• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК


ПРОТОКОЛ

№8

от заседание на Общински съвет - Балчик,

проведено на 23 април 2020 година от 9.00 часа


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, в залата на общинска администрация - Балчик, първи етаж, се проведе заседание на общински съвет - Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми господин Ангелов, уважаеми зам.-кметове, уважаема госпожо Ангелова, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на населени места и кметски наместници, в залата присъстват 20 общински съветници, имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание на ОбС. Обявеният дневен ред е от 31 точки. Постъпиха три допълнителни точки:

- Издаване на Запис на заповед от Община Балчик, в полза на Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-7.007-0046-C01 от 08.05.2019 г., за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за Проект „Изграждане и оборудване на мултифункционална спортна площадка гр. Балчик", сключен между Община Балчик и ДФ „Земеделие".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

- Издаване на Запис на заповед от Община Балчик, в полза на Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане ДДС по Договор № BG06RDNP001-7.007-0046-C01 от 08.05.2019 г., за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за Проект „Изграждане и оборудване на мултифункционална спортна площадка гр. Балчик", сключен между Община Балчик и ДФ „Земеделие".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

- Освобождаване на управителя на "МБАЛ-Балчик" ЕООД и определяне на нов до провеждане на конкурс

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

Предлагам да влязат като последващи точки в дневния ред.

Имате думата за изменение и допълнение на дневния ред.  (няма)


Който е съгласен с обявения дневен ред с допълнителните точки, моля да гласува с вдигане на ръка.

„За" - 20; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0

Приема се следния

Д н е в е н  р е д:

1. Приемане на бюджетна прогноза за 2021 г.; 2022 г. и 2023 г. в частта и за местни дейности на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2. Предложение за изменение частично на т. 1 по Решение № 622 по Протокол № 43 от 12.09.2019 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Предложение за изменение частично на т. 1 по Решение № 623 по Протокол № 43 от 12.09.2019 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Предложение за изменение частично на т. 1 по Решение № 606 по Протокол № 41 от 13.06.2019 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Предложение за изменение частично на т. 6 по Решение № 89 по Протокол № от 30.03.2017 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Освобождаване от наем на търговски обекти общинска собственост и ползвателите на общински пазари на територията на община Балчик, чиято дейност се преустановява, поради въведените рестриктивни мерки.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Завишаване бюджета на общинска администрация в местна дейност 412 „Многопрофилни болници за активно лечение", за закупуване на биохимичен анализатор за „МБАЛ Балчик" ЕООД.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Завишаване бюджета на общинска администрация в местни дейности 618 „Международни програми и споразумения".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Завишаване бюджета на Исторически музей - Балчик в местна дейност 739 „Музеи, Художествени галерии".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Приемане на тарифа за таксите за водовземане от минерални води от участък „Балчик" от находище № 101, район „Варненски басейн".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Отпускане на временни безлихвени заеми от бюджета за  изпълнение на проекти по Оперативни програми с Европейско финансиране чрез СЕС- КСФ.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Кандидатстване пред Министерството на труда и социалната политика, чрез фонд „Социална закрила"  по проект „Придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13. Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председатели на Общинския съвет за периода от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Предложение за промяна на списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разходи.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15. Предоставяне на пасища, мери от общинския поземлен фонд под наем по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

16. Отдаване под наем на общински имот - публична общинска собственост, представляващ част от поземлен имот № 02508.7.359, чрез присъствен конкурс на 30 бр. павилиони, находящи се в гр. Балчик, алея „Двореца".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

17. Отдаване под наем чрез неприсъствен конкурс на част от имот публична общинска собственост, представляващ поземлен имот № 02508.87.204, квартал 316, УПИ 1, по кадастралната карта на гр. Балчик, за поставяне на 1 брой рекламно-информационен елемент.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

18. Отдаване под наем чрез неприсъствен конкурс на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен за поставяне на 5 брой рекламно-информационни елементи.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

19. Отдаване под наем на част от общински имот - публична общинска собственост, помещение с площ 25 м², находящ се в с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

20. Отдаване под наем на част от общински имот - публична общинска собственост, лекарски кабинети № 107 и № 203 и част от манипулационни, находящ се в „МЦ І" ЕООД град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

21. Отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъци за 2019 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

22. Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено за 08.05.2020 г. РЕДОВНО заседание на Общо събрание на акционерите на „ТИХИЯ КЪТ" АД.

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС - Балчик

23. Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено за 08.05.2020 г. РЕДОВНО заседание на Общо събрание на акционерите на „МБАЛ - Добрич" АД.

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС - Балчик

24. Годишен финансов отчет на „МБАЛ-Балчик" ЕООД за 2019 г.; 2018 г. и 2017 г.

Вносител: Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ

25. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета с Решение 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

26. Отпускане на помощи за военноинвалиди и военнопострадали.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

27. Определяне предназначението на общинските жилища.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

28. Прекратяване на съсобственост с Ирена Георгиева по отношение на ПИ № 53120.502.790

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

29. Приемане на Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на Община Балчик.

Вносител: Симеон Симеонов - председател на ПКЗССД

30. Отпускане финансови помощи на граждани от общината.

Вносител: Симеон Симеонов - председател на ПКЗССД

31. Издаване на Запис на заповед от Община Балчик, в полза на Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-7.007-0046-C01 от 08.05.2019 г., за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за Проект „Изграждане и оборудване на мултифункционална спортна площадка гр. Балчик", сключен между Община Балчик и ДФ „Земеделие".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

32. Издаване на Запис на заповед от Община Балчик, в полза на Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане ДДС по Договор № BG06RDNP001-7.007-0046-C01 от 08.05.2019 г., за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за Проект „Изграждане и оборудване на мултифункционална спортна площадка гр. Балчик", сключен между Община Балчик и ДФ „Земеделие".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

33. Освобождаване на управителя на "МБАЛ-Балчик" ЕООД и определяне на нов до провеждане на конкурс

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

34. Разни

 

По първа точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, на основание Указания на Министерство на финансите БЮ №1 от 10.02.2020 г. и РМС № 64 от 31.01.2020 г. във връзка с изготвянето и представянето от всички първостепенни разпоредители на бюджетните прогнози за периода 2021 г. -2023 г. предлагам следния проект за

РЕШЕНИЕ:

           На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 82 и чл. 83 от ЗПФ, Общински съвет Балчик одобрява бюджетната прогноза за периода 2021 г. - 2023 г. в частта и за местни дейности на Община Балчик, в съответствие с приложения програмен макет на Министерство на финансите, както следва:

    1. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2021 година в размер на  13 589 000 лв. и разходи по групи от единната бюджетна класификация в местни дейности в общ размер на  12 471 000 лева.

    2. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2022 година в размер на  13 648 000 лв. и разходи в местни дейности в размер на 12 495 000 лева.  

    3. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2023 година в размер на  13 659 000 лв. и разходи в местни дейности в размер на 12 519 000 лева. 

           4. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа проекта и с 4 гласа - за, 1 глас - въздържал се прие бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2021 г.; 2022 г. и 2023 г.


Г-н Симеон Господинов - общински съветник: На заседанието на комисията се въздържах при гласуването на тази точка и ще обясня защо. По никакъв начин не е отразено сегашната ситуация и перспективите от нейното  развитие. В голяма част бюджета няма да бъде изпълнен не само тази година, но и в следващите години. Бюджетът става неизпълним към този момент.


Гласуване проекта на кмета на общината.

1. Атанас Жечев Георгиев                                  „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Въздържал се"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                             „Въздържал се"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                      „Въздържал се"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Въздържал се"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „Въздържал се"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Въздържал се"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                  „Въздържал се"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 7

РЕШЕНИЕ № 67: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 82 и чл. 83 от ЗПФ, Общински съвет Балчик одобрява бюджетната прогноза за периода 2021 г. - 2023 г. в частта и за местни дейности на Община Балчик, в съответствие с приложения програмен макет на Министерство на финансите, както следва:

    1. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2021 година в размер на  13 589 000 лв. и разходи по групи от единната бюджетна класификация в местни дейности в общ размер на  12 471 000 лева.

    2. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2022 година в размер на  13 648 000 лв. и разходи в местни дейности в размер на 12 495 000 лева.  

    3. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2023 година в размер на  13 659 000 лв. и разходи в местни дейности в размер на 12 519 000 лева. 

           4. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


По втора точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. обн. в ДВ бр. 22/13.03.2020 г. от тази дата е обявено извънредно положение на територията на Република България. С решение на Народното събрание от 03.04.2020 г., обн. в ДВ бр. 33/07.04.2020 г. срока на извънредното положение е удължен до 13.05.2020 г. Въз основа на решението на Народното събрание е приет Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020г., обн. в ДВ бр.28/14.03.2020 г. Издадени са и множество заповеди на Министъра на здравеопазването.

            В резюме мерките, респективно правните норми силно ограничават стопанската дейност на територията на Република България, както и действията по събиране на вземанията в случая на Община Балчик. Ограничаването на стопанската дейност ограничава възможността на Община Балчик да събира приходи от такси и наеми за ползване на общински терени отдавани за извършване на стопанска дейност. Намалени са и приходите постъпващи в общината от извършване на разпоредителни сделки от трети лица, както и други дължими по силата на ЗМДТ местни данъци. В резултат на това Община Балчик инициира искане за удължаване на крайния срок на главничните плащания по кредит с Договор №1112/18.09.2019 г. с Уникредит Булбанк АД с 4 /четири/ месеца.

            Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6, във връзк с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г.,  и чл.17 ал.1, т.5 от ЗОД ,предлагам на Общински съвет да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е

1. Общински съвет Балчик изменя частично т.1 от Решение № 622 от 12.09.2019г. от Протокол № 43, както следва:

В частта - условия за погасяване:

Било:    Срок за погасяване - до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно удължаване.

-Източници за погасяване на главницата от собствени бюджетни средства.

Става:  Срок за погасяване - до 25.11.2021г., считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно удължаване.

-Източници за погасяване на главницата от собствени бюджетни средства.

Други промени по договора не се предлагат. 

2. Мерките за борба с пандемията COVID-19 и правните норми силно ограничават стопанската дейност на територията на Република България, както и действията по събиране на вземанията в случая на Община Балчик. Ограничаването на стопанската дейност ограничава и възможността на общината да събира приходи от такси и наеми за ползване на общински терени отдавани за извършване на стопанска дейност. Намалени са и приходите постъпващи в Община Балчик от извършването на разпоредителни сделки от трети лица, както и други дължими по силата на ЗМДТ местни данъци.

Във връзка с това на основание чл. 60 от АПК Общински съвет - Балчик допуска настоящото решение за предварително изпълнение поради кратките срокове за предоговаряне на договора за кредита.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: След разисквания комисията гласува със „За" - 5 гласа; „Против" - 0 гласа; „Въздържали се" - 0 гласа приема частично изменение на т. 1 по Решение № 622 по Протокол № 43 от 12.09.2019 г.


Гласуване проекта на кмета на общината.

1. Атанас Жечев Георгиев                                  „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                             „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                      „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                  „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 21; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

РЕШЕНИЕ № 68: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г., и чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗОД:

1. Общински съвет Балчик изменя частично т.1 от Решение № 622 от 12.09.2019 г. от Протокол № 43, както следва:

В частта - условия за погасяване:

Било:    Срок за погасяване - до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно удължаване.

-Източници за погасяване на главницата от собствени бюджетни средства.

Става:  Срок за погасяване - до 25.11.2021г., считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно удължаване.

- Източници за погасяване на главницата от собствени бюджетни средства.

Други промени по договора не се предлагат. 

2. Мерките за борба с пандемията COVID-19 и правните норми силно ограничават стопанската дейност на територията на Република България, както и действията по събиране на вземанията в случая на Община Балчик. Ограничаването на стопанската дейност ограничава и възможността на общината да събира приходи от такси и наеми за ползване на общински терени отдавани за извършване на стопанска дейност. Намалени са и приходите постъпващи в Община Балчик от извършването на разпоредителни сделки от трети лица, както и други дължими по силата на ЗМДТ местни данъци.

Във връзка с това на основание чл.60 от АПК Общински съвет - Балчик допуска настоящото решение за предварително изпълнение поради кратките срокове за предоговаряне на договора за кредита.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


По трета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. обн. в ДВ бр. 22/13.03.2020 г. от тази дата е обявено извънредно положение на територията на Република България. С решение на Народното събрание от 03.04.2020 г., обн. в ДВ бр. 33/07.04.2020 г. срока на извънредното положение е удължен до 13.05.2020 г. Въз основа на решението на Народното събрание е приет Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020г., обн. в ДВ бр.28/14.03.2020 г. Издадени са и множество заповеди на Министъра на здравеопазването.

            В резюме мерките, респективно правните норми силно ограничават стопанската дейност на територията на Република България, както и действията по събиране на вземанията в случая на Община Балчик. Ограничаването на стопанската дейност ограничава възможността на Община Балчик да събира приходи от такси и наеми за ползване на общински терени отдавани за извършване на стопанска дейност. Намалени са и приходите постъпващи в общината от извършване на разпоредителни сделки от трети лица, както и други дължими по силата на ЗМДТ местни данъци. В резултат на това Община Балчик инициира искане за удължаване на крайния срок на главничните плащания по кредит с Договор №1121/15.10.2019 г. с Уникредит Булбанк АД с 4 /четири/ месеца.

            Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г.,  и чл.17 ал.1, т.5 от ЗОД ,предлагам на Общински съвет да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е

1. Общински съвет Балчик изменя частично т.1 от Решение № 623 от 12.09.2019г. от Протокол № 43, както следва:

В частта - условия за погасяване:

Било:    Срок за погасяване - до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно удължаване.

-Източници за погасяване на главницата от собствени бюджетни средства.

Става:  Срок за погасяване - до 25.01.2022г., считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно удължаване.

-Източници за погасяване на главницата от собствени бюджетни средства.

Други промени по договора не се предлагат. 

2. Мерките за борба с пандемията COVID-19 и правните норми силно ограничават стопанската дейност на територията на Република България, както и действията по събиране на вземанията в случая на Община Балчик. Ограничаването на стопанската дейност ограничава и възможността на общината да събира приходи от такси и наеми за ползване на общински терени отдавани за извършване на стопанска дейност. Намалени са и приходите постъпващи в Община Балчик от извършването на разпоредителни сделки от трети лица, както и други дължими по силата на ЗМДТ местни данъци.

Във връзка с това на основание чл.60 от АПК Общински съвет гр. Балчик допуска настоящото решение за предварително изпълнение поради кратките срокове за предоговаряне на договора за кредита.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема частично изменение на т. 1 по Решение № 623 по Протокол № 43 от 12.09.2019 г.


Гласуване проекта на кмета на общината.

1. Атанас Жечев Георгиев                                  „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                             „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                      „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                  „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 21; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

РЕШЕНИЕ № 69: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г., и чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗОД:

1. Общински съвет Балчик изменя частично т.1 от Решение № 623 от 12.09.2019г. от Протокол № 43, както следва:

В частта - условия за погасяване:

Било:    Срок за погасяване - до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно удължаване.

-Източници за погасяване на главницата от собствени бюджетни средства.

Става:  Срок за погасяване - до 25.01.2022г., считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно удължаване.

-Източници за погасяване на главницата от собствени бюджетни средства.

Други промени по договора не се предлагат. 

2. Мерките за борба с пандемията COVID-19 и правните норми силно ограничават стопанската дейност на територията на Република България, както и действията по събиране на вземанията в случая на Община Балчик. Ограничаването на стопанската дейност ограничава и възможността на общината да събира приходи от такси и наеми за ползване на общински терени отдавани за извършване на стопанска дейност. Намалени са и приходите постъпващи в Община Балчик от извършването на разпоредителни сделки от трети лица, както и други дължими по силата на ЗМДТ местни данъци.

Във връзка с това на основание чл.60 от АПК Общински съвет гр. Балчик допуска настоящото решение за предварително изпълнение поради кратките срокове за предоговаряне на договора за кредита.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


По четвърта точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. обн. в ДВ бр. 22/13.03.2020 г. от тази дата е обявено извънредно положение на територията на Република България. С решение на Народното събрание от 03.04.2020 г., обн. в ДВ бр. 33/07.04.2020 г. срока на извънредното положение е удължен до 13.05.2020 г. Въз основа на решението на Народното събрание е приет Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020г., обн. в ДВ бр.28/14.03.2020 г. Издадени са и множество заповеди на Министъра на здравеопазването.

            В резюме мерките, респективно правните норми силно ограничават стопанската дейност на територията на Република България, както и действията по събиране на вземанията в случая на Община Балчик. Ограничаването на стопанската дейност ограничава възможността на Община Балчик да събира приходи от такси и наеми за ползване на общински терени отдавани за извършване на стопанска дейност. Намалени са и приходите постъпващи в общината от извършване на разпоредителни сделки от трети лица, както и други дължими по силата на ЗМДТ местни данъци. В резултат на това Община Балчик инициира искане за удължаване на крайния срок на главничните плащания по кредит с Договор №1100/12.08.2019 г. с Уникредит Булбанк АД с 4 /четири/ месеца.

            Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6, във връзк с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г.,  и чл.17 ал.1, т.5 от ЗОД ,предлагам на Общински съвет да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е

1. Общински съвет Балчик изменя частично т.1 от Решение № 606 от 13.06.2019г. от Протокол № 41, както следва:

В частта - условия за погасяване:

Било:    Срок за погасяване - до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно удължаване.

-Източници за погасяване на главницата от собствени бюджетни средства.

Става:  Срок за погасяване - до 25.11.2021г., считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно удължаване.

-Източници за погасяване на главницата от собствени бюджетни средства.

Други промени по договора не се предлагат. 

2. Мерките за борба с пандемията COVID-19 и правните норми силно ограничават стопанската дейност на територията на Република България, както и действията по събиране на вземанията в случая на Община Балчик. Ограничаването на стопанската дейност ограничава и възможността на общината да събира приходи от такси и наеми за ползване на общински терени отдавани за извършване на стопанска дейност. Намалени са и приходите постъпващи в Община Балчик от извършването на разпоредителни сделки от трети лица, както и други дължими по силата на ЗМДТ местни данъци.

Във връзка с това на основание чл.60 от АПК Общински съвет гр. Балчик допуска настоящото решение за предварително изпълнение поради кратките срокове за предоговаряне на договора за кредита.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема частично изменение


Гласуване проекта на кмета на общината.

1. Атанас Жечев Георгиев                                  „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                             „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                      „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                  „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 21; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

РЕШЕНИЕ № 70: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г.,  и чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗОД:

1. Общински съвет Балчик изменя частично т.1 от Решение № 606 от 13.06.2019г. от Протокол № 41, както следва:

В частта - условия за погасяване:

Било:    Срок за погасяване - до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно удължаване.

-Източници за погасяване на главницата от собствени бюджетни средства.

Става:  Срок за погасяване - до 25.11.2021г., считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно удължаване.

-Източници за погасяване на главницата от собствени бюджетни средства.

Други промени по договора не се предлагат. 

2. Мерките за борба с пандемията COVID-19 и правните норми силно ограничават стопанската дейност на територията на Република България, както и действията по събиране на вземанията в случая на Община Балчик. Ограничаването на стопанската дейност ограничава и възможността на общината да събира приходи от такси и наеми за ползване на общински терени отдавани за извършване на стопанска дейност. Намалени са и приходите постъпващи в Община Балчик от извършването на разпоредителни сделки от трети лица, както и други дължими по силата на ЗМДТ местни данъци.

Във връзка с това на основание чл.60 от АПК Общински съвет гр. Балчик допуска настоящото решение за предварително изпълнение поради кратките срокове за предоговаряне на договора за кредита.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


По пета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. обн. в ДВ бр. 22/13.03.2020 г. от тази дата е обявено извънредно положение на територията на Република България. С решение на Народното събрание от 03.04.2020 г., обн. в ДВ бр. 33/07.04.2020 г. срока на извънредното положение е удължен до 13.05.2020 г. Въз основа на решението на Народното събрание е приет Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., обн. в ДВ бр.28/14.03.2020 г. Издадени са и множество заповеди на Министъра на здравеопазването.

            В резюме мерките, респективно правните норми силно ограничават стопанската дейност на територията на Република България, както и действията по събиране на

вземанията в случая на Община Балчик. Ограничаването на стопанската дейност ограничава възможността на Община Балчик да събира приходи от такси и наеми за ползване на общински терени отдавани за извършване на стопанска дейност. Намалени са и приходите постъпващи в общината от извършване на разпоредителни сделки от трети лица, както и други дължими по силата на ЗМДТ местни данъци. В резултат на това Община Балчик инициира искане за отсрочване на главничните плащания по кредит с Договор №49/02.05.2017 г. с Уникредит Булбанк АД за 4 /четири/ месеца.

            Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6, във връзк с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г., и чл.17 ал.1т.5от ЗОД предлагам на Общински съвет да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е

1. Общински съвет Балчик изменя частично т.6 от Решение № 89 от 30.03.2017 г. от Протокол № 8, както следва:

Било:    Погасителен план за главницата: гратисен период за главницата - до 12 месеца, считано от датата на подписване  на  договора за кредит. Погасяване  на главницата  след  изтичане на гратисния период на равни месечни погасителни вноски.

Става:  Погасителен план за главницата: гратисен период за главницата - до 12 месеца, считано от датата на подписване  на  договора за кредит. Промяната в погасителния план до края на срока на кредита се състои в договарянето на 4-месечен гратисен период за главница за периода 25.04.2020-25.07.2020г./включително/, последван от 80 равни месечни вноски по 48 224,20 лв./ всяка за периода 25.08.2020-25.03.2027 и последна 81-ва изравнителна вноска в размер на 48 414,86лв., дължима на 25.04.2027г. Други промени по договора не се предлагат. 

2. Мерките за борба с пандемията COVID-19 и правните норми силно ограничават стопанската дейност на територията на Република България, както и действията по събиране на вземанията в случая на Община Балчик. Ограничаването на стопанската дейност ограничава и възможността на общината да събира приходи от такси и наеми за ползване на общински терени отдавани за извършване на стопанска дейност. Намалени са и приходите постъпващи в Община Балчик от извършването на разпоредителни сделки от трети лица, както и други дължими по силата на ЗМДТ местни данъци.

Във връзка с това на основание чл.60 от АПК Общински съвет гр. Балчик допуска настоящото решение за предварително изпълнение поради кратките срокове за предоговаряне на договора за кредита.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема частично изменение на т. 6 по Решение № 89 по Протокол № от 30.03.2017 г.


Гласуване проекта на кмета на общината.

1. Атанас Жечев Георгиев                                  „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                             „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                      „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                  „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 21; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

РЕШЕНИЕ № 71: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г., и чл. 17,  ал. 1, т. 5 от ЗОД:

1. Общински съвет Балчик изменя частично т. 6 от Решение № 89 от 30.03.2017 г. от Протокол № 8, както следва:

Било:    Погасителен план за главницата: гратисен период за главницата - до 12 месеца, считано от датата на подписване  на  договора за кредит. Погасяване  на главницата  след  изтичане на гратисния период на равни месечни погасителни вноски.

Става:  Погасителен план за главницата: гратисен период за главницата - до 12 месеца, считано от датата на подписване  на  договора за кредит. Промяната в погасителния план до края на срока на кредита се състои в договарянето на 4-месечен гратисен период за главница за периода 25.04.2020-25.07.2020г./включително/, последван от 80 равни месечни вноски по 48 224,20 лв./ всяка за периода 25.08.2020-25.03.2027 и последна 81-ва изравнителна вноска в размер на 48 414,86лв., дължима на 25.04.2027г. Други промени по договора не се предлагат. 

2. Мерките за борба с пандемията COVID-19 и правните норми силно ограничават стопанската дейност на територията на Република България, както и действията по събиране на вземанията в случая на Община Балчик. Ограничаването на стопанската дейност ограничава и възможността на общината да събира приходи от такси и наеми за ползване на общински терени отдавани за извършване на стопанска дейност. Намалени са и приходите постъпващи в Община Балчик от извършването на разпоредителни сделки от трети лица, както и други дължими по силата на ЗМДТ местни данъци.

Във връзка с това на основание чл.60 от АПК Общински съвет гр. Балчик допуска настоящото решение за предварително изпълнение поради кратките срокове за предоговаряне на договора за кредита.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


По шеста точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Предвид Решение за удължаване на срока на обявеното извънредно положение Народното събрание по предложение на Министерския съвет ,  на основание чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България и във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19 се обяви извънредно положение на цялата територия на страната влязло в сила от 13 март 2020 г до 13 май 2020 г. Съобразно референциите на Националния оперативен щаб, формиран със Заповед № 37/ 26.02.2020 г. на министър-председателят на Република България и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.. на г-н Кирил Ананиев - министър на здравеопазването на Република България, се преустановиха посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователни офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. Преустановиха се учебните занятия и всички извън класни мероприятия в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. Преустановиха се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

След въведените ограничения предлагам да бъдат предприети мерки за подпомагане на местния бизнес на ползвателите на общински имоти. Във връзка с извънредния характер на създадената в страната ситуация, представляваща явен форсмажор и с цел намаляване на икономически последици предвид преустановените търговски дейности в Община Балчик Ви предлагам контрагентите на действащи договори за наем на общински имоти, сключени с кмета на Община Балчик и всички ползватели на общински пазари да бъдат освободени от наем за периода - месеците  април, май и юни 2020 г. На наемателите предплатили за горепосочения период сумата да бъде приспадната от следващото им плащане.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост; Решение за обявяване на извънредно положение, прието от 44-то Народно събрание на 13 март 2020 г. , ( ДВ бр. 22) и Заповед № РД 01-123/13.03.2020 на Министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев, Решение за удължаване на срока на обявеното извънредно положение на Народното събрание по предложение на Министерския съвет и на основание чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България и във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19.

Общински съвет Балчик реши:

1. Дава съгласието си за освобождаване от наем контрагентите на търговски обекти общинска собственост и ползватели на общински пазари на територията на Община Балчик, чиято дейност се преустановява, поради въведените рестриктивни мерки, за периода - месеците април, май и юни 2020 г., съгласно  Приложение  №1/Списък на контрагентите освободени от наем на търговски обекти общинска собственост на територията на Община Балчик, чиято дейност се преустановява, поради въведените рестриктивни мерки/

2. Дава съгласието си  наемателите предплатили за горепосочения период сумата да бъде приспадната от следващото им плащане.

3. Наемателите с изтичащи договори в периода месец април, май, юни 2020 г. сумите да бъдат възстановени.

4. Задължава кмета на общината да предприеме последващи мерки и действия за изпълнение на решението.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ:ПКБФЕЕ дава съгласие за освобождаване от наем на търговски обекти общинска собственост и ползвателите на общински пазари на територията на община Балчик, чиято дейност се преустановява, поради въведените рестриктивни мерки.


Г-н Атанасов - общински съветник: Фигурират ли всички търговски обекти на територията на община Балчик


Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Тук става въпрос за търговски обекти, не за офиси. В момента на Двореца няма нито един действащ договор, нито сме дали тротоарно право и по нататък има проект за павилиони на Двореца, там договорите ще бъдат подписани след края на извънредното положение..


Г-н Атанасов - общински съветник: Имам едно предложение: В списъците да се добавят и лекарски кабинети, които са в общинска собственост да бъдат освободени от наем.


Гласуване предложението на г-н Атанас Атанасов.

1. Атанас Жечев Георгиев                                  „Въздържал се"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Въздържал се"

4. Велко Георгиев Михайлов                             „Въздържал се"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Против"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Въздържал се"

7. Галин Петров Началников                             „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Против"

9. Даниел Гочев Димитров                                „Против"

10. Димитър Веселинов Николов                      „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       не гласува

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Против"

17. Николай Филипов Колев                             „Въздържал се"

18. Симеон Димитров Господинов                  „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Въздържал се"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Въздържал се"

21.  Христо Петров  Христов                             „Въздържал се"

Гласували със „За" - 8; Против" - 4; „Въздържали се" - 8, 1 не гласува

Не се приема.


Гласуване проекта на кмета на общината.

1. Атанас Жечев Георгиев                                  „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                             „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                      „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                  „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 21; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

РЕШЕНИЕ № 72: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост; Решение за обявяване на извънредно положение, прието от 44-то Народно събрание на 13 март 2020 г. , ( ДВ бр. 22) и Заповед № РД 01-123/13.03.2020 на Министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев, Решение за удължаване на срока на обявеното извънредно положение на Народното събрание по предложение на Министерския съвет и на основание чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България и във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19.

Общински съвет Балчик реши:

1. Дава съгласието си за освобождаване от наем контрагентите на търговски обекти общинска собственост и ползватели на общински пазари на територията на Община Балчик, чиято дейност се преустановява, поради въведените рестриктивни мерки, за периода - месеците април, май и юни 2020 г., съгласно  Приложение  №1/Списък на контрагентите освободени от наем на търговски обекти общинска собственост на територията на Община Балчик, чиято дейност се преустановява, поради въведените рестриктивни мерки/

2. Дава съгласието си  наемателите предплатили за горепосочения период сумата да бъде приспадната от следващото им плащане.

3. Наемателите с изтичащи договори в периода месец април, май, юни 2020 г. сумите да бъдат възстановени.

4. Задължава кмета на общината да предприеме последващи мерки и действия за изпълнение на решението.


По седма точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпило писмо от управителя на "МБАЛ Балчик" ЕООД с вх.№ 63­00-96 от 25.02.2020 г., предлагам следния проект за

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на общинска администрация да бъде завишен с 22 000 лева, в местна дейност 412 "Многопрофилни болници за активно лечение", § 55 01 "Капиталови трансфери за нефинансови предприятия", за закупуване на биохимичен анализатор за "МАБЛ - Балчик"ЕООД.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2020г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ дава съгласие за завишаване бюджета на общинска администрация в местна дейност 412 „Многопрофилни болници за активно лечение", за закупуване на биохимичен анализатор за „МБАЛ Балчик" ЕООД.

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Имам предложение за изменение на т. 2 от това предложение - средствата да бъдат отпуснати от бюджета на общински съвет, от представителните и горивата, тъй като в момента не можем да се срещаме с избирателите. И предлагам до края на годината да не се ползват тези средства.


Г-н Виктор Лучиянов - общински съветник: Много е лесно човек да бъде популист в такава ситуация. Много добре знаете, че общинските съветници не са получавали нищо нито миналата година, нито тази, ако вие имате голямо желание да дарявате вашите средства, вие преди известно време заявихте, че ще си дарявате парите, няма смисъл да правите едно и също нещо, ако целта е да кажете нещо на хората пред камерите, това е друг въпрос. Аз моите средства също ще ги даря, но не по този начин. Предлагам да си оттеглите предложенето.


Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Няма как да си оттегля предложението. Виждате, че и НС не вземат средства.


Д-р Маргарита Калинова - общински съветник: След като няма да се използват тези средства, предлагам да останат в резерва и да се използват за нещо друго, а тези пари да ги гласуваме както е проекто-предложението.


Гласуване предложението на г-н Симеон Господинов.

1. Атанас Жечев Георгиев                                  „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Въздържал се"

4. Велко Георгиев Михайлов                             „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Въздържал се"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Въздържал се"

7. Галин Петров Началников                             „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Въздържал се"

9. Даниел Гочев Димитров                                „Въздържал се"

10. Димитър Веселинов Николов                      „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Въздържал се"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Въздържал се"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Въздържал се"

17. Николай Филипов Колев                             „Въздържал се"

18. Симеон Димитров Господинов                  „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Въздържал се"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Въздържал се"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 10; Против" - 0; „Въздържали се" - 11,

Не се приема.


Гласуване проекта на кмета на общината.

1. Атанас Жечев Георгиев                                  „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                             „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                      „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                  „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 21; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

РЕШЕНИЕ № 73: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на общинска администрация да бъде завишен с 22 000 лева, в местна дейност 412 "Многопрофилни болници за активно лечение", § 55 01 "Капиталови трансфери за нефинансови предприятия", за закупуване на биохимичен анализатор за "МАБЛ - Балчик"ЕООД.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2020г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


По осма точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с необходимост от бюджетни средства по проект „Изработване на план схема за външно изкуствено осветление на гр. Балчик, с. Кранево, с. Оброчище и с. Рогачево", предлагам следния проект за

                                             Р Е Ш Е Н И Е

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Общинска администрация в местна дейност 618 "Международни програми и споразумения", § 51 00 "Основен ремонт" да бъде завишен с 33 540 лева, за осъществяване на проект „Изработване на план схема за външно изкуствено осветление на гр. Балчик, с. Кранево, с. Оброчище и с. Рогачево".

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2020 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ дава съгласие да се завиши бюджета на общинска администрация в местни дейности 618 „Международни програми и споразумения", за осъществяване на проект „Изработване на план схема за външно изкуствено осветление на гр. Балчик, с. Кранево, с. Оброчище и с. Рогачево".


Гласуване проекта на кмета на общината.

1. Атанас Жечев Георгиев                                  „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                             „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                      „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                  „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 21; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

РЕШЕНИЕ № 74: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Общинска администрация в местна дейност 618 "Международни програми и споразумения", § 51 00 "Основен ремонт" да бъде завишен с 33 540 лева, за осъществяване на проект „Изработване на план схема за външно изкуствено осветление на гр. Балчик, с. Кранево, с. Оброчище и с. Рогачево".

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2020 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.
По девета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпило писмо от директора на Исторически музей - Балчик, предлагам следния проект за

                                             Р Е Ш Е Н И Е

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Исторически музей да бъде завишен с 9 650 лева в местна дейност 739 "Музей, Художествени галерии", както следва:

- §§ 02-08 "Обезщетения за персонал, с характер на възнаграждение" - 5 802 лева;

- §§ 10-15 "Материали" - 440 лева;

- §§ 10-20 "Разходи за външни услуги" - 3 408 лева;

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2020 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ дава съгласие за завишаване бюджета на Исторически музей - Балчик в местна дейност 739 „Музеи, Художествени галерии".

 

Гласуване проекта на кмета на общината.

1. Атанас Жечев Георгиев                                  „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                             „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                      „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                  „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 21; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

РЕШЕНИЕ № 75: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Исторически музей да бъде завишен с 9 650 лева в местна дейност 739 "Музей, Художествени галерии", както следва:

- §§ 02-08 "Обезщетения за персонал, с характер на възнаграждение" - 5 802 лева;

- §§ 10-15 "Материали" - 440 лева;

- §§ 10-20 "Разходи за външни услуги" - 3 408 лева;

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2020 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


По десета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с решение № 33/30.01.2019г. издадено от министъра на околната среда и водите, на община Балчик бяха предоставени безвъзмездно за управление и ползване 3 бр. сондажа за минерална вода, находящи се на територията на общината (сондаж Тузлата Тх-15х, сондаж С-29, Кранево и сондаж С-1х „Палма", Кранево).

