• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 630 Протокол 42 от 26.06.2014 г.

По седма точка от дневния ред: Предложение за промяна на списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски, съгласно приложения № 11а, 11б и 11 в, приети с решение № 530 по Протокол № 36 от 13.02.2014 г. на ОбС Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 630: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.39 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне,  приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

1. Общински съвет Балчик променя списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разходи, поради настъпила промяна в обстоятелствата, относно местоживеене по настоящ адрес на Сезер Джеват Махмуд - вътрешен одитор. Заличава се от приложение 11-Б /Списък на служителите в Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота за 2014 г., в населени места в рамките на общината/, и се добавя в Приложение 11-В /Списък на служителите в Община Балчик пътуващи от местоживеене до месторабота за 2014 г., приходящи от други общини, когато в Община Балчик няма регистрирани безработни граждани от същата специалност и квалификация/.

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общ. съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"