• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик /посл. изм. и доп. с Решение 531, Протокол №37/27.02.2014г./ и Заповед №292/18.03.2020г. на кмета на Община Балчик,

I. ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс „Отдаване на част от общински имот - частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 3337/ 13.08.2008 год. ,ПИ№ 66250.501.394.2 по КККР на с. Сенокос , в помещение с местонахождение с. Сенокос, ул " Девети септември" , кв.5 , УПИ VIII - предназначено за читалище , с площ 1.00 кв.м

1. Начална годишна наемна цена: 78.00 лв /седемдесет и осем лева/ без ДДС;

2. Срок на договора: 5 /пет/ години;

3. След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за инсталиране на банкомат;

3. Закупуване на конкурсна документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с ДДС, всеки работен ден от 02.04.2020г. до 14.30 часа на 16.04.2020г. от касата на ОбА - Балчик;

4. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 16.04.2020г.;

5. Краен срок за подаване на предложения за участие в конкурса - 15.30 на 16.04.2020г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6;

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.


Лице за контакт:  Десислава Василева - гл.специалист наеми  0579 7 10 54