• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


                                                           НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПРЕВОЗВАЧИ!


З А П О В Е Д

№ 295/19.03.2020 год.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със спазване на правилата и мерките в условията на извънредно положение, с цел предотвратяване струпване на хора на едно място, съответно предпазването им от евентуален контакт и разпространение на заразата COVID - 19, като дезинфекция на обществения транспорт, писмо от Районна прокуратура - гр. Балчик № 145/18.03.2020 год. /наш вх. № 11-02-13/18.03.2020 год./

З А П О В Я Д В А М:

Всички превозвачи, които извършват обществен транспорт на територията на Община Балчик, да изготвят ежедневни протоколи, в които да отразяват часът на дезинфекция на превозните средства и препарата, с който е извършена дезинфекцията.

Копие от протоколите да се изпращат ежедневно на електронна поща: m.georgieva@balchik.bg
Лице за контакт: Магдалена Георгиева - д-р д-я "МДТХС и БФС", телефон за връзка: 0579 7 10 48; 0895554008

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Митко Петров -  зам. кмет на Община Балчик.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица и всички превозвачи на територията на Община Балчик за сведение и изпълнение.

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик