• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

З А П О В Е Д

342/31.03.2020 год.

 

На основание чл. 44, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със спазване правилата и мерките в условията на извънредно положение, с цел предотвратяване струпване на хора на едно място, съответно предпазването им от евентуален контакт и разпространение на заразата COVID - 19 и писмо №ЕО-185/26.03.2020г. на Областен управител на област Добрич. 

Н А Р Е Ж Д А М:         

Превозвачите, които изпълняват маршрутни разписания по междуселищни линии, възложени от Община Балчик, да преустановят тяхното изпълнение за срока на обявеното извънредно положение.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-н Митко Петров - зам. кмет на Община Балчик.

Копие от настоящата заповед да бъде връчено на „Пътнически превози" ЕООД, „Травел Балчик" ООД, Автогара-град Балчик и всички заинтересовани лица за сведение.НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ                     

Кмет на Община Балчик