• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 632 Протокол 42 от 26.06.2014 г.


По девета точка от дневния ред: Предложение за вземане на Решение за отпускане на персонална пенсия.

Вносител: д-р Урал Бекиров - член на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 632: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 4, т. З от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, чл. 92 от Кодекса за социалното осигуряване, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БАЛЧИК РЕШИ:

1. Дава съгласието си да бъде внесено предложение чрез НОИ до Министерски съвет на РБ за отпускане на персонална пенсия по чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж на следното лице, а именно: Северин Йорданов Маринов, ЕГН ........ с адрес: град Балчик, улица „Ропотамо" № 9 от майката и законен представител Росица Асенова Йорданова, ЕГН .........., постоянен адрес: град Балчик, улица „ Ропотамо" № 9, в качеството на наследник на починалия Йордан Маринов Йорданов, за който не са били налице изискванията за придобиване на право на пенсия по КСО и не отговаря на условия за отпускане на какъвто и да е друг вид пенсия, съгласно българското законодателство.

2. Да бъдат уведомени заинтересованите лица за настоящето решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общ. съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"