• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение №238/27.02.2009 г. на ОбС – Балчик ,  изм. и доп. с Решение 748/17.02.2011 г.,  Решения №№ 592/13.06.2019 год., 593/13.06.2019 год., 590/13.06.2019 год., 591/13.06.2019 год. на Общински съвет Балчик. и във връзка със Заповед  №638/28.05.2020 г. на Кмета на Община Балчик.

           

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, както следва:                                                                  

           1.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ІХ, кв. 1046 по ПУП на град Балчик, община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.289 по кадастралната карта на град Балчик  с площ 446.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 9 812.00 лева  /девет хиляди осемстотин и дванадесет  лева/ без ДДС.

           2.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ Х, кв. 1046 по ПУП на град Балчик, община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.290 по кадастралната карта на град Балчик  с площ 437.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 9 614.00 лева  /девет хиляди шестстотин и четиринадесет лева/ без ДДС.

           3.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ІV, кв. 2046 по ПУП на град Балчик, община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.229 по кадастралната карта на град Балчик  с площ 429.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 9 438.00 лева  /девет хиляди четиристотин тридесет и осем лева/ без ДДС.

           4.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ V, кв. 2046 по ПУП на град Балчик, община Балчик,  представляващ ПИ № 02508.74.230 по кадастралната карта на град Балчик  с площ 313.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 6 886.00 лева  /шест хиляди осемстотин осемдесет и шест лева/ без ДДС.

           Търгът ще се проведе на 23.06.2020 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. ”21 септември”  № 6.

           Закупуването на тръжни книжа – всеки работен ден от 08.06.2020 г. до 22.06.2020 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 22.06.2020 г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  22.06.2020 г. в Информационния център на Община Балчик. 


За справки : тел.  0579 7-10-41 Караиванова, Денева