• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 653 Протокол 43 от 31.07.2014 г.

По единадесета точка от дневния ред: Предложение за закупуване на движима вещ - лек автомобил за нуждите на кметство с. Стражица.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 653: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от НПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, в съответствие с чл. 11, ал. 1, ал. 3 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1. Общински съвет - Балчик дава разрешение да се закупи за нуждите на кметство с. Стражица движима вещ - лек автомобил на стойност до 4000.00 (четири хиляди) лева от кмета на кметство с. Стражица Шукри Али Шукри.

2. Общински съвет - Балчик дава съгласието си бюджета на кметство с. Стражица, дейност Общинска администрация, параграф §§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства" от ЕБК да бъде завишен с 4000.00 (четири хиляди) лева.

3. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2014 година.

4. Задължава кмета на общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"