• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 643 Протокол 43 от 31.07.2014 г.

По първа точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на част от помещение, находящо се в гр. Балчик, ул. 21-ви септември" № 6, сградата на общинска администрация, за инсталиране на банкомат.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 643: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, общински съвет - Балчик дава съгласието си част от помещение, находящо се в гр. Балчик, пл. „21 IX" № 6, сградата на Общинска администрация - Балчик да бъде отдадено под наем, с площ            1 м², за инсталиране на банкомат, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на 39,00 лв. /тридесет и девет лева/, без ДДС. Наемната цена е определена, съгласно т. 3 от Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени.

3. До участие се допускат кандидати, регистрирани по търговския закон и притежаващи лиценз за банкова дейност.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 17 общински съветници

17  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"