• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 626 Протокол 42 от 26.06.2014 г.

По трета точка от дневния ред: Предложение за разглеждане и приемане Годишен финансов отчет за дейността на "Медицински център-І-Балчик" ЕООД за 2013 година.    

Вносител: д-р Урал Бекиров - член на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 626: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик приема Годишния отчет на "Медицински център-І-Балчик" ЕООД за 2013 година,  Годишния финансов отчет и Годишната данъчна декларация за 2013 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"