• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


публикувано на 15.04.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

       Във връзка със Заповед № РД-221/09.03.2020 год. на Министъра на околната среда и водите за определяне на пожароопасния сезон за 2020 г. и мерките за осигуряване на пожарна безопасност в защитените територии и във връзка с предписание с вх. № ЕО-239/09.04.2020 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна, уведомяваме всички граждани на община Балчик, че следва да спазват забраната за палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви в земеделски земи и защитени територии. Нарушителите физически лица се наказват с глоби от 200 до 20 000 лева, а на юридическите лица  и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции от 5000 до 500 000 лева.

       При възникване на палежи в защитените територии, незабавно да се уведомява РИОСВ-Варна, на телефон: 052/678 848 /от 9,00ч. до 17,30ч./ и на телефон 0884 290634 /след 17,30ч. и почивните дни/.

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик