• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №570/ 14.05.2020 г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на публично оповестен, неприсъствен конкурс с предмет отдаване под наем на част от имот публична-общинска собственост, за поставяне на един брой рекламно информационен елемент

1.      Цел на конкурса: Отдаване под наем на част от имот публична-общинска собственост, представляващ 12 кв.м от поземлен имот от ПИ№ 02508.87.204, квартал 316, УПИ 1, по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно схема, за поставяне на един брой рекламно информационен елемент.

2.      Начална годишна наемна цена:

Начална годишна наемна цена от 585 лв. / петстотин осемдесет и пет лева / без ДДС изчислена съгласно Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик, Раздел VІІ, чл.22,ал.1 Върху предложената конкурсна наемна цена се начислява 20% ДДС.

3.      Срок на договора: 3 /три/ години;

Закупуване на конкурсна документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 21.05.2020  до 15 часа на 04.06.2020г. от касата на ОбА - Балчик;

4.      Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 04.06.2020г.;

5.      Краен срок за подаване на предложения за участие в конкурса - 15:30 на 04.06.2020г

      в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6;

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

Лице за контакти: Десислава Василева гл.спец. наеми 0579 7 10 54