• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 629 Протокол 42 от 26.06.2014 г.

По шеста точка от дневния ред: Предложение за приемане на решение за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „ Ефективна и ефикасна администрация в Община Балчик" финансово подкрепен от ОП "Административен капацитет" по Договор за безвъзмездна финансова помощ №12-11-50/11.10.2012г., сключен между Община Балчик и Министерство на финансите.  

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 629: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик,

РЕШИ:

1. Дава съгласие да се финансира проект „ Ефективна и ефикасна администрация в Община Балчик", изпълнен по договор за безвъзмездна финансова помощ №12-11-50/11.10.2012 г., със средства на общинския бюджет в размер на 659,08 (шестстотин петдесет и девет  лева и 08 ст.) лв., представляващи неодобрените разходи както следва:

-    По бюджетно перо от група Б - допустими разходи по правилата на ЕФРР, точка 13. „Разходи за организация и управление" - 518,68 лева.

-   По т.5.1."Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност"- 140,40 лева.

2.  Възлага на Кмета на Община Балчик  да извърши всички  необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 17 общ. съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"