публикувано на 31.03.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

по чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове

 

за предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета с Решение № 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г. на Общински съвет- гр. Балчик

         Предложението за  изменение и  допълнение касае подзаконов нормативен акт по чл. 8 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, поради което намират приложение правилата на посочения закон. В този смисъл, за да е налице законосъобразно протичане на тази процедура, следва да се изпълни разпореденото в чл. 18 а от ЗНА.

        На основание чл.26, ал.4, изр. второ от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Балчик. Използването на този кратък срок се налага, тъй като с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (обн. в ДВ бр. 22 от 13.03.2020 г.) е обявено извънредно положение на територията на Република България до 13.04.2020 г. и е необходимо настоящият проект да бъде приет с решение от Общински съвет - Балчик, след което да влезе в сила и да се сведе до знанието на заинтересованите лица. Спешната необходимост от промяна в наредбата  касае срока, в който може да се ползва отстъпка при плащане на такса битови отпадъци, който към момента, съгласно чл. 20, ал. 2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик,  е 30 април.

         Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация на адрес: гр. Балчик, пл."21-ви септември" №6, в рамките на работното време от 08.00ч. до 16:30ч., или чрез: Факс: 0579/74118, Интернет страница: www.balchik.bg; Електронна поща: mayor@balchik.bg.

         В изпълнение на законовите разпоредби, предлагаме на вниманието на всички граждани и юридически лица, както и на компетентния за одобрението му орган, следния доклад:

 

  Мотиви в съответствие с чл. 28, ал. 2 от ЗНА:

 

1.    Причини за промените на настоящата редакция на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик:


        Основните причини, които налагат приемането на изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик, са следните:


        С Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (обн. в ДВ бр. 22 от 13.03.2020 г.) се обяви за обяви извънредно положение на територията на Република България до 13.04.2020 г. във връзка с пандемията от COVID-19. Със свои Заповеди №РД-01-122/11.03.2020 г., №РД-01-124/13.03.2020 г., №РД-01-131/17.03.2020 г., № РД-01-139/19.03.2020 г., №РД-01-143/20.03.2020 г. и №РД-01-144/22.03.2020 г. Министърът на здравеопазването наложи противоепидемични мерки, които ограничават възможността на гражданите да посещават масови мероприятия, обществени сгради и т.н., като освен това се наложи преустановяване или реорганизация в работата на множество предприятия и институции. С оглед промените, направени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, в сила от 13 март 2020 г., обн. ДВ. бр.28 от 24 март 2020г.,  и по- конкретно удължаването на сроковете (до 30 юни), в които може да се ползва отстъпка при предплащане на данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства, считам, че е целесъобразно да се удължи и срокът  за ползване на отстъпка при плащане на местната такса битови отпадъци до 30 юни.


2.    Цели, които се поставят:


       Целите, които се поставят са стриктно прилагане на противоепидемичните мерки на територията на Република България и недопускане разпространение на вирусната инфекция. С удължаването на срока ще се предостави възможност на гражданите да отсрочат предстоящите плащания, с оглед очакваната икономическа криза.


3.  Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата:

         Не са необходими допълнителни финансови средства във връзка прилагането на предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата.


4.   Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:


          Резултатите, които се очакват от тази промяна са свързани с недопускане на струпването на много хора на едно място, с оглед изтичащия на 30 април срок за ползване на отстъпка при плащане на ТБО, респ. спазване на противоепидемичните мерки.

          Очаква се и по-облекчен ред и срок на заплащане на таксите, при които частноправните субекти ще могат да се възползват от отстъпката при плащане на ТБО.


5.      Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

 

         Предлаганият Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Балчик е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство, в това число - в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.


  

  !!!!! ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА OБЩИНА БАЛЧИК


I.  В „Преходни и заключителни разпоредби" се прави следното изменение и допълнение:


1.   Създава се нов § 6. със следното съдържание:

" § 6. През 2020 г. отстъпката при заплащане на такса битови отпадъци, определена с решение на Общинския съвет - по реда на чл. 20, ал. 2 на настоящата Наредба, се прави на предплатилите физически и юридически лица - собственици или ползватели/концесионери/ на недвижими имоти в срок до 30 юни."

       

      Предвид гореизложеното, предоставяме възможност на всички заинтересовани лица да участват в инициираната промяна.

 

      Настоящото обявление е достъпно на Интернет- страницата на Община Балчик от 31.03.2020г.

 

 

С уважение,

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик