• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 644 Протокол 43 от 31.07.2014 г.

По втора точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на павилион от 4,5 м² , находящ се в гр. Балчик, алея „Двореца", за извършване на търговска дейност.

      Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 644: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, общински съвет - Балчик дава съгласието си павилион с площ 4.5 м², находящ се в град Балчик, алея „Двореца" - публична общинска собственост, да бъде отдаден под наем за извършване на търговска дейност, за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, в размер на 2 191,50 лв. /две хиляди сто деветдесет и един лева и петдесет стотинки/, без ДДС.

3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон. Същите следва да спазват предмета на дейност, предмет на търга.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 17 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"