• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №569/ 14.05.2020 г. на Кмета на Община Балчик,

 

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на публично оповестен, неприсъствен конкурс с предмет отдаване под наем на част от имот публична-общинска собственост,представляващ терен за поставяне на 5 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 10кв.м


1.      Цел на конкурса: Отдаване под наем на части от имоти за поставяне на рекламно - информационни елемента :


т.1.1. 2 кв.м от поземлен имот от ПИ № 53120.505.1 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр рекламно - информационен елемент

т.1.2. 2 кв.м от поземлен имот от ПИ № 02508.7.32 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр рекламно-информационен елемент

т.1.3. 2 кв.м от поземлен имот от ПИ № 02508.526.214 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр рекламно- информационен елемент

т.1.4. 2 кв.м от поземлен имот от ПИ№ 02508.69.112 по кад.карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр рекламно - информационен елемент

т.1.5. 2 кв.м от поземлен имот  от ПИ№ 02508.7.358 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр рекламно-информационен елемент


2.      Начална годишна наемна цена:


Начална годишна наемна цена от  487,50  лв. / четиристотин осемдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС  изчислена съгласно Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик, Раздел VІІ, чл.22,ал.1 Върху предложената конкурсна наемна цена се начислява 20% ДДС.


по.т.1.1- 97.50 лв /деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

по т.1.2 -  97.50 лв /деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

по т. 1.3 - 97.50 лв /деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

по т.1.4 - 97.50 лв /деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

по т.1.5 - 97.50 лв /деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС;


3.      Срок на договора: 3 / три / години.


   Закупуване на конкурсна документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 21.05.2020 г.  до 15 часа на 04.06.2020 г. от касата на ОбА - Балчик;


4.      Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 04.06.2020 г.;


5.      Краен срок за подаване на предложения за участие в конкурса - 15:30 на 04.06.2020 г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6;


Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА -Лице за контакти: Десислава Василева гл.спец наеми 0579 7 10 54