• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 646 Протокол 43 от 31.07.2014 г.

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за разпореждане с бюджетни средства и предоставянето им на юридическо лице с нестопанска цел за организиране на фестивал.

      Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 646: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, предвид необходимостта от разпореждане с бюджетни средства, заложени в календарния план на културните прояви на Община Балчик, Общински съвет Балчик:

реши:

1. Дава съгласие Община Балчик да сключи договор за сътрудничество за организиране на Национален фолклорен фестивал „Море от ритми" със СНЦ "За Балчик", ЕИК по Булстат **** представлявано от Управителя Галина Гавраилова Димитрова. По силата на сключения договор да се предоставят на СНЦ "За Балчик", ЕИК по Булстат **** заложените средства в приетия за съответната година бюджет.

2. Общински съвет - Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия за сключване договорите за сътрудничество, предмет на т.1 от настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 17 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"