• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 22 май 2020 година от 09.ºº часа, в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Декларация относно отказ от правото на допълнителни разходи, свързани с дейността по смисъла на чл. 19, ал. 1, т. 9 от  Правилника за организацията и дейността на общински съвет - Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, за месеците април, май и юни 2020 год.

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС Балчик

2. Предложение за  ново обсъждане на Решение № 92 по Протокол № 8 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 23.04.2020 г., съгласно заповед на Областен управител на област Добрич.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Предложение за ново обсъждане на решение № 77 по Протокол № 8 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 23.04.2020 г., съгласно заповед на Областен управител на област Добрич.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти -общинска собственост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5.  Разглеждане на заявление от Гинка Тодорова Пенчева от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Предложение за разкриване на Дневен център за деца и възрастни с увреждания, като делегирана от държавата дейност.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7.  Предложение за разкриване на Център за настаняване от семеен тип за стари хора на територията на Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8.  Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Балчик за периода 01.01.2019-31.12.2019 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Доклад за финансовото състояние на търговските дружества за първото тримесечие на 2020 г., съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Приемане на Годишен финансов отчет на „Кибела 2014" ЕАД.

Вносител: Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ

11.  Продажба чрез търг на ПИ № 39459.25.406 по кадастралната карта на с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Отдаване под наем чрез публично оповестен неприсъствен конкурс на част от имот публична-общинска  собственост, представляващ част от ПИ№ 53120.502.490 по кад.карта на с. Оброчище, за поставяне на преместваем обект /аптека/, за срок от 5 години.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13. Награждаване на учители по повод 24 май 2020 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Награждаване на ученици по повод 24 май 2020 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15. Награждаване на абитуриенти с отличен успех по повод 24 май 2020 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

16. Подпомагане на училищата за организиране на тържества по повод 24 май 2020 година - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

17. Подпомагане на абитуриенти и паралелките, завършващи средно образование, по повод 24 май 2020 година - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

18. Отпускане финансови помощи на граждани от общината.

Вносител: Симеон Симеонов - председател на ПКЗССД

19. РазниНИКОЛАЙ КОЛЕВ,  

Председател

на ОбС-Балчик