• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 647 Протокол 43 от 31.07.2014 г.

По пета точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на част от терен, находящ се ул. "Желязко Бончев", гр. Балчик - публична общинска собственост, за изграждане на преместваеми обекти: закрита мултифункционална спортна зала; съблекални и сервизни помещения и игрище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 647: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 16 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, общински съвет - Балчик дава съгласието си част от терен, находящ се на ул. "Желязко Бончев", гр. Балчик - публична общинска собственост, съгласно АПОС № 252/08.06.2014 г., представляващ част от УПИ № І, кв. 142 по ПУП на гр. Балчик /част от ПИ № 02508.77.108 по кад. карта на гр. Балчик/, с площ 2 530.00 м², целия с площ 3 870.00 м², да бъде отдадено под наем за изграждане на преместваеми обекти:

1. Закрита мултифункционална спортна зала от 400 м² на две нива, /на първо ниво: зала за групови тренировки - бокс, кикбокс, йога, тае - бо; танцов център; сауна; душове и кинезитерапевтичен кабинет, а на второ ниво : фитнес зала, солариум и масажен кабинет/;

2. Съблекални и сервизни помещения; 

и

3. Игрище /с възможност за покриване, за да функционира целогодишно/ за баскетбол, волейбол и стрийт - фитнес;

чрез публично оповестен конкурс за срок от 5 год. /пет години/.

                  ІІ. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на 7 286,40 лв. /седем хиляди двеста осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/, без ДДС, съгласно т. 1, касаеща Зона 2, отнасяща се за социални, културни, здравни, образователни и други подобни дейности от Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на ОбС - Балчик и чл. 27 от  НОРПУРОИ, приета с решение № 238/27.02.2009 год., изм. и доп. с Решение № 748/17.02.2011 год. на ОбС.

ІІІ. Кандидатите за участие следва :

- да са регистрирани по Търговския закон и да извършват дейност, предмет на конкурса, а именно спортна дейност.

- да нямат задължения към Община Балчик

- след спечелване на конкурса, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност и да изгради горепосочените съоръжения.

- след спечелване на конкурса и подписване Договора за наем, наемателят се задължава да извърши всички последващи действия, като разрешения за поставяне на преместваеми обекти и др., съгласувайки с гл. арх. на Общ. Балчик.

ІV. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"