• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 640 Протокол 42 от 26.06.2014 г.

По деветнадесета точка от дневния ред: Предложение за предоставяне на безвъзмездно право на ползване на общински имот за осъществяване на спортна дейност.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 640: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 39, ал. 4 от ЗОС, чл. 58, ал. 3 от Наредба, определяща реда за придобиване, разпореждане и управление с общинско имущество, Общински съвет гр. Балчик:

1. Дава съгласие и учредява на Сдружение "СКЛА "ЧЕРНО МОРЕ-2005" с БУЛСАТ:......, представлявано от Десислава Белева Андреева, безвъзмездно право на ползване по отношение на имот- частна общинска собственост, съгласно АОС № 4376/19.06.2014г., с идентификатор №02508.55.229 по кадастралната карта на гр. Балчик.

2. Определя срок на учреденото право на ползване- 10 /десет/ години, считано от датата на подписване на договор за безвъзмездно ползване.

3. В договора за безвъзмездно право на ползване да се включи клауза за прекратяване при отпадане на основанието, за което е учреден.

4. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 17 общ. съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"