• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 23 април 2020 година от 09.ºº часа, в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Приемане на бюджетна прогноза за 2021 г.; 2022 г. и 2023 г. в частта и за местни дейности на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2. Предложение за изменение частично на т. 1 по Решение № 622 по Протокол № 43 от 12.09.2019 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Предложение за изменение частично на т. 1 по Решение № 623 по Протокол № 43 от 12.09.2019 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Предложение за изменение частично на т. 1 по Решение № 606 по Протокол № 41 от 13.06.2019 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Предложение за изменение частично на т. 6 по Решение № 89 по Протокол № от 30.03.2017 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Освобождаване от наем на търговски обекти общинска собственост и ползвателите на общински пазари на територията на община Балчик, чиято дейност се преустановява, поради въведените рестриктивни мерки.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Завишаване бюджета на общинска администрация в местна дейност 412 „Многопрофилни болници за активно лечение", за закупуване на биохимичен анализатор за „МБАЛ Балчик" ЕООД.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Завишаване бюджета на общинска администрация в местни дейности 618 „Международни програми и споразумения".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Завишаване бюджета на Исторически музей - Балчик в местна дейност 739 „Музеи, Художествени галерии".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Приемане на тарифа за таксите за водовземане от минерални води от участък „Балчик" от находище № 101, район „Варненски басейн".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Отпускане на временни безлихвени заеми от бюджета за  изпълнение на проекти по Оперативни програми с Европейско финансиране чрез СЕС- КСФ.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Кандидатстване пред Министерството на труда и социалната политика, чрез фонд „Социална закрила"  по проект „Придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13. Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председатели на Общинския съвет за периода от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Предложение за промяна на списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разходи.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15. Предоставяне на пасища, мери от общинския поземлен фонд под наем по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

16. Отдаване под наем на общински имот - публична общинска собственост, представляващ част от поземлен имот № 02508.7.359, чрез присъствен конкурс на 30 бр. павилиони, находящи се в гр. Балчик, алея „Двореца".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

17. Отдаване под наем чрез неприсъствен конкурс на част от имот публична общинска собственост, представляващ поземлен имот № 02508.87.204, квартал 316, УПИ 1, по кадастралната карта на гр. Балчик, за поставяне на 1 брой рекламно-информационен елемент.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

18. Отдаване под наем чрез неприсъствен конкурс на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен за поставяне на 5 брой рекламно-информационни елементи.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

19. Отдаване под наем на част от общински имот - публична общинска собственост, помещение с площ 25 м², находящ се в с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

20. Отдаване под наем на част от общински имот - публична общинска собственост, лекарски кабинети № 107 и № 203 и част от манипулационни, находящ се в „МЦ І" ЕООД град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

21. Отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъци за 2019 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

22. Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено за 08.05.2020 г. РЕДОВНО заседание на Общо събрание на акционерите на „ТИХИЯ КЪТ" АД.

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС - Балчик

23. Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено за 08.05.2020 г. РЕДОВНО заседание на Общо събрание на акционерите на „МБАЛ - Добрич" АД.

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС - Балчик

24. Годишен финансов отчет на „МБАЛ-Балчик" ЕООД за 2019 г.; 2018 г. и 2017 г.

Вносител: Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ

25. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета с Решение 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г.  

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

26. Отпускане на помощи за военноинвалиди и военнопострадали.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

27. Определяне предназначението на общинските жилища.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

28. Прекратяване на съсобственост с Ирена Георгиева по отношение на ПИ № 53120.502.790

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

29. Приемане на Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на Община Балчик.

Вносител: Симеон Симеонов - председател на ПКЗССД

30. Отпускане финансови помощи на граждани от общината.

Вносител: Симеон Симеонов - председател на ПКЗССД

31. РазниПрисъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.  

 

 

 

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,  

Председател

на ОбС-Балчик