и приема предложението.

Г-н Илиян Станоев-общински съветник : аз естествено, че ще гласувам „За", но

 Както казах в първа точка по дневния ред. А именно , че раздаваме на физически лица награди , това означава ли че Областния управител отново ще го върне защото е идеалична ситуацията с военноинвалидите? Надявам се , че повода 24 Май е достатъчен повод да не бъде върнато.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Моля колеги да преминем към гласуване проекта на кмета на Общината.


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „отст."

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „отст."

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „отст."

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката се приема.

РЕШЕНИЕ № 110: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА,, във връзка с решения на педагогическите съвети на образователните институции и докладни записки и предложения от СУ "Христо Ботев", ОУ "Антим I", ОУ „Св.св. Кирил и Методий", ОУ „Г. С. Раковски" с. Сенокос, ОУ „В. Левски" с. Соколово, СУ „Хр. Смирненски" с. Оброчище, ЦПЛР - ОДК Балчик, ДГ № 1 "Здравец", ДГ № 2 "Знаме на мира", ДГ №3 „Чайка", ДГ „Първи юни" Оброчище и Клуб на учителите - пенсионери, Общински съвет - Балчик необходими фактически и правни действия в изпълнение на настоящото решение.


По тринадесета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост е празник на всички ученици от българските училища. Нашите деца се изявяват в различни области на науката, изкуствата, спорта. Днес, на 24-ти май, предлагаме за награда учениците, които са постигнали най - високи успехи през годината в учебния процес и извънкласните дейности, в изкуствата и спорта и са предложени от педагогическите съвети на училищата.

Проекто - решение

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с решения на педагогическите съвети и предложения от директорите на СУ "Христо Ботев", ОУ „Антим I", ОУ „Св. Св. Кирил и Методий"- гр. Балчик, СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище и ЦПЛР - ОДК Балчик, Общински съвет - Балчик


реши :

1.Награждава за високи постижения в учението и извънкласните дейности и по повод 24 май 2020 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, със звание „Ученик на годината в Община Балчик за 2020г." и парична награда от 200.00 лева на човек следните ученици:


1.Тодор Събев Тодоров - отличник на „Випуск - 2020' в СУ "Христо Ботев" Балчик.

2.Габриела Иванова Жекова - ученичка от VII клас, ОУ "Антим I" Балчик, за отличен успех и много изяви в извънучилищните дейности

3. Бурчин Бирджан Рамадан - ученичка от VI клас, ОУ "Св.св. Кирил и Методий" Балчик, за отличен успех и високи постижения в извънкласните дейности, активно участие в проекти, презентации и състезания.

4.Стефан Костадинов Тодоров - ученик от VIII клас, СУ "Хр. Смирненски" с. Оброчище, за отличен успех и активно участие в живота на училището.

5.Елеонора Антонова Башева - ученичка от IV клас, ОУ „Васил Левски" с. Соколово, за отличен успех и активно участие в живота на училището.

6.Радостина Димитрова Станева - ученичка от VII клас, ОУ „ Георги Раковски" с. Сенокос, за отличен успех и високи постижения в извънкласните дейности.

7.Мина Каменова Морянова - XII клас, за дългогодишна творческа дейност в Мажоретния състав на ЦПЛР - ОДК Балчик и награди от общински и национални конкурси.

2.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа предложението, и с 3 гласа - „За", 0 глас - въздържал се и го приема.

Г-н Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД: След станалите разисквания, Комисията гласува. със „За" - 4 гласа; „Против" - 0 гласа; „Въздържали се" - 0 гласа и приема предложението.

 

Гласуване проекта на кмета на общината.

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „отст."

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „отст."

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „отст."

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

РЕШЕНИЕ № 111   1. Награждава за високи постижения в учението и извънкласните дейности и по повод 24 май 2020 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, със звание „Ученик на годината в Община Балчик за 2020г." и парична награда от 200.00 лева на човек следните ученици:

1.Тодор Събев Тодоров - отличник на „Випуск - 2020' в СУ "Христо Ботев" Балчик.

2.Габриела Иванова Жекова - ученичка от VII клас, ОУ "Антим I" Балчик, за отличен успех и много изяви в извънучилищните дейности.

3. Бурчин Бирджан Рамадан - ученичка от VI клас, ОУ "Св.св. Кирил и Методий" Балчик, за отличен успех и високи постижения в извънкласните дейности, активно участие в проекти, презентации и състезания.

4. Стефан Костадинов Тодоров - ученик от VIII клас, СУ "Хр. Смирненски" с. Оброчище, за отличен успех и активно участие в живота на училището.

5. Елеонора Антонова Башева - ученичка от IV клас, ОУ „Васил Левски" с. Соколово, за отличен успех и активно участие в живота на училището.

6. Радостина Димитрова Станева - ученичка от VII клас, ОУ „ Георги Раковски" с. Сенокос, за отличен успех и високи постижения в извънкласните дейности.

7.Мина Каменова Морянова - XII клас, за дългогодишна творческа дейност в Мажоретния състав на ЦПЛР - ОДК Балчик и награди от общински и национални конкурси.

2.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

По четиринадесета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници От 2008 година има традиция в Община Балчик да се награждават отличниците на випуска от средните училища на територията на общината като признание за високите успехи в учението и стимул за бъдещо развитие.

Проекто - решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с предложения и списъци от директорите на СУ "Христо Ботев" гр. Балчик и СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище, Общински съвет - Балчик

реши :

1.Награждава абитуриентите - отличници за 2020г. с парична награда от по 150.00 лв. на човек, с обща сума от 1950.00лева за 13 души, както следва:

1.

Георги Красимиров Господинов

СУ

«Хр.

Ботев»

Балчик

150.00

лв.

2.

Иван Живков Неделев

СУ

«Хр.

Ботев»

Балчик

150.00

лв.

3.

Мария-Магдалена Николова Абрашева

СУ

«Хр.

Ботев»

Балчик

150.00

лв.

4.

Мартин Маринов Трошев

СУ

«Хр.

Ботев»

Балчик

150.00

лв.

5.

Мирослав Тодоров Алексиев

СУ

«Хр.

Ботев»

Балчик

150.00

лв.

6.

Михаела Тихомирова Тодорова

СУ

«Хр.

Ботев»

Балчик

150.00

лв.

7.

Невал Рамиева Ремзиева

СУ

«Хр.

Ботев»

Балчик

150.00

лв.

8.

Петя Георгиева Ташкова

СУ

«Хр.

Ботев»

Балчик

150.00

лв.

9.

Пламен Йорданов Михайлов

СУ

«Хр.

Ботев»

Балчик

150.00

лв.

10. Стефан Ясенов Янев

СУ

«Хр.

Ботев»

Балчик

150.00

лв.

11. Тодор Събев Тодоров

СУ

«Хр.

Ботев»

Балчик

150.00

лв.

12. Дилек Ерсунова Алитова

СУ

«Хр.

Ботев»

Балчик

150.00

лв.

13. Нурсез Ерханова Мехмедова

СУ

«Хр.

Ботев»

Балчик

150.00

лв.

2.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа предложението, и с 3 гласа - „За", 0 глас - въздържал се и го приема.

Г-н Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД: След станалите разисквания, Комисията гласува. със „За" - 4 гласа; „Против" - 0 гласа; „Въздържали се" - 0 гласа и приема предложението.

Гласуване проекта на кмета на общината.

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „отст"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За".

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,


РЕШЕНИЕ № 112 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с предложения и списъци от директорите на СУ "Христо Ботев" гр. Балчик и СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище, Общински съвет - Балчик

реши :

Награждава абитуриентите - отличници за 2020г. с парична награда от по 150.00 лв. на човек, с обща сума от 1950.00лева за 13 души, както следва:

1.

Георги Красимиров Господинов

СУ

«Хр.

Ботев»

Балчик

150.00

лв.

2.

Иван Живков Неделев

СУ

«Хр.

Ботев»

Балчик

150.00

лв.

3.

Мария-Магдалена Николова Абрашева

СУ

«Хр.

Ботев»

Балчик

150.00

лв.

4.

Мартин Маринов Трошев

СУ

«Хр.

Ботев»

Балчик

150.00

лв.

5.

Мирослав Тодоров Алексиев

СУ

«Хр.

Ботев»

Балчик

150.00

лв.

6.

Михаела Тихомирова Тодорова

СУ

«Хр.

Ботев»

Балчик

150.00

лв.

7.

Невал Рамиева Ремзиева

СУ

«Хр.

Ботев»

Балчик

150.00

лв.

8.

Петя Георгиева Ташкова

СУ

«Хр.

Ботев»

Балчик

150.00

лв.

9.

Пламен Йорданов Михайлов

СУ

«Хр.

Ботев»

Балчик

150.00

лв.

10. Стефан Ясенов Янев

СУ

«Хр.

Ботев»

Балчик

150.00

лв.

11. Тодор Събев Тодоров

СУ

«Хр.

Ботев»

Балчик

150.00

лв.

12. Дилек  Ерсунова Алитова

СУ

«Хр.

Ботев»

Балчик

150.00

лв.

13. Нурсез Ерханова Мехмедова

СУ

«Хр.

Ботев»

Балчик

150.00

лв.

Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.По петнадесета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Общината в нашия град има близо сто и двадесет годишна традиция да осигурява почерпка на всички ученици по случай Празника на град Балчик - 24 май. По решение на училищните ръководства средствата се използват за концерти, тържества по класове или чествания на празника в училище.

Проекто - решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка тържественото честване на 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост и Празник на град Балчик, Общински съвет - Балчик

реши :

1.Определя сумата 2594.00 лева, по 2.00 лева на ученик, като разход за

почерпка на учениците от общината за честване на 24-ти май 2020г., както следва:

№ Училище                                 Бр. ученици                Сума

1.СУ "Хр. Ботев"

382

764лв.

2. ОУ "Антим I"

338

676лв.

3. ОУ "Кирил и Методий"

140

280лв.

4. СУ с. Оброчище

216

432лв.

5. ОУ с. Сенокос

93

186лв.

6. ОУ с. Соколово

63

126лв.

7. ЦСОП „Акад. Т. Самодумов"

65

130лв.

Всичко:

1297 ученици

2594.0    лева

2.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа предложението, и с 3 гласа - „За", 0 глас - въздържал се и го приема.

Г-н Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД: След станалите разисквания, Комисията гласува. със „За" - 4 гласа; „Против" - 0 гласа; „Въздържали се" - 0 гласа и приема предложението.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Моля да преминем към гласуване проекта на кмета на общината.


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „отст."

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „отст."

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „отст."

16. Мехмед Хасан Расим                                    „отст."

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

РЕШЕНИЕ №113   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка тържественото честване на 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост и Празник на град Балчик, Общински съвет - Балчик

реши :

1.Определя сумата 2594.00 лева, по 2.00 лева на ученик, като разход за

почерпка на учениците от общината за честване на 24-ти май 2020г., както следва:

№  Училище бр.ученици , сума

1.СУ "Хр. Ботев"

382

764лв.

2. ОУ "Антим I"

338

676лв.

3. ОУ "Кирил и Методий"

140

280лв.

4. СУ с. Оброчище

216

432лв.

5. ОУ с. Сенокос

93

186лв.

6. ОУ с. Соколово

63

126лв.

7. ЦСОП „Акад. Т. Самодумов"

65

130лв.

Всичко:

1297 ученици

2594.00 лева

2.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

По шестнадесета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, По традиция, за Деня на просветата - 24 май, Община Балчик подпомага с финансови средства абитуриентите от социално - слаби семейства, както и паралелките на абитуриентите, за организиране на тържества по повод завършване на средното образование.

Проекто - решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с предложения и списъци от директорите на СУ "Христо Ботев" гр. Балчик и СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище, Общински съвет - Балчик

реши :

1.Определя сумата от 750.00лева като разход за финансова помощ на абитуриенти от социално - слаби семейства за 2020 година ( 5души по 150.00 лева на човек), както следва:

№ Имена на абитуриента                Училище                                               Сума/лв.

1.Мариана Стефанова Проданова СУ "Хр.Ботев"-Балчик              150 лв

2.Петър Йорданов Радев           СУ"Хр.Ботев"-Балчик        150лв

3.Радослава Йорданова Радева СУ "Хр.Ботев"-Балчик                   150лв

4.Мартин Димитров Славов           СУ „Хр. Смирненски" Оброчище 150 лв

5.Емилиян Иванов Димитров         СУ „Хр. Смирненски" Оброчище 150 лв

2.Определя сумата от 450.00 лева като разход за финансова помощ на паралелките, завършващи средно образование през 2020г., както следва:

Училище

Паралелка

Бр. уч.

Лв./парал.

2.1. СУ

"Христо Ботев" гр. Балчик -

XII А

23 уч.

230 лева

2.2. СУ

"Христо Ботев" гр. Балчик -

XII Б

14 уч.

140 лева

2.3. СУ

"Христо Смирненски"

XII

8 уч.

80 лева

с. Оброчище

Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа предложението, и с 3 гласа - „За", 0 глас - въздържал се и го приема.

Г-н Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД: След станалите разисквания, Комисията гласува. със „За" - 4 гласа; „Против" - 0 гласа; „Въздържали се" - 0 гласа и приема предложението.


 

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „отст"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „отсъст"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „отст."

16. Мехмед Хасан Расим                                    „отст."

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; Против" - 0; „Въздържали се" - 0

РЕШЕНИЕ № 114 Проекто - решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с предложения и списъци от директорите на СУ "Христо Ботев" гр. Балчик и СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище, Общински съвет - Балчик

реши :

Определя сумата от 750.00лева като разход за финансова помощ на абитуриенти от социално - слаби семейства за 2020 година ( 5души по 150.00 лева на човек), както следва:

№  Имена на абитуриента                            Училище                                       Сума/лв.

1. Мариана Стефанова Проданова СУ "Хр.Ботев"-Балчик                                   150 лв

2.Петър Йорданов Радев             СУ "Хр.Ботев"-Балчик                                        150 лв

3.Радослава Йорданова Радева   СУ "Хр.Ботев"-Балчик                                                   150 лв

4.Мартин Димитров Славов        СУ „Хр. Смирненски" Оброчище                    150 лв

5. Емилиян Иванов Димитров     СУ „Хр. Смирненски" Оброчище                    150 лв

2.Определя сумата от 450.00 лева като разход за финансова помощ на паралелките, завършващи средно образование през 2020г., както следва:

 

Училище

Паралелка

Бр. уч.

Лв./парал.

2.1. СУ

"Христо Ботев" гр. Балчик -

XII А

23 уч.

230 лева

2.2. СУ

"Христо Ботев" гр. Балчик -

XII Б

14 уч.

140 лева

2.3. СУ

"Христо Смирненски"

XII

8 уч.

80 лева

с. Оброчище

Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

 

По седемнадесета точка от дневния ред:

 

 Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Давам думата на Симеон Димитров Симеонов Председател на ПКЗССД  относно отпускане финансови помощи на граждани: Уважаеми Господин Председател,

Във връзка с постъпили молби за отпускане на помощи от граждани за лечение, закупуване на лекарства и социално подпомагане, постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности се събра на заседание на 12.05.2020 г., разгледа молбите и след станалите разисквания и гласуване на основание чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, комисията предлага следния: 

Проект за решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1.Михаела Георгиева Арменчева от град Балчик , социално подпомагане в размер на 150.00 лева  ( сто и петдесет ).

2. Иванка Исаева Златева от град Балчик за социално подпомагане в размер на 150.00 лева ( сто и петдесет ).

3. Галина Борисова Митева за  лечение, в размер на 300,00 (триста) лева .

4.. Стоянка Парушева Калчева от град Балчик, за закупуване на лекарства , в размер на 300.00 лв.( триста )  

5. Илия Живков Асенов от град Балчик, за  продължение на лечението в размер на 300.00 ( триста ) лева.

6.Румен Борисов Николов за закупуване на лекарства в размер на 200.00 (двеста) лева.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа предложението, и с 3 гласа - „За", 0 глас - въздържал се и го приема.

Гласуването ще се извърши с вдигане на ръка.

Г-н Ройдев -общински съветник: Предлагам гласуването  за Седемнадесета точка да се извърши поименно.

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Предлагам предложението на г-н Ройдев,

Предложението е прието със 16 гласа „За", моля да преминем към поименно гласуване:

Моля колеги, да гласуваме:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „отст."

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „отст."

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „отст."

16. Мехмед Хасан Расим                                    „отст."

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 16; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

РЕШЕНИЕ № 115  На основание чл. 21. ат. 1. т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на оси. чл. 7, ат. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица. Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1.Михаела Георгиева Арменчева от град Балчик , социално подпомагане в размер на

150.00 лева ( сто и петдесет').

2.Иванка Исаева Златева от град Балчик за социално подпомагане в размер на 150.00 лева ( сто и петдесет ).

3.Галина Борисова Митева за лечение, в размер на 300.00 (триста) лева.

4. Стоянка Парушева Калчева от град Балчик, за закупуване на лекарства., в размер на

300.00 лв.( триста )

5. Илия Живков Асенов от град Балчик, за продължение на лечението в размер на 300.00 (триста ) лева.

6.Румен Борисов Николов за закупуване на лекарства в размер на 200.00 ( двеста ) лева

По осемнадесета точка от дневния ред


Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Моля колеги ако има какво да кажете в точка разни. Заповядайте г-н Станоев:

Г-н Станоев-общински съветник: По  трите предложения, които са постъпили от туристическия бранш предлагам да се създаде временна комисия с участието на Общинска администрация. Да се обсъдят всички предложения, да се изберат на резонните от тях и тази комисия да излезе с предложение към кмета на Общината и към председателя на ОбС за изготвяне на Проекто-решения, които на следващата сесия да се гласуват.

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Заповядайте г-н Господинов.

Г-н Господинов-общински съветник: Подкрепям предложението на г-н Станоев,

Предлагам да се съберат двете комисии- Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове и  Постоянна комисия по туризъм, селско стопанство и стопански дейности, плюс всички желаещи да дойдат и да се изкажат в дискусията дали ще ги внесем на разглеждане на следващо заседание. 

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Другата седмица ще бъде свикан Председателски съвет и ще разгледаме предложенията. Благодаря ви.

 

 

 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател

на ОбС Балчик