• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 628 Протокол 42 от 26.06.2014 г.

По пета точка от дневния ред: Предложение за приемане на нова Наредба за управление на отпадъци на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 628: На основание чл. 19, ал. 1и чл. 22 от Закона за Управление на Отпадъците (обн. ДВ бр. 53 от 15.07.2012 г., посл. Изм. ДВ бр. 66 от 26.07.2013 г.) и във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет Балчик

1. Отменя съществуващата Наредба за управление на отпадъците на територията на община Балчик, приета с Решение 77, по Протокол № 13 от 12.05.2008 г. на общински съвет Балчик.

2. Приема Нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Балчик.

3. Наредбата да се публикува на интернет страницата на община Балчик в 7-дневен срок от приемането й.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 16 общински съветници

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"