• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 651 Протокол 43 от 31.07.2014 г.

По девета точка от дневния ред: Предложение за прехвърляне на лек автомобил (линейка) от кметство с. Гурково на МБАЛ - Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 651: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 33, чл. 34 ал.1, ал. 2, ал.3 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

    1. Общински съвет Балчик дава разрешение да се предостави за безвъзмездно ползване на „МБАЛ Балчик" ЕООД от кметство с. Гурково движима вещ - специален автомобил - линейка Форд "Транзит" с регистрационен номер ТХ 97-60 КХ , с балансова стойност 14 000,00 лв./четиринадесет хиляди лева/, цвят бежаво-червен.

    2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общ. съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"