• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


На 23 декември 2019 г. община Балчик стартира изпълнението на проект „Достъп до заетост за търсещите работа, неактивните и трайно безработни лица в Община Балчик", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 чрез подхода ВОМР МИГ Балчик - Генерал Тошево.

Проектът е свързан с идентифициране на лица от силно уязвими групи на пазара на труда: продължително безработни, хора над 54 г. възраст, хора с трайни увреждания, безработни/неактивни лица с ниско образование вкл. и без никаква професия, безработни/неактивни лица от ромски произход. За целта екипът на проекта, подпомогнат от младежкия медиатор в Община Балчик ще осъществи контакт с лицата от целевите групи, ще проведе групови или индивидуални консултации за необходимостта от включването им в обучение, за постъпване на работа. Младежкият медиатор ще проведе мотивационно обучение, насочено към усвояване на умения за подготовка на документи за кандидатстване за работа, усвояване на умения за ефективно използване на различни източници на информация за свободни работни места, усвояване на умения за успешно представяне пред работодател. Двадесет и двама от 25-те преминали мотивационно обучение ще бъдат насочени към обучение за усвояване професиите „Работник в озеленяването" и „Помощник пътен строител". Обучението за придобиване на професионална квалификация ще се изпълни от център за професионално обучение, лицензиран от Националната агенция за професионално обучение и образование (НАПОО). Община Балчик ще избере обучаваща организация по реда на ЗОП. Успешно завършилите обучението за придобиване на професионална квалификация ще получат Свидетелство за професионална квалификация Образец 3-54 на МОН. Ще бъдат разкрити 22 нови работни места в Община Балчик за лица от силно уязвимите групи в Община Балчик. Трудовите и осигурителните отношения на наетите в рамките на проекта лица ще се уреждат при условията на българското трудово и осигурително законодателство. Срокът на субсидираната заетост е 12 месеца.                     

Бюджет на проекта: 249 109,92 лв.

Срок на изпълнение: 18 месеца (до 23.06.2021 г.)