• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ
С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИТEЛИ НА ОБЩИНА БАЛЧИК

  приет с решение № 95, Протокол 8 от 23.04.2020 г.


ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С този правилник се определят реда, условията и процедурите на финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на Община Балчик, със средства, предвидени в Бюджета на Община Балчик.

Чл.2. Средствата, предвидени за финансовото подпомагане на процедурите се гласуват всяка календарна година с Бюджета на Община Балчик, по предложение на кмета на Община Балчик или определената Комисия по този правилник.

Чл.3. (1) Със средства, предвидени в Бюджета на Община Балчик, се финансират лица, страдащи от безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ и по-конкретно чрез ''ин витро оплождане", при наличие на следните индикации:

1. Безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология.

2. Ендометриоза, засягаща анексите и свързана с безплодието.

3.Тубарен стерилитет при жената (МКБ - Х : N 97.1), доказан лапароскопски:

а) липса на маточни тръби двустранно (оперативно отстранени)

б) едностранна липса на маточна тръба с контралатерална непроходимост или стеноза

в) двустранна непроходимост на маточните тръби (вкл. след стерилизация)

г) едностранна непроходимост с контралатерална стеноза

д) двустранна интерстициална или истмична стеноза

е) състояние след пластика на маточните тръби, най-малко 12 месеца след пластика, при положение, че не е настъпвала вътрематочна бременност.

4. Стерилитет при жената, свързан с липсата на овулация поради LUFS.

5. Стерилитет свързан с мъжки фактор (МКБ - Х : N 97.4)


(2) Със средствата предвидени в Бюджета на Община Балчик се финансират:

1. Контролирана oвариална хиперстимулация (КОХС) с един или повече от един от следните лекарствени продукти (по групи):

а) аналози на гонадолибералина (агонисти или антагонисти)

б) гонадотропни хормони (уринарни или рекомбинантни)

в) други (за лутеална поддръжака) - стероиди и/или хорионгонадотропин

2. АРТ методи (ин витро методики):

а) фоликулна пункция под ехографски контрол

б) класическо ин витро оплождане

в) оплождане чрез ICSI

г) ембриотрансфер

д) инсеминации от партньора или дарител

е) ин витро матурация

ж) тестикуларна и/или епидидимална биопсия (TeSE, PISA, MISA)

з) контрол на стимулационния процес чрез ехографски и хормонални изследвания.

3. подготовка за стимулационния процес чрез операции за жената и/или мъжа

4. консултации и прегледи при специалисти по акушерство и генекология и тесни специалисти работещи в областта на репродуктивното здраве, медицинска генетика, имунология, урология, андрология и други подобни специалисти.

 

(3) Със средствата, предвидени в Бюджета на Община Балчик, се финансират и следните изследвания:

1.  спермален анализ

2.  изследване за трансмисивни инфекции

3.  хормонални - преди КОХС

4.  други специфични изследвания (генетични, имунологични и др.)

5.  ембриоредукция

6. предимплантационна генетична диагностика или скрининг (PGD/PGS)

7.  овоцитна донация

8.  ембриодонация

9.  GIFT, ZIFT и други подобни


(4) Лекарствените продукти, финансирани със средства по този Правилник следва да са включени в позитивния лекарствен списък и се осигуряват по реда на чл.207, ал 1, т. 5 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

 

ГЛАВА ВТОРА

КРИТЕРИЙ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО

АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ ПРИ СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С БЕЗПЛОДИЕ,
ЛЕЧИМО ПРЕДИ ВСИЧКО С МЕТОДИТЕ НА APT.

ДОКУМЕНТИ ПОКАЗВАЩИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЛЕЧЕНИЕ С APT ПРОЦЕДУРИ

Чл. 4. Кандидатите за финансово подпомагане на дейности по асистирана репродукция за лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на APT, трябва да отговарят на следните критерии:

1. Да са български граждани, притежаващи адресна регистрация/постоянен и/или настоящ адрес/ в Община Балчик и жители на Община Балчик през последните три години.

2. Да нямат задължение към Община Балчик и данъчни задължения към държавата.

3. Да са здравно осигурени.

4. Всеки от кандидатите трябва да е пълнолетен.

5. Да не са поставени под запрещение

6. Да са семейни двойки или двойки, регистрирани по смисъла на Семейния кодекс като фактическо съжителство.

7. /1/Да е налице доказан стерилитет (независимо с женски и/или с мъжки фактор), лечим единствено с методите APT и по-конкретно IVF или ICSI. /2/Удостоверяването на изискването по ал. 1, се извършва с медицински документи: епикризи, етапни епикризи, медицински картони, стимулационни протоколи, удостоверения от клиники, с отразяване факта на лечението на пациентите при тях и извършените манипулации. При нужда, комисията може да изиска допълнителни удостоверения и данни от медицинските заведения, както и да извършва проверки и запитвания.

8. Кандидатстващи за финансиране по програмата, да съответстват на Наредба № 28 от 20.06.2007 г. за дейности по асистирана репродукция на Министерството на Здравеопазването.

Чл. 5. Кандидатите за финансово подпомагане на „ин-витро" процедури на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Балчик, със средства, предвидени в Бюджета на Общината, имат право да кандидатстват за един опит в рамките на една  календарна година.

Чл. 6. (1)Средствата, отпуснати на едно семейство/една двойка за финансово подпомагане, се определят индивидуално и са в размер до 3000 лв. на заявител за един опит.

(2)Всяка двойка има право на подпомагане до три опита.

(3) В рамките на една календарна година се финансират не повече от 5/пет/ семейства/двойки/.


ГЛАВА ТРЕТА

ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

Чл.7 Необходими документи, представени към  заявление   по  образец, изготвен от определената с настоящия правилник комисия и се придружава от:

1. Копие от личната карта, заверено от заявителя с гриф „Вярно с оригинала".

2. Копие от удостоверение за сключен граждански брак, заверено от заявителя с гриф „Вярно с оригинала", а за двойките във фактическо съжителство - с нарочна декларация.

3.  Декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен между заявителката и нейния партньор по образец.

4. Декларация от съпруга (партньора) на заявителката, че не е поставен под запрещение;

5. Декларация за съгласие за обработване, използване и съхранение на личните данни на заявителя от членовете на Комисията.

6.Документи, издадени от съответния орган, че лицата кандидатстващи за подпомагане, нямат задължения към Община Балчик  и публични задължения към Държавата;

7. Медицинска документация, удостоверяваща наличие на индикация:

а) епикризи и/или етапни епикризи;

б) документи за извършване на един или повече от следните методи: ХСГ и/или лапароскопия, и/или лапаротомия, като ехографското изследване не е доказателствен метод;

в) документи за извършване на 2 или повече спермални анализа, последния, от които е извършен не повече от 6 месеца преди подаване на заявлението. Ползват се критериите на Световната здравна организация (СЗО) за нормоспермия, като е желателно поне едно от изследванията да е със спермолоогия, оценена по критериите на Крюгер;

г) при липса на овулация поради LUFS, документи относно поне 2 цикъла с ехографски разчитания и снимки.

д) при неизяснен стерилитет - документи, доказващи данни за безплодие в период от поне 2 години, лекувано чрез конвенционални методи, включително с реализирани поне 2 цикъла с вътрематочни инсеминации.

8. Оригинален разходно оправдателен документ (фактура) на името на заявителя, издадена не по-рано от една година от датата на подаденото заявление, от избраното лечебно заведение от заявителя, където е извършена процедурата. Заведението е необходимо да е получило разрешение за дейности по асистирана репродукция, съгласно чл. 131, ал.1 от Закона за здравето и да има подписан договор за работа с център „Фонд за асистирана репродукция". Изключения правят оперативните намеси за които не е необходимо условието да бъдат извършени в горе споменатите заведения. На фактурите представени от двойките да се вписва брой, вид на медикамента и точната манипулация.

Чл. 8. Входираните искания за финансовото подпомагане на процедурите по този правилник се разглеждат от членовете на Постоянната комисия по здравеопазване, социални дейности и спорт към Общински съвет - Балчик. Председател на комисията по право е Председателят на Постоянната комисия по здравеопазване, социални дейности и спорт към Общински съвет - Балчик.

Чл.9. Комисията по този правилник има следните функции в изпълнение на правомощията си:

1. Разглежда, одобрява искания и изготвя предложения до Общински съвет - Балчик за финансово подпомагане на български граждани ( семейства и двойки), живущи на територията на Община Балчик, за извършване на дейности по асистирана репродукция или безплодие, лечимо преди всички с методите на APT и по-конкретно чрез ин-витро оплождане;

2. Дава методически указания относно процедурите по отпускане и разходване на финансовите средства за асистирана репродукция, представени в Бюджет на Община Балчик по предложение на комисията към Общински съвет - Балчик;

3. Осъществява контрол за спазване на критериите и условията за придобиване на права за ползване на средствата за извършване на дейности по асистирана репродукция.

Чл. 10. Комисията обявява решението на Общински съвет  - Балчик за финансово подпомагане на процедури ин - витро на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Балчик,  критериите, срока и мястото за прием на документите на интернет страницата на Община Балчик, в деловодството на Общинският съвет - Балчик и на информационното табло в сградата на Община Балчик

Чл. 11. Председателят на комисията, обявява в сайта на Община Балчик и деловодството на Общински съвет - Балчик часа, мястото и графика на заседанията на комисията. Срокът за обявяване на първото заседание не следва да бъде по-голям от 1 месец от изтичане на срока за прием на документи.

Чл. 12. (1) Заседанията на комисията са редовни при присъствие на повече от половината от нейните членове.

(2) На заседанията на комисията по този правилник присъстват само членовете на комисията, общински съветници, както и поканените външни експерти и медицински специалисти.

(3) Становищата за одобряване на кандидатите за финансово подпомагане се взимат с мнозинство от присъстващите, при явно гласуване.

Чл. 13. (1) Решенията на комисията по чл. 8 се взимат в съответствие със становище на лекарска-консултативна комисия/ЛКК/, на лечебно заведение на територията на община Балчик, чийто състав се допълва при необходимост с  медицински специалист, с призната специалност „Акушерство и гинекология" и по възможност с допълнителна квалификация или опит в областта на асистираната репродукция или стерилитета.

 (2) В състава на ЛКК по предходната алинея се включват при необходимост и други специалисти по конкретни случаи.

(3) С цел подпомагане на дейността на комисията по чл.8, с право на съвещателен глас могат да участват и се допускат представители на юридически лица с нестопанска цел, защитаващи правата на пациентите в областта на асистираната репродукция.

Чл. 14. (1) За всеки от кандидатите се изготвя преписка по заявленията, включени в дневния ред на заседанието.

(2) Преписката се изготвя и представя на комисията от неин член, определен от Председателя на комисията.

Чл. 15.  Комисията има право да поиска допълнителна информация и уточнения по подадените документи при необходимост, за което уведомява кандидатите в 3 - дневен срок от  заседанията си, като има дава срок, не по-голям от месец да представят необходимата информация.

Чл. 16. Комисията  дава персонално становище по всяка преписка за отпускане на средства за извършване на асистирана репродукция  въз основа на комплексна оценка, което съдържа предложение за одобряване или неодобряване на заявителя и е изготвено за всеки конкретен случай.

Чл. 17. (1) За всяко заседание се изготвя протокол, който съдържа разгледаните заявления, решението по чл. 11, ал. 3 и резултатите от гласуването.

(2) Протоколът отразява персоналното становище, касаещо лицето, посочения адрес и размера на сумата, подлежаща на отпускане.

Чл. 18. Всеки заявител може да получи достъп до протокола на комисията и становището по неговата индивидуална преписка.

Чл. 19. След разглеждане на всички преписки и приключване на заседанията, комисията изготвя предложение до Общински съвет - Балчик със списък на одобрените кандидати и предложения за размера на отпуснатите суми.

Чл.20. (1) Списъкът на одобрените кандидати, както и размера на отпуснатите суми, се гласува от Общински съвет - Балчик след внесеното предложение, изготвено от Председателя на комисията.

(2) Взетите решения се обявяват на интернет страницата на Община Балчик, в Деловодството на Общинският съвет-Балчик и на информационното табло на Общинският съвет-Балчик по входящ номер на кандидата.

Чл.21. Одобрената парична сума се отпуска в рамките на съответната бюджетна година след влизане в сила на решението на Общински съвет - Балчик, с което се приема бюджетът на община Балчик, и след влизане в сила на конкретното решение на Общински съвет - Балчик.

Чл.22. При настъпване на бременност, подпомогнатите лица са длъжни да предоставят информация на комисията като поставяне на основа за стратегическо проучване и данни.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ

Чл.23. Членовете на комисията по чл. 8 и комисията, и лицата по чл.13 от настоящия правилник, както и служителите на общинската администрация нямат право да разгласяват факти и обстоятелства, които са им станали известни в хода на тяхната дейност.НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател

на ОбС Балчик