• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 652 Протокол 43 от 31.07.2014 г.

По десета точка от дневния ред: Предложение за приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2014 година.

   Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 652: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, Общински съвет- гр. Балчик:

1. Приема Общинска програма за закрила на детето- 2014г.

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"