• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №568/ 14.05.2020г. на Кмета на Община Балчик

 

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен  конкурс Отдаване на част от общински имот - публична общинска собственост, помещение с площ 25 кв. м ,  находящ се в с. Оброчище, ул. "Черно море"№ 13, ПИ № 53120.502.490 по кадастралната карта на с. Оброчище, актуван с АОС № 434/ 2015.

1 .Начална годишна наемна цена: на 969 лв / деветстотин шестдесет и девет лева / без ДДС.

2.Срок на договора: 5 /пет/ години;

3.До участие в публично оповестения конкурс  се допускат кандидати, които:

3.1. да спазват предмета на дейност - осъществяване на извънболнична, индивидуална, първична медицинска помощ;

3.2. да  имат диплома за завършено висше медицинско образование.

4.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за медицински кабинет, като не променя предназначението му;

5.Закупуване на конкурсна документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с ДДС, всеки работен ден от 21.05.2020 г. до 15.00 часа на  04.06.2020 г. от касата на ОбА - Балчик;

6.Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 04.06.2020 г.;

7.Краен срок за подаване на предложения за участие в конкурса - 15.30 на 04.06.2020 г.. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6;

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик. Лице за контакт:  Десислава Василева

 гл.специалист наеми  0579 7 10 54