Сондажите бяха приети от сформираната комисия, съгласно заповед на кмета на Община Балчик №234/26.02.2019г., която прие горецитираните сондажи.

Съгласно заповед №316/22.04.2019г. на МОСВ Община Балчик е включена в района „Североизточна България" - подземни води от малмоваланжския водоносен хоризонт с температура по - висока от 20° С.

С решение №459 по протокол №29/18.10.2018г. на общински съвет Балчик са предоставени за срок от 25 години безвъзмездното управление на минералните води от двете находища: № 100 Район „Североизточна България" - подземни води от Малм- валанжския водоносен хоризонт с температура, по - висоха от 20° С - област Варна, област Добрич, област Шумен и №101 Район Варненски басейн" - подземни води от Еоценския водоносен хоризонт с температура, по - висока от 20° С - област Варна и област Добрич, на кмета на община Балчик.

Съгласно чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „а" от Закона за водите (ЗВ) за водовземане от находищата на минерални води - изключително държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините, се издава разрешително от кмета на общината. Съгласно § 133, ал. 10 от Преходните и заключителните разпоредби (ПРЗ) на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗВ (обн. ДВ, бр. 61 от 2010 г., доп. ДВ, бр. 55 от 2018г.), таксите за водовземане от минерална вода се определят с тарифа, приет от общински съвет.

В тази връзка и на основание чл. 26, ал. 2, 3 и 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) е изработен и публикуван за срок от 30 дни прогкт за Тарифа за таксите за водовземане ат минерална вода на територията на община Балчик на интернет страницата на община Балчик.

Въз основа на гореизложеното, предлагам на Общински съвет Балчик да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, § 133, ал. 10 от ПРЗ на ЗИД на ЗВ и чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ приема Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на
територията на община Балчик.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема тарифа за таксите за водовземане от минерални води от участък „Балчик" от находище № 101, район „Варненски басейн".


Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология приема предложената тарифа за таксите за водовземане от минерални води от участък „Балчик" от находище № 101, район „Варненски басейн".


Гласуване проекта на кмета на общината.

1. Атанас Жечев Георгиев                                  „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                             „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                      „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                  „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 21; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

РЕШЕНИЕ № 76: На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, § 133, ал. 10 от ПРЗ на ЗИД на ЗВ и чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ приема Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на община Балчик.


По единадесета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка със своевременното изпълнение и разплащане на възнагражденията по проектите финансиране от ЕС през 2020г.,.предлагам следният проект за

РЕШЕНИЕ

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, чл. 104, ал. 1, т. 5 от ЗПФ и съгласно Решение № 45 т. 21.3 по протокол № 6 от 30.01.2020 г., Общински съвет Балчик дава своето съгласие при възникване на временен недостиг на средства по оперативни програми, финансирани от ЕС, в т.ч. и по ОП "Човешки ресурси от собствени приходи на общината в местни дейности, да бъдат отпускани ежемесечно временни безлихвени заеми за СЕС-КСФ, като същите се погасяват от получените средства по проектите, както следва:

Проект „Приеми ме 2015г." БФП№ BG05M9OP001-2.003-0001-C01 до 202лева;

Проект"Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване на достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост" БФП№ BG05M90P001-2.037-0002-C01 до 13 300лева;

Проект"Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост"БФП№BG05M9OP001-1.059-0002 до 19 920лева ;

Проект"Предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора  и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла"- Споразумение №172/13.03.2019г., по ОП"РЧР"до 7 900лева.

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи мерки и действия за изпълнение на решението.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ дава съгласие за отпускане на временни безлихвени заеми от бюджета за  изпълнение на проекти по Оперативни програми с Европейско финансиране чрез СЕС- КСФ.


Гласуване проекта на кмета на общината.

1. Атанас Жечев Георгиев                                „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             „За"


5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                             „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                      „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                  „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 21; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

РЕШЕНИЕ № 77: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, чл. 104, ал. 1, т. 5 от ЗПФ и съгласно Решение № 45 т. 21.3 по протокол № 6 от 30.01.2020 г., Общински съвет Балчик дава своето съгласие при възникване на временен недостиг на средства по оперативни програми, финансирани от ЕС, в т.ч. и по ОП "Човешки ресурси от собствени приходи на общината в местни дейности, да бъдат отпускани ежемесечно временни безлихвени заеми за СЕС-КСФ, като същите се погасяват от получените средства по проектите, както следва:

- Проект „Приеми ме 2015г." БФП№ BG05M9OP001-2.003-0001-C01 до 202,00 лева;

- Проект "Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване на достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост" БФП№ BG05M90P001-2.037-0002-C01 до 13 300,00 лева;

- Проект "Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост" БФП№BG05M9OP001-1.059-0002 до 19 920,00 лева ;

- Проект "Предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла"- Споразумение №172/13.03.2019г., по ОП "РЧР" до 7 900,00 лева.

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи мерки и действия за изпълнение на решението.


По дванадесета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във Министерството на труда и социалната политика, чрез фонд „Социална закрила", отпуска финансови средства (в рамките на 90% от общата стойност) за реализиране на проекти за изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социални услуги. Допустимата максимална стойност за финансиране на проекти за строителство, ремонт, оборудване и обзавеждане е до 36 000 лв. с ДДС от ФСЗ (90 %) и собствен принос 4 000,00 лв. (10%) или общ бюджет от до 40 000 лв. с ДДС.

На територията на Община Балчик се предоставя социалните услуги - Обществена трапезария и Топъл обяд чрез Домашен социален патронаж гр. Балчик.

Община Балчик има възможност да кандидатства пред Министерството на труда и социалната политика за отпускане на средства от фонд „Социална закрила" за модернизация на съществуващата материална база на Домашен социален патронаж с цел подобряване качеството на предоставяните социални услуги на територията на общината. По проекта ще бъде закупено оборудване, което ще подпомогне работата на Домашен социален патронаж и ще увеличи производителността.

На основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОБА, и във връзка с гореизложеното предлагам на вашето внимание следното:

Проекто-решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, и във връзка с кандидатстване за финансиране от фонд „Социална закрила" за реализиране на проект за модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социалните услуги - Обществена трапезария и Топъл обяд от Домашен социален патронаж, Общински съвет Балчик:

1. Дава съгласие община Балчик да кандидатства с проект за модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социалните услуги - Обществена трапезария и Топъл обяд от Домашен социален патронаж град Балчик на обща стойност 39 753,60 лева с ДДС.

2. Декларира, че ще осигури собствени финансови средства в размер на 10% от общата стойност на проекта, равняваща се на 3 975,90 лв. с ДДС.

3. Упълномощава кмета на община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на настоящото решение.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ подкрепя предложението за кандидатстване пред Министерството на труда и социалната политика, чрез фонд „Социална закрила"  по проект „Придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги".


Гласуване проекта на кмета на общината.

1. Атанас Жечев Георгиев                                  „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                             „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                      „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                  „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 21; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

РЕШЕНИЕ № 78: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, и във връзка с кандидатстване за финансиране от фонд „Социална закрила" за реализиране на проект за модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социалните услуги - Обществена трапезария и Топъл обяд от Домашен социален патронаж, Общински съвет Балчик:

1. Дава съгласие община Балчик да кандидатства с проект за модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социалните услуги - Обществена трапезария и Топъл обяд от Домашен социален патронаж град Балчик на обща стойност 39 753,60 лева с ДДС.

2. Декларира, че ще осигури собствени финансови средства в размер на 10% от общата стойност на проекта, равняваща се на 3 975,90 лв. с ДДС.

3. Упълномощава кмета на община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на настоящото решение.


По тринадесета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, представям за одобрение писмен отчет за извършените разходи за командировки в страната и получени средства от Кмета на община Балчик и 11редседателя на ОБС за периода от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г.

№ по ред

Отчетен месец

Извършени разходи за командировки в страната н получени средства ог кмета на Община Балчик

Извършени разходи за

командировки в чужбина н получени средства от кмета на Община Балчик

1

м. 01.2020 г.

0,00 лв.

0.00лв.

2

м. 02.2020 г.

361,28 лв.

1 533,61 лв.

3

м. 03.2020г.

0,00 лв.

0,00 лв.

Общо: 361,28лв.

Общо : 1 533,61 лв.


№ по ред

Отчетен месец

Извършени разходи за командировки в страната л

получени средства от председателя на Общински съвет

Извършени разходи за

командировки в чужбина н получени средства от председателя на Общински съвет

1

м. 01.2020г.

0,00 лв.

0,00 лв.

2

м. 02.2020г.

0,00 лв.

0.00 лв.

3

м. 03.2020г.

0,00 лв.

0.00 лв.

Общо : 0,00лв.

Общо : 0.00лв.


Искам да уточня, че това са закупени билети, за едно пътуване, което трябваше да се осъществи през месец март, чакаме да ни бъдат възстановени средствата. Командировката не е осъществена, поради извънредното положение.

Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации  чужбина, заповедите за командировки или специализации в чужбина на кметовете на общини се издават от председателя на общинския съвет. Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Балчик,

РЕШИ:

1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на Община Балчик за периода от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г., в размер на 361,28 лв., отчетени като разход по Функция "Общо държавни служби", Д/ст 122, подпараграф 10-51;

2. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета на Община Балчик за периода от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г., в размер на - 1 533,61 лв., отчетени като разход по Функция "Общо държавни служби", Д/ст 122, подпараграф 10-52.

Искам да обясня, че това са закупени билети, които трябваше да пътувам, но в ситуацията, която се получи


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: КБФЕЕ одобрява извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик за периода от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г.


Гласуване проекта на кмета на общината.

1. Атанас Жечев Георгиев                                  „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                             „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                      „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                  „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 21; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

РЕШЕНИЕ № 79: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Балчик,

РЕШИ:

1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на Община Балчик за периода от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г., в размер на 361,28 лв., отчетени като разход по Функция "Общо държавни служби", Д/ст 122, подпараграф 10-51;

2. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета на Община Балчик за периода от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г., в размер на - 1 533,61 лв., отчетени като разход по Функция "Общо държавни служби", Д/ст 122, подпараграф 10-52.


По четиринадесета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с промяна на обстоятелствата на пътуващи от местоживеене до месторабота, предлагам следния проект за

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 39 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

1. Общински съвет Балчик променя списъка на длъжностните лица по Приложение 11-Б, на служители в Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота за 2020 г., в населени места в рамките на общината, които имат право на транспортни разходи, както следва:

Заличава от списъка с пътуващи:

- Силвия Атанасова, месторабота кметство Сенокос, секретар;

- Марияна Григорова Петрова, месторабота кметство Сенокос, счетоводител;

- Мария Христова, месторабота кметство Краново, деловодител;

- Силвия Кирилова Куцарова, месторабота кметство Кранево, счетоводител.

Добавя в списъка с пътуващи:

- Мария Стойнова Дойчева, месторабота Община Балчик, счетоводител, посока на пътуване - с. Оброчище.

2. 0бщински съвет Балчик променя списъка на длъжностните лица по приложение 11-Б, на служителите в Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота и обратно през 2020г., приходящи от други общини: Добавя в списъка с пътуващи:

- Емил Томов Томов, гл. юрисконсулт, посока на пътуване - гр. Каварна.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ дава съгласие за промяна на списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разходи.


Гласуване проекта на кмета на общината.

1. Атанас Жечев Георгиев                                  „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                             „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                      „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                  „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 21; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

РЕШЕНИЕ № 80: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 39 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

1. Общински съвет Балчик променя списъка на длъжностните лица по Приложение 11-Б, на служители в Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота за 2020 г., в населени места в рамките на общината, които имат право на транспортни разходи, както следва:

Заличава от списъка с пътуващи:

- Силвия Атанасова, месторабота кметство Сенокос, секретар;

- Марияна Григорова Петрова, месторабота кметство Сенокос, счетоводител;

- Мария Христова, месторабота кметство Краново, деловодител;

- Силвия Кирилова Куцарова, месторабота кметство Кранево, счетоводител.

Добавя в списъка с пътуващи:

- Мария Стойнова Дойчева, месторабота Община Балчик, счетоводител, посока на пътуване - с. Оброчище.

2. 0бщински съвет Балчик променя списъка на длъжностните лица по приложение 11-Б, на служителите в Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота и обратно през 2020г., приходящи от други общини: Добавя в списъка с пътуващи:

- Емил Томов Томов, гл. юрисконсулт, посока на пътуване - гр. Каварна.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

 

По петнадесета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, на основание чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал. 2 на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм.

По този ред в законово определения срок в общинска администрация - Балчик са постъпили осем броя заявления за предоставяне на свободни пасища и мери на територията на община Балчик.

Въз основа на експертни оценки по землища, извършена от лицензиран оценител на земеделски земи, притежаващ сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 810100239/25.07.2011г. е определена стойността на пазарния наем на пасищата и мерите от ОПФ на Община Балчик за стопанската 2020/2021г.

В тази връзка, моля да бъде прието следното:

Проекто-решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и, ал.3 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, във връзка със Заявления с вх. №№: 94-00-453/02.03.2020год.; 94-00-454/02.03.2020год.; 94-00-462/04.03.2020год.; 94-00-463/04.03.2020год.; 94-00-469/05.03.2020год.; 94-00-475/05.03.2020год. ; 94-00-528/09.03.2020год. и 94-00-533/10.03.2020 год., Общински съвет - Балчик реши:

І. Дава съгласие да се предоставят за индивидуално ползване пасищата и мерите от ОПФ в землищата на: гр. Балчик, село Безводица, село Бобовец, село Гурково, село Дъбрава, село Змеево, село Ляхово, село Оброчище, село Сенокос, село Стражица, село Тригорци, село Царичино, село Църква, село Храброво и село Кремена от стопанската 2020/2021 год. под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм с пазарни оценки за наемната цена от лицензиран оценител. Минималният срок на договорите е пет стопански години.

Лицата, подали заявления в законово определения срок, декларират, че: нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2.


II. Одобрява експертните оценки за пазарните стойности на долуописаните пасища и мери от ОПФ на Община Балчик.

1. За индивидуално ползване /чл.37и от ЗСПЗЗ/ пасищата и мерите от общинския поземлен фонд за стопанската 2020/2021 са както следва:

ЕКАТТЕ

номер по КВС

номер по КК

населено място

начин на трайно ползване

категория

площ в дка

пазарна оценка в лева на дка

наемна цена на имота

02508

19

02508.506.219

Балчик

Пасище,мера

6

18,03

7,28

131,26

02508

29

02508.508.229

Балчик

Пасище,мера

3

55,22

7,98

440,66

02508

38

02508.508.238

Балчик

Пасище,мера

3

15,56

7,7

119,81

02508

99

02508.521.199

Балчик

Пасище,мера

4

433,37

7,98

3458,29

02508

288

02508.10.288

Балчик

Пасище,мера

9

17,94

7

125,58

03174

41

03174.22.32

Безводица

Пасище,мера

3

121,35

8,12

985,36

03174

98

03174.22.30

Безводица

Пасище,мера

3

50,95

7,98

406,58

04515

21

04515.11.25

Бобовец

Пасище,мера

3

119,84

7,98

956,32

04515

28

04515.14.71

Бобовец

Пасище,мера

3

44,04

7,84

345,27

18160

13001

18160.13.1

Гурково

Пасище,мера

6

326,04

7,98

2601,80

18160

21014

18160.21.14

Гурково

Пасище,мера

3

20,93

7,98

167,02

18160

23002

18160.23.2

Гурково

Пасище,мера

3

29,25

7,98

233,42

18160

23005

18186.23.30

Гурково

Пасище,мера

9

112,52

7,49

842,77

18160

25002

18160.25.2

Гурково

Пасище,мера

9

162,83

7,7

1253,79

18160

41006

18160.41.6

Гурково

Пасище,мера

3

90,63

7,84

710,54

18160

41009

18160.41.9

Гурково

Пасище,мера

3

38,23

7,7

294,37

18160

46002

18160.46.2

Гурково

Пасище,мера

6

93,81

7,7

722,34

18160

53016

18160.53.16

Гурково

Пасище,мера

9

269,94

7,63

2059,64

18160

56002

18160.56.2

Гурково

Пасище,мера

4

12,63

7,7

97,25

18160

66112

18160.66.112

Гурково

Пасище,мера

2

127,38

8,05

1025,41

18160

67007

18160.67.7

Гурково

Пасище,мера

2

19,72

7,77

153,22

24387

62

24387.17.78

Дъбрава

Пасище,мера

3

130,44

8,12

1059,17

24387

31001

24387.31.1

Дъбрава

Пасище,мера

3

39,80

7,98

317,60

31245

670

31245.121.28

Змеево

Пасище,мера

3

18,19

7,84

142,61

31245

671

31245.121.27

Змеево

Пасище,мера

5

36,93

7,7

284,36

31245

672

31245.120.43

Змеево

Пасище,мера

5

48,21

7,63

367,84

31245

125008

31245.125.8

Змеево

Пасище,мера

3

49,56

7,98

395,49

44882

32

44882.21.97

Ляхово

Пасище,мера

6

109,76

7,84

860,52

53120

32

53120.104.41

Оброчище

Пасище,мера

9

15,30

7,28

111,38

53120

34

53120.104.39

Оброчище

Пасище,мера

10

63,46

7,56

479,76

53120

149

53120.19.129

Оброчище

Пасище,мера

7

101,82

7,7

784,01

53120

163

53120.19.130

Оброчище

Пасище,мера

7

21,77

7,56

164,58

53120

177

53120.20.345

Оброчище

Пасище,мера

7

35,85

7,56

271,03

53120

24014

53120.24.14

Оброчище

Пасище,мера

5

14,13

7,56

106,82

53120

29058

53120.29.58

Оброчище

Пасище,мера

5

119,04

7,84

933,27

66250

62

66250.28.73

Сенокос

Пасище,мера

3

16,20

7,84

127,01

66250

85

66250.22.65

Сенокос

Пасище,мера

3

51,45

8,12

417,77

69643

50

69643.12.50

Стражица

Пасище,мера

2

108,70

8,12

882,64

73095

1

73095.20.50

Тригорци

Пасище,мера

6

44,76

7,7

344,65

73095

3

73095.20.49

Тригорци

Пасище,мера

4

19,30

7,84

151,31

73095

252

73095.20.51

Тригорци

Пасище,мера

4

37,84

7,84

296,67

73095

263

73095.22.161

Тригорци

Пасище,мера

4

43,14

7,91

341,24

73095

22001

73095.22.1

Тригорци

Пасище,мера

4

59,35

8,12

481,92

73095

23011

73095.23.11

Тригорци

Пасище,мера

4

185,80

8,26

1534,71

73095

23012

73095.23.12

Тригорци

Пасище,мера

4

67,02

8,12

544,20

73095

23013

73095.23.13

Тригорци

Пасище,мера

4

46,25

7,98

369,08

48982

61

48982.318.15

Царичино

Пасище,мера

4

60,75

8,05

489,04

48982

62

48982.318.19

Царичино

Пасище,мера

4

123,10

8,05

990,96

48982

63

48982.318.17

Царичино

Пасище,мера

3

48,26

7,91

381,74

78639

38

78639.15.163

Църква

Пасище,мера

7

22,19

7,56

167,76

78639

59

78639.23.59

Църква

Пасище,мера

7

26,97

7,56

203,89

78639

10005

78639.10.5

Църква

Пасище,мера

5

63,89

7,84

500,90

77390

240012

част от 77390.24.12

Храброво

Пасище,мера

3

258,00

8,26

2131,08

39623

12004

39623.12.4

Кремена

Пасище,мера

3

27,24

7,98

217,38

39623

13002

част от 39623.13.2

Кремена

Пасище,мера

4

179,00

8,26

1478,54

39623

30004

39623.30.4

Кремена

Пасище,мера

3

47,51

7,98

379,13


ІІI. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ дава съгласие за предоставяне на пасища, мери от общинския поземлен фонд под наем по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ.


Гласуване проекта на кмета на общината.

1. Атанас Жечев Георгиев                                  „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                             „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                      „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                  „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 21; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

РЕШЕНИЕ № 81: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и, ал.3 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, във връзка със Заявления с вх. №№: 94-00-453/02.03.2020год.; 94-00-454/02.03.2020год.; 94-00-462/04.03.2020год.; 94-00-463/04.03.2020год.; 94-00-469/05.03.2020год.; 94-00-475/05.03.2020год. ; 94-00-528/09.03.2020год. и 94-00-533/10.03.2020 год., Общински съвет - Балчик реши:

І. Дава съгласие да се предоставят за индивидуално ползване пасищата и мерите от ОПФ в землищата на: гр. Балчик, село Безводица, село Бобовец, село Гурково, село Дъбрава, село Змеево, село Ляхово, село Оброчище, село Сенокос, село Стражица, село Тригорци, село Царичино, село Църква, село Храброво и село Кремена от стопанската 2020/2021 год. под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм с пазарни оценки за наемната цена от лицензиран оценител. Минималният срок на договорите е пет стопански години.

Лицата, подали заявления в законово определения срок, декларират, че: нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2.


II. Одобрява експертните оценки за пазарните стойности на долуописаните пасища и мери от ОПФ на Община Балчик.

1. За индивидуално ползване /чл.37и от ЗСПЗЗ/ пасищата и мерите от общинския поземлен фонд за стопанската 2020/2021 са както следва:

ЕКАТТЕ

номер по КВС

номер по КК

населено място

начин на трайно ползване

категория

площ в дка

пазарна оценка в лева на дка

наемна цена на имота

02508

19

02508.506.219

Балчик

Пасище,мера

6

18,03

7,28

131,26

02508

29

02508.508.229

Балчик

Пасище,мера

3

55,22

7,98

440,66

02508

38

02508.508.238

Балчик

Пасище,мера

3

15,56

7,7

119,81

02508

99

02508.521.199

Балчик

Пасище,мера

4

433,37

7,98

3458,29

02508

288

02508.10.288

Балчик

Пасище,мера

9

17,94

7

125,58

03174

41

03174.22.32

Безводица

Пасище,мера

3

121,35

8,12

985,36

03174

98

03174.22.30

Безводица

Пасище,мера

3

50,95

7,98

406,58

04515

21

04515.11.25

Бобовец

Пасище,мера

3

119,84

7,98

956,32

04515

28

04515.14.71

Бобовец

Пасище,мера

3

44,04

7,84

345,27

18160

13001

18160.13.1

Гурково

Пасище,мера

6

326,04

7,98

2601,80

18160

21014

18160.21.14

Гурково

Пасище,мера

3

20,93

7,98

167,02

18160

23002

18160.23.2

Гурково

Пасище,мера

3

29,25

7,98

233,42

18160

23005

18186.23.30

Гурково

Пасище,мера

9

112,52

7,49

842,77

18160

25002

18160.25.2

Гурково

Пасище,мера

9

162,83

7,7

1253,79

18160

41006

18160.41.6

Гурково

Пасище,мера

3

90,63

7,84

710,54

18160

41009

18160.41.9

Гурково

Пасище,мера

3

38,23

7,7

294,37

18160

46002

18160.46.2

Гурково

Пасище,мера

6

93,81

7,7

722,34

18160

53016

18160.53.16

Гурково

Пасище,мера

9

269,94

7,63

2059,64

18160

56002

18160.56.2

Гурково

Пасище,мера

4

12,63

7,7

97,25

18160

66112

18160.66.112

Гурково

Пасище,мера

2

127,38

8,05

1025,41

18160

67007

18160.67.7

Гурково

Пасище,мера

2

19,72

7,77

153,22

24387

62

24387.17.78

Дъбрава

Пасище,мера

3

130,44

8,12

1059,17

24387

31001

24387.31.1

Дъбрава

Пасище,мера

3

39,80

7,98

317,60

31245

670

31245.121.28

Змеево

Пасище,мера

3

18,19

7,84

142,61

31245

671

31245.121.27

Змеево

Пасище,мера

5

36,93

7,7

284,36

31245

672

31245.120.43

Змеево

Пасище,мера

5

48,21

7,63

367,84

31245

125008

31245.125.8

Змеево

Пасище,мера

3

49,56

7,98

395,49

44882

32

44882.21.97

Ляхово

Пасище,мера

6

109,76

7,84

860,52

53120

32

53120.104.41

Оброчище

Пасище,мера

9

15,30

7,28

111,38

53120

34

53120.104.39

Оброчище

Пасище,мера

10

63,46

7,56

479,76

53120

149

53120.19.129

Оброчище

Пасище,мера

7

101,82

7,7

784,01

53120

163

53120.19.130

Оброчище

Пасище,мера

7

21,77

7,56

164,58

53120

177

53120.20.345

Оброчище

Пасище,мера

7

35,85

7,56

271,03

53120

24014

53120.24.14

Оброчище

Пасище,мера

5

14,13

7,56

106,82

53120

29058

53120.29.58

Оброчище

Пасище,мера

5

119,04

7,84

933,27

66250

62

66250.28.73

Сенокос

Пасище,мера

3

16,20

7,84

127,01

66250

85

66250.22.65

Сенокос

Пасище,мера

3

51,45

8,12

417,77

69643

50

69643.12.50

Стражица

Пасище,мера

2

108,70

8,12

882,64

73095

1

73095.20.50

Тригорци

Пасище,мера

6

44,76

7,7

344,65

73095

3

73095.20.49

Тригорци

Пасище,мера

4

19,30

7,84

151,31

73095

252

73095.20.51

Тригорци

Пасище,мера

4

37,84

7,84

296,67

73095

263

73095.22.161

Тригорци

Пасище,мера

4

43,14

7,91

341,24

73095

22001

73095.22.1

Тригорци

Пасище,мера

4

59,35

8,12

481,92

73095

23011

73095.23.11

Тригорци

Пасище,мера

4

185,80

8,26

1534,71

73095

23012

73095.23.12

Тригорци

Пасище,мера

4

67,02

8,12

544,20

73095

23013

73095.23.13

Тригорци

Пасище,мера

4

46,25

7,98

369,08

48982

61

48982.318.15

Царичино

Пасище,мера

4

60,75

8,05

489,04

48982

62

48982.318.19

Царичино

Пасище,мера

4

123,10

8,05

990,96

48982

63

48982.318.17

Царичино

Пасище,мера

3

48,26

7,91

381,74

78639

38

78639.15.163

Църква

Пасище,мера

7

22,19

7,56

167,76

78639

59

78639.23.59

Църква

Пасище,мера

7

26,97

7,56

203,89

78639

10005

78639.10.5

Църква

Пасище,мера

5

63,89

7,84

500,90

77390

240012

част от 77390.24.12

Храброво

Пасище,мера

3

258,00

8,26

2131,08

39623

12004

39623.12.4

Кремена

Пасище,мера

3

27,24

7,98

217,38

39623

13002

част от 39623.13.2

Кремена

Пасище,мера

4

179,00

8,26

1478,54

39623

30004

39623.30.4

Кремена

Пасище,мера

3

47,51

7,98

379,13


ІІI. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.


По шестнадесета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Договори за наем на 30 броя павилиони всеки с площ 4.5 кв.м , находящи се в град Балчик, алея " Двореца", сключени с Община Балчик и фирми наематели изтичат през 2020 година.

Предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1. Дава съгласието си за отдаване под наем на част от имот публична - общинска  собственост 30 броя павилиони, всеки с площ 4.5 кв.м , находящи се в град Балчик, алея "Двореца", за извършване на търговска дейност /съгласно схема на Община Балчик/,  за срок от 3 години, чрез провеждане на публично оповестен присъствен конкурс.

 2. Утвърждава начални годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен присъствен конкурс в размер на  2 196 лева / две хиляди сто деветдесет и шест лева/ без ДДС, на всеки един от павилионите;

Цената е изчислена съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик;

3. Кандидатите за участие в конкурса следва да:

3.1. всеки кандидат има право да участва по избор до три обекта, като ще бъде класиран само за един от заявените. В случаите, в които участва за повече от един обект, следва да подреди, приоритетно изброените от него обекти;

3.2. спазва предмета на дейност съгласно схема на Община Балчик;

4. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

 5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ дава съгласие за отдаване под наем на общински имот - публична общинска собственост, представляващ част от поземлен имот № 02508.7.359, чрез присъствен конкурс на 30 бр. павилиони, находящи се в гр. Балчик, алея „Двореца" и предлага по т. 1 - срок на договора - 5 години.


Г-н Атанас Атанасов - общински съветник: Правя предложение по т. 2 - наемната цена да бъде 1100 лв. без ДДС, за всеки един наемател.


Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Аз бях против увеличаване на срока на комисията, защо е много неизвестно, какво ще се случи, живеем в една изключително динамична среда. Не е известно ще има ли сезон 2020, не е известно дали ще има сезон 2021, по правилно е да предложим на тези хора по-малки цени и за една година.


Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Ще подкрепя всяка една мярка, която е разумна. Моето предложение е първата година 2020 наемът да е 1100 лева, следващите две години да остане съгласно Наредбата.


Г-н Атанас Жечев - общински съветник: Не мога да разбера, как се е получила тази сума от 2194 лв. Защо трябва да удължаваме срока от три на пет години, а защо не са 10 години. Съгласен съм да подкрепя г-н Атанасов но само за една година.


Г-жа Сияна Фудулова - общински съветник: Комисията бюджетната взе решение на 7 май да заседава и да се разгледа икономически решения за малкия и средния бизнес в общината.


Г-н Ивелин Ройдев - общински съветник:  Няма как за всяка година да има различни цени.


Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Правя друго предложение, първата година да платят 50% от наемната цена.


Г-н Владимир Лафазански: Аз предлагам за 60 месеца и на цени по Наредбата.


Г-н Николай Ангелов - кмет на общината: Първо - срокът няма никакво значение, ние сме предложили три години, защото предното решение на ОбС беше за три години, нямам нищо против 5 и 10 години. Във всички договори има клаузи, всяка от страни може в едномесечно предизвестие да прекрати договора. Ние ще предложим нова наредба, като се опитаме нашите цени да бъдат съпоставими с други черноморски общини. Ние само ще опрощаваме, заради пандемията всички общини ще пострадат, но нашата община най-много. Откъде ще ни дойдат приходите, как ще плащаме заплати. Нямаме средства да платим заплати за месец май.


Г-н Атанас Жечев - общински съветник: Трябва да се направи спешно преосмисляне на бюджета. Искам да попитам, как се развива професионалния футбол в Балчик, плащат ли се заплати.


Г-н Николай Ангелов - кмет на общината: От 1 май няма да има футбол, ще разпуснем отбора. Те са си получили заплатите до февруари. Няма да финансирам в това състояние.


Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Оттеглям си предложението, за да улесня процедурата по гласуването.


Гласуване предложението на ПКБФЕЕ - по т. 1 - срок на договора - 5 години.

1. Атанас Жечев Георгиев                                  „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              отсъства

4. Велко Георгиев Михайлов                             „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                             „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                      „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                  „Въздържал се"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; Против" - 0; „Въздържали се" - 1,


Гласуване предложението на г-н Атанасов - по т. 2 - наемната цена да бъде 1100 лв. без ДДС, за всеки един наемател.

1. Атанас Жечев Георгиев                                  „Въздържал се"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              отсъства

4. Велко Георгиев Михайлов                             „Въздържал се"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Въздържал се"

7. Галин Петров Началников                             „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „Въздържал се"

10. Димитър Веселинов Николов                      „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Въздържал се"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Въздържал се"

17. Николай Филипов Колев                             „Въздържал се"

18. Симеон Димитров Господинов                  „Въздържал се"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Въздържал се"

21.  Христо Петров  Христов                             „Въздържал се"

Гласували със „За" - 10; Против" - 0; „Въздържали се" - 10,

Не се приема.

 

Прегласуване предложението на г-н Атанасов - по т. 2 - начална годишна наемна цена да бъде 1100 лв. без ДДС, за всеки един наемател.

1. Атанас Жечев Георгиев                                  не гласува

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              не гласува

4. Велко Георгиев Михайлов                             „Въздържал се"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Въздържал се"

7. Галин Петров Началников                             „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „Въздържал се"

10. Димитър Веселинов Николов                      „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Въздържал се"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Въздържал се"

17. Николай Филипов Колев                             „Въздържал се"

18. Симеон Димитров Господинов                  „Въздържал се"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Въздържал се"

21.  Христо Петров  Христов                             „Въздържал се"

Гласували със „За" - 10; Против" - 0; „Въздържали се" - 9, 2 не гласуват

Не се приема.


Гласуване проекта на кмета на общината с направеното изменение по т. 1

1. Атанас Жечев Георгиев                                  „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Въздържал се"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              не гласува

4. Велко Георгиев Михайлов                             „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                             „Въздържал се"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                      „Въздържал се"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Въздържал се"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „Въздържал се"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Въздържал се"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                  „Въздържал се"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 13; Против" - 0; „Въздържали се" - 7, 1 не гласува

Приема се.

РЕШЕНИЕ № 82: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1. Дава съгласието си за отдаване под наем на част от имот публична - общинска  собственост 30 броя павилиони, всеки с площ 4.5 кв.м , находящи се в град Балчик, алея "Двореца", за извършване на търговска дейност /съгласно схема на Община Балчик/,  за срок от 5 години, чрез провеждане на публично оповестен присъствен конкурс.

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 19; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1,


2. Утвърждава начални годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен присъствен конкурс в размер на  2 196 лева / две хиляди сто деветдесет и шест лева/ без ДДС, на всеки един от павилионите;

Цената е изчислена съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик;

3. Кандидатите за участие в конкурса следва да:

3.1. всеки кандидат има право да участва по избор до три обекта, като ще бъде класиран само за един от заявените. В случаите, в които участва за повече от един обект, следва да подреди, приоритетно изброените от него обекти;

3.2. спазва предмета на дейност съгласно схема на Община Балчик;

4. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС даде 15 минути почивка.

След почивката в 10.20 ч. кворумът в залата е 21 общински съветници.


По седемнадесета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в Община Балчик постъпи Заявление с вх. № 63-00-104/ 06.03.2020 г от „Здравец 59" ЕООД, гр. Балчик, ул.Приморска 8 Б, относно отдаване под наем на част от имот общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.87.204, квартал 316, УПИ 1, по кадастрална карта на гр.Балчик, за поставяне на един брой рекламно информационен елемент с площ 12 кв.м

Предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и  чл. 14, ал. 7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1. Дава съгласието си отдаване под наем части от имоти, публична общинска собственост, представляващ  ПИ № 02508.87.204, квартал 316, УПИ 1, по кадастрална карта на град Балчик, за поставяне на  1 /един/ брой рекламно информационен елемент, за срок от 3 години.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 12 кв.м.,  в размер на             585,00 лв. /петстотин осемдесет и пет лева/, без ДДС, при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ дава съгласие за отдаване под наем чрез неприсъствен конкурс на част от имот публична общинска собственост, представляващ поземлен имот № 02508.87.204, квартал 316, УПИ 1, по кадастралната карта на гр. Балчик, за поставяне на 1 брой рекламно-информационен елемент.


Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология дава съгласието си за отдаване под наем чрез неприсъствен конкурс на част от имот публична общинска собственост, представляващ поземлен имот № 02508.87.204, квартал 316, УПИ 1, по кадастралната карта на гр. Балчик, за поставяне на 1 брой рекламно-информационен елемент.


Г-н Ивелин Ройдев - общински съветник: Какво означава  1 брой РИЕ с площ 12 кв.м., по просто, какво отдаваме, основа или елемент.


Г-н Николай Ангелов - кмет на общината: Отдаваме рекламна площ, билборда е поставен, наш.


Гласуване проекта на кмета на общината.

1. Атанас Жечев Георгиев                                  „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                             „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                      „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                  „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 21; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

РЕШЕНИЕ № 83: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и  чл. 14, ал. 7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1. Дава съгласието си отдаване под наем части от имоти, публична общинска собственост, представляващ  ПИ № 02508.87.204, квартал 316, УПИ 1, по кадастрална карта на град Балчик, за поставяне на  1 /един/ брой рекламно информационен елемент, за срок от 3 години.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 12 кв.м.,  в размер на             585,00 лв. /петстотин осемдесет и пет лева/, без ДДС, при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


По осемнадесета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в Община Балчик постъпи Заявление с вх. №26-00-266/11.03.2020 г. от "Медиахелп" ООД, относно  подновяване на договор за наем № 678/03.06.2015 г.

Предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :

      На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

 1. Дава съгласието си за отдаване под наем на част от имот - публична общинска  собственост, поземлен имот:

т.1.1. представляващ част от ПИ № 53120.505.1 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент, с площ 2 кв. м.

т.1.2.част от ПИ № 02508.7.32 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент, с площ 2 кв.м.

т.1.3. част от ПИ № 02508.526.214 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент, с площ 2 кв.м.

т.1.4. част от ПИ№ 02508.69.112 по кад.карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент, с площ 2 кв.м.

т.1.5. част от ПИ№ 02508.7.358 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент, с площ 2 кв.м.

за срок от 3 год. /три години/ чрез провеждане на неприсъствен конкурс.

    2. Утвърждава начална годишна наемна цена изчислена съгласно Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик, Раздел VІІ, чл.22,ал.1

по т.1.1- 97.50 лв. /деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

по т.1.2 -  97.50 лв. /деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

по т. 1.3 - 97.50 лв. /деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

по т.1.4 - 97.50 лв. /деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

по т.1.5 - 97.50 лв. /деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

3.След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

      4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ дава съгласие за отдаване под наем чрез неприсъствен конкурс на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен за поставяне на 5 брой рекламно-информационни елементи.


Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: Комисията гласува проекта със „За" - 1 глас, „Против" - 0 гласа и „Въздържали се" - 3 гласа не подкрепя предложението за отдаване под наем чрез неприсъствен конкурс на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен за поставяне на 5 брой рекламно-информационни елементи. Не се прие проекта, стана въпрос в предната точка. Сега вече ни е ясно за какво става въпрос.


Гласуване проекта на кмета на общината.

1. Атанас Жечев Георгиев                                  „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             отсъства

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                             „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                      „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Въздържал се"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                  „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; Против" - 0; „Въздържали се" - 0

РЕШЕНИЕ № 84: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1. Дава съгласието си за отдаване под наем на част от имот - публична общинска  собственост, поземлен имот:

т.1.1. представляващ част от ПИ № 53120.505.1 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент, с площ 2 кв. м.

т.1.2.част от ПИ № 02508.7.32 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент, с площ 2 кв.м.

т.1.3. част от ПИ № 02508.526.214 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент, с площ 2 кв.м.

т.1.4. част от ПИ№ 02508.69.112 по кад.карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент, с площ 2 кв.м.

т.1.5. част от ПИ№ 02508.7.358 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент, с площ 2 кв.м.

за срок от 3 год. /три години/ чрез провеждане на неприсъствен конкурс.

 2. Утвърждава начална годишна наемна цена изчислена съгласно Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик, Раздел VІІ, чл.22,ал.1

по т.1.1- 97.50 лв. /деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

по т.1.2 -  97.50 лв. /деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

по т. 1.3 - 97.50 лв. /деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

по т.1.4 - 97.50 лв. /деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

по т.1.5 - 97.50 лв. /деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

3. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

      4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

 

По деветнадесета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в община Балчик постъпи заявление с вх. № 63-00-109 от 09.03.2020 г. от Александър Пейчев Пейчев, управител на АИППМПДМ - д-р Александър Пейчев ЕООД, във връзка с наемане на стоматологичен кабинет, манипулационна и коридор с обща площ 25 кв. м, нахождащ се Здравна служба с. Оброчище.

Предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОбА, предлагам на Вашето внимание следното

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ:

      На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.      Дава съгласието си:

1.1. Помещение - публична общинска собственост,  находящ се в с. Оброчище, ул. "Черно море" № 13, представляващ част от ПИ № 53120.502.409, актуван с АОС № 434/2015 г., да бъде отдаден под наем, съгласно предназначението си - стоматологичен кабинет, с площ 25 кв.м, за срок от 5 г. /пет години/, чрез провеждане на неприсъствен конкурс.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена  от 969,00 лв. /деветстотин шестдесет и девет лева / без ДДС.

Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени  на територията на Община Балчик Зона 3, т.3.

3. До участие в конкурса се допускат кандидати които:

3.1. да притежават диплома за завършено висше медицинско образование;

4. След сключване на договора за наем спечелилият участник следва:

4.1. да използва горепосочения имот, като стоматологичен кабинет и манипулационни и да не променя предназначението на наетите помещения.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ дава съгласие за отдаване под наем на част от общински имот - публична общинска собственост, помещение с площ 25 м², находящ се в с. Оброчище, за стоматологичен кабинет.


Гласуване проекта на кмета на общината.

1. Атанас Жечев Георгиев                                  „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             отсъства

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                             „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                      „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                  „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 20; Против" - 0; „Въздържали се" - 0

РЕШЕНИЕ № 85: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си:

1.1. Помещение - публична общинска собственост,  находящ се в с. Оброчище, ул. "Черно море" № 13, представляващ част от ПИ № 53120.502.409, актуван с АОС № 434/2015 г., да бъде отдаден под наем, съгласно предназначението си - стоматологичен кабинет, с площ 25 кв.м, за срок от 5 г. /пет години/, чрез провеждане на неприсъствен конкурс.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена  от 969,00 лв. /деветстотин шестдесет и девет лева / без ДДС.

Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени  на територията на Община Балчик Зона 3, т.3.

3. До участие в конкурса се допускат кандидати които:

3.1. да притежават диплома за завършено висше медицинско образование;

4. След сключване на договора за наем спечелилият участник следва:

4.1. да използва горепосочения имот, като стоматологичен кабинет и манипулационни и да не променя предназначението на наетите помещения.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


По двадесета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка изтичане срока на Договори за наем № 511/2015 година и № 443/2015 година върху общински имот, между Община Балчик от една страна, като наемодател и  ЕООД" АИПИПМП Д-р Оля Петкова" и ЕТ" Д-р Маргарита Калинова - ИПСМПЕ" от друга, като наемател,

предлагам на Вашето внимание следното:

Предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :

      На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1. Дава съгласието си:

 1.1. Помещение - публична общинска собственост,  лекарски кабинет № 203, с площ 19 кв.м , находящ се в град Балчик, ул. "д-р Златко Петков" № 1 в "МЦ І Балчик" ЕООД, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година;

1.2. Помещение - публична общинска собственост,  лекарски кабинет № 107, с площ  17.50 кв.м , с включен санитарен възел и 1/8 от кабинети № 103 с площ 2.32 кв.м /целия с площ 18.55 кв.м/ и № 102 с площ 2.32 кв.м/ целия с площ 18.55 кв.м/ всичко с площ  22.14 кв.м , находящи се в град Балчик, ул. "д-р Златко Петков" №1 в "МЦ І Балчик" ЕООД , актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година;

да бъде отдаден под наем, съгласно предназначението си, за срок от 5 г. /пет години/, чрез провеждане на неприсъствен конкурс.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена:

            - по т. 1.1 в размер на 736,44 лв. /седемстотин тридесет и шест лева и четиридесет и четири стотинки /,без ДДС;

            - по т. 1.2. в размер на 858,14 лв. /осемстотин петдесет и осем лева и четиринадесет стотинки/ без ДДС;

Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик Зона 2 ,т.3.

3. До участие в конкурса се допускат кандидати които :

3.1.спазват предмета на дейност - осъществяване  на извънболнична, индивидуална,    първична медицинска помощ;

3.2. да представят диплома за завършено висше медицинско образование;

4. След сключване на договора за наем спечелилият участник следва:

      4.1. да използват горепосочения имот, като медицински кабинет и манипулационни и да не променя предназначението на наетите помещения.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ дава съгласие за отдаване под наем на част от общински имот - публична общинска собственост, лекарски кабинети № 107 и № 203 и част от манипулационни, находящ се в „МЦ І" ЕООД град Балчик.


Гласуване проекта на кмета на общината.

1. Атанас Жечев Георгиев                                  „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             отсъства

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                             „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                      „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                  „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 20; Против" - 0; „Въздържали се" - 0

РЕШЕНИЕ № 86: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1. Дава съгласието си:

 1.1. Помещение - публична общинска собственост,  лекарски кабинет № 203, с площ 19 кв.м , находящ се в град Балчик, ул. "д-р Златко Петков" № 1 в "МЦ І Балчик" ЕООД, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година;

1.2. Помещение - публична общинска собственост,  лекарски кабинет № 107, с площ  17.50 кв.м , с включен санитарен възел и 1/8 от кабинети № 103 с площ 2.32 кв.м /целия с площ 18.55 кв.м/ и № 102 с площ 2.32 кв.м/ целия с площ 18.55 кв.м/ всичко с площ  22.14 кв.м , находящи се в град Балчик, ул. "д-р Златко Петков" №1 в "МЦ І Балчик" ЕООД , актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година;

да бъде отдаден под наем, съгласно предназначението си, за срок от 5 г. /пет години/, чрез провеждане на неприсъствен конкурс.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена:

            - по т. 1.1 в размер на 736,44 лв. /седемстотин тридесет и шест лева и четиридесет и четири стотинки /,без ДДС;

            - по т. 1.2. в размер на 858,14 лв. /осемстотин петдесет и осем лева и четиринадесет стотинки/ без ДДС;

Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик Зона 2 ,т.3.

3. До участие в конкурса се допускат кандидати които :

3.1.спазват предмета на дейност - осъществяване  на извънболнична, индивидуална,    първична медицинска помощ;

3.2. да представят диплома за завършено висше медицинско образование;

4. След сключване на договора за наем спечелилият участник следва:

      4.1. да използват горепосочения имот, като медицински кабинет и манипулационни и да не променя предназначението на наетите помещения.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


По двадесет и първа точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, съгласно чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците, кметът на общината информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за изпълнението на програмата през предходната календарна година.

Във връзка с гореизложеното, предлагам ОбС - Балчик да приеме следното

Решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, общински съвет Балчик:

1. Приема отчет по изпълнение на Програмата за управление на отпадъците за 2019 г. в община Балчик;

2. Решението да бъде изпратено на кмета на община Балчик и Областния управител в 7-дневен срок от приемането му.

3. Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от
съобщаването му пред Административен Съд - Добрич, по реда на АПК.


Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология приема Отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъци за 2019 година.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема Отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъци за 2019 година.


Гласуване проекта на кмета на общината.

Гласували със „За" - 19; Против" - 0; „Въздържали се" - 0

РЕШЕНИЕ № 87: На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, общински съвет Балчик:

1. Приема отчет по изпълнение на Програмата за управление на отпадъците за 2019 г. в община Балчик;

2. Решението да бъде изпратено на кмета на община Балчик и Областния управител в 7-дневен срок от приемането му.

3. Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от
съобщаването му пред Административен Съд - Добрич, по реда на АПК.


Г-н  Николай Колев - председател на ОбС - Балчик: Моля г-н Атанас Жечев да води заседанието, тъй като съм вносител на следващите две точки.


Г-н Атанас Жечев - водещ заседанието: Давам думата на г-н Колев


По двадесет и втора точка от дневния ред:

Г-н  Николай Колев - председател на ОбС - Балчик: Уважаеми господин кмет, уважаеми общински съветници, с регистрирана на 13.04.2020 г. в деловодството на Общински съвет - Балчик Покана,  съветът на директорите на "ТИХИЯ КЪТ" АД е свикал редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, сред които и община Балчик, на 08.05.2020 година в 11.00 часа, което ще се проведе в град Балчик, община Балчик, област Добрич, алея „Въскресия Деветакова" № 26.

Съдържащият се дневен ред в поканата предвижда общото събрание да премине при следния дневен ред и да се приемат следните предложени от Съвета на директорите решения:

1.     Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2019 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на
дружеството за 2019 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2019 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;

2.     Приемане на решение за отнасяне на финансовия резултат на дружеството за 2019 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА
Загубата на дружеството за 2019 г., в размер на 67 191.69 лева да бъде отнесена в
непокрита загуба;

3.     Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2019 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.;

4.     Приемане на решение за определяне възнаграждението и гаранцията на членовете на съвета на директорите;

Проект за решение - Общото събрание на акционерите ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение и гаранция за управление за членовете на СД, така както е обявено в материалите към събранието.

Видно от последните предложението, обосновано в частност и с извънредното положение в което се намираме, е за месечно възнаграждение за членовете на съвета на директорите на дружеството, в размер на 100 /сто/ лева.

5.     Избор на регистриран одитор за 2020 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2020 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието.

Конкретното предложение, съгласно материалите „Дружество за одит и консултации" ООД, с управител Стефка Илиева - одитор, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 37 към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България с диплом № 225 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

С изключение на решенето по т. 5 от определеният в поканата дневен ред, по всяка от точки 1 до 4, разпоредбата на чл.19 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност въвежда изискване, представителите на общината в общото събрание на търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер, да получат изрично решение на Общински съвет - Балчик, определящо съдържанието на изявленията, действията или становищата, в случаите на горепосочените въпроси.

Съгласно Чл. 20, т. 1 от горепосоченият нормативен акт Представителите на общината в търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер, предлагат за одобрение от Общинския съвет варианти за решения по въпросите от предварително обявения Дневен ред на съответния орган за управление. Поради липса на постъпили конкретни варианти на решения от представителя на Община Балчик, предлагам Общински съвет гр. Балчик, да приеме следното

                                                                                                            Проект!

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 19 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, Общински съвет-Балчик

1. Определя Владимир Бориславов Лафазански за представител на Община Балчик в редовното заседание на общо събрание на „ТИХИЯ КЪТ" АД, което ще се проведе на 08.05.2020 година в 11.00 часа, което ще се проведе в град Балчик, община Балчик, област Добрич, алея „Въскресия Деветакова" № 26, а при липса на кворум по реда на чл.227 от Търговския закон на 26.05.2019 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за приемане на годишния доклал на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

- По т. 2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за приемане загубата на дружеството за 2019 г., в размер на 67 191.69 лева да бъде отнесена в непокрита загуба;

- По т. 3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.;.

- По т. 4 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за определяне на месечно възнаграждение и гаранция за управление за членовете на СД, така както е обявено в материалите към събранието

- По т. 5 от дневния ред: да гласува по собствена преценка по предложеният проект на решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2020 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието.


Г-н Илиян Станоев - общински съветник: За първи път срещам да избираме представител и той да гласува по собствена преценка. Предлагам всяка точка да се гласува поотделно. Предлагам за представител в ОС на акционерите - г-н Димитър Николов, а не г-н Лафазански.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема предложението на председателя на ОбС и предложения представител - Владимир Лафазански.


Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Това дружество е регенерирало загуби, нищо че имаме 25%.


Гласуване предложението на г-н Станоев за гласуване на точките поотделно.

Гласували със „За" - 10; Против" - 2; „Въздържали се" - 7

Приема се.


Гласуване предложението на г-н Станоев за представител в ОС на акционерите - г-н Димитър Николов, а не г-н Лафазански.

Гласували със „За" - 6; Против" - 0; „Въздържали се" - 12, 1 не гласува

Не се приема се.


Гласуване проекта на г-н Колев по т. 22.1. от проекта.

1. Атанас Жечев Георгиев                                  „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 отсъства

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             отсъства

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               не гласува

7. Галин Петров Началников                             „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                      „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                отсъства

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                  „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; Против" - 0; „Въздържали се" - 0, 1 не гласува


Гласуване проекта на г-н Колев по т. 22, т. 2., т. 1 от проекта.

