• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


публикувано на 22.05.2020 г.

ЗАПОВЕД

№ 604

гр. Балчик 21.05.2020 г.


            На основание чл. 44 ал. 2 и ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с освобождаване от наложените мерки срещу COVID-19 и предвид възникване на необходимостта от изменение на Заповед №204/ 19.02.2020 г.


НАРЕЖДАМ :

1. Отменям Заповед № 298/20.03.2020 г. на Кмета на Община Балчик, с която е спряна процедурата за отдаване на свободни тротоарни площи-общинска собственост - алея „Двореца".

  1. Изменям Заповед № 204/19.02.2020 г. на Кмета на Община Балчик  както следва :

Точка 2.1 се изменя по следния начин : „Тротоарна такса в размер на 825,00 лв. /990,00  лв. с вкл. ДДС / за 3 м2 за периода от 01.06.2020г. до 31.10.2020г., за извършване на търговска дейност /с предмет - сувенири, бижутерия, сладолед, количка за бързо хранене, ядки, цветя, печатни изделия, пакетирани подправки, бюро за обмяна на валута/, съгласно Схема. Таксата е определена съгласно чл. 22, ал. 1, 4, 5, чл. 23, ал. 1 а/ и ал. 3 от НОАМТЦУ на ОбС - Балчик.

Точка 2.2. се изменя по следния начин : „Тротоарна такса в размер на 825,00 лв. /990,00 лв. с вкл. ДДС / за 3 м2 за периода от 01.06.2020г. до 31.10.2020г., за извършване на търговска дейност /с предмет - детски и развлекателни игри/, съгласно Схема. Таксата е определена съгласно чл. 22, ал. 1, 4, 5, чл. 23, ал. 3, чл. 24, ал.2 от НОАМТЦУ на ОбС - Балчик.

        Периода за отдаване на площите по т. 2.1. и 2.2. е от 01.06.2020г. -31.10.2020 г."

Точка 5 поради прекратяване на  трудовите правоотношения с част от определените служители, се изменя по следния начин:

-  Десислава Василева - Главен специалист „наеми" вместо Андриана Иванова - гл. специалист „наеми"

-  Зехра Акиф - Главен експерт ОПФ и „СД" вместо Донка Георгиева - Гл. специалист "СД"

-  Нина Митева - Главен специалист „ЕМС" вместо Татяна Василева - Ст. специалист „СД"

Отпада  текстът относно провеждането на жребий.

  1. Настоящата Заповед да се обяви на интернет страницата на Община Балчик по партида на обявата за обявена процедура за отдаване на свободни тротоарни площи общинска собственост алея „Двореца" в гр. Балчик, както и да се съобщят промените по телефона на подалите заявления заинтересовани лица, като се състави и Доклад.
  1. Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № 204/19.02.2020 г.  и

№ 298/20.03.2020 г. на Кмета на Община Балчик.


Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Митко Петров - Заместник Кмет финансови и стопански дейности


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик