ЗАПОВЕД

№ 298

гр.Балчик 20.03.2020 г.


            На основание чл.44, ал.2 от Закона на местното самоуправление и местната администрация и чл.65, ал.1 , т.3 във връзка с чл.19, ал.1, т.14 от Закона за защита при бедствия и чл.63, ал.4 от Закона за здравето, както и регистрирани в България случаи на COVID-19

                                                                    НАРЕЖДАМ:

1.   С цел да не се допуска струпване на хора преустановявам до второ нареждане процедурата за отдаване на свободни тротоарни площи общинска собственост алея "Двореца" в град Балчик.


Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Община  Балчик - Марияна Ангелова.

Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица, за сведение и изпълнение.

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик