• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

     З А П О В Е Д

№ 610/22.05.2020 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната власт, чл. 19, ал. 2 и чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, във връзка с Заповед № РД-01-268/15.05.2020 год. на министъра на здравеоопазването, както и с регистрирани в България случаи на COVID-19

Н А Р Е Ж Д А М:

1. С цел да не се допуска струпване на хора при провеждане на сватбени ритуали до Ритуална зала да се допускат само младоженците, свидетелите и близките на младоженците, но броят им да не надвишава повече от 10 човека.

2. Тъжни ритуали (погребения) да се извършват в най тесен семеен кръг.

С настоящата заповед отменям заповед № 277/16.03.2020 год. на кмета на Община Балчик.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на Община Балчик - г-жа К. Тургут.

Копие от заповедта да се връчи на горепосочените лица за сведение и изпълнение.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик