• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 649 Протокол 43 от 31.07.2014 г.


По седма точка от дневния ред: Предложение за даване на разрешение за формиране на паралелки под минималния брой ученици и слети паралелки в общинските училища за учебната 2014/2015 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 649: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 2 и 7 от НАРЕДБА № 7/ 2000 г. на МОН за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (Обн. ДВ. бр.4 от 12 Януари 2001г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.17 от 28 Февруари 2012г..), във връзка с докладни записки от директорите на ОУ „Г.С.Раковски" с. Сенокос, ОУ „В. Левски" с. Соколово и ПУИ „Акад. Т. Самодумов" с.  Кранево с вх. № № 31-10-5/23.07.2014 г., 31-12-4/22.07.2014 г. и 31-18-7/21.07.2014 г и становища от началника на РИО Добрич с изх. № ОМД 11-2052/17.07.2014 г., Общински съвет - Балчик Реши:

          І. Разрешава изключения от минималния брой на учениците в паралелките в ОУ „Г. С. Раковски" с. Сенокос, ОУ „В. Левски" с. Соколово и ПУИ „Акад. Т. Самодумов" с.  Кранево за учебната 2014/2015 година, по чл.11, ал. 2, във връзка с чл.11, ал.1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Наредба № 7 / 29.12.2000 г., както следва:

1. ОУ "Г. С. Раковски" село Сенокос              бр. уч.            за доп. финанс.

І клас                                                             14 ученици                2 уч.

ІІ клас                                                           14 ученици                2 уч.

ІІІ клас                                                          10 ученици                6 уч.

VІ клас                                                          15 ученици                3 уч.

VІІ клас                                                         17 ученици                1 уч.

VІІІ клас                                                       16 ученици                2 уч.

2.  ОУ "Васил Левски" село Соколово                        бр. уч.            за доп. финанс.

І клас                                                             11 ученици                5 уч.

ІV клас                                                          10 ученици                6 уч.

V клас                                                           14 ученици                4 уч.

VІ клас                                                          14 ученици                4 уч.

VІІ - VІІІ клас, слята паралелка                 23 ученици                -

3.  ПУИ „Акад. Т. Самодумов" село Кранево бр. уч.            за доп. финанс.

І клас                                                             6 ученици                  2 ученици

            ІІ. Осигурява допълнително финансиране от местни приходи по чл. 11,  ал. 3 - 4 от Наредба № 7 / 29.12.2000 г. за учебната 2014/2015 г., в размер на 10 на сто от размера на единния разходен стандарт за издръжка на ученик в общообразователно училище, за общо 35 ученици, от които 16 ученици за ОУ Сенокос и 19 ученици за ОУ Соколово.

            ІІІ. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общ. съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"