• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 22.04.2020 г.

З А П О В Е Д

№ 432

гр. Балчик  22.04.2020 год.

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, ‚ чл.8 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, във връзка с чл.11 от Наредба №8121з-968/10.12.2014г. на МВР и МЗХГ за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, предписание с Вх.№ ЕО-239/ 09.04.2020г. на Директора на РИОСВ- Варна, за определяне на пожароопасния сезон за 2020г. и мерките за осигуряване на пожарна безопасност в защитените територии- изключителна държавна собственост и Заповед № РкД-20-38/23.03.2020г. на Областен управител на област Добрич, във връзка  с повишаване на опасността от възникване на пожари в селскостопански и горски територии, с цел подобряване на превантивната дейност и намаляване до минимум на вредните последствия и щетите от тях,

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи се задължават:

 

1. Да познават и спазват правилата за пожарна безопасност, както и задълженията си предвидени в Наредба № 8121з-968/10.12.2014год. на МВР и МЗХГ.

2. Да организират опазването на посевите, фуражите и стърнищата в земеделските земи и растителността в горския фонд и защитените територии от пожари.

3. Да предоставят на кметствата и РС"ПБЗН" Балчик необходимата селскостопанска техника за извършване на пожаропредпазни и пожарогасителни дейности.

4. Да изготвят и представят в РС"ПБЗН" схема с разположението на масивите засети със зърнено-житни култури.

5. Да отделят площите, засети с над 100 дка. житни култури с пожарозащитни ивици с широчина най-малко 6м от :

    А).  горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове и др.;

    Б).  автомобилни пътища от републиканската и общинската пътна мрежа;

   В). огради на газо-разпределителни и катодни станции, кранови възли и съоръжения на магистралните газопроводи, газостанции, бензиностанции и други обекти;

  Г). около съоръженията (стълбове, мачтови трафопостове и др.) на въздушните електропроводи, преминаващи над житни площи;

6. Да уведомяват писмено  РС"ПБЗН" Балчик преди започване на жътвата в площи над 100 дка.

ІІ. Механизаторите, механиците, водачите на земеделска техника и МПС, участващи в жътвената кампания, туристите, ловците, пастирите и други физически и юридически лица, които преминават, престояват или извършват дейности в или в близост до посевите, стърнищата, зърно площадките и складовете, са длъжни:

 

1. Да не създават условия и предпоставки и с действията си да не предизвикват  възникването и разпространението на пожари.

2. Да познават и изпълняват установените правила и норми за пожарна безопасност.


ІІІ. Кметовете на населените места и кметските наместници се задължават:

 

1. Да запознаят населението с настоящата заповед и да организират изпълнението и. Да запознаят срещу подпис всички частни земеделски стопани, председатели на земеделски кооперации и частни сдружения за забраната за изгаряне на стърнища и растителни остатъци, съгласно чл.40 и чл.41 от ЗООС във връзка с § 1 т.16 „в" от допълнителните разпоредби, и административно-наказателната отговорност по чл.162 от същия закон. Глобата за физически лица е от 200 до 20 000 лв., а за юридически лица, санкцията е от 5000 до 500 000 лв.

2.Да осигурят денонощно дежурство на телефонен пост с органите на Пожарна безопасност  и защита на населението, за своевременно информиране в случай на пожар по време на жътвената кампания.

3.Да поставят предупредителни и забранителни знаци край посевите за недопускане на превозни средства със животинска тяга и МПС, нямащи касателство по прибиране на реколтата.

4.Да извършват контрол по обезопасяване на сметищата, пчелините и гробищните паркове, намиращи се в или в близост до житни култури.

ІV. Ръководителите на поделенията на „Електроразпределение" , „ВиК", „Пътно управление", обслужващи територията на Община Балчик и управителя на „КОНСОРЦИУМ ВАРНА ПРО ЕНЕРЖИ" ООД-гр. Варна:

 

А  „Електроразпределение":

1.Да организира извършването на проверки на въздушните електропроводи за високо и средно напрежение за допустимия провес на проводниците, пресичащи посеви със зърнено-житни култури, като се осигурят разстояния за движение на земеделската техника. Резултатите от проверката да се удостоверяват с протокол, като екземпляр от същия се представи на РСПБЗН Балчик.

Б  „ВиК":

1. Да представи протокол за броя, местоположението и техническото състояние на противопожарните хидранти за всяко населено место.

2. При въвеждане на режим за водопотребление и спиране на водоподаването, поради аварии, незабавно да уведомят по съответния ред дежурния диспечер в РС"ПБЗН" Балчик на тел: 0579/ 7 22 29

В „Пътно управление":

1. Да осигурят механичното отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътищата, минаващи през или покрай житни посеви.

2. Да организира извършването на противопожарен инструктаж на работещите покрай пътните артерии.

Г  „КОНСОРЦИУМ ВАРНА ПРО ЕНЕРЖИ ООД"-гр.Варна:

1.  Съвместно със собствениците или ползвателите на земеделските земи, да извършат проверки и представят протокол за техническото състояние на крановите възли и газопроводите преминаващи през житните посеви.

V. Началник ОЗ „Сигурност":

1. Чрез Оперативен дежурен при Общински съвет за сигурност да организира непрекъснато събиране на информация за обстановката в общината.

VІ.Изисквания към фирмите изграждащи или експлоатиращи ветро енергийни генератори и паркове:

 

Във връзка с осигуряване на пожарната безопасност, през периода на жътвената кампания, всички фирми имащи отношение, към изграждането и експлоатацията на ветрогенератори и соларни паркове, хората и техниката преминаващи и или извършващи дейности в или в близост до зърнено-житните култури да се съобразяват със специфичните правила и норми за недопускане на пожари през този период на годината.


VІІ. Общи изисквания:

1.Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи и извършващи дейности в стърнища( в това число и царевични) са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.

2. Забранявам изгарянето на стърнища, слама и суха трева по слоговете, крайпътните ивици и други площи.

3. Забранявам пушенето, паленето на огън и извършване на огневи работи най-малко на 50м. от посеви, горски насаждения, пожароопасни обекти и леснозапалими материали.

4. Прибирането на реколтата да се преустанови незабавно при силен вятър или други условия и предпоставки за възникване и разпространение на пожар.

5. При възникване на пожари в защитени територии незабавно да се уведоми РИОСВ Варна на телефони: 052/678 848 /от 09.00ч. до 17.30ч./ и 0884 290634 /след 17.30ч. и почивните дни/.


Настоящата заповед да се публикува в местния вестник и на интернет страницата на Община Балчик.

Препис от настоящата заповед да се връчи на кметове и кметски наместници.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението" гр.Балчик.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик