• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 648 Протокол 43 от 31.07.2014 г.

По шеста точка от дневния ред: Предложение за приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Балчик през 2015 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 648: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36 б, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗСП, Общински съвет - Балчик      

РЕШИ:

1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Балчик през 2015 година.

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"