З А П О В Е Д

  № 462/27.04.2020 г.


На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 от  ЗМСМА, както  и въведеното на 13.03.2020г. с решение на Народното събрание на РБ извънредно положение, с цел ограничаване на разпространението на вируса СОVID-19 на територията на страната, във връзка със Заповед №PД-01-239/26.04.2020г. на Министъра на здравеопазването,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам посещенията на градски паркове и градини на територията на община Балчик при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, включващи носене на предпазни маски, спазване на дистанция 2,5 метра спрямо други семейства и хора, забрана на употребата на алкохол по време на посещението в посочените по-горе обекти, избягването на докосване и сядане по пейки, тревни площи и други повърхности.

2. Посоченото в т. 1 разрешение се отнася само за деца до 12 годишна възраст, които могат да бъдат придружавани от до двама възрастни родители или членове на семейството им за времето от 9:30 до 18:30 часа всеки ден.  Разрешението важи и за собствениците на кучета, но не повече от един, във времето до 9:30 и след 18:30 часа всеки ден.

3. Забранявам използването на детските и спортни площадки на територията на община Балчик.

4. Допуска се по изключение единствено индивидуални тренировки при спазване на дистанция от най-малко 3 метра.

5. Използването на сервизни помещения на територията на общината в т.ч. тоалетни и съблекални се извършва поединично.

6. Нарушителите на настоящата заповед ще понасят своята отговорност в съответствие с чл. 209а от Закона за здравето.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Районно управление "Полиция"- Балчик, както и на Общинско звено "Сигурност" при Община Балчик.

Копие на заповедта да се публикува на интернет-страницата на Община Балчик и да се разгласи чрез местните средства за масово осведомяване.

Настоящата заповед да бъде връчена на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.


 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик