• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 645 Протокол 43 от 31.07.2014 г.

По трета точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Георги Иванов Стоянов по отношение на ПИ № 53120.504.443 по кадастралната карта на с. Оброчище.

      Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 645: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94Г-909-1/02.07.2014 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Георги Иванов Стоянов от гр. Добрич, по отношение на ПИ № 02508.504.443 по кадастралната карта на с. Оброчище, УПИ III, кв.9 по ПУП на в.з. "Изгрев", целия с площ от 630 м², като изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 80 м² /осемдесет квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4377/03.07.2014 г.

1.       Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 2000.00 лв. /две хиляди лева/, без ДДС.

2.       Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.                       

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 17 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"