1. Атанас Жечев Георгиев                                  „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             отсъства

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               не гласува

7. Галин Петров Началников                             „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                      „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                отсъства

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                  „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; Против" - 0; „Въздържали се" - 0, 1 не гласува


Гласуване проекта на г-н Колев по т. 22, т. 2., т. 2 от проекта.

1. Атанас Жечев Георгиев                                  „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             отсъства

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               не гласува

7. Галин Петров Началников                             „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                      „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                отсъства

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                  „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; Против" - 0; „Въздържали се" - 0, 1 не гласува

 

Гласуване проекта на г-н Колев по т. 22, т. 2., т. 3 от проекта.

1. Атанас Жечев Георгиев                                  „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             отсъства

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               не гласува

7. Галин Петров Началников                             „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                      „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                отсъства

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                  „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; Против" - 0; „Въздържали се" - 0, 1 не гласува

 

Гласуване проекта на г-н Колев по т. 22, т. 2., т. 4 от проекта.

1. Атанас Жечев Георгиев                                  „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             отсъства

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               не гласува

7. Галин Петров Началников                             „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                      „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                отсъства

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                  „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; Против" - 0; „Въздържали се" - 1, 1 не гласува


Гласуване проекта на г-н Колев по т. 22, т. 2., т. 5 от проекта.

1. Атанас Жечев Георгиев                                  „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             отсъства

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Въздържал се"

6. Владимир Бориславов Лафазански               не гласува

7. Галин Петров Началников                             „Въздържал се"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                      „Въздържал се"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                отсъства

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Против"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Въздържал се"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                  „Въздържал се"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 12; Против" - 1; „Въздържали се" - 5, 1 не гласува

 РЕШЕНИЕ № 88: На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 19 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, Общински съвет-Балчик

1. Определя Владимир Бориславов Лафазански за представител на Община Балчик в редовното заседание на общо събрание на „ТИХИЯ КЪТ" АД, което ще се проведе на 08.05.2020 година в 11.00 часа, което ще се проведе в град Балчик, община Балчик, област Добрич, алея „Въскресия Деветакова" № 26, а при липса на кворум по реда на чл.227 от Търговския закон на 26.05.2019 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за приемане на годишния доклал на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

- По т. 2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за приемане загубата на дружеството за 2019 г., в размер на 67 191.69 лева да бъде отнесена в непокрита загуба;

- По т. 3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.;.

- По т. 4 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за определяне на месечно възнаграждение и гаранция за управление за членовете на СД, така както е обявено в материалите към събранието

- По т. 5 от дневния ред: да гласува по собствена преценка по предложеният проект на решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2020 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието.

 

По двадесет и трета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Колев - председател на ОбС - Балчик: Уважаеми господин кмет, уважаеми общински съветници, с регистрирана на 1.04.2020 г. в деловодството на Общински съвет - Балчик, Покана  до акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД за свикване на Общо събрание на акционерите, Съветът на директорите на „МБАЛ-Добрич" АД гр. Добрич, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон,  е свикал редовно Общо събрание на акционерите на 08.05.2020 год. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов" 24. Съдържащият се дневен ред в приложената към настоящата докладна записка покана предвижда общото събрание да премине при дневен ред от 14 /четиринадесет/ точки.

С изключение на решението по т. 7, 13 и 14 от определеният в поканата дневен ред, по всяка от останалите точки, разпоредбата на чл.19 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, въвежда изискване, представителите на общината в общото събрание на търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер, да получат изрично решение на Общински съвет - Балчик, определящо съдържанието на изявленията, действията или становищата, в случаите на горепосочените въпроси.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет гр. Балчик, да приеме следното

                                                                                                Проект!

РЕШЕНИЕ

1. Определя д-р Маргарита Калинова Вичева за представител на Община Балчик в редовното общо събрание на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, което ще се проведе на 08.05.2020 година в 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов" 24, а при липса на кворум по реда на чл.227 от Търговския закон на 26.05.2020 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение Общото Събрание на Акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

- По т. 2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2019 год., заверен от регистриран одитор.;

- По т. 3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение  - Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2019 год.

- По т. 4 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение -  Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2019 год., заверен от регистриран одитор.

- По т. 5 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2019 год.

- По т. 6 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 год.

- По т. 7 от дневния ред: да гласува по собствена преценка по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2020 год.

- По т. 8 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите.

- По т. 9 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

- По т. 10 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие е Наредба № 9 от 2000 год. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.

- По т. 11 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

- По т. 12 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

- По т. 13 от дневния ред да гласува по собствена преценка по предложеният проект на решение Общото събрание на акционерите определя комисия по чл. 11, ал. 1 и лица по чл. 4, ал. 5 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси в следния състав:

     Председател: 1. Елена Йорданова Целяшка; Редовни членове: 2. Даниела
Димчева Михайлова; 3. Андрей Райчев Андреев; Резервен член: Петя Евгениева
Йорданова.

-       По т. 14 от дневния ред да гласува по собствена преценка по предложеният проект на решение Общото събрание на акционерите утвърждава образец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка е чл.36, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема предложението на председателя на ОбС и предложеният представител - д-р Маргарита Калинова.


Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Питам защо трябва представителя да гласува в т. 7, 13 и 14 по собствена преценка, има ясно предложение на съвета на директорите, защо трябва да нарушаваме една традиция, никога до сега не сме предоставяли възможността да гласуват по собствена преценка. Предложението ми е да подложите на гласуване предложението ми по. 7, т. 13 и т. 14 представителя да гласува със „За".


Гласуване предложението на г-н Станоев по т. 7 представителя да гласува със „За".

Гласували със „За" - 17; Против" - 0; „Въздържали се" - 0, 1 не гласува


Гласуване предложението на г-н Станоев по т. 13 представителя да гласува със „За".

Гласували със „За" - 17; Против" - 0; „Въздържали се" - 0, 1 не гласува


Гласуване предложението на г-н Станоев по т. 14 представителя да гласува със „За".

Гласували със „За" - 17; Против" - 0; „Въздържали се" - 0, 1 не гласува


Гласуване проекта на г-н Колев.

1. Атанас Жечев Георгиев                                  „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 отсъства

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             отсъства

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                             „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                      „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                отсъства

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       не гласува

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                  „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; Против" - 0; „Въздържали се" - 0, 1 не гласува

РЕШЕНИЕ № 89: На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 19 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, Общински съвет-Балчик

1. Определя д-р Маргарита Калинова Вичева за представител на Община Балчик в редовното общо събрание на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, което ще се проведе на 08.05.2020 година в 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов" 24, а при липса на кворум по реда на чл.227 от Търговския закон на 26.05.2020 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение Общото Събрание на Акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

- По т. 2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2019 год., заверен от регистриран одитор.;

- По т. 3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение  - Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2019 год.

- По т. 4 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение -  Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2019 год., заверен от регистриран одитор.

- По т. 5 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2019 год.

- По т. 6 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 год.

- По т. 7 от дневния ред: да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2020 год.

- По т. 8 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите.

- По т. 9 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

- По т. 10 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие е Наредба № 9 от 2000 год. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.

- По т. 11 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

- По т. 12 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

- По т. 13 от дневния ред да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение Общото събрание на акционерите определя комисия по чл. 11, ал. 1 и лица по чл. 4, ал. 5 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси в следния състав:

     Председател: 1. Елена Йорданова Целяшка; Редовни членове: 2. Даниела
Димчева Михайлова; 3. Андрей Райчев Андреев; Резервен член: Петя Евгениева
Йорданова.

-       По т. 14 от дневния ред да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение Общото събрание на акционерите утвърждава образец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка е чл.36, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.


По двадесет и четвърта точка от дневния ред:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, уважаеми общински съветници, във връзка с внесен в общински съвет Годишен финансов отчет, Годишна данъчна декларация и Доклад на независим одитор за 2019 г.; 2018 г. и 2017 г. на „МБАЛ-Балчик" ЕООД, постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове разгледа трите отчета, прие ги и предлага следното

Проекто-решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет Балчик приема:

1. Финансов отчет на „МБАЛ-Балчик" ЕООД за 2019 г.; 2018 г. и  2017 г.;

2. Годишен доклад за дейността на „МБАЛ-Балчик" ЕООД за 2019 г.; 2018 г. и 2017 г.;

3. Годишна данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане на „МБАЛ-Балчик" ЕООД за 2019 г.; 2018 г. и 2017 г.


Г-н Илиян Станоев - общински съветник: По предварителен разговор с Вас, аз изявих желание да поканите г-н Салбашян на сесията, защото искам да подчертая, че отчетите за 2018 и 2017 г. лично аз не съм ги гласувал по една проста причина, нямаше кой да ми отговори на въпросите. В момента съм поставен пред същата ситуация. Г-н Салбашян се е появил на бюджетната комисия, но бюджетната комисия не е ОбС, тук може да има въпроси. Няма как да си изменя решението, това което съм гласували преди година и две, че ако не ми отговори на въпросите, няма да гласувам отчет. В тази връзка Ви моля да разделите точки, за всяка година поотделно. Когато д-р Салбашян поемаше болницата обеща да намали разходите с 200 000 лева.


Г-н Атанас Жечев - общински съветник: Освен, че г-н Салбашян не намали разходите с 200 000 лева, а ги увеличи с 300 000 лева. Защо трябва да гласуваме отчетите за 2017 и 2018 г., нищо не се е променило, смятам за нормално да се гласуват поотделно.


Гласуване проекта на г-н Илиян Станоев - Отчетите да се гласуват поотделно за всяка година 2019, 2018 и 2017 г.

Гласували със „За" - 6; Против" - 2; „Въздържали се" - 8, 1 не гласува


Гласуване проекта на ПКБФЕЕ.

Гласували със „За" - 12; Против" - 0; „Въздържали се" - 4, не гласува

РЕШЕНИЕ № 90: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет Балчик приема:

1. Финансов отчет на „МБАЛ-Балчик" ЕООД за 2019 г.; 2018 г. и  2017 г.;

2. Годишен доклад за дейността на „МБАЛ-Балчик" ЕООД за 2019 г.; 2018 г. и 2017 г.;

3. Годишна данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане на „МБАЛ-Балчик" ЕООД за 2019 г.; 2018 г. и 2017 г.


По двадесет и пета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, предложената  промяна в наредбата е инициирана от обявеното на 13.03.2020г.  извънредно положение на територията на Република България, което междувременно  е удължено до 13.05.2020 г., във връзка с пандемията от COVID-19. Със свои заповеди Министърът на здравеопазването наложи противоепидемични мерки, които ограничават възможността на гражданите да посещават масови мероприятия, обществени сгради и т.н., като освен това се наложи преустановяване или реорганизация в работата на множество предприятия и институции.

            С оглед промените, направени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, в сила от 13 март 2020 г., обн. ДВ. бр.28 от 24 март 2020г.,  и по- конкретно удължаването на сроковете (до 30 юни), в които може да се ползва отстъпка при предплащане на данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства считам, че е целесъобразно да се удължи и срокът  за ползване на отстъпка при плащане на местната такса битови отпадъци до 30 юни.

       При спазване на изискванията на глава втора от Закона за нормативните актове  предложеният проект, заедно с мотивите по чл. 28, ал. 2 са обявени по реда на чл. 26, ал. 3 от същия закон на 31.03.2020г. на Интернет- страницата на Община Балчик за запознаване на обществеността.

       В определения съкратен срок по чл. 26, ал. 4, изр. второ от Закона за нормативните актове, предложения и становища от проведената обществена консултация не са постъпвали в деловодството на общинската администрация.

       В приложение към настоящото представям документ с изх. №08-00-47/31.03.2020г., в които са посочени мотивите за изменение на подзаконовия нормативен акт, както и самия проект.

       Предвид гореизложеното, на основание чл.87 от ПОДОбСНКВОбА, предлагам на Вашето внимание следното

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

       На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 11, ал. 3 и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове, документ с изх. № 08-00-47/31.03.2020 г., Общински съвет - Балчик реши:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик,  приета с Решение № 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г. от Общински- съвет- гр. Балчик по представен проект.

2. Приетият нормативен административен акт да се разгласи чрез местния печат и да се публикува на Интернет- страницата на Община Балчик.


ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА OБЩИНА БАЛЧИК

I.  В „Преходни и заключителни разпоредби" се прави следното изменение и допълнение:

1.   Създава се нов § 6. със следното съдържание:

" § 6. През 2020 г. отстъпката при заплащане на такса битови отпадъци, определена с решение на Общинския съвет - по реда на чл. 20, ал. 2 на настоящата Наредба, се прави на предплатилите физически и юридически лица - собственици или ползватели/концесионери/ на недвижими имоти в срок до 30 юни."


Г-н Симеон Господинов - общински съветник: По отношение на такса смет. При положение, че хотелите не регенерират никакви отпадъци, не е ли редно общината да помисли за изчисляване на такса смет, защото не се регенерират но от друга страна общината все пак извършва някакви разходи за общо сметосъбиране и поддържане. Трябва да се търси някакъв компромис. Дали може с преразглеждане на бюджета да се направи някаква корекция.


Г-н Николай Ангелов - кмет на общината: Законодателят е дал права за актуализация на бюджета. Относно такса битови отпадъци още от 2015 г. има промяна в закона за управление на отпадъци, където ние нямаме право да събираме такса битови отпадъци, съгласно данъчна оценка, трябва да бъде по друг начин, но законът влиза в сила след изготвянето на наредба от Министерството на околната среда и водите, всяка година отлагат тази наредба и все още няма такава.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема предложената Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета с Решение 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г. 


Гласуване проекта на кмета.

1. Атанас Жечев Георгиев                                  „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 отсъства

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             отсъства

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                             „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                      „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                отсъства

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                  „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; Против" - 0; „Въздържали се" - 0

РЕШЕНИЕ № 91: На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 11, ал. 3 и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове, документ с изх. № 08-00-47/31.03.2020 г., Общински съвет - Балчик реши:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик,  приета с Решение № 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г. от Общински съвет - Балчик:

I.  В „Преходни и заключителни разпоредби" се прави следното изменение и допълнение:

1.   Създава се нов § 6. със следното съдържание:

" § 6. През 2020 г. отстъпката при заплащане на такса битови отпадъци, определена с решение на Общинския съвет - по реда на чл. 20, ал. 2 на настоящата Наредба, се прави на предплатилите физически и юридически лица - собственици или ползватели/концесионери/ на недвижими имоти в срок до 30 юни."

2. Приетият нормативен административен акт да се разгласи чрез местния печат и да се публикува на Интернет страницата на Община Балчик.

 

       По двадесет и шеста точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпила е молба с входящ № 26-00-251/06.03.2020г., на председателя на дружеството на военно инвалидите и военнопострадалите с молба да бъдат отпуснати средства на членовете на дружеството по повод техния празник.

Във връзка с изложеното предлагам следният проект за


РЕШЕНИЕ

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и молба с вх. № 26-00-251/06.03.2020 г. на председателя на дружеството на военноинвалидите и военнопострадалите, Общински съвет Балчик отпуска еднократна финансова помощ от 1700 лева, на 17                                      /седемнадесет /души  по 100 лева, по повод техния празник.

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи мерки и действия за изпълнение на решението.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ:" - 0 гласа и прие следното

РЕШЕНИЕ: ПКБФЕЕ приема предложението за отпускане на помощи за военноинвалиди и военнопострадали, в размер на 1700 лева.


Гласуване проекта на кмета.

1. Атанас Жечев Георгиев                                  „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 отсъства

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             отсъства

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                             „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                      „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                отсъства

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       отсъства

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                  „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; Против" - 0; „Въздържали се" - 0

РЕШЕНИЕ № 92: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и молба с вх. № 26-00-251/06.03.2020 г. на председателя на дружеството на военноинвалидите и военнопострадалите, Общински съвет Балчик отпуска еднократна финансова помощ от 1700 лева, на 17 /седемнадесет /души  по 100 лева, по повод техния празник.

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи мерки и действия за изпълнение на решението.

 

По двадесет и седма точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, В чл.42, ал.1 от Закона за общинската собственост общинските жилища са обособени в няколко групи, съгласно своето предназначение. Предназначението на жилищата се определя от общинския съвет по предложение на кмета на общината и съгласно потребностите на общината. По своето предназначение общинските жилища са:

-   за настаняване под наем на граждани с установена жилищна нужда;

- за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди;

-   ведомствени;

-   резервни.   

Към настоящия момент Община Балчик използва наличния жилищен фонд за  настаняване под наем на граждани с установена жилищна нужда, както и за резервни жилища. В изпълнение на разпоредбите на закона, предлагам на Вашето внимание следното

Проекто-решение:

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал. 1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление на Община Балчик, Общински съвет - Балчик:

1.1. Определя за настаняване под наем на граждани с установена жилищна нужда следните жилища - частна общинска собственост, в които са настанени жители на Община Балчик, отговарящи на условията за настаняване в общински жилища, съгласно чл.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление на Община Балчик:

 

№ по ред

Вид на сградата

Адрес

АОС №

1

Апартамент 81.50 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.2 ап.5

3966/2011 г.

2

Апартамент 43.08 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.2 ап.6

3967/2011 г.

3

Апартамент 43.15 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.2 ап.7

3968/2011 г.

