• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ЗАПОВЕД

№ 261/10.03.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия, с цел ограничаване разпространението на  коронавирус COVID-19

НАЗНАЧАВАМ:

Временен оперативен щаб за превенция и оценка на риска за постигане на максимална ефективност в отговор на разпространението на новия коронавирус COVID-19 под мое пряко ръководство и в следния състав:

Членове:      

1. Димитрин Димитров - Заместник-кмет на Община Балчик

2. Митко Петров - Заместник-кмет на Община Балчик

3. Марияна Ангелова - Секретар на Община Балчик

4. Валентин Попов -  Началник ОЗС

5. Галина Неделчева - Началник отдел ОХССД

6. Тамара Зейналова - Гл. специалист „Здравеопазване"

със задача:

1. Събира, анализира и обобщава информацията, свързана с разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на страната и изготвя доклад за разпространението му на територията на община Балчик.

2. Организира, кооридинира и провежда превантивни мерки за ограничаване на разпространението на инфекцията, които са съобразени с препоръките на Министерство на здравеопазването и РЗИ - Добрич.

3. Създава ефективна организация за връзка и сътрудничество между компетентните ведомства с цел предприемане на навременни действия за недопускане или ограничаване разпространението на инфекцията на територията на община Балчик.

4. Изготвя и предлага мерки и дава препоръки за ограничаване или прекратяване провеждането на образователни, културни, спортни и други масови мероприятия на територията на Община Балчик.

В работата на временния оперативен щаб са поканени да вземат участие:

1. Д-р Диана Малчева - МБАЛ - Балчик
2. Д-р Яна Дочева МБАЛ - Балчик
3. Дамян Василев - ОМП
4. Иван Иванов - Началник РПУ - Балчик
5. Даниел Красимиров - Началник на РПУ - Албена

Заповедта ми да се сведе до знанието на посочените в същата лица - за сведение и изпълнение.

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик