• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 654 Протокол 43 от 31.07.2014 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за приемане на решение на Общински съвет Балчик за учредяване безвъзмездно право на ползване на НЧ „Васил Левски 1959 г." - гр. Балчик и НЧ „Свобода" - с. Гурково, във връзка с постъпили заявления с вх. № 36-22-7/29.7.2014 г. и вх. № 36-28-9/29.7.2010 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 654: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на НЧ „Васил Левски 1959 г." - гр. Балчик и НЧ „Свобода" - с. Гурково с проектни предложения по мярка BG MIRG SH-K-B/2-2.2 Защита на околната среда в рибарските области, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и архитектурно наследство; Решение 82, прието по Протокол от 13.05.2008г. на заседание на Общински съвет - Балчик /във връзка с прекратяване на Договори за ползване на общински имот № 408 от 09.02.09 г. и № 405 от 09.02.09 г., както и на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС, във връзка с чл. 21, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (Приета с Решение 238/2009 г.),  Общински съвет Балчик,

РЕШИ:

1.    Прекратява:

1.1         Договор за безвъзмездно ползване на общински имот № 408 от 09.02.09 г., сключен между Община Балчик и НЧ „Васил Левски 1959 г." - гр. Балчик и

1.2         Договор за безвъзмездно ползване на общински имот № 405 от 09.02.09 г., сключен между Община Балчик и НЧ „Свобода" - с. Гурково.

       2. Учредява безвъзмездно право на ползване на НЧ „Васил Левски 1959 г."- гр. Балчик, рег. с реш. № 1120/01.07.1997 г. и БУЛСТАТ: **** и НЧ „Свобода" - с. Гурково, общ. Балчик рег. с реш. № 1820/09.10.1997 г. и БУЛСТАТ: ****, за период от десет години, считано от датата на подписване на договора за всяко конкретно читалище.

       3. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"