4

Апартамент 81.56 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.2 ап.8

3969/2011 г.

5

Апартамент 81.58 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.3 ап.9

3970/2011 г.

6

Апартамент 43.05 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.3 ап.10

3971/2011 г.

7

Апартамент 43.05 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.3 ап.11

3972/2011 г.

8

Апартамент 81.50 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.3 ап.12

3973/2011 г.

9

Апартамент 81.50 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.4 ап.13

3974/2011 г.

10

Апартамент 43.10 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.4 ап.14

3975/2011 г.

11

Апартамент 43.10 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.4 ап.15

3976/2011 г.

12

Апартамент 80.93 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.5 ап.17

3980/2011 г.

13

Апартамент 42.73 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.5 ап.18

3981/2011 г.

13

Апартамент 42.87 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.5 ап.19

3982/2011 г.

14

Апартамент 81.03 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.5 ап.20

3983/2011 г.

15

Апартамент 108.52 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.А ет1 ап.4

203/1999 г.

16

Апартамент 52.52 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.Б ет1 ап.2

189/1999 г.

17

Апартамент 75.44 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.Б ет.1 ап.3

190/1999 г.

18

Апартамент 75.94

Гр. Балчик, ЖК „Балик" бл.40 вх.Б ет.2 ап.7

193/1999 г.

19

Апартамент 52.87 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.Б ет.4 ап.14

198/1999 г.

20

Апартамент 88.11 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.Б ет.5 ап.17

200/1999 г.

21

Апартамент 52.51 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.Б ет.5 ап.18

201/1999 г.

22

Апартамент 127.48 м2

/две жилища/

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.А ет.6 ап.17

117/1998 г.

23

Апартамент 106.18 м2

/две жилища/

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.А ет.6 ап.20

120/1998 г.

24

Апартамент 105.76

Гр. Балчик ЖК „Балик" бл.22 вх.Б ет.3 ап.7

127/1998 г.

25

Апартамент 105.76 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б ет.4 ап.8

128/1998 г.

27

Апартамент 77.84 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б ет.5 ап.13

133/1998 г.

28

Апартамент 128.38 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б ет.6 ап.17

137/1998 г.

29

Апартамент  64.76 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.5 вх.А ет.1 ап.1

347/2000 г.

30

Апартамент 64.72 м2

Гр. Балчик  ЖК "Балик" бл.5 вх.Б ет.2  ап.6

49/1997 г.

31

Апартамент 44.78 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.А ет.3 ап.8

379/2000 г.

32

Апартамент 67.38 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.А ет.7 ап.21

381/2000 г.

33

Апартамент 66.97 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.А ет.8 ап.24

382/2000 г.

34

Апартамент  67.08 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.Б ет.1 ап.3

3277/2008 г.

35

Апартамент 66.10 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.Б ет.2 ап.4

3278/2008 г.

36

Апартамент 67.45 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.Б ет.8 ап.24

384/2000 г.

38

Апартамент 71.49 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.14 вх.А ет.1 ап.2

50/1997 г.

39

Апартамент 108.30 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.16 вх.А ет.5 ап.12

605/2001 г.

40

Апартамент 64.54 м2

Гр. Балчик ул. "Черно море" №33 вх.Г ет.3 ап.5

559/2001 г.

41

Апартамент 74.67 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.34 вх.Б ет.5 ап.15

2406/2006 г.

42

Апартамент 37,65 м2  

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.4 вх.Б ет.1 ап.4

4425/2015 г.

43

Втори етаж от жилищна сграда 98.20 м2 /две жилища/

Гр. Балчик, ул. „Черно море" №29

12/1997 г.

44

Едноетажна жилищна сграда  103 м2 /две жилища/

Гр. Балчик, ул. „Черно море" №83

2353/2006 г.

45

Едноетажна жилищна сграда 83 м2 /две жилища/

Гр. Балчик, ул. „Черно море" №83а

2454/2006 г.


46

Едноетажна жилищна сграда 44 м2 /две жилища/

едноетажна жилищна сграда 46 м2 /две жилища/

Гр. Балчик, ул. Черно море" №2

562/2001 г.47

Едноетажна жилищна сграда 127 м2  /четири жилища/

Гр. Балчик, ул. „Черно море" №2а и 2б

561/2001 г.


48

Едноетажна жилищна сграда 40 м2

Гр. Балчик, ул. „Васил Априлов" №18

4422/2015 г.

49

Едноетажна жилищна сграда  52 м2

Гр. Балчик, ул. „Гривица" №11

4205/2012 г.


50

Едноетажна жилищна сграда 130 м2 /четири жилища/

Гр. Балчик, ул. „Патриарх Евтимий" №26

4424/2015 г.


51

Едноетажна жилищна сграда 47 м2 /две жилища/

Гр. Балчик, ул. „Бяло море" №2а

38/1997 г.

52

Едноетажна жилищна сграда 181 м2  /три жилища/

Гр. Балчик, ул. „Черни връх" №20

4426/2015 г.

53

Едноетажна жилищна сграда 80,50 м2

Едноетажна жилищна сграда 22 м2


Гр. Балчик, ул. „Теменуга" №2


2444/2006 г.


54

Едноетажна жилищна сграда 170 м2  /три жилища/

Едноетажна жилищна сграда 92 м2 /две жилища/

Гр. Балчик, ул. „Гоце Делчев" №5


4429/2015 г.55

Едноетажна жилищна сграда 80 м2 /две жилища/

Гр. Балчик, ул. „Гоце Делчев" №5

4430/2015 г.

56

Едноетажна жилищна сграда 82 м2

Гр. Балчик, ул. „Христо Ботев" № 20

3821/2010 г.

57

Едноетажна жилищна сграда 81 м2

Гр. Балчик, ул. „Христо Ботев" № 20

3821/2010 г.

58

Едноетажна жилищна сграда 66 м2

Гр. Балчик, ул. „Христо Ботев" № 20

3821/2010 г.

59

Едноетажна жилищна сграда 200 м2 /четири жилища/

Гр. Балчик, ул. „Дунав" №14

16/1997 г.

60

Апартамент 117,80 м2

с. Сенокос /Здравен дом/ ет.1 ап.1

369/2000 г.

61

Апартамент 117.80 м2

с. Сенокос /Здравен дом/ ет.2 ап.2

370/2000 г. 

62

Апартамент 117.80 м2

с. Сенокос /Здравен дом/ ет.3 ап.3

371/2000 г.

63

Двуетажна жилищна сграда ЗП 61 м2

с. Соколово, ул. „Комсомолска"

20/1997 г.

64

Двуетажна жилищна сграда ЗП 72 м2

с. Соколово, ул. „Комсомолска"

19/1997 г.

65

Едноетажна жилищна сграда 50 м2

с. Соколово, ул. „Осъм"

555/2001 г.

66

Едноетажна жилищна сграда 126 м2

с. Соколово, ул. „Осъм"

556/2001 г.

67

Едноетажна жилищна сграда с площ от 59 м2

с. Бобовец, ул. „Първа" №12

4753/2018 г.

68

Едноетажна жилищна сграда с площ от 53 м2

с. Безводица

3833/2010 г.

69

Жилище в здравна служба с. Оброчище

с. Оброчище, ул. „Черно море" №13

434/2015 г.


                    1.2. Определя за резервни следните жилища - частна общинска собственост, в които са настанени лица, чиито жилища са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии, или са застрашени от самосрутване:


1.

Апартамент 37.09 м2

Гр. Балчик, жк „Балик" бл.39, вх. В, ет.1, ап.3

3964/2011 г. 

2.

Апартамент 81.59 м2

Гр. Балчик, жк „Балик" бл.39,

Вх. В, ет.4, ап.16

3979/2011 г.

3.

Апартамент 129.88 м2 /обособени две жилища/

Гр. Балчик, жк „Балик" бл.22, вх.Б, ет.5, ап.14

134/1998 г.Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема предложението за определяне предназначението на общинските жилища.


Гласуване проекта на кмета.

1. Атанас Жечев Георгиев                                  „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 отсъства

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             отсъства

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                             „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                      „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                отсъства

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       отсъства

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                  „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; Против" - 0; „Въздържали се" - 0

РЕШЕНИЕ № 93: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал. 1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление на Община Балчик, Общински съвет - Балчик:

1.1. Определя за настаняване под наем на граждани с установена жилищна нужда следните жилища - частна общинска собственост, в които са настанени жители на Община Балчик, отговарящи на условията за настаняване в общински жилища, съгласно чл.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление на Община Балчик:

 

№ по ред

Вид на сградата

Адрес

АОС №

1

Апартамент 81.50 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.2 ап.5

3966/2011 г.

2

Апартамент 43.08 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.2 ап.6

3967/2011 г.

3

Апартамент 43.15 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.2 ап.7

3968/2011 г.

4

Апартамент 81.56 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.2 ап.8

3969/2011 г.

5

Апартамент 81.58 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.3 ап.9

3970/2011 г.

6

Апартамент 43.05 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.3 ап.10

3971/2011 г.

7

Апартамент 43.05 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.3 ап.11

3972/2011 г.

8

Апартамент 81.50 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.3 ап.12

3973/2011 г.

9

Апартамент 81.50 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.4 ап.13

3974/2011 г.

10

Апартамент 43.10 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.4 ап.14

3975/2011 г.

11

Апартамент 43.10 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.4 ап.15

3976/2011 г.

12

Апартамент 80.93 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.5 ап.17

3980/2011 г.

13

Апартамент 42.73 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.5 ап.18

3981/2011 г.

13

Апартамент 42.87 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.5 ап.19

3982/2011 г.

14

Апартамент 81.03 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.5 ап.20

3983/2011 г.

15

Апартамент 108.52 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.А ет1 ап.4

203/1999 г.

16

Апартамент 52.52 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.Б ет1 ап.2

189/1999 г.

17

Апартамент 75.44 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.Б ет.1 ап.3

190/1999 г.

18

Апартамент 75.94

Гр. Балчик, ЖК „Балик" бл.40 вх.Б ет.2 ап.7

193/1999 г.

19

Апартамент 52.87 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.Б ет.4 ап.14

198/1999 г.

20

Апартамент 88.11 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.Б ет.5 ап.17

200/1999 г.

21

Апартамент 52.51 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.Б ет.5 ап.18

201/1999 г.

22

Апартамент 127.48 м2

/две жилища/

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.А ет.6 ап.17

117/1998 г.

23

Апартамент 106.18 м2

/две жилища/

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.А ет.6 ап.20

120/1998 г.

24

Апартамент 105.76

Гр. Балчик ЖК „Балик" бл.22 вх.Б ет.3 ап.7

127/1998 г.

25

Апартамент 105.76 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б ет.4 ап.8

128/1998 г.

27

Апартамент 77.84 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б ет.5 ап.13

133/1998 г.

28

Апартамент 128.38 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б ет.6 ап.17

137/1998 г.

29

Апартамент  64.76 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.5 вх.А ет.1 ап.1

347/2000 г.

30

Апартамент 64.72 м2

Гр. Балчик  ЖК "Балик" бл.5 вх.Б ет.2  ап.6

49/1997 г.

31

Апартамент 44.78 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.А ет.3 ап.8

379/2000 г.

32

Апартамент 67.38 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.А ет.7 ап.21

381/2000 г.

33

Апартамент 66.97 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.А ет.8 ап.24

382/2000 г.

34

Апартамент  67.08 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.Б ет.1 ап.3

3277/2008 г.

35

Апартамент 66.10 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.Б ет.2 ап.4

3278/2008 г.

36

Апартамент 67.45 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.Б ет.8 ап.24

384/2000 г.

38

Апартамент 71.49 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.14 вх.А ет.1 ап.2

50/1997 г.

39

Апартамент 108.30 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.16 вх.А ет.5 ап.12

605/2001 г.

40

Апартамент 64.54 м2

Гр. Балчик ул. "Черно море" №33 вх.Г ет.3 ап.5

559/2001 г.

41

Апартамент 74.67 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.34 вх.Б ет.5 ап.15

2406/2006 г.

42

Апартамент 37,65 м2  

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.4 вх.Б ет.1 ап.4

4425/2015 г.

43

Втори етаж от жилищна сграда 98.20 м2 /две жилища/

Гр. Балчик, ул. „Черно море" №29

12/1997 г.

44

Едноетажна жилищна сграда  103 м2 /две жилища/

Гр. Балчик, ул. „Черно море" №83

2353/2006 г.

45

Едноетажна жилищна сграда 83 м2 /две жилища/

Гр. Балчик, ул. „Черно море" №83а

2454/2006 г.


46

Едноетажна жилищна сграда 44 м2 /две жилища/

едноетажна жилищна сграда 46 м2 /две жилища/

Гр. Балчик, ул. Черно море" №2

562/2001 г.47

Едноетажна жилищна сграда 127 м2  /четири жилища/

Гр. Балчик, ул. „Черно море" №2а и 2б

561/2001 г.


48

Едноетажна жилищна сграда 40 м2

Гр. Балчик, ул. „Васил Априлов" №18

4422/2015 г.

49

Едноетажна жилищна сграда  52 м2

Гр. Балчик, ул. „Гривица" №11

4205/2012 г.


50

Едноетажна жилищна сграда 130 м2 /четири жилища/

Гр. Балчик, ул. „Патриарх Евтимий" №26

4424/2015 г.


51

Едноетажна жилищна сграда 47 м2 /две жилища/

Гр. Балчик, ул. „Бяло море" №2а

38/1997 г.

52

Едноетажна жилищна сграда 181 м2  /три жилища/

Гр. Балчик, ул. „Черни връх" №20

4426/2015 г.

53

Едноетажна жилищна сграда 80,50 м2

Едноетажна жилищна сграда 22 м2


Гр. Балчик, ул. „Теменуга" №2


2444/2006 г.


54

Едноетажна жилищна сграда 170 м2  /три жилища/

Едноетажна жилищна сграда 92 м2 /две жилища/

Гр. Балчик, ул. „Гоце Делчев" №5


4429/2015 г.55

Едноетажна жилищна сграда 80 м2 /две жилища/

Гр. Балчик, ул. „Гоце Делчев" №5

4430/2015 г.

56

Едноетажна жилищна сграда 82 м2

Гр. Балчик, ул. „Христо Ботев" № 20

3821/2010 г.

57

Едноетажна жилищна сграда 81 м2

Гр. Балчик, ул. „Христо Ботев" № 20

3821/2010 г.

58

Едноетажна жилищна сграда 66 м2

Гр. Балчик, ул. „Христо Ботев" № 20

3821/2010 г.

59

Едноетажна жилищна сграда 200 м2 /четири жилища/

Гр. Балчик, ул. „Дунав" №14

16/1997 г.

60

Апартамент 117,80 м2

с. Сенокос /Здравен дом/ ет.1 ап.1

369/2000 г.

61

Апартамент 117.80 м2

с. Сенокос /Здравен дом/ ет.2 ап.2

370/2000 г. 

62

Апартамент 117.80 м2

с. Сенокос /Здравен дом/ ет.3 ап.3

371/2000 г.

63

Двуетажна жилищна сграда ЗП 61 м2

с. Соколово, ул. „Комсомолска"

20/1997 г.

64

Двуетажна жилищна сграда ЗП 72 м2

с. Соколово, ул. „Комсомолска"

19/1997 г.

65

Едноетажна жилищна сграда 50 м2

с. Соколово, ул. „Осъм"

555/2001 г.

66

Едноетажна жилищна сграда 126 м2

с. Соколово, ул. „Осъм"

556/2001 г.

67

Едноетажна жилищна сграда с площ от 59 м2

с. Бобовец, ул. „Първа" №12

4753/2018 г.

68

Едноетажна жилищна сграда с площ от 53 м2

с. Безводица

3833/2010 г.

69

Жилище в здравна служба с. Оброчище

с. Оброчище, ул. „Черно море" №13

434/2015 г.


                    1.2. Определя за резервни следните жилища - частна общинска собственост, в които са настанени лица, чиито жилища са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии, или са застрашени от самосрутване:


1.

Апартамент 37.09 м2

Гр. Балчик, жк „Балик" бл.39, вх. В, ет.1, ап.3

3964/2011 г. 

2.

Апартамент 81.59 м2

Гр. Балчик, жк „Балик" бл.39,

Вх. В, ет.4, ап.16

3979/2011 г.

3.

Апартамент 129.88 м2 /обособени две жилища/

Гр. Балчик, жк „Балик" бл.22, вх.Б, ет.5, ап.14

134/1998 г.


По двадесет и осма точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление вх. № ОС-3011-1/04.02.2020 г. от Ирена Радева Георгиева за прекратяване на съсобственост по отношение на поземлен имот в село Оброчище. Ирена Радева Георгиева е собственик на  дворно място в с. Оброчище,  с площ от 800 м2, съгласно Нот. акт № 32, том ІІІ, дело 596 от 05.06.2003 г. на Служба по вписванията на РС-Балчик, представляващо част от ПИ № 53120.502.790 по кадастралната карта на с. Оброчище, целия с площ от 1034 м2. Във връзка със заявлението за прекратяване на съсобствеността чрез изкупуване частта на Общината в размер на 234 м2, предлагам да внесете за обсъждане пред ОбС-Балчик следното

                                           Проекто-решение:  

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-1/04.02.2020 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Ирена Радева Георгиева от гр. Варна по отношение на ПИ № 53120.502.790 по кадастралната карта на с. Оброчище, УПИ ХІІІ-79, кв. 21 по ПУП на с. Оброчище, целия с площ от 1034 м2, като Ирена Георгиева изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 234 м2 (двеста тридесет и четири квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4841/27.02.2020 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 4432.00 лв. (четири  хиляди четиристотин тридесет и два лева), без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 


Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология дава съгласие за прекратяване на съсобственост с Ирена Георгиева по отношение на ПИ № 53120.502.790


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ дава съгласие за прекратяване на съсобственост с Ирена Георгиева по отношение на ПИ № 53120.502.790


Гласуване проекта на кмета.

1. Атанас Жечев Георгиев                                  „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 отсъства

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             отсъства

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                             „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                      „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                отсъства

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       отсъства

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                  „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; Против" - 0; „Въздържали се" - 0

РЕШЕНИЕ № 94: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-1/04.02.2020 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Ирена Радева Георгиева от гр. Варна по отношение на ПИ № 53120.502.790 по кадастралната карта на с. Оброчище, УПИ ХІІІ-79, кв. 21 по ПУП на с. Оброчище, целия с площ от 1034 м2, като Ирена Георгиева

изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 234 м2 (двеста тридесет и четири квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4841/27.02.2020 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 4432.00 лв. (четири  хиляди четиристотин тридесет и два лева), без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

По двадесет и девета точка от дневния ред:

Г-н  Симеон Симеонов - председател на ПКЗССД: Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, уважаеми общински съветници, в последните години се наблюдава тенденция на отрицателен демографски прираст в нашата страна и неотменно първо място по ниска раждаемост на глава на населението по всички статистики в сравнение с други страни в Европа и света. Тревожен факт е снижаването на възрастовата граница сред жените, които не могат да родят свое дете по естествен биологичен път. Усилията на държавата не са достатъчни за справянето с безплодието, затова все повече общини в България основават общински фондове за подпомагане на инвитро оплождане. Високите цени на лекарствата, манипулациите и все още ниската ефективност на процедурите не позволяват на много двойки да имат свое бебе. Това налага търсенето на финансови средства за подпомагане на двойките с репродуктивни проблеми.

След проведени срещи и проучвания със семейства от общината, които имат репродуктивни проблеми се установи, че през изминалите години има семейства, които вече са сбъднали мечтата и да станат родители, но има данни и за семейства, които продължават да водят борба за сдобиване с дете.

Първостепенна грижа на всяка социалноотговорна община, е да обърне внимание на хората с репродуктивни проблеми и да им подаде ръка.

Критериите за избор на двойки, семейства и лица, както и процедурата за финансово подпомагане се уреждат чрез предложеният проект на правилник.

Настоящият проект на Правилник е съобразен със Закона за местното самоуправление и местната администрация, и има отношение към Закона за здравето, Наредба на Министъра на здравеопазването № 28 от 20 юни 2007г. за дейности по асистирана репродукция и Наредба на Министъра на здравеопазването № 16/25.04.2007г. за условията и реда за издаване на разрешение на лечебните заведения за извършване на дейности по асистирана репродукция.

Предложеният проект за Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Балчик бе подложен на обществено обсъждане в установеният в Закона за нормативните актове срок, като изрично се посочиха мотиви за приемането му. В срока на обществено обсъждане не се направиха предложения за допълване или изменение на същия.

Предвид изложеното и липсата на предложения, различни от предложеният и обявен за обсъждане проект на нормативен документ, предлагам Общински съвет - Балчик, да приеме следното                                                                                                                    Проект!

РЕШЕНИЕ

1. На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с ал. 1, т. 23   от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик, приема Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на Община Балчик.

2. След влизане в сила на решението по т. 1, приетият правилник да се обнародва, чрез публикуване на интернет страницата на община Балчик.

3. Неразделна част от настоящото решение е Проект на Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на Община Балчик.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на Община Балчик.


Гласуване проекта на ПКЗССД.

Гласували със „За" - 17; Против" - 0; „Въздържали се" - 0

РЕШЕНИЕ № 95: 1. На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с ал. 1, т. 23   от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик, приема Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на Община Балчик.

2. След влизане в сила на решението по т. 1, приетият правилник да се обнародва, чрез публикуване на интернет страницата на община Балчик.

3. Неразделна част от настоящото решение е Проект на Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на Община Балчик.


По тридесета точка от дневния ред:

Г-н  Симеон Симеонов - председател на ПКЗССД: Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпили молби за отпускане на помощи от граждани за лечение, закупуване на лекарства и социално подпомагане, постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности се събра на заседание на 14.04.2020 г., разгледа молбите и след станалите разисквания и гласуване на основание чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, комисията предлага следния

Проект за решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Валентина Йовева Петрова от гр. Балчик, за лечение на детето й Преслав, в размер на 400,00 (четиристотин) лева.

2. Марийка Божилова Радушева от с. Соколово, за лечение, в размер на 200,00 (двеста) лева.

3. Есма Аблекимова Алиева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 100,00 (сто) лева.

4. Демир Кирилов Димитров от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

5. Илийчо Димов Илиев от гр. Балчик, за лечението на Божанка Ковачева, в размер на 200,00 (двеста) лева.

6. Радослав Маринов Демиров от гр. Балчик, за лечение, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

Гласували със „За" - 4, „Против" - 0, „Въздържали се" - 0

7. Амет Али Амет от гр. Балчик, за лечение, в размер на 200,00 (двеста) лева.

8. Кадрие Кадирова Симеонова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

9. Себат Кемал Ариф от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ дава съгласие за отпускане финансови помощи на граждани от общината.


Г-н Галин Началников - общински съветник: Предлагам проекта да се гласува анблок.

Гласували със „За" - 17; Против" - 0; „Въздържали се" - 0


Гласуване проекта на кмета.

1. Атанас Жечев Георгиев                                  „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 отсъства

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             отсъства

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                             „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                      „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                отсъства

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       отсъства

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                  „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; Против" - 0; „Въздържали се" - 0

РЕШЕНИЕ № 96: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Валентина Йовева Петрова от гр. Балчик, за лечение на детето й Преслав, в размер на 400,00 (четиристотин) лева.

2. Марийка Божилова Радушева от с. Соколово, за лечение, в размер на 200,00 (двеста) лева.

3. Есма Аблекимова Алиева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 100,00 (сто) лева.

4. Демир Кирилов Димитров от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

5. Илийчо Димов Илиев от гр. Балчик, за лечението на Божанка Ковачева, в размер на 200,00 (двеста) лева.

6. Радослав Маринов Демиров от гр. Балчик, за лечение, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

7. Амет Али Амет от гр. Балчик, за лечение, в размер на 200,00 (двеста) лева.

8. Кадрие Кадирова Симеонова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

9. Себат Кемал Ариф от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.


По тридесет и първа точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Община Балчик изпълнява проект „Изграждане и оборудване на мултифункционална спортна площадка гр. Балчик", финансиран по Програма за развитие на селските райони и е на стойност  92 151,27 лв. без ДДС. След проведени обществени поръчки, стойността е намалена до 87 565,25 лв. без ДДС.

По Проекта ще бъдат изпълнени дейности по изграждане и оборудване на мултифункционална спортна площадка. Спортната площадка ще бъде ситуирана в в УПИ І,кв.142 по к.к. на гр. Балчик.


Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG06RDNP001-7.007-0046-C01 от 08.05.2019 г., одобрен за финансиране по Програма за развитие на селските райони, и необходимостта от обезпечаване на искане за 50 % авансово плащане в размер на 43 782,62 лева (четиридесет и три хиляди седемстотин осемдесет и два лева и 62 ст.), представляващи 100.00 % от стойността на заявеното авансово плащане за изпълнение на дейностите по Проекта и на основание чл. 87, ал. 1 от ПОДОбСНКВОбА, внасям в Общински съвет следното

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0046-C01 от 08.05.2019 г. по 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-202 г., съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони за Проект „Изграждане и оборудване на мултифункционална спортна площадка гр. Балчик" сключен между Община Балчик и ДФ „Земеделие", Общинският съвет

РЕШИ:

1.  Упълномощава  кмета  на  община  Балчик  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие"  в  размер  до  43 782,62 лева (четиридесет и три хиляди седемстотин осемдесет и два лева и 62 ст.) за обезпечаване на 100.00 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0046-C01 от 08.05.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-202 г., съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони за Проект „Изграждане и оборудване на мултифункционална спортна площадка гр. Балчик", сключен между Община Балчик и ДФ „Земеделие".

2. Възлага на кмета на община Балчик да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0046-C01 от 08.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие".


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ дава съгласие за Издаване на Запис на заповед от Община Балчик, в полза на Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-7.007-0046-C01 от 08.05.2019 г., за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за Проект „Изграждане и оборудване на мултифункционална спортна площадка гр. Балчик", сключен между Община Балчик и ДФ „Земеделие".


Гласуване проекта на кмета.

1. Атанас Жечев Георгиев                                  „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 отсъства

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             отсъства

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                             „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                      „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                отсъства

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       отсъства

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                  „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; Против" - 0; „Въздържали се" - 0

РЕШЕНИЕ № 97: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0046-C01 от 08.05.2019 г. по 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-202 г., съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони за Проект „Изграждане и оборудване на мултифункционална спортна площадка гр. Балчик" сключен между Община Балчик и ДФ „Земеделие", Общинският съвет

РЕШИ:

1.  Упълномощава  кмета  на  община  Балчик  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие"  в  размер  до  43 782,62 лева (четиридесет и три хиляди седемстотин осемдесет и два лева и 62 ст.) за обезпечаване на 100.00 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0046-C01 от 08.05.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-202 г., съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони за Проект „Изграждане и оборудване на мултифункционална спортна площадка гр. Балчик", сключен между Община Балчик и ДФ „Земеделие".

2. Възлага на кмета на община Балчик да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0046-C01 от 08.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие".


По тридесет и втора точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Община Балчик изпълнява проект „Изграждане и оборудване на мултифункционална спортна площадка гр. Балчик", финансиран по Програма за развитие на селските райони и е на стойност  92 151,27 лв. без ДДС. След проведени обществени поръчки, стойността е намалена до 87 565,25 лв. без ДДС.

По Проекта ще бъдат изпълнени дейности по изграждане и оборудване на мултифункционална спортна площадка. Спортната площадка ще бъде ситуирана в УПИ І, кв.142 по к.к. на гр. Балчик.


Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG06RDNP001-7.007-0046-C01 от 08.05.2019 г., одобрен за финансиране по Програма за развитие на селските райони, и необходимостта от обезпечаване на искане за 50 % авансово плащане на ДДС в размер на 8 671,98 лева (осем хиляди шестстотин седемдесет и един лева и 98 ст.), и на основание чл.87, ал.1 от ПОДОбСНКВОбА, внасям в Общински съвет следното

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

           На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0046-C01 от 08.05.2019 г. по 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-202 г., съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони за Проект „Изграждане и оборудване на мултифункционална спортна площадка гр. Балчик" сключен между Община Балчик и ДФ „Земеделие", Общинският съвет

РЕШИ:

1. Упълномощава  кмета  на  община Балчик  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ„Земеделие"  в  размер до 8 671,98 лева (осем хиляди шестстотин седемдесет и един лева и 98 ст.) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на разходите за авансово ДДС по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0046-C01 от 08.05.2019 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. за проект „Изграждане и оборудване на мултифункционална спортна площадка гр. Балчик", сключен между Община Балчик и ДФ „Земеделие".

2. Възлага на кмета на община Балчик да подготви необходимите документи за получаване на авансово ДДС по договор № BG06RDNP001-7.007-0046-C01 от 08.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие".


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ дава съгласие за Издаване на Запис на заповед от Община Балчик, в полза на Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане ДДС по Договор № BG06RDNP001-7.007-0046-C01 от 08.05.2019 г., за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за Проект „Изграждане и оборудване на мултифункционална спортна площадка гр. Балчик", сключен между Община Балчик и ДФ „Земеделие".


Гласуване проекта на кмета.

1. Атанас Жечев Георгиев                                  „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 отсъства

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             отсъства

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                             „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                      „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                отсъства

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       отсъства

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                  „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; Против" - 0; „Въздържали се" - 0

РЕШЕНИЕ № 98: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0046-C01 от 08.05.2019 г. по 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-202 г., съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони за Проект „Изграждане и оборудване на мултифункционална спортна площадка гр. Балчик" сключен между Община Балчик и ДФ „Земеделие", Общинският съвет

РЕШИ:

   1. Упълномощава  кмета  на  община Балчик  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ„Земеделие"  в  размер до 8 671,98 лева (осем хиляди шестстотин седемдесет и един лева и 98 ст.) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на разходите за авансово ДДС по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0046-C01 от 08.05.2019 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. за проект „Изграждане и оборудване на мултифункционална спортна площадка гр. Балчик", сключен между Община Балчик и ДФ „Земеделие".

2. Възлага на кмета на община Балчик да подготви необходимите документи за получаване на авансово ДДС по договор № BG06RDNP001-7.007-0046-C01 от 08.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие".


По тридесет и трета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,  с Решение № 232 по Протокол № 15 от заседание на Общински съвет- гр. Балчик, проведено на 19.10.2017 г., след проведен конкурс по реда на Наредба №9/2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, е определен д-р Парсек Саркис Салбашян  за управител на "МБАЛ-Балчик" ЕООД. Въз основа на това решение е сключен договор за възлагане на управление  № 545/26.10.2017г. с кмета на Община Балчик.

                  С писмо с вх. №26-00-220/17.02.2020г. д-р Салбашян е изразил желание да бъде освободен от заеманата от него длъжност, като е отправил уговореното в чл. чл. 5, ал. 2, т. 2 от горепосочения договор 60-дневно предизвестие.

Това обстоятелство налага провеждане на конкурс за избор на нов управител на  "МБАЛ -Балчик "ЕООД, а дотогава назначаване на временно изпълняващ длъжността.

Предвид изложеното и на основание чл.12, ал. 2, т. 1 от Наредба за условията и реда за упражняване  правата на собственост на Община Балчик  в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност (Приета с Решение 593 по Протокол № 39 от 24.04.2014 г.), предлага на Общински съвет - Балчик следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във вр. с чл. 147 от Търговския закон, както и чл. 12, ал. 3 от Наредба за условията и реда за упражняване  правата на собственост на Община Балчик  в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност,  Общински съвет-Балчик:

1. Освобождава д-р Парсек Саркис Салбашян  от длъжността "управител" на "МБАЛ -Балчик "ЕООД гр.Балчик, по негово желание.

2. Назначава за временно изпълняващ длъжността "управител" на "МБАЛ-Балчик" ЕООД гр.Балчик д-р Пламен Петров Димитров - лекар към същото лечебно заведение, до провеждане на конкурс за избор на управител.

3. Определя месечно възнаграждение на временно изпълняващия длъжността управител на "МБАЛ -Балчик " ЕООД в размер на 300%/триста на сто/ от средната месечна брутна работна заплата за лечебното заведение.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик Николай Ангелов да проведе конкурс за избор на управител на "МБАЛ -Балчик "ЕООД и предложи новоизбрания чрез конкурс управител за утвърждаване от принципала - Общински съвет-Балчик.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ подкрепя предложението на кмета на общината за освобождаване на управителя на "МБАЛ-Балчик" ЕООД и определяне на нов до провеждане на конкурс.


Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Аз не виждам молба към ОбС да бъде освободен от длъжността, ОбС е принципала. Какви са мотивите д-р Салбашян да си подаде оставката, навсякъде се говори, че д-р Салбашян е искал да бъде назначен за управител и на МЦ, не е ли видно, че той е обиден, че това нещо не се е случило и затова той си е подал молба за освобождаване, ако някой може да ми отговори.


Г-н Николай Ангелов - кмет на общината: Аз съм упълномощения човек с договора за управление и тъй използва клауза от този договор, който е 60 дни. Д-р Салбашян от 17 април не е на работа.


Г-н Симеон Симеонов - общински съветник: Аз пък искам да му благодаря на д-р Салбашян, каквото е направил за болницата и да му пожелая успех.


Гласуване проекта на кмета.

1. Атанас Жечев Георгиев                                  „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 отсъства

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             отсъства

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                             „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                      „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                отсъства

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                               „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       отсъства

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                  „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; Против" - 0; „Въздържали се" - 0

РЕШЕНИЕ № 99: На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във вр. с чл. 147 от Търговския закон, както и чл. 12, ал. 3 от Наредба за условията и реда за упражняване  правата на собственост на Община Балчик  в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност,  Общински съвет-Балчик:

1. Освобождава д-р Парсек Саркис Салбашян  от длъжността "управител" на "МБАЛ -Балчик "ЕООД гр.Балчик, по негово желание.

2. Назначава за временно изпълняващ длъжността "управител" на "МБАЛ-Балчик" ЕООД гр.Балчик д-р Пламен Петров Димитров- лекар към същото лечебно заведение, до провеждане на конкурс за избор на управител.

3. Определя месечно възнаграждение на временно изпълняващия длъжността управител на "МБАЛ -Балчик " ЕООД в размер на 300%/триста на сто/ от средната месечна брутна работна заплата за лечебното заведение.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик Николай Ангелов да проведе конкурс за избор на управител на "МБАЛ -Балчик "ЕООД и предложи новоизбрания чрез конкурс управител за утвърждаване от принципала - Общински съвет-Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание.