• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 650 Протокол 43 от 31.07.2014 г.

По осма точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 650: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Румен Кирилов Димитров от гр. Балчик, ул. „Странджа" № 19, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

2. Ремзи Теби Йонус от гр. Балчик, ул. „Юрий Венелин" № 5, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

3. Пламен Георгиев Иванов от гр. Балчик, ул. „Варненска" № 2, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

4. Иван Иким от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

5. Красимир Димитров Марчев  от с. Дропла, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева. Средствата да се получат от Блага Атанасова - кметски наместник на с. Дропла.

6. Кирил Борисов Славчев от гр. Балчик, ул. „Калиакра" № 2, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

7. Арзие Абдулова Ахмедова от гр. Балчик, ж.к. „Балик", бл. 14, за социално подпомагане, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

8. Юрем Али Хасан от с. Соколово, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

9. Мария Данаилова Атанасова от гр. Балчик, ул. „Тузла" № 12, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

10. Февзие Муртазова Халилова от гр. Балчик, ул. „Тимок" № 17, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

11. Димитър Георгиев Великов  